donderdag 1 december 2022

Notulen Algemene Ledenvergadering Hèjje Mojjer

29 oktober 2021

aanwezig: Bestuur en 22 leden.

Opening en mededeling

Onthulling infoborden ma. 1 nov.

Bestuurswisseling is op 16 oktober aan de leden per mail meegedeeld en door de leden akkoord bevonden. De (nieuwe) bestuursleden stellen zichzelf even voor aan de aanwezigen.

Leden dagelijks bestuur:

Marianne de Winter penningmeester, Ton Willems, mede namens projectgroep Heisa, Sjef Smeets als secretaris en lid namens de projectgroep website en Pierre Hendriks als voorzitter.

Overige bestuursleden:

Henk Kerkhoff namens de projectgroep Historisch Heijen, Marjo Boekhorst namens Hèjs Nejs, Ger Robben (zittend lid), namens Heisa.

Ook het herhalen van het concept ‘Het Beste Idee voor Heijen’  en de eenmalige donatie  aan de Dorpskamer (eveneens per mail voorgesteld) zijn akkoord bevonden.

Pierre meldt dat hij in 2022 graag plaats wil maken voor een andere voorzitter. Al 15 jaren, sinds de opstart, heeft hij de kar getrokken en het is nu tijd om het stokje aan nieuwe (jongere) mensen over te dragen. Minet Coenders heeft besloten terug te treden als bestuurslid. Daar is in klein gezelschap op passende wijze afscheid van genomen met hartelijke dankzegging voor haar jaren van inzet voor de vereniging en voor Heijen. Minet is vanaf 2018 lid geweest van het DB.

Financiën

 • Pierre staat wat nadrukkelijk stil bij het overzicht van 2020 als verantwoording (o.a. extra investeringen m.b.t. drukkosten) en beleid.

Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat de linkerkolom (Vereniging) het totaal is van de 3 rechtse kolommen (Bestuur, Heisa en Hèjs Nejs). Het negatieve saldo van Hèjs Nejs is een optelsom van de ca. 10 jaar dat Hèjs Nejs uitgegeven wordt, maar vormt onderdeel van afgesproken beleid Bovendien blijkt dat de inkomsten door advertenties nu bijna alle kosten van drukken dekken. Ook het financiële overzicht 2021 wordt nader toegelicht door Marianne.

 • Controle 2020 door kascommissie.

Deze moet voor dit jaar nog plaatsvinden.

Wel wordt aangegeven dat de kascommissie aan vernieuwing toe is. Harry Brons en Angeline van Tankeren zouden volgens statuten moeten stoppen maar besloten is dat Harry ter overbrugging nog aanblijft en Angeline stopt. Haar taak wordt overgenomen door Frits Basten. Idee is dat er elk jaar dan een wisseling plaats vindt van 1 lid van de kascommissie. Dan blijft de kennis behouden.

 • Concept begroting 2022.

De vergadering stemt in met extra uitgaven m.b.t.

 • het garant staan van HM voor het inhuren van de extra groepen bij de Historisch Heisafeesten. (HM is ook de drager en aanvrager bij de fondsenwerving voor het feest);
 • het inhalen van het jubileumfeest Hèjje Mojjer voor alle projectgroepen, bestuur, vrijwilligers en oud-leden projectgroepen op de woensdag voorafgaand aan de Heisafeesten 750 jaar Heijen.

 Voorstel wijziging structuur

 • Naar aanleiding van discussies met/bij de gemeente en op advies van Vereniging van Kleine Kernen Limburg is door het DB besloten dat thema's met een meer politieke insteek door aparte werkgroepen behartigd worden om belangenverstrengeling te voorkomen. Deze werkgroepen worden wel door Hèjje Mojjer gefaciliteerd. Frits Basten geeft aan verheugd te zijn dat de gemeente er niet in slaagt Heijen monddood te maken maar dat er met het ontstaan van de Werkgroep Haven een groep mensen zich verzameld heeft met een hoge mate van deskundigheid en betrokkenheid.
 • Bas van Drunen (Werkgroep Haven) geeft een toelichting op de situatie betreffende de Hoofdstraat. De initiatiefnemers AVG/Teunesen hebben onlangs een alternatieve ontsluitingsroute voorgesteld. Dit kwam omdat na een informatiemoment van de bewoners van de Hoofdstraat voor de politiek, er géén draagkracht meer was voor het ontwerpbestemmingsplan zoals het er nu ligt. De Initiatiefnemers zijn over deze koerswijziging geïnformeerd en hebben spoorslags hun plannen aangepast v.w.b. de ontsluitingsroute van het havengebied. Maar dit is nog verre van het door ons beoogde doel

Wijziging voorstel statuten

Op 20 oktober is aan de leden een mail verzonden met info over en links (naar de site heijen.info) naar de huidige statuten, Statuten wijziging en het concept van het huishoudelijk reglement.

 • De voorgestelde wijzigingen van de statuten zijn akkoord bevonden met een aanvulling in de statuten dat alleen de leden die woonachtig zijn in Heijen, stemgerechtigd zijn. Een en ander zal op korte termijn bij notaris vastgelegd gaan worden.
 • Huishoudelijk reglement is ook akkoord bevonden

 

Berichten projectgroepen

Heisa:

Door Corona is er weinig te melden. Wel is de herstart van de Heisafeesten in combinatie met de viering van  het 750 jarig bestaan in 2022 alweer in volle gang.

Website:

Afgelopen jaar zijn er enige problemen geweest met de web-/mailserver in de vorm van vermoedelijke spam. Deze problemen zijn snel en adequaat opgelost. Tevens was er enige onduidelijkheid over hoe Gerda te informeren omtrent vermeldingen op de site. Ook hiervoor is nu een eenduidig pad vastgelegd.

Hejs Nejs:

Men heeft bij HN een vacature omdat Jan Teerling heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Paulus Blom heeft zich gemeld om Jan op te volgen.

Daarnaast is men opzoek naar iemand die kennis heeft van DTP (opmaak van drukwerk) zeker ook met het ook op back-up mogelijkheden (bijv. vervanging bij ziekte o.i.d.).

Ommetjes:

Geen nieuws te melden.

Historisch Heijen:

Historisch Heijen verzamelt alle mogelijke informatie aangaande Heijen en haar inwoners. Elke 2 weken verschijnt op zondag een nieuw item op de Faceboek pagina. Bovendien is ook in Hejs Nejs een bijdrage van deze werkgroep opgenomen.

Voorts nogmaals de oproep: mocht u oud (foto-)materiaal hebben dat u in de weg ligt? Niet weggooien! Stuur een mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Historisch Heijen wil het graag bij u ophalen.

Werkgroep Duurzaam Heijen:

Winnend idee van de duurzame ideeënwedstrijd was een idee voor energiebesparende maatregelen MFA. Maar gemeente geeft ook aan zonnepanelen te willen leggen. Werkgroep Duurzaam Heijen gaat dit via de werkgroep MFA proberen te koppelen met de gemeente.

Promotiegroep:

Men is nog steeds op zoek naar nieuwe leden.

Werkgroep haven:

Zie eerder in deze notulen.

Blijk van waardering van onze vrijwilligers

De vergadering stemt in met een blijk van waardering in 2021 naar onze vrijwilligers i.p.v. een contactmiddag die door Corona niet kan worden georganiseerd.

Keuzeonderwerpen:

 • Uitbreidingplannen haven

Als eerder aangegeven.

 • Urgentie woningbouw, waar?

Op dit moment zijn als woningbouw locaties het kermisterrein en de "paardenwei" in beeld. Er moet nog overleg met aan/omwonenden plaatsvinden. De gemeente is in deze aan zet. De werkgroep ‘wonen’ gaat ook met de projectleiders in overleg om te adviseren m.b.t. zorgvuldige communicatie en het zien van de locaties als een integraal plan.

 • Dorpsondersteuner: Wilma Kroon stelt zichzelf voor en vertelt e.e.a. over haar werkzaamheden.
 • 750 jaar Heijen

De viering van het 750 jarig bestaan van Heijen zal een meerdaags festijn worden en gecombineerd met de Heisafeesten. Er zullen activiteiten zijn voor alle doelgroepen van jeugd, jongeren tot ouderen en senioren.  Te denken van daarbij een re-enactment weekend (het naspelen of uitbeelden van historische gebeurtenissen) waarbij het publiek een actieve rol kan hebben.

Rondvraag en afsluiting

Er wordt geopperd om tijdens de750 jarige bestaanfeesten is een roofvogelshow een mogelijkheid.

Dit zal door de Werkgroep 750 jaar meegenomen worden.

Verder zijn er geen vragen en wordt de vergadering gesloten.