maandag 5 december 2022

Werkgroep Haven

Artikelindex

werkgroep haven logo

Door de zich snel opvolgende veranderingen in het dossier Haven kijkt u voor  "De huidige stand van zaken" het beste even op onze Faceboek-pagina.
 
 Over ons.
Werkgroep Haven bestaat uit een groep van bezorgde inwoners van Heijen aangaande de plannen en ontwikkelingen rond de voorgenomen uitbreiding van de haven te Heijen. De leefbaarheid en woongenot worden door deze uitbreiding ernstig geschaad. De initiatiefnemers, AVG en Teunesen Zand & Grint, zowel als de gemeente doen het voorkomen dat er met de wensen van de bevolking rekening gehouden wordt maar niets is minder waar.

De werkgroep verzet zich tegen uitbreiding waarbij belangen van de inwoners van Heijen ontkend en genegeerd worden.

Klik in het menu rechts voor info over andere onderwerpen.

 In de Werkgroep Haven hebben onderstaande personen zitting:
Harry Brons
Bas van Drunen
Ysbrandt Rovers
Frits Basten 
Joost ter Laak
Peter van der Linden
Geert Klaassen
Monique Kepser  
 
 

Bij de voorbereidende raadsvergadering maandagavond 17 januari waren er velen die gebruik maakten van de mogelijkheid om te spreken. Een van de sprekers presenteerde namens de Werkgroep Haven een alternatief plan met betrekking tot de invulling van het havengebied.
Deze presentatie kun je hier in zien.
 
 

Beste mensen,
 
Naar aanleiding van de nieuwe corona maatregelen, zijn wij genoodzaakt de geplande infoavond m.b.t de uitbreiding Haven Heijen, aanstaande woensdag 17 november, uit te stellen.
 
Maar let op, uitstel betekent geen afstel!
 
Achter de schermen zijn wij druk bezig om te zoeken naar een nieuwe datum, of de mogelijkheid om de bijeenkomst in een andere "digitale" vorm te gieten.
We gaan onverminderd door om de uitbreiding van de Haven Heijen een halt toe te roepen.
 
Verder willen we ook iedereen bedanken voor de vele positieve reacties op onze berichten in de media en naar aanleiding van onze flyer in de Maas en Niersbode. Wij voelen ons dan ook gesteund door niet alleen de inwoners van Heijen maar ook de inwoners van Gennep en de omringende dorpen.
 
Voor de ontwikkelingen wat betreft een nieuwe bijeenkomst is het ook handig om onze social mediakanalen in de gaten te houden.
 
 
 
 
 

Aan alle inwoners van Heijen, Gennep, Milsbeek, Ottersum en Ven-zelderheide.

voorlichtingsavond in d’n Toomp in Heijen,

woensdag 17 november, aanvang: 18.30 uur.

 

Als inwoners van de ‘Gemeente Gennep’ moeten wij ons realiseren wat het voornemen tot het uitbreiden van de haven van Heijen tot ‘industriehaven’ voor ieder van ons kan gaan betekenen. Aangezien wij in een streek wonen die omsloten ligt door, als ‘Natura 2000’ aangewezen gebied, gelden voor deze omgeving strikte Europese normen en wetgeving t.a.v. de stikstof uitstoot. Volgens de Europese richtlijnen (bindend) zijn deze gebieden nu al overbelast en mag er op geen enkele manier nog extra uitstoot plaatsvinden.

De initiatiefnemers schermen bewust met onjuiste berekeningen die achterhaald en niet-relevant zijn, gebaseerd op onvolledige of te positieve aannames. Het gemeentebestuur neemt dit bewust over (mogelijk 6 schepen p/dag meer = 1200 extra vrachtwagens!).

Nut en noodzaak van de uitbreiding in relatie tot de mogelijke groei van AVG en Teunesen zand en grind staat in geen enkele verhouding tot de  grootte van de uitbreidingsplannen. ( 3x de bestaande oppervlakte van beide bedrijven samen!)

Er wordt dus gezocht naar nieuwe industrie, dat is het verdienmodel van de initiatiefnemers. Maar als er al nieuwe industrie moet komen hoort die thuis op het nieuwe industrieterrein De Grens en niet in onze uiterwaarden. Met het oog op het waterbergend vermogen t.b.v. onze bescherming tegen het water is dit onaanvaardbaar. 

UITBREIDING VAN DE HAVEN BETEKENT EEN EXTRA STIKSTOF UITSTOOT DIE GELIJK STAAT AAN DE UITSTOOT DIE VRIJKOMT BIJ DE BOUW VAN

190.000 WONINGEN PER JAAR!

De Gemeenteraad is hier van op de hoogte. 

Dat betekent in de praktijk, dat wanneer u bv. een nieuwe dakkapel wilt plaatsen,  dit door iedereen tegengehouden kan worden verwijzend naar Europese wetgeving. Verbouwingen, tuinbemesting, autorijden etc, iedere vergunningsplichtige handeling die extra stikstof uitstoot tot gevolg heeft, kan geweigerd worden. Voor de natuur betekent dit verschraling van het landschap, minder diversiteit van bomen planten struiken, dieren en insecten.

Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, VVD, CDA en SP vormen nu het college. Zij gaan in december een definitief besluit nemen.

Het is belangrijk te weten wat UW vertegenwoordiger uit UW naam gaat doen!Kijk bij deze verkiezingen dus vooral naar het standpunt tav. de haven en minder naar de politieke kleur. Besturen is vooral geen politiek bedrijven maar kijken naar het algemeen belang.

 

In verband met de geldende Coronoa-maatregelen wordt aan de deur uw Cronapas gecontroleerd.

Vergeet u ook niet om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

 

 


De geluidsoverlast op de Hoofdstraat in kaart.
(Klik op de afbeelding voor een vergroting - in nieuw venster).
Handout geluidscontouren
 

 D66 Haven Heijen18-08-2021: De fractie van D66 volgt de plannen voor de uitbreiding van de haven in Heijen kritisch. De fractie van D66 leest de door gemeente als positief  beoordeelde rapportage van Commissie MER niet terug in het kritische rapport van deze onafhankelijke commissie. Dit is de tweede maal dat er vanuit deze commissie Milieueffectrapportage kritiek komt op de plannen voor de uitbreiding van de Haven Heijen.. (Bron: site D66). D66 heeft de gemeente over de gang van zaken schriftelijke vragen gesteld. Vragen inzien? klik hier (Bron: site D66).
 

 

 

 
 
 

haven heijen website 03-08-2021: Website Haven Heijen

AVG Beheer en Teunesen Zand en Grint willen de bestaande haven in Heijen uitbreiden.  Op deze website leest u hoe dit plan eruit ziet, welke procedures er worden gevolgd en welke vragen er bij omwonenden en andere belanghebbenden leven

 

zienswijze aanbieding gemeente 27 07 202127-07-2021: Overhandiging Zienswijze gemeentehuis

 

hejje mojjer logo 20x2526-07-2021: Zienswijze Heijje Mojjer

Tekst van:  Zienswijze met betrekking tot ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding
van de haven Heijen / Gennep met kenmerk (NL.IMRO.0907.BP20325-ON01)...... klik en lees de tekst

 

zienswijze17-07-2021: Zienswijze voorgenomen uitbreiding Haven

Alle huisgezinnen in Heijen hebben een (aan de gemeente geadresseerde) envelop ontvangen met als inhoud: een flyer met info, een begeleide brief en een voorbeeld van een zienswijze m.b.t. de uitbreidingsplannen van de industriehaven. Wij roepen u op om de informatie door te lezen en een ......klik en lees verder

 

hejje mojjer logo 20x2504-07-2021: Nieuwsbrief juli 2021

Beste inwoners van Heijen, middels deze nieuwsbrief willen we jullie graag informeren over een aantal ontwikkelingen in ons dorp en het
contact met de gemeente.
Verhouding met gemeente bekoeld.....klik en lees verder

 

oh zit dat zo13-06-2021: Oh zit dat zo!

Gennep News: Ontwerpbestemmingsplan Haven Heijen

 

Recreatieve routes afbeelding bij persbericht ontwerpbestemmingsplan uitbreiding haven Heijen 208-06-2021: Ontwerpbestemmingsplan uitbreiding haven ter inzage.

Het college van B&W heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding van de haven in Heijen ter inzage te leggen. Het plan van de initiatiefnemers Teunesen Zand en Grint B.V. en AVG Beheer voor uitbreiding, omvat een nieuw watergebonden .....klik en lees verder

 

hejje mojjer logo 20x2523-02-2021: Haven: 3 brieven ingestuurd door Hejje Mojjer:
 
 

hou heijen gezond r16-12-2020: Nieuwsbrief Hou Hejje Gezond. Klik en lees de eerste nieuwsbrief m.b.t. de ontwikkelingen haven.

 

hejje mojjer logo 20x2516-10-2020: Ledenvergadering Hejje Mojjer: uitnodiging, afgelasting en verslag.

.....klik en lees verder

 


hejje mojjer logo 20x2506-08-2020: Voorwaarden Zienswijze Hèjje Mojjer van 2016 niet vervuld

Klik hier en lees het verslag

 

MER uitbreiding Haven Toetsingsadvies 06 08 202006-08-2020: Rapport commissie MER op voorontwerp uitbreiding haven Heijen

Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 augustus 2020 / projectnummer: 316

 

botman advocatuur21-07-2020: Inspraak voorontwerp Bp Haven Heijen

 

hejje mojjer logo 20x2512-07-2020: Stikstof depositie berekening Haven Heijen . Inspraak reactie op de Stikstof berekening zoals gebruikt in de
MER voor het voorontwerp bestemmingsplan uitbreiding
haven Heijen Héjje Mojjer
Drs. ir. J.W.F. ter Laan

 

 

notities E Basten Uitbreiding Haven 08 07 202008-07-2020: Notitie E Basten over uitbreidingsplannen haven Heijen, presentatie aan gemeenteraad, college van B&W e.a.

 

hou heijen gezond presentatie 08 07 202008-07-2020: Enquête Heijen presentatie

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hejje Mojjer heeft een brief gestuurd naar alle fractievoorzitters van de gemeente, betreft de geplande uitbreiding van de haven Heijen door firma's Teunesen en AVG – effecten op de leefbaarheid van Heijen m.n. de verkeersveiligheid door de ontsluiting.

Link naar verstuurde brief.    Link naar zienswijze Heijen en vereniging HM m.b.t. ontwikkeling haven Heijen