donderdag 2 februari 2023

Voortgang overleg Klankbordgroep en Gemeente.

Voortgang overleg Klankbordgroep en Gemeente.    maart/april 2008

1. 23 Januari:  overleg Klankbordgroep met de wethouders.
Aanwezig: Wethouders Seegers, Houtepen, Henry Reijnen en de Klankbord afvaardiging Frans, Jo, Pierre.

1. De toon was vriendelijk en aandachtig/open.
2. Er is meerdere malen benadrukt dat een goede communicatie en tijdige informatie van  inwoners van Heijen over alle plannen
  (Brem, Revitalisering bedrijventerreinen, ROC, Hoofdstraat ontwikkeling, en later de presentatie van alle plannen in samenhang   
   met de effecten op Heijen van groot belang is.
3. Om te veel info avonden op één hoop te voorkomen (gemeente + DOP vergadering 20  feb, presentatie DOP aan Heijen in mei)
  is het van belang om dit goed af te stemmen  en indien mogelijk te koppelen.
  Afspraak: goed overleggen/plannen.
4. N.a.v. de informatieavond 24 -01, revitalisering bedrijventerreinen, zijn enkele punten  ingebracht.
   a. Fiets en voetganger voorziening Heijen - Gennep. Op de plannen staat een dubbel fietspad (ten oosten van de Rijksweg)
  gepland i.v.m. verkeersveiligheid. Er is geen voetpad opgenomen. Kan blijkbaar niet i.v.m. de ruimte.
   b. De ontsluiting van het ROC staat gepland bij het Hoogveld. De Klankbordgroep vindt dit onaanvaardbaar.
5. Status ROC:
a. Gemeente heeft wel een besluit genomen over het meest groene plan ROC, maar de 3 bedrijven moeten nog goedkeuring geven.
Gemeente moet voldoen aan de geldende milieu normen. Wellicht willen de uitbaters te veel.
    Inrichting wordt volgend de Wethouders echt geen tweede ' Maashees.'  
b. Handhaving milieu normen:
c. Over een jaar pas bestemmingsplanprocedure. Inspraakavond pas voorjaar 2009…
6. Andere punten Klankbordgroep:
a. Bij nieuwe bewegwijzering ook borden opnemen die vroegtijdig vracht en ander verkeer waarschuwen
   om niet de afslag kern Heijen te nemen.
b. Vraag Klankbordgroep n.a.v. artikel uit Maas Driehoek ( 22 bedrijven te koop in Bergen):  Is dan nog De Brem nodig?
    Wethouder Houtepen: Betreft kleine percelen in Bergen. M.b.t. De Brem:” Er is nu al meer vraag
    (nu al 8 ha. voor terreinen in Gennep) dan het aanbod.”
   Wethouders: “ Na realisatie van ROC en ontwikkeling van de Brem is er geen ruimte meer voor bedrijventerreinen. “
7. Rondweg als 80 km. weg inrichten is niet, zoals in de krant staat, van de baan.
    Provincie vindt dat de gemeente dit zelf moet bekostigen.
    De Klankbordgroep zal  Provinciale Staten schriftelijk het belang van 80 km. op de rondweg benadrukken, ter verlichting van
    het dorp (zware tractoren zouden ook de Rondweg moeten kunnen  gebruiken).
8.  Raad- en commissiestukken zijn digitaal te lezen.


Afspraken:
1. Gemeente zal alle plannen tijdig in Heijen presenteren. Ook een totaal/integrale resentatie van alle plannen met de effecten op Heijen.
   Van belang om het karakter aan te geven: informatie of inspraak mogelijkheid.
2. Afspraak: goed overleggen/plannen van alle info avonden. Koppelen indien mogelijk.
3. Jo zal namens de Klankbordgroep inbrengen: nieuwe bewegwijzering ook borden opnemen die vroegtijdig vracht en ander
   verkeer waarschuwen om niet de afslag kern Heijen te nemen, onaanvaardbaar ontsluiting ROC/kruising Hoogveld.
3. Henry zorgt voor adres gedeputeerde en vraagt naar voortgang Hoofdstraat bij Andy Knipping.
4. Klankbordgroep schrijft PS i.v.m. 80 km Rondweg.


2. 24-01-2008    Info-avond revitalisering bedrijventerreinen.
   Relatief druk bezochte avond.
1. Door de Klankbordgroep is het “ onaanvaardbaar” uitgesproken m.b.t. de ontsluiting van het ROC gebied via het kruispunt
   Hoofdstraat-Hoogveld. De Klankbordgroep wil de ontsluiting zo ver mogelijk van de dorpskern af i.v.m. verkeersoverlast/
   verkeersveiligheid en de emissie van het vrachtverkeer.
2. Inbreng Klankbordgroep: Bij nieuwe bewegwijzering ook borden opnemen die vroegtijdig vracht en ander verkeer
    waarschuwen om niet de afslag kern Heijen te nemen.

3. 5 Maart 2008: inspraakavond groenvoorziening kern Heijen.
    Zeer matig bezochte avond, belegd door de gemeente. Slechts 10 inwoners van Heijen aanwezig,
    waaronder 3 leden van de Klankbordgroep.
    Er zijn wensen uitgesproken m.b.t. groen inrichting en aankleding kern Heijen.

4. 19 Maart 2008. Inwonersavond i.v.m. mogelijke fusie van gemeente Bergen, Gennep en Mook.
Zwak bezochte avond. Ongeveer 20 inwoners van Heijen, waaronder 4 leden van de Klankbordgroep. Verder waren de burgemeesters Klaverdijk en Van de Loo van gemeente Bergen en Gennep aanwezig, de wethouders van gemeente Gennep en leden van politieke partijen van gemeente Bergen en Gennep.
a.    In meerdere groepen is de zorg geuit m.b.t. de ruimtelijke ordening in Heijen.
Burgemeester Van de Loo stelt dat dit ook niet verandert na fusie. Het terrein van De Brem moet de behoefte tot “ onafzienbare”
tijd dekken. Verder is er binnen Heijen ook geen ruimte meer voor bedrijventerreinen, volgend de burgemeester.
Info van Chris Nellen:
“ Gennep heeft, volgens afspraken binnen de gemeenten de rol gekregen van centrumgemeente, onder andere voor de
werkgelegenheid. Mook en Middelaar en in iets mindere mate Bergen werden aangemerkt als natuur en recreatiegemeenten. Praktisch betekent dit dat beide gemeenten geen uitbreidingen krijgen voor industrieterreinen, en Gennep die taak/opdracht
nadrukkelijk wel heeft gekregen. Dit is dus ook provinciaal beleid. Binnen de gemeente is slechts ruimte voor industrie in het dorp
Heijen vanwege de hoogwaterbelijning elders (overstromingen 1993 en 1995).
Kortom; Heijen krijgt de werkgelegenheidslast van heel Noordelijk Noord-Limburg.
Vandaar dat de Brem zo'n enorm groot terrein moet worden. Hierin heeft ook Gennep weinig te willen.”
b.  In alle groepen kwam ook de zorg naar boven m.b.t. de communicatielijnen in een grote gemeente en het bewaken van de
    eigen identiteit van elk dorp.
    Het belang van Dorpsraden in elke dorp is in dit kader door de leider van de vergadering aangegeven.
c.  Herinrichting en verbetering van de woonkwaliteit kwam ook regelmatig terug.
e.  Er werden vraagtekens gezet bij het de schaalvergroting: “Is schaalvergroting ook meteen kwaliteitverbetering van de lokale overheid?”

5. 21 maart 2008:
Bericht van Andy Knipping (verkeersdeskundige) m.b.t. voortgang inrichting 30 km. zone. “ Deze week zijn het collegevoorstel
+ verkeersbesluiten ingediend m.b.t. de 30 km/uur- zone kern Heijen. Week 13 wordt de verwacht. Daarna komen de stukken ter inzage te liggen op het gemeentekantoor en kan eenieder bezwaar maken. Ondertussen worden de voorbereidingen voor het aanbesteden van de 30 km/uur- zone -maatregelen (m.u.v. de Hoofdstraat) gestart.
M.b.t. de Reconstructie van de Hoofdstraat is meer tijd nodig. Bennie Leenders vanuit de gemeente gaat dit project leiden.
Hij is gestart met het offertetraject voor het opstellen van definitieve ontwerpen, bestekken en aanbestedingen.”

6. Voorlopige planning:
    a.  Voor de zomervakantie: detail plannen Hoofdstraat
    b. Informatieavond over (groene )inrichting bedrijventerrein Brem
    c. ROC plan zodra er overeenstemming is. Mogelijk zomer 2008