donderdag 1 december 2022

Privacyverklaring

Logo Hèjje Mojjer zonder websiteVereniging Hèjje Mojjer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vereniging Hèjje Mojjer houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Vereniging Hèjje Mojjer is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden en/of vrijwilligers

 Persoonsgegevens van verenigingsleden/vrijwilligers worden door vereniging Hèjje Mojjer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Administratieve doeleinde;
-Het uitvoering geven aan de lidmaatschaps- vrijwilligersovereenkomst;
-Voor het infomeren van vereniging gerelateerde activiteiten/bijeenkomsten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De lidmaatschaps-/vrijwilligersovereenkomst;
Voor bovenstaande doelstelling(en) kan vereniging Hèjje Mojjer de volgende persoonsgegevens vragen
- Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum.
Uw persoonsgegevens worden door vereniging Hèjje Mojjer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door vereniging Hèjje Mojjer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Administratieve doeleinden;
-Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
-Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vereniging Hèjje Mojjer de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam, adres, woonplaats, (zakelijk) telefoonnummer, e-mailadres
- Geslacht, van de contactpersoon i.v.m. aanhef
Uw persoonsgegevens worden door Vereniging Hèjje Mojjer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Let op: bedrijven vallen niet onder de AVG, tenzij de gegevens te herleiden zijn naar persoonsgegevens die niet openbaar zijn. Voor transparantie en voor minimalisatie van gegevensverwerking is dit wel meegenomen in het privacybeleid.

 

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden,prospect, stakeholder-en/of lobbycontacten

Persoonsgegevens van geïnteresseerden, prospect, stakeholder- en/of lobbycontacten worden door Vereniging Hèjje Mojjer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn; - Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan vereniging Hèjje Mojjer de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
- Naam, telefoonnummer, e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door vereniging Hèjje Mojjer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde, prospect, stakeholder en/of lobbycontact.

 

Foto’s en video’s

Gedurende bijeenkomsten, feesten, evenementen en/of andere activiteiten, kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door onze verenigingsfotograaf en/of -cameraman. Deze foto’s en/of video’s kunnen op een van de websites van Hèjje Mojjer, in het dorpsblad Hejs Nejs of social media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of de afbeeldingen/video’s teksten niet aanstootgevend zijn. Dit geldt in het bijzonder voor foto’s in het dorpsblad Hejs Nejs. Indien er toch een foto op de website staat die uw privacy aantast, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder verwijzing naar de webpagina en foto/video.
Tekst hierover en het e-mailadres staan duidelijk zichtbaar op de website.
Let op: Hèjje Mojjer heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media. Wees er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft Hèjje Mojjer geen verantwoordelijkheid, tenzij door vereniging Hèjje Mojjer zelf geplaatst.

 

Websites van de vereniging Hèjje Mojjer/ overige websites

Op de websites van Hèjje Mojjer, kunt u links aantreffen naar andere websites. Hèjje Mojjer draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.
De volgende websites vallen onder vereniging Hèjje Mojjer: heijen.info, heisafeesten.info & historischheijen.info

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen (verwerkers)overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Vereniging Hèjje Mojjer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens vereniging Hèjje Mojjer van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze website draagt zorg voor een veilige uitwisseling van gegevens door HTTPS verbinding: (Hypertext Transfer Protocol Secure)
- Wij maken gebruik van goede software en up-to-date virusscanners;
- Onze vrijwilligers en bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze vrijwilligers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Meldpunt kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Wij stellen het erg op prijs als u dit wilt melden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ,wij ondernemen dan z.s.m. actie om de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

 

Wijzigingen privacy beleid

Het bestuur van vereniging Hèjje Mojjer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Zodra vereniging Hèjje Mojjer belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop Hèjje Mojjer de persoonsgegevens verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via een nieuwsbericht op onze websites en indien mogelijk in het dorpsblad Hejs Nejs.

 

Bestuur & Vrijwilligers

Alle bestuursleden en vrijwilligers dienen zich te houden aan dit privacy beleid, zo ook iedereen die hand- en spandiensten verricht voor vereniging Hèjje Mojjer.

 

Verantwoording

Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacy beleid is het bestuur van de vereniging Hèjje Mojjer verantwoordelijk.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Zie contactgegevens.

 

Vragen

Hebt u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op;

 

Contactgegevens

Vereniging Hèjje Mojjer
Secretariaat: Heikampseweg 54, 6598 BP Heijen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Naamgeving pleintje aan de Hoofdstraat

vooraanzichtDe bouw van de woningen en de Dorpskamer aan de Hoofdstraat-Kasteelstraat (Heisaterrein) gaat toch echt binnenkort van start. Omdat er een soort pleintje of hofje ontstaat tussen de nieuwe woningen is het ook van belang deze wijk een eigen adressering te geven. In het overleg van 7 augustus jl. met de gemeente bleek dat voor het hele perceel één naam gehanteerd moet worden, ook als er later meer bijgebouwd zou zijn.

Het is mogelijk om toelichtingen van een naam of persoon in de vorm van een plaquette toe te voegen. Wij als Heijen kunnen een voorstel doen aan de Straatnaamcommissie van gemeente Gennep, waarna het besluit omtrent de naam zal worden genomen door het college van B&W.

Wij als bestuur van Hèjje Mojjer vinden het gepast om een naam van een bekende Heijenaar aan de nieuwe wijk/hof te verbinden. (Een criterium hierbij is dat deze persoon al enige tijd geleden overleden is en van onbesproken gedrag.) Wij denken met name aan de twee Heijense wethouders Huub Lambregts en Thei Brons.Daarom hebben wij aan de naamgevingscommissie van gemeente Gennep de naam "Wethoudershof" aangereikt waarbij ook een plaquette dient te worden geplaatst met daarop informatie over de beide wethouders. Dit voorstel is met de beide families overlegd en beide families zijn akkoord. Mochten Heijenaren op dit voorstel willen reageren dan kan dat bij Pierre Hendriks. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-25362560).

Heijenaren kunnen zelf ook suggesties aan de naamgevingscommissie (t.a.v. mevrouw Jolanda van Vegten, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) aanreiken. De gemeente wil dat de naam bij voorkeur breed gedragen wordt door het dorp.

Het bestuur van Hèjje Mojjer

Uitslag Enquête mei 2020 m.b.t. uitbreiding haven

Op de eerste plaats dank aan alle deelnemers! 

Van de 851 huis-aan-huis verspreide uitnodigingen in de kern en de buitengebieden hebben maar liefst 410 huisgezinnen* de enquêtes ingevuld, 102 op papier en 308 digitaal. 
Helaas waren deze niet allemaal geldig (foute code, meerdere keren ingevuld, te laat), maar er waren 363 geldige enquêtes. Een uitstekende respons van 42,7 %!
*N.B. dit zijn huishoudens. Het getal dient te worden vermenigvuldigd met 2,3 om dit om te rekenen naar het aantal inwoners.
 
De resultaten geven een duidelijk beeld.
Nogmaals dank voor uw deelname!
 

De projectgroep Hou Heijen Gezond

 

Vereniging “Hèjje Mojjer”

Beste mensen uit Heijen,

Zoals na de zomervakantie is aangegeven, is er een vervolg gekomen van de Klankbordgroep ‘Laot Heijen moier worre’.
Op de vergadering van 29 september 2009 heeft zich een groep van 20 personen aangesloten bij de voormalige Klankbordgroep leden.
De werkgroep “Hèjje mojjer” is toen opgericht.
Met enorm veel enthousiasme zijn vijf projectgroepen aan de slag gegaan en we kunnen nu melden dat er voor Heijen
veelbelovende zaken op stapel staan.

- De projectgroep Hoofdstraat is bezig om op 13 juni 2010 ter gelegenheid van de opening van de heringerichte Hoofdstraat een geweldig dorpsfeest te organiseren. Het festijn vindt uiteraard plaats op de Hoofdstraat.
Er is muziek op diverse podia, een grote tent, mogelijk zelfs een jamsessie.
Er zijn uitgebreide horeca-activiteiten en van allerlei activiteiten voor de kinderen. Gedacht wordt aan een treintje,
een kindermarkt, schminken, een klimtoren, een ballonnenwedstrijd, een vliegershow, streetdance, een grabbel-container,
een poffertjeskraam, pony rijden.
De verenigingen in Heijen zijn al allemaal benaderd om een aandeel te leveren.

- De projectgroep Dorpsblad streeft ernaar in mei 2010 het 1e blad Hèjs nèjs uit te brengen. Het wordt een goed verzorgd
dorpsblad met allerlei nieuws en vele wetenswaardigheden over Heijen. Ook de Heisa vormt een onderdeel.
Het blad verschijnt maandelijks, mede dankzij subsidie van de gemeente en andere sponsoren, het eerste jaar gratis.

- De projectgroep website (www.heijen.info) heeft al een mooie website van Heijen in de lucht.
Binnenkort wordt deze aangevuld met links van de Heijense verenigingen. De site is bedoeld voor iedereen die wil weten
wat er zoal in Heijen te doen is, welke verenigingen er zijn, welke activiteiten er gepland staan….

- De projectgroep ROC (Regionaal Overslag Centrum) is zich aan het verdiepen in de problematieken rond het ROC.
Is het ROC wel nodig? Welke effecten heeft het ROC op Heijen?

- De stuur/contactgroep heeft op 5 februari 2010 de statuten bij de notaris laten passeren.
De werkgroep “Hèjje mojjer” is nu vereniging “Hèjje mojjer”.
Omdat we de mensen uit Heijen direct inspraak willen laten hebben, is er gekozen voor een verenigingsvorm.
Een vereniging heeft immers leden en deze zijn lid omdat zij het doel steunen..

Vereniging “Hèjje mojjer”stelt zich ten doel:
(zoals omschreven in de statuten)
a.Het bevorderen van een optimaal woon- en leefklimaat in Heijen zonder zich expliciet te bekennen als aanhangster
van enige politieke groepering.
b.Het stimuleren van initiatieven die de mogelijkheid vergroten om de identiteit en het karakter van het dorp te behouden.
De leden betalen contributie om de vereniging draaiend te houden en hebben invloed op het beleid van de vereniging
via de algemene (leden)vergadering (ALV).         

In een gemeente, en zeker in een nog te vormen grote gemeente, is het van belang dat de bevolking van Heijen een krachtig geluid kan laten horen. Niet alleen naar buiten zijn we dan sterk, maar ook in ons dorp kunnen we meer bereiken!!
Hoe meer mensen, des te sterker!.
Wij roepen u daarom hierbij op: meld u aan als lid van vereniging “Hèjje mojjer”!!

Indien u lid wilt worden, vul dan a.u.b. het bijgevoegd strookje in, of stort onder vermelding van
voorletters, naam, adres en geboortedatum de € 10,- contributie op rekening van de vereniging.

Met vriendelijke groet, namens de vereniging Hèjje mojjer”,
Pierre Hendriks, Frans Storms, René van Velthoven.

Betreft personen* uit Heijen vanaf 16 jaar.
Ik ondersteun de vereniging “Hèjje mojjer” en wil graag lid worden.
Ik betaal €10 contributie per jaar, bedoeld voor het op langere termijn organiseren van de in de brief genoemde activiteiten.
Naam:            …………………………………………….. Adres:            ………………..……………………….
Geboortedatum: .........................................
Telefoonnummer: ……………………………… Email: ……………………………..

A.u.b. inleveren bij: Frans Storms, Hoofdstraat 26, of René van Velthoven, Hoofdstraat 43, of Pierre Hendriks, Berkenstraat 11.
0 Ik betaal de contributie contant en lever dit formulier in. (In een envelop in de brievenbus deponeren bij één van de bovengenoemde personen is al voldoende).
0 Ik betaal de contributie op rekeningnummer 1018.03.974. t.n.v. vereniging “Hèjje mojjer”.  
(A.u.b. onder vermelding van voorletters, naam, adres en geboortedatum). Hiermee bent u meteen aangemeld als lid.
* Ook rechtspersonen zoals winkels en bedrijven uit Heijen kunnen lid worden. Uiteraard kunnen meer personen per gezin lid worden.

Vereniging “Hèjje Mojjer” 2010

Beste mensen uit Heijen, (27-02-2010)

Zoals na de zomervakantie is aangegeven, is er een vervolg gekomen van de Klankbordgroep ‘Laot Heijen moier worre’.
Op de vergadering van 29 september 2009 heeft zich een groep van 20 personen aangesloten bij de voormalige Klankbordgroep leden.
De werkgroep “Hèjje mojjer” is toen opgericht. Met enorm veel enthousiasme zijn vijf projectgroepen aan de slag gegaan
en we kunnen nu melden dat er voor Heijen veelbelovende zaken op stapel staan.
- De projectgroep Hoofdstraat is bezig om op 13 juni 2010 ter gelegenheid van de opening van de heringerichte Hoofdstraat
een geweldig dorpsfeest te organiseren. Het festijn vindt uiteraard plaats op de Hoofdstraat.
Er is muziek op diverse podia, een grote tent, mogelijk zelfs een jamsessie. ..
Er zijn uitgebreide horeca-activiteiten en van allerlei activiteiten voor de kinderen. Gedacht wordt aan een treintje,
een kindermarkt, schminken, een klimtoren, een ballonnenwedstrijd, een vliegershow , streetdance, een grabbel-container,
een poffertjeskraam, pony rijden, ....
De verenigingen in Heijen zijn al allemaal benaderd om een aandeel te leveren.
-  De projectgroep Dorpsblad streeft ernaar in mei 2010 het 1e blad Hèjs nèjs uit te brengen. Het wordt een
goed verzorgd dorpsblad met allerlei nieuws en vele wetenswaardigheden over Heijen. Ook de Heisa vormt een onderdeel.
Het blad verschijnt maandelijks, mede dankzij subsidie van de gemeente en andere sponsoren, het eerste jaar gratis.
- De projectgroep website (www.heijen.info) heeft al een mooie website van Heijen in de lucht.
Binnenkort wordt deze aangevuld met links van de Heijense verenigingen.
De site is bedoeld voor iedereen die wil weten wat er zoal in Heijen te doen is, welke verenigingen er zijn,
welke activiteiten er gepland staan….
- De projectgroep ROC (Regionaal Overslag Centrum) is zich aan het verdiepen in de problematieken rond het ROC.
Is het ROC wel nodig? Welke effecten heeft het ROC op Heijen?
- De stuur/contactgroep heeft op 5 februari 2010 de statuten bij de notaris laten passeren.
De werkgroep “Hèjje mojjer” is nu vereniging “Hèjje mojjer”.
Omdat we de mensen uit Heijen direct inspraak willen laten hebben, is er gekozen voor een verenigingsvorm.
Een vereniging heeft immers leden en deze zijn lid omdat zij het doel steunen.
Vereniging “Hèjje mojjer”stelt zich ten doel:
(zoals omschreven in de statuten)
Het bevorderen van een optimaal woon- en leefklimaat in Heijen zonder zich expliciet te bekennen
als aanhangster van enige politieke groepering.
- Het stimuleren van initiatieven die de mogelijkheid vergroten om de identiteit en het karakter van het dorp te behouden.
- De leden betalen contributie om de vereniging draaiend te houden en hebben invloed op het beleid van de vereniging
via de algemene (leden)vergadering (ALV).
- In een gemeente, en zeker in een nog te vormen grote gemeente, is het van belang dat de bevolking van Heijen een
krachtig geluid kan laten horen. Niet alleen naar buiten zijn we dan sterk, maar ook in ons dorp kunnen we meer bereiken!!
Hoe meer mensen, des te sterker!.
Wij roepen u daarom hierbij op:
meld u aan als lid van vereniging “Hèjje mojjer”!!
Indien u lid wilt worden, vul dan a.u.b. het bijgevoegd strookje in, of stort onder vermelding van
voorletters, naam, adres en geboortedatum de € 10,- contributie op rekening van de vereniging.

Met vriendelijke groet, namens de vereniging Hèjje mojjer”,
Pierre Hendriks, Frans Storms, René van Velthoven.
Betreft personen* uit Heijen vanaf 16 jaar.
Ik ondersteun de vereniging “Hèjje mojjer” en wil graag lid worden.
Ik betaal €10 contributie per jaar, bedoeld voor het op langere termijn organiseren van de in de brief genoemde activiteiten.
Naam:            ……………………………………………..
Adres:            ………………..……………………….
Geboortedatum: .........................................
Telefoonnummer: ………………………………
Email: ……………………………..

A.u.b. inleveren bij: Frans Storms, Hoofdstraat 26, of René van Velthoven, Hoofdstraat 43, of Pierre Hendriks, Berkenstraat 11.
0  Ik betaal de contributie contant en lever dit formulier in. (In een envelop in de brievenbus deponeren
   bij één van de bovengenoemde  personen is al voldoende).
0  Ik betaal de contributie op rekeningnummer 1018.03.974. t.n.v. vereniging “Hèjje mojjer”.   
(A.u.b. onder vermelding van voorletters, naam, adres en geboortedatum). Hiermee bent u meteen aangemeld als lid.
* Ook rechtspersonen zoals winkels en bedrijven uit Heijen kunnen lid worden.
Uiteraard kunnen meer personen per gezin lid worden.

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging info 2010

Vergadering van Hèjje Mojjer 2010

20-04-2010

Op 20 april 2010 is er een vergadering van HÈJJE MOJJER geweest in Schuttershof. Dit was de eerste officiële vergadering van de
vereniging na de oprichting.

Negentien personen zijn tot nu toe zeer actief zijn geweest met het oprichten van de vereniging en het uitvoeren van projecten als ;

-          Het dorpsfeest HEISA op 13 juni ……  

-          Het nieuwe dorpsblad HÈJJES NEJS dat in mei uitkomt……

-          De reeds draaiende website www.heijen.info …..

         En de projectgroep ROC welke nauwgezet de ontwikkelingen rond het ROC en DE BREM volgt en hierover kritische vragen stelt aan
de betreffende instanties.

De voortgang van bovenstaande onderwerpen is op de vergadering de revue gepasseerd, maar het belangrijkste van de avond
was toch wel dat er een VOORLOPIG BESTUUR van 7 personen conform de statuten is samengesteld uit deze negentien personen. Dit is een voorlopig bestuur omdat de leden van de vereniging op de eerste algemene ledenvergadering van HÈJJE MOJJER ,
die aan het eind van het jaar gaat plaats vinden, dan zelf uit de vergadering een bestuur kiezen.

Het voorlopig bestuur bestaat uit:

Pierre Hendriks   voorzitter ,

Frans Storms secretaris ,

Harry Graat penningmeester,

Rene van Velthoven lid namens de projectgroep Hoofdstraat,

Henk Kerkhoff en Jan Teerling namens projectgroep Dorpsblad,

Harry Brons namens projectgroep ROC.

De belangrijkste acties voor de komende tijd:

19 mei a.s. de officiele presentatie Dorpsblad, met daaraan gekoppeld het aanbieden van Heijen in Limmerickvorm
door Paul Rongen

-        Brieven naar de gemeente m.b.t. de Brem en het ROC

-        13 juni feestelijke opening Hoofdstraat

-        oktober 2010: algemene ledenvergadering

25-05-2018: Algemene ledenvergadering van Vereniging Hèjje Mojjer

Logo Hjje Mojjer kleinerGeachte leden Vereniging Hèjje Mojjer,
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering van Vereniging Hèjje Mojjer. Deze vindt plaats op:
Datum: vrijdag 25 mei
Locatie: Zalen Jan, Hoofdstraat 15
Aanvang: 19.30 uur
Op deze avond willen wij u informeren over het afgelopen jaar en het komende jaar. Verder worden de financiën besproken en is er een wijziging in het dagelijks bestuur.
 
Graag tot dan,
Bestuur Hèjje Mojjer

Het is duidelijk, Heijen laat zich niet kisten!

hejje mojjer logo vierkantBeste mensen, 

Het was heel goed om te zien dat de zaal in d'n Toomp afgelopen woensdag de 19 bomvol zat.

En het was hartverwarmend om te zien en te horen dat de mensen opkomen voor een gezond Heijen.

Wij waren al trots op Heijen, maar nu nog meer!

Kritisch, welbespraakt en helder werd de gemeente en de initiatiefnemers te verstaan gegeven dat de uitbreiding van de haven Heijen niets oplevert, wel onveiligheid en overlast veroorzaakt, terwijl er weer een stuk van Heijen wordt ingeleverd. 

De oplossing van de 'fantasiekruising' waar nu mee wordt geschermd is gewoon achterstallig onderhoud van de gemeente.

Ons dorp heeft laten zien dat het niet zo maar alles meer accepteert. Het is genoeg! (Zie ook ons persbericht).

Dank aan alle betrokken inwoners! 

Wij hopen jullie binnenkort weer te mogen zien op een avond waarop wij onze standpunten en gegevens uit de doeken doen.

Hou de website in de gaten!

Projectgroep Hèjje Mojjer en Klankbordgroep Waterwoonwijk Heijen

Contributie en lid worden van vereniging Hèjje Mojjer

Buiten de mensen met automatische incasso hebben de bestaande leden een betalingsformulier voor de contributie in de bus gehad.    
Bent U nog geen lid dan kunt U onderstaand formulier invullen.

Bij    1   kunt U het inschrijfformulier invullen en kiezen of u de contributie overmaakt of de contant betaalt.

Bij    2   kunt u het formulier voor automatische incasso invullen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijfformulier: ondergetekende wil lid worden van vereniging Hèjje Mojjer en

1   betaalt de contributie voor ........

Naam                  :...................................................................................

Adres                  :...................................................................................

Geboortedatum :...................................................................................

E-mailadres       :...................................................................................

O maak €10.00 over op rekeningnummer NL 65 RABO 0101803974 t.n.v.vereniging Hèjje Mojjer onder vermelding van mijn naam en adres.

O Ik betaal contant en voeg €10,00 bij dit inschrijfformulier.

A.u.b. formulier inleveren bij Edwin Jans, Meidoornstraat 22, Heijen.

----------------------------------<------------------------------------------------------------------------

2
 
Automatische incasso Vereniging Hèjje Mojjer.

Ondergetekende machtigt hierbij tot wederopzegging de vereniging Hèjje Mojjer om van zijn/haar onder genoemde bank-of girorekening per 1 maart de contributie van €10,00 te incasseren voor dat kalenderjaar.

Indien u het niet eens bent met de afschrijving van de contributie kunt u uw bank opdracht geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken.
U heeft hiervoor 56 werkdagen de tijd.

Bank-of Girorekeningnummer:.…………………………………………………………………………….........
Naam en voorletters:……………………………………………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode en plaats:…………………………………….…………………………………………………………………….
E-mailadres:……………………………………………………….………….…………………………………………………

Vanwege de nieuwe incasso voorschriften informeren wij u dat ons Incassant IDNL 49 ZZZ 141291600000 is.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven beschreven.

Datum………………………….      
Handtekening……………………………………………………………………..

A.u.b. formulier inleveren bij Edwin Jans, Meidoornstraat 22, Heijen

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging

Steun in de rug van Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid Rabobank

Maandag 4 oktober 2010 (Centerparcs Heijen)
Na uitleg over de structuur  en werkwijze van de ledenraad kregen de 5 verenigingen
ieder 2 minuten de tijd om in woord en beeld hun vereniging te promoten.
Hans Boekholt , voor  Mojjer Hejje, beet de spits af en bracht  in 2 minuten zijn verhaal.
Achtereenvolgens kwamen de verenigingen Zonnebloem, de Korfbalclub,de Voetbalvereniging Ven-Zelderheide en Omroep Gennep aan het woord.
Ieder met zijn verhaal, in 2 minuten , met woord en beeld.
Hierna konden de aanwezige leden, op een stembrief , 3 verenigingen belonen met punten in de volgorde van 3-2-1.
Na de pauze en een uitleg van de Rabobank werd de uitslag bekend gemaakt en deze was als volgt:

Hans Boekholt houdt een presentatie
voor het dorpsblad
Uitreiking prijs van 2000 euro
voor het dorpsblad
rabo-01-klein rabo-02_klein


1 Zonnebloem  €3500

2 Voetbalclub Ven-Zelderheide  €3000
3 Omroep Gennep                      €2500
4 Hejje Mojjer                           €2000
5 Korfbalclub Gennep                 €1500
Iedere vereniging werd geëerd met een bos bloemen en een cheque waarop het bedrag stond.
Als afsluiting van deze vergadering was er , onder het genot van een hapje en een drankje, nog een gezellige afsluiting van de avond.
Bij deze de Rabobank bedankt voor deze steun aan onze en de andere verenigingen.
(foto's en tekst Jan Helmond Hejje Moier)

 

Hèjs Nèjs, proficiat met dit flinke bedrag wat kan worden toegevoegd aan het budget van het dorpsblad! Het is immers van ons aller belang om dit fraaie en kwalitatief hoogwaardige blad ook in de toekomst inde vele brievenbussen te laten glijden.

Projectgroep Hèjs Nèjs, bedankt voor jullie grote inzet en complimenten voor ons geweldige dorpsblad!
Zie Hèjs nèjs van oktober voor een uitgebreider artikel.

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging info 2010

Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid

Maandag 4 oktober 2010 (Centerparcs Heijen)
Na uitleg over de structuur  en werkwijze van de ledenraad kregen de 5 verenigingen
ieder 2 minuten de tijd om in woord en beeld hun vereniging te promoten.
Hans Boekholt , voor  Mojjer Hejje, beet de spits af en bracht  in 2 minuten zijn verhaal.
Achtereenvolgens kwamen de verenigingen Zonnebloem, de Korfbalclub,de Voetbalvereniging Ven-Zelderheide en Omroep Gennep aan het woord.
Ieder met zijn verhaal, in 2 minuten , met woord en beeld.
Hierna konden de aanwezige leden, op een stembrief , 3 verenigingen belonen met punten in de volgorde van 3-2-1.
Na de pauze en een uitleg van de Rabobank werd de uitslag bekend gemaakt en deze was als volgt:

Hans Boekholt houdt een presentatie
voor het dorpsblad
Uitreiking prijs van 2000 euro
voor het dorpsblad
rabo-01-klein rabo-02_klein


1 Zonnebloem  €3500

2 Voetbalclub Ven-Zelderheide  €3000
3 Omroep Gennep                      €2500
4 Hejje Mojjer                           €2000
5 Korfbalclub Gennep                 €1500
Iedere vereniging werd geëerd met een bos bloemen en een cheque waarop het bedrag stond.
Als afsluiting van deze vergadering was er , onder het genot van een hapje en een drankje, nog een gezellige afsluiting van de avond.
Bij deze de Rabobank bedankt voor deze steun aan onze en de andere verenigingen.
(foto's en tekst Jan Helmond Hejje Moier)

Verslag Algemene Ledenvergadering “Hèjje Mojjer”

Op vrijdag 26-11-2010 vond in zaal Schuttershof de eerste Algemene Ledenvergadering van “Hèjje Mojjer” plaats.
(Aantal betalende leden: 275).
De opkomst was helaas niet groot. Er waren 30 leden aanwezig, inclusief de leden van het bestuur en de diverse projectgroepen.
Naast de leden waren Henry Reijnen, contactpersoon van gemeente Gennep en Mart Willems van Synthese aanwezig.
De avond werd vorm gegeven met behulp van een power-point presentatie
waarin de agenda en de diverse onderdelen waren gerangschikt.
Na opening om 19.30 u. door de voorzitter presenteerden de projectgroep Heisa, Hèjs Nèjs, Website. ROC/Brem en Ommetjes in
korte betogen van 5 minuten de evaluatie en de voortgang van hun werk.
Het is duidelijk dat alle projectgroepen zeer hard hebben gewerkt het afgelopen jaar.
(De start van het werken met projectgroepen was pas in september 2009 !)

De concrete zaken zijn nu in Heijen te zien: de opgeknapte dorpsstraat, het fraaie dorpsblad (maandelijks 800 exemplaren,
verspreid door 25 vrijwilligers), de professionele website,
het geweldige dorpsfeest (18 vrijwilligers; het volgende feest is gepland op 29 mei 2011) en nu ook de ommetjes.
Deze laatste projectgroep is pas deze zomer gestart.

Met name de projectgroepen Hèjs Nèjs en het Dorpsfeest (Heisa) konden mededelen dat er nog veel extra vrijwilligers betrokken zijn bij het realiseren van het mooie werk, maar de projectgroepen Website en Ommetjes meldden dat ze nog dringend op zoek waren naar “ extra handen” .
De projectgroep website zoekt redactieleden en een fotograaf om het nieuws van Heijen op de website te zetten;
de projectgroep Ommetjes zoekt nog hulp om verdwenen of nieuwe wandelpaden opnieuw in te richten.

Ook het bestuur is zeer actief gebleken: het oprichten van de vereniging, de ledenwerving, contact met externe instanties,·
de algemene aansturing van de projectgroepen, subsidiëring en fondsenwerving en andere bestuurlijke zaken.

-Na de pauze werden de vragen beantwoord die de aanwezigen tijdens de presentatie op memoblaadjes hadden genoteerd.
In het algemeen bleek de geluidsoverlast door het verkeer over de rondweg en de brug A77 een belangrijk punt.
Ook het betrekken van jeugd bij de vereniging werd belangrijk gevonden.

-Daarna volgde het financieel verslag van de vereniging en de projectgroepn en de begroting voor de komende jaren.
Uit de begroting blijkt dat het geldbedrag wat in het bezit is van de vereniging door subsidies van de gemeente en de Rabobank
en de contributies nu redelijk groot lijkt. Maar dit budget smelt binnen 2 jaren als sneeuw voor de zon tot zelfs een negatief saldo,
als dezelfde activiteiten en diensten (dorpsblad, dorpsfeest, vaste lasten) ook de komende jaren geboden zullen worden.
Aan de inkomstenkant kan komende jaren maar een klein bedrag aan subsidies worden geboekt,
samen met de contributies van de leden. Mogelijke extra inkomsten uit het dorpsfeest zijn nog niet voorspelbaar.
Er zal nog meer kostenneutraal gewerkt moeten worden, of er moeten andere aapassingen worden verricht.
Het financieel verslag was tijdens de vergadering voor eenieder ter inzage.

-Bestuursverkiezing. Bij acclamatie werden de volgende personen gekozen:
Voorzitter: Pierre Hendriks, Vice voorzitter: Frans Storms, Penningmeester:. Harrie Graat.
Bestuursleden: René van Velthoven (Heisa), Henk Kerkhoff (Hèjs Nèjs), Harry Brons (ROC/Brem), Jan Helmond (website).
Voor de taak secretaris is nog een vacature.

-Wijze van innen contributie.
Het bestuur heeft vastgesteld dat de contibutie bij voorkeur per bank moet worden overgemaakt,
met vermelding van het adres.
Contant is eventueel ook mogelijk( inleveren bij Frans Storms)met gebruikmaking van inlegvel Hèjs Nèjs.
In feb-mrt .2011 wordt werkwijze van innen aangekondigd ····· ·via de site en middels een inlegvel in Hèjs Nèjs.
Tip: van de leden die een e-mail adres hebben doorgegeven zal ook de herinnering per mail worden verstuurd.
De noodzaak van de contributie is nogmaals onderstreept: deze zijn financieel noodzakelijk,
maar ook om de vereniging groot en sterk als gesprekspartner van o.a. de gemeente te maken.

-DOP. Uit hetgeen in Heijen nu is gebeurd blijkt dat van de 15 genoemde projecten in het DOP (maart 2009)
er al 6 projecten zijn gerealiseerd. Aan 2 projecten wordt nu flink gewerkt.

- Toekomstplannen van de vereniging:
-····· Vroegtijdig betrokken worden in plannen ROC (bestuur en projectgroep ROC)
-····· Fietspad A77 + geluidsschermen A77(bestuur en projectgroep ROC)
-····· Mogelijk betrekken jeugd (bestuur)

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging info 2010

Onthulling nieuw dorpsblad Hèjs Nèjs

Voor foto's van de onthulling, klik op: link
HEIJEN – Met bijzonder veel trots kondigt de vereniging Hèjje Mojjer de geboorte van het nieuwe dorpsblad voor Heijen aan.
Hèjs Nèjs is een dorpsblad waarmee de vereniging Hèjje Mojjer hoopt Heijen en de Heijenaren meer met elkaar te verbinden,
te laten zien dat Heijen bruist en om ruimte te bieden aan verengingen, instanties, bedrijven etc om van zich te laten horen.
Op woensdag 19 mei 2010 wordt de geboorte van dit blad gevierd en zal Paul Rongen tevens zijn nieuwe boek aanbieden
aan de vereniging Hèjje Mojjer.
De bijeenkomst is in het café van D’n Toomp te Heijen en begint om 19.30 uur, iedereen is welkom.
In maart 2009 is het Dorps Ontwikkelingsplan Heijen gepresenteerd.
Hierin werd aangegeven dat het wenselijk was om de leefbaarheid, de woonomgeving en de woonkwaliteit van Heijen te verbeteren.
Eén van de voorgestelde acties in dit Dorps Ontwikkelingsplan was het opzetten van een dorpsblad.
In september 2009 is een aantal mensen hier actief mee aan de slag gegaan, met als resultaat een dorpsblad
dat in elk geval dit jaar gratis huis aan huis verspreid wordt in Heijen.
Op 20 mei zal het eerste nummer bij de Heijenaren in de brievenbus liggen.

Kopij Hèjs nèjs.januari 2011.

Beste mensen uit Heijen.

Ook al is bij het verschijnen van dit fraaie blad het jaar al weer enkele weken oud,
toch willen wij u op de eerste plaats als bestuur van vereniging “Hèjje mojjer” een goed en gezond 2011 toewensen!! !
Wij hopen dat Heijen weer in grote saamhorigheid kan genieten van de vele gezellige en interessante activiteiten in ons dorp.
Er wordt, zoals u al hebt gelezen in het verslag van de jaarvergadering, weer vol ijver verder gewerkt
door de diverse projectgroepen en het bestuur van “Hèjje mojjer”.
Een belangrijke datum is ook al in het verslag genoemd: 29 mei 2011! Dan vindt de 2e editie plaats van het dorpsfeest!
Maar er is nog meer te doen in Heijen: op 9 en 10 april de showconcerten van fanfare E.M.M.
en op 17 t/m 19 juni het gildeweekend van het St. Dionysiusgilde.
Ook de gemengde zangvereniging de Maasklanken wil in het voorjaar een fraai concert organiseren.
En zo er zijn uiteraard nog meer activiteiten van de diverse verenigingen.
U ziet dat er van alles te doen is in ons dorp.
Maar zou het niet erg fijn zijn als alle kalenders en belangrijke data van alle verenigingen overzichtelijk in één bestand
bij elkaar zouden staan op de website www.heijen.info van Heijen?
Dat is dan niet alleen handig voor de inwoners en andere belangstellenden, maar ook voor de verenigingen zelf is het heel handig.
Zo kunnen de agenda’s nog beter op elkaar worden afgestemd en is er minder kans om “elkaar voor de voeten te lopen”
door te dicht op elkaar te plannen.

Daarom hierbij een oproep aan alle verenigingen van Heijen:
stuur de activiteitenkalender naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. !!

Samen maken we dan Heijen nog ‘mojjer’ en sterker!
Het bestuur van “Hèjje mojjer”.

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging info 2011

Grote opkomst bij B & W bezoek Heijen

De diapresentatie in pdf: klik hier
Dinsdag 20 september 2011
bezocht het college Heijen, om te horen wat er leeft in deze kern.
’s Middags wandelden burgemeester en wethouders samen met het bestuur van Hèjje Mojjer langs een aantal markante plaatsen.
’s Avonds kwamen ruim honderd inwoners van Heijen naar D’n Toomp om in gesprek te gaan met het college.

In gesprek
Het college sprak met inwoners over onderwerpen die belangrijk zijn om prettig te kunnen wonen in Heijen.
Wat de gemeente hierin kan betekenen en wat bewoners zelf kunnen bijdragen.
Veel besproken onderwerpen waren de inrichting van het centrum en toekomstige woningbouw, overlast van hangjongeren,
veilig verkeer, recreatiewoningen, de bedrijvigheid in Heijen en de ontwikkelingen bij De Brem.
Kernenwethouder Harry van den Bogaert signaleert: “Er staan een hoop ontwikkelingen voor Heijen op stapel.
Inwoners willen hierbij graag betrokken worden in een vroeg stadium en daarvoor zullen wij ook zorgen.”
Burgemeester de Loo sloot de avond af met een positief gevoel:
“Inwoners waren in grote getale aanwezig. Je kunt goed merken dat er een intensieve betrokkenheid is bij het dorp.”
Voorzitter van Hèjje Mojjer Pierre Hendriks over het bezoek: “Wij zijn content over de wijze waarop de gemeente haar oor
te luisteren heeft gelegd. De sfeer was vriendelijk en laagdrempelig.”

Vervolg
De problemen, opmerkingen en ideeën die tijdens het bezoek op tafel kwamen worden in kaart gebracht.
Hier worden acties aan gekoppeld, zodat de gemeente er de komende tijd mee aan de slag kan.
We houden u op de hoogte van de resultaten via het dorpsblad Hejs Nejs en via www.gennep.nl.

Bezoek aan alle kernen
Het college van burgemeester en wethouder gaat alle kernen en wijken van Gennep bezoeken.
Met deze bezoeken nodigt het college bewoners uit om mee te denken over de kwaliteit van de eigen woonomgeving.
Gennep-zuid heeft in mei het spits afgebeten.
Later dit jaar volgt Milsbeek.

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging info 2011

Verslag visievergadering kern Heijen

Succesvolle inloopavond Heijen
Tijdens een inloopavond op 15 december 2011 presenteerde het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Gennep de plannen voor het centrum van Heijen.
De gemeente is voornemens onder andere het Pastoor Jaspersplein en de Hoefstraat voor de kerk
worden voorzien van nieuw straatwerk.
Daarnaast wordt het huidige kermisterrein aan de Nieuwwijkstraat onderworpen aan een metamorfose.
Download hieronder de presentatie van de inloopavond waarin de plannen worden toegelicht:
Presentatie inloopavond Heijen.pdf   (+/- 7 mb) (Bron: www.gennep.nl)

Verslag visievergadering kern Heijen

 

logo Hejje MoierOp 15 december 2011 heeft de gemeente een avond georganiseerd om de ideeën te presenteren
m.b.t. kern van Heijen en de suggesties en visie van de Heijenaren hierin mee te nemen.
Hieronder een kort verslag van hetgeen die avond besproken is,
aangevuld met  opmerkingen van de mensen in de zaal.

Kerkplein/Nieuwwijkstraat.
De ideeën over het kerkplein (opnieuw inrichten als groot plein, geschikt als kermisplein, herbestraten) vallen goed,
eigenlijk zijn er geen opmerkingen. Achteraf wordt er nog wel gezegd dat er goed gekeken moet worden hoe het verschil
gemaakt kan worden tussen een kerkplein en een doorgaande weg tussen de Hoefstraat en de Nieuwwijkstraat.
Het plan moet nu nog kritisch bekeken worden m.b.t.de bestrating en beplanting. Hierbij moet b.v. ook gedacht worden
aan stroomaansluitingen tijdens de kerstdagen. Ook stroomvoorzieningen voor kermissen of andere festiviteiten.
De aansluiting van de Meidoornstraat naar de Nieuwwijkstraat zou met een bocht kunnen om meer plein te creëren
en de veiligheid wat te vergroten. Buurtonderzoek?

Plein aan de Hoofdstraat.
De plannen van de gemeente omvatten niet alleen een dorpskern maar ook een evenemententerrein
aan de Hoofdstraat waar al 2 keer de Heisa is gehouden.
Ook hier zal de bekeken worden welke voorzieningen van stroom en water er moeten komen.
Ook wordt bekeken of er (half)bestrating of gras moet komen.
Op de avond werd aangegeven dat dit ook meer een goede speelplek moet worden voor de grotere jeugd.
(Wensen groep 8 van de basisschool: soort centraal speelterrein met allerlei attributen voor klein en groot en een trapveldlje).
Er zal worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn wat betreft bebouwing van het achterste gedeelte tegenover d’n Huyberg.
Mogelijk een goede locatie voor levensloopbestendige woningen. Buurtonderzoek?

Kermisterrein.
Het aantal 75-plussers is momenteel 70 en wordt in 2025 geschat op 140.
Verder wordt verwacht dat dan de bevolking in Heijen met 14% terugloopt (280 personen).
Het aantal kinderen tot en met 12 jaar loopt terug van 200 naar 125 (zie regiovisie).
De aanwonenden van het kermisplein hebben bezwaren tegen de bouw van mogelijke seniorenwoningen.
De argumenten:
1. de ligging t.o.v. de winkel en de busverbinding te ver is.
2. het verlies van het speelveldje voor de jeugd. De noodzaak van extra seniorenwoningen wordt betwijfeld.
Er wordt geopperd door de aanwezigen om een deel van de woningen te bouwen op het kermisterrein
en een deel achter d’n Toomp.
3. Het idee om een huiskamer-project te creëren bij het nieuwe plan valt over het algemeen slecht.
Reden is dat het nieuwe plan en de huidige seniorenwoningen op een steenworp afstand van de Toomp liggen
waar alle faciliteiten zijn voor activiteiten. Een huiskamerproject zou ook aan d’n Toomp kunnen worden gekoppeld.

Algemeen.
-Verschillende mensen geven aan dat er naast seniorenwoningen ook veel behoefte is aan woningen of appartementen
voor starters en jongeren. De gemeente geeft aan dat uit cijfers blijkt dat er behoefte is aan seniorenwoningen.
Destion is een bedrijf wat bouwt naar behoefte en heeft hetzelfde idee als de gemeente.
Wel vraagt Destion naar onderzoek over de behoefte aan starterswoningen en wensen/mogelijkheden
m.b.t. met doorstroming.(Jongeren die bestaande woningen over zouden nemen.)
Of dit laatste voor jongeren mogelijk is, wordt door enkele Heijenaren betwijfeld. Men vindt het beter om te kijken
naar levensloopbestendige woningen. Huurwoningen die te koop aangeboden worden, worden vlot verkocht aan starters,
volgens Destion.
-Wat voor mogelijkheden zijn er buiten Destion om starters een kans op een woning te geven.
Welke locaties zijn daarvoor geschikt? Het terrein bij de Hoofdstraat, achter de Toomp, Kermisterrein? (Is Heijen vol?).
-Welke mogelijkheden zijn er om de Toomp meer als huiskamerproject van de senioren woningen te gebruiken.
Momenteel is het lastig om beheerders voor de Toomp te vinden.
Is er interesse vanuit de senioren voor activiteiten in de Toomp?
De kosten zullen waarschijnlijk hoger liggen dan bij een huiskamerproject van Destion zelf (huur zaal/ lokaal, consumpties.
Misschien een keer gaan kijken in Ven-Zelderheide waar zoiets al bestaat).
Destion geeft aan in overleg te willen met Hèjje Mojjer en het bestuur van d’n Toomp.
-Hoe wordt er nu omgegaan met het toewijzen van woningen aan mensen die niet in de categorie senioren vallen?
Volgens omwonenden zijn verschillende woningen verhuurd aan mensen die geen recht hebben op een seniorenwoning.
-Het parkeren achter bij de Toomp moet ook aangepakt worden. Vrijwel iedereen is het erover eens dat er geen gebruik wordt gemaakt
van het huidige kermisterrein als parkeerterrein. Een eventuele makkelijkere verbinding zal dit ook niet beter maken.
Wel zouden er vakken moeten komen langs de weg achter de Toomp.
-Ruimte achter de school/Toomp meer inrichten voor kleinere kinderen.
Daarvoor moet het JOP weg omdat veel kinderen (en ouderen) zich niet veilig voelen met de huidige hangjeugd.
Ook storen mensen zich aan de rommel die wordt achtergelaten.
Vanuit school wordt aangegeven dat dit een ideaal stukje is voor speelactiviteiten vanuit school en tijdens bso uren.
-Welke mogelijkheden zijn er voor de panden van de voormalige Rabobank en slagerij Martens?
Welke bestemming zou voor deze panden het kerkplein ten goede te komen? Ondernemers?

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging info 2011

Beknopt verslag ledenvergadering Hèjje Mojjer:

Datum: vrijdag 21 mrt 2014.
Aanwezig namens het bestuur: Pierre Hendriks, Jan Helmond, René van Velthoven, Harrie Graat, Henk Kerkhof, Frits Basten.
Afwezig met kennisgeving, Edwin Jans

0. Opening en mededelingen door Pierre,
* Frans Storms is teruggetreden als bestuurslid en als werkzaam lid bij activiteiten vanwege de houding en het gedrag van de gemeente.
* Yvonne is gestopt als lid van de werkgroep Brohm.
* Afgelopen ledenvergadering is de opmerking gemaakt, dat de enquête over het kernplan politiek gekleurd was. Op dat moment is dit toen ontkend.
Achteraf blijkt Hèjje Mojjer door de gemeente gebruikt te zijn.

*Op korte termijn is een gesprek noodzakelijk met het nieuwe college met de vraag wat van ons als vereniging wordt verwacht en wat kunnen wij van de gemeente verwachten. (Zie brieven HM aan college en raad en het opstappen van Frans Storms)

1. Activiteiten van het bestuur.
*Pierre laat de activiteiten van het afgelopen jaar de revue passeren, m.n. initiatieven in Heijen, div. overleg met gemeente en instanties, DB- en bestuursvergaderingen.

Naar aanleiding hiervan:

Actualiseren van het DorpsOntwikkelingsPlan (punten uit de vorige jaarvergadering)
Toegevoegd moet worden
* de behoeften bij senioren en jongeren.
* de voortgang rond het fietspad langs de A77.
* de noodzaak voor de aanleg van een rotonde ter hoogte van het Hoogveld en de afslag naar de Hoofdstraat?

Aanpak Geluidsoverlast A77
De aanwezigen zijn voor een hardere aanpak. 1e stap het objectief laten meten van de geluidsoverlast. (Er wordt hiervoor ter plekke een offerte aangevraagd, die deze week binnenkomt) Dan wordt de gemeente verantwoordelijk en moeten ze in actie komen.
In Hè.js Nïjs wordt het adres van RWS gepubliceerd waar klachten gedeponeerd kunnen worden met de oproep om te reageren. RWS heeft meerdere keren verteld, geen klachten te ontvangen.

Op 8 april is er een nader gesprek met dhr. Vossen van de Rabobank over de voorgang inzake het sluiten van de pinautomaat.
De reacties over het sluiten en de gang van zaken hierbij zijn negatief. Geopperd wordt om de leden uit Heijen bij de coöperatie te mobiliseren. N.B. In Ottersum staat nog steeds een pinautomaat. Vreemd. Gezochte argumenten m.b.t. sluiting Heijen. Zie artikel in Hejs Nejs

2. Kernplan.
* De ontwikkelingen hiervan worden op de voet gevolgd. (Zie gesprek met de gemeente)
* Over de herinrichting van het kerkplein komt er een gesprek met de omwonenden.
Ideeën van de aanwezige leden: pleinfunctie door sfeeraankleding – mooie bestrating, verlichting, ook veel groen, een fontein/waterpartij, een object van de kunstenaar Roovers (donatie restantbedrag van de Volkdansfeesten) een bankje, aanstralen kerktoren.

3. Voortgang werkgroepen.
* Plannen voor Heisa in het pinksterweekend zien er goed uit. Het programma is rond. Zie ook artikel in Hejs Nejs van maart 2014. Het wordt weer een groots feest.

* Hè.js Nïjs draait voortreffelijk. Probleem de kosten nu en in de toekomst. Hèjje Mojjer heeft nu 304 betalende leden, maar 700 mensen krijgen het blad. De kosten worden betaald uit advertenties, maar momenteel zijn de inkomsten onvoldoende. Nu draagt met name de opbrengst van de Heisa-activiteiten bij aan het opheffen van het negatief druksaldo. Er wordt nagedacht over het oplossen van dit probleem voor de toekomst: bv. niet leden laten betalen, het kerkbestuur mee laten betalen, de leden krijgen het blad gratis en de niet leden kunnen het blad voor bijvoorbeeld een euro bij de Troefmarkt kopen. De projectgroep heeft er wel vertrouwen in dat het huidige maandelijkse verlies kan worden verminderd.

* De website is vernieuwd. Piet heeft er erg veel werk mee. De nodige ondersteuning wordt gemist.

* Brohm heeft het afgelopen jaar een drietal bijeenkomsten gehad met ambtenaren van de gemeente. Op de agenda stonden onderwerpen als: ROC, AVG, Brem. Daarnaast is er in eerste instantie aandacht besteed aan: geluidhinder in Heijen en de verantwoordelijk-heid van de gemeente in deze, de voortgang m.b.t. het fietspad parallel aan de A77, het kernplan, de bouwlocaties, de Hoofdstraatproblematiek, de dijkaanpassingen. De laatst genoemde onderwerpen worden eveneens door het DB in gebracht. Daarom is afge-sproken, dat Brohm zich uitsluitend bezig houdt met het ROC, de BREM en de AVG -gevoelige onderwerpen. Tijdens de bijeenkomsten met de ambtenaren bleek, dat er weinig vooruitgang / veranderingen te bespeuren zijn/waren. De gemeente contact zou opnemen als er veranderingen waren. “Uiteraard” is dit niet gebeurd. Hierover is door Frits met de gemeente gemaild. De vraag hierbij is wederom:”Waarom neemt de gemeente geen contact op, ook als er door de gemeente op afstand gewerkt wordt aan genoemde dossiers.

* Promotiegroep Heijen, mede een initiatief van Frans. Er zijn ideeën m.b.t. de entrees van Heijen. Voorstel: een interview met de promotiegroep in Hejs Nejs.

4. Financieel jaarverslag.
Er wordt het een en ander toegelicht. Situatie nu: vereniging is gezond, maar door het negatieve saldo van Hejs Nejs zal sterk worden ingeteerd. Het bestuur en de projectgroep gaan zich beraden op het genereren van extra inkomsten.

5. Wijziging van het bestuur.
Edwin Jans wordt middels handopsteking unaniem door de aanwezigen herkozen voor de volgende periode van 3 jaren.

Frans wordt in het DB node gemist. Frits wil die vacature voorlopig wel invullen. In een overleg met de gemeente moet echter duidelijk worden welke rol/positie Hèjje Mojjer heeft en wat de gemeente hier mee doet. Het mag niet zo zijn, dat HM in de toekomst bijvoorbeeld mag ‘opdraaien’ voor de zorgplichten die de gemeente naar zich toe krijgt geschoven. De taak van een dorpsraad/of vereniging moet duidelijk en zuiver zijn. N.B een "negatieve" houding van de gemeente moet er niet de oorzaak van zijn dat de activiteiten, festiviteiten die Heijen levendig en sociaal maken, ter ziele gaan. De leefbaarheid van Heijen verbeteren is m.n. een Heijense kracht. Feitelijk moet het voor de gemeente duidelijk zijn, dat zij Heijen eerder nodig heeft, dan omgekeerd.

6. Plannen 2014.
* Verheldering door de gemeente m.b.t nieuwe rol, positiebepalen
* Voortgangsgesprekken door DB met de gemeente (Wanneer en welke agenda)
* Actualiseren van DOP

 

Terug naar Hejje Mojjer info 2014

Overleg vereniging Hejje Mojjer en gemeente Gennep d.d. 26 februari 2013

Aanwezig: Pierre Hendriks, Edwin Jans (Hejje Mojjer), Henry Reijnen (gemeente)
Locatie: d’n Toomp Heijen
Besproken punten:


Verslag actielijst 4 december 2012.
De meeste punten van dit verslag staan vandaag op de agenda, zoals convenant veld en de voortgang van het centrumplan Heijen.

Verslag en actielijst zijn verder akkoord.

 

Convenant veld
Een ‘ingebruikneming’ van dit terrein (met afspraken over gebruik) blijkt in de praktijk onvoldoende te zijn, volgens Henry.
Er blijft toch een noodzaak bestaan vanuit de lokale wetgeving om vergunningen ed. aan te vragen.

Henry merkt op dat, wil het OMO beleid gepromoot en effectief worden, een aantal ‘obstakels’ dienen te worden beslecht.
Het gaat om enerzijds vereenvoudiging van regelgeving/procedures en anderzijds om minder kosten voor initiatieven
vanuit buurten en kernen (bijvoorbeeld m.b.t. legeskosten).
Gemeente belegt intern een bijeenkomst om dit thema breder op te pakken en na te gaan welke mogelijkheden er wel liggen.

Na de zomervakantie wordt teruggekoppeld welke oplossingsrichtingen er zijn. In tussentijd wordt afgesproken dat Hejje Mojjer aan Henry doorgeeft welke activiteiten (en wanneer) worden gedaan op het “evenemententerrein” (met uitzondering van Heisa).
Ook wordt door Hejje Mojjer dan aangegeven of er spandoeken/decoraties etc worden aangebracht.
Henry zal dit dan intern afstemmen en terugkoppelen met Hejje Mojjer.
Aandachtspunt voor Hejje Mojjer: decoraties/spandoeken etc. niet te dicht aan de straat plaatsen en niet voorzien van reclame-uitingen!!

Bloembakken aan lantaarnpalen:
Hiervoor zijn mogelijkheden. Hejje Mojjer geeft aan Henry door wat precies de bedoeling is (waar/dorpsentree/hoeveel).
Kosten worden door gemeente geschat op 250,- per bloembak. (aanschaf zonder inhoud).
Dit zou een project kunnen worden vanuit de dorpsvereniging en daarvoor kan dan ook de jaarlijkse projectsubsidie worden ingezet.
Gemeente kan zorgen voor bewatering (of afspraken hierover maken met HM)

 

Subsidieaanvraag 2013
Hejje Mojjer heeft de jaarstukken over 2012 gereed. De aanvraag dient voor 1 april 2013 te worden gedaan.
Tip Henry: vermeldt ook op het subsidieformulier/of via bijgevoegde brief gelijktijdig doel van de projectsubsidie.
Dan kan de subsidie 2013 geheel worden afgehandeld

 

Zonnebrem
Ontwikkelingen Brem worden afgewacht. Hejje Mojjer vraagt aandacht voor goede en tijdige informatie richting Heijen.
Verder is dit ook een thema voor het vandaag gestarte (periodieke) overleg Gemeente-werkgroep BROHM.

 

Voortgang Kernplan
Gemeente verwacht een collegebesluit medio maart 2013. Ambtelijk wordt geadviseerd om een integrale visie centrumplan Heijen vast te stellen. Gemeenteraad krijgt dit dan in mei 2013 op haar agenda. Gemeenteraad besluit over visie en financiën (totale plan is niet kostendekkend). Er dient ook aandacht te zijn voor een goede communicatie m.b.t. collegebesluit richting Heijen.

 

Klachten parkeren Toomp
De mailwisseling (gemeente-beheerder Toomp) over klachten parkeren bij d’n Toomp wordt door Henry
voorgelegd aan Andy Knipping (Verkeer).

 

Nieuwe data
Henry zal nieuwe data voor het reguliere overleg met Hejje Mojjer plannen.
Daarnaast wordt een overleg gepland met alle dorps- en wijkraden (vervolg OMO bijeenkomst Pica Mare). Dit zal begin april zijn.

 

Markt Heijen
N.a.v. vragen van Hejje Mojjer is hierop via mail antwoord gegeven. Er komt in de 2e helft van 2013 een nota over standplaatsenbeleid. Nu kan in principe iedereen een standplaatsvergunning aanvragen.

 

Collecten in Heijen
Vraag van Hejje Mojjer is welke organisaties in Heijen nu collecteren voor diverse doelen.
Het idee bestaat bij Hejje Mojjer om te bekijken (in overleg met coördinatoren van deze collecten) of dit gezamenlijk kan worden georganiseerd (en beperkt tot 1 week). In de regio zijn voorbeelden waar dit op deze wijze wordt georganiseerd.
Henry vraagt na of dit bij het Omgevingsloket (i.v.m. vergunningen voor collecten) bekend is (welke collecten en de contactpersonen).

 

Overleg werkgroep BROHM
Zie ook onder punt ‘Zonnebrem’. Het eerste overleg tussen gemeente en de werkgroep BROHM is vandaag gestart. Henry en Pierre zullen intern de reactie peilen.


Kruising Hoofdstraat-Groote Heeze
Dit punt is ter vergadering zijdelings aan de orde gekomen.
OPMERKING notulist:
Informatie over het uitvoeringsplan GVVP en het sterproject Kruising Heijen is op 27 februari 2013 per mail verzonden aan Edwin en Pierre (inclusief situatietekening).

 

Henry Reijnen
Afdeling Leefomgeving
Gemeente Gennep

 

Terug naar Hejje Mojjer info 2013

Verkeersmaatregel Hoofdstraat Heijen

- Voorjaarsnota 2013
De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 24 juni 2013
Onderwerp: Verkeersmaatregel Hoofdstraat Heijen
De Raad, gehoord de beraadslaging, keuze, overwegende dat in de inspraakavond d.d. 18 juni 2013
door de insprekers is aangegeven dat men liever geen halve verkeersmaatregel wil;
dat men de absolute voorkeur heeft voor een rotonde, ook al wordt die pas op lange termijn gerealiseerd
Stelt voor de in 2013 gebudgetteerde investering ad € 25.000 voor de reconstructie Hoofdstraat te schrappen.
en gaat over tot de orde van de dag. CDA Gennep

 

Terug naar Hejje Mojjer binfo 2013

Ontwikkelingen "de Brem"

Beste inwoners van Heijen,
Zoals u o.a. in het Hejs Nejs hebt kunnen lezen zijn er ontwikkelingen op de Brem.
Een van de plannen is het aanleggen van een  recreatie plas door camping de Schaaf.
Hier ziet u al een plaatje hoe het er uit zou kunnen gaan zien.  link

Terug naar Hejje Mojjer info 2014

Berichten van het bestuur

Logo Hèjje Mojjer zonder website

Ontwikkelingen Heijen

Op 18-11-2015 heeft het DB een overleg gehad met de gemeente inde personen van wethouder Jan Welles, en Henry Reijnen.
Naar aanleiding van eerdere overleggen en aandringen van het DB zijn de volgende afspraken zijn gemaakt:

 • Kerkplein

Het kerkplein wordt gefaseerd aangepakt. Nu eerst het kerkplein rond de kerk zelf. (eerste deel). De voorlichting naar de bevolking van Heijen is op 15 december 2015.
Tweede deel: De afwerking/afronding van het gedeelte van de Nieuwwijkstraat wordt volgende jaar voorbereid, voorwaarde is dat dit project dan in de voorjaarnota 2016 wordt meegenomen.

 • Rondweg
 • De aanpak van de rondweg wordt binnenkort gerealiseerd. Overleg met de betrokken partijen heeft recent plaats gevonden.
 • Fietspad A77
  • Het wegdek en de dientengevolge geluidsoverlast op de A77 wordt voorjaar 2016 aangepakt door Rijkswaterstaat. Wethouder Jan Welles heeft hierover op 3 december overleg gehad.
  • Het onderzoek naar de haalbaarheid van de realisatie van een fietspad langs de brug van de A77 wordt in december afgerond. De gemeente heeft hiervoor het bureau Haskoning ingeschakeld.
 • Fietspad Heijen

De voorbereidende stappen voor het verbeteren van het fietspad langs de Hoofdstraat vanaf Afferden worden ter hand genomen.

 • Voortgang bouwplannen

Omdat er weinig beweging te constateren is rond de bebouwingsplannen op het terrein aan de Hoofdstraat, heeft het bestuur van HM hierover op eigen initiatief een gesprek gehad met Destion en de gemeente. Om er voor te zorgen dat er gesproken en gewerkt gaat worden vanuit een gelijke visie en aanpak, hebben HM de gemeente en Destion in januari  een bijeenkomst over de bouwperikelen. De bewoners zullen van de vervolgstappen op de hoogte gebracht worden.

Algemene jaarvergadering

Op vrijdag 26 februari is om 20.00 u. de algemene ledenvergadering in Plan B.

Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd!!

De algemene ledenvergadering krijgt tijdens deze vergadering inzicht in ontwikkelingen en financiën.

M.b.t. uitvoering, bijstelling en voortgang ontwikkelingen wordt e.e.a. ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voorgelegd.

De voorlopige agenda:

1.   Activiteiten bestuur, o.a.

       - bijeenkomsten gem. Gennep/ gesprekken met instanties

       - voorstel wijziging werven van leden/innen van contributie (zie punt 3 en 4)

2. Kernplan

3. Voortgang projectgroepen

4. Financieel verslag 2015 en begroting 2016

5. Wijziging bestuur.

6. Plannen 2016 e.v.

7. Rondvraag.

22.00 u. Sluiting.

 

Terug naar bestuursverslagen 2015

Goede doelen week Heijen

In het januari nummer van Heijs Neijs hebben we een eerste informatie gegeven over het opstarten van de “Goede Doelen Week Heijen”. Inmiddels zijn we al weer een stapje verder met de organisatie. Bij de notaris in Bergen hebben we de stichtingsakte geregeld en ons laten inschrijven in de Kamer van Koophandel. Handelingen die nodig zijn om wettelijk veilig te kunnen werken. Nadat de coördinatoren van de verschillende fondsen hadden ingestemd met het afzien van het collecteren in de week, zoals door de landelijke collecte kalender is vastgesteld, hebben we de vergunning aangevraagd bij de gemeente Gennep.

Dit houdt in dat de 9 fondsen die al jaren in Heijen actief zijn, niet meer afzonderlijk langs de deur komen. De acties van o.a. de fanfare, het gilde en de Sinterklaas acties vallen hier buiten.

In deze informatie willen wij in grote lijnen aangeven hoe de Goede Doelen Week gaat werken. In de week voor de collecte worden door de collectanten op alle adressen in Heijen een enveloppe met informatie afgegeven of in de brievenbus gestopt. Daarin zit o.a. een brief waarop alle deelnemende fondsen vermeld staan, met daarachter een kolom waarin een geldbedrag kan worden ingevuld.

Het is aan u te (over)wegen aan welke fondsen en hoeveel u per fonds wilt doneren. De ingevulde brief met het daarbij behorende bedrag stopt u in een bijgevoegde enveloppe. Deze enveloppe wordt in de collecte week op een vaste dag en tijd door de collectanten, die twee aan twee collecteren, bij u opgehaald. Eventueel gevolgd door een tweede ronde voor de mensen die niet thuis waren of vergeten waren de brief in te vullen. De collectanten zullen allemaal een legitimatie badge dragen en een collecte emmer met daarop het logo van de collecteweek Heijen. In de kerkdorpen van de gemeente Bergen blijkt deze manier van collecteren heel goed te werken. Dus dat moet ook in Heijen lukken.

Op de avonden van het collecteren, worden de collecte emmers geopend; de opbrengst geteld en wordt, zoals u dat zelf hebt aangeven op de formulieren, over de verschillende fondsen verdeeld. De penningmeester zal daarna in het bijzijn van de respectievelijke coördinator het opgehaalde bedrag overmaken aan het landelijke fonds.

Zoals uit bovenstaande blijkt, bepaalt u zelf aan welke fondsen en hoeveel per fonds u wilt doneren. We willen nu al aangeven welke fondsen deelnemen.

De Hartstichting, KWF kankerbestrijding, Jantje Beton, ANGO, Nederlandse Brandwondenstichting, Longfonds, Nier stichting, Het Rode Kruis, en het Prinses Beatrix Spierfonds

Voor al deze fondsen wordt straks dus een grote collecte gehouden. Natuurlijk rekent ieder fonds dan op een gulle bijdrage.

Terug naar Hejje Mojjer info 2015

Beste Heijenaren, leden van Hèjje Mojjer

Logo Hèjje Mojjer zonder websitePierre HendriksHet weer lijkt van slag. Midden in december is het warm en lenteachtig.
Ook de wereld lijkt van slag. Deze tijden lijken extra verwarrend, donker en kil.
Oorlog, fanatisme, extremisme zorgen voor een ongekende volksverhuizing.
Mensen uit oorlogsgebieden zoeken beschutting, veiligheid.
Onzekerheid en angst voor het onbekende, zorg om te moeten delen, veroorzaken soms verkrampte reacties.
Maar de bereidheid om voor de medemens klaar te staan, mensen een veilige plek te bieden, blijkt sterker.
Wij in Heijen hebben laatst de kerstboom samen ontstoken om zo het licht te laten schijnen.
Licht om elkaar te zien, om elkaar te verlichten en letterlijk: om elkaar het licht in de ogen te gunnen.
Dat geldt op het wereldtoneel, maar ook voor ons eigen Heijen.
Laten we samen zorgen voor een betere plek, een plek waar ieder zich thuis kan voelen.
Terugblikkend op het afgelopen jaar zijn er voor en achter de schermen veel bewegingen geweest om de leefbaarheid in en van Heijen te verbeteren.
Als voorzitter wil ik nu op het scheidsvlak van oud en nieuw alle leden en vrijwilligers van de projectgroepen van harte bedanken voor hun bijzondere werk voor ons Heijen.
Jullie werk is van onschatbare waarde voor de samenhang, het plezier en de identiteit van ons dorp.
Alle leden wil ik hartelijk danken voor hun lidmaatschap.
Uw lidmaatschap is niet alleen een broodnodige financiële, maar ook morele steun voor het bestuur en de projectgroepen.
Wij wensen u fijne feestdagen en een goed en gezond 2016!!
Pierre Hendriks, Voorzitter van vereniging Hèjje Mojjer

Terug naar Hejje Mojjer info 2015

Het wordt druk in en rond Heijen!!

A77

N.a.v. de enquête i.v.m. de geluidsoverlast in 2012(!) die is aangeboden aan Rijks Waterstaat, het aanhoudend bevragen van RWS door Hèjje Mojjer, het blijven lobbyen en betrekken van de gemeente is het gelukt om de later geplande reconstructie naar voren te halen! Dus nu komt het er echt van!! De A77 wordt aangepakt!
In de periode 3 november 2016 tot en met 19 december 2016 vindt er groot onderhoud plaats aan de A77.

Vervanging betonbaan bij de grens door ZOAB (geluidsarm: eind augustus en eind oktober 2016;

 1. Groot onderhoud brug: alle weekenden van oktober 2016;
 2. Groot onderhoud A77:
  1. Wegdek wordt gerenoveerd
  2. Op- en afritten worden meegenomen
  3. De voegovergangen worden aangepakt.

Realisatie Kerkplein

 1. Infoavond werkwijze en planning aanwonenden, kerkbestuur en Hejje Mojjer a.s. woensdag 13 juli
 2. Uitvoering in september: kerkplein moet voor Allerzielen 2016 klaar zijn;
 3. Nieuwwijkstraat is definitief in de Voorjaarsnota opgenomen. Reconstructie wordt gepland.

Fietspad- aansluiting op fietspad Bergen

Er worden deze maand 3 varianten uitgewerkt. In september 2016 presentatie in Heijen.

Hommersumseweg en Boxmeerseweg

Gunning is komende week. Verbetering/aanpassing moet eind september 2016 klaar zijn.

Rondweg N271

In augustus 2016 wordt de inrichting geavaleerd. Na onderzoeken wordt in 2017 herinrichting gekozen. Realisatie in 2018.

Woningbouw

In september verdere gesprekken Destion, gemeente en Hèjje Mojjer. Zo gauw de planning duidelijk is, wil HM alvast starten met het oprichten van een stichting Huuskamer Heijen en fondsen gaan (laten) werven voor de inrichting.

Subsidieaanvraag m.b.t. aanschaf lantaarnhouders en vlaggen door projectgroep Heisa en Promotiegroep is gehonoreerd.

Het doel is om de Hoofdstraat en de Nieuwwijkstraat tot aan de kerk bij diverse gelegenheden aan te kleden met vlaggen en feestelijke versiering, passend bij diverse evenementen zoals Kerst, Carnaval, Lentefeest, Kermis, Heisafeesten, maar ook evenementen die georganiseerd worden door de Heijense verenigingen.

 

 

Actie Loat Heijen moier worre

01 mei 2007

Voorafgaand:

19-03-2006 Brief Cel t.a.v. Chris Nellen waarin zorgen m.b.t. Heijen werden verwoord:
* Industrieterreinen De Brem
* Aankleding Heijen: geen kern, geen hart: betere uitstraling
    - kans voor Cel om zich te profileren: enquête onder de bevolking
* woningbouw zeer beperkt mogelijk: vertraging plan Smele 2

28-03-2006 Gesprek met Chris Nellen en wethouder Gerrie Ehren.

Gesprek met afgevaardigden dorpen en Cel o.l.v. Bart Lankfort

01-03-2007 Vergadering Cel op gemeentehuis bijgewoond.
•    tips ontvangen
•    gedragenheid onder de bevolking
•    Via Chris van Dinther tips en later materiaal Vereniging Kleine Kernen ( Sjaak Sluiters)
•    31 mei: achterbanvergadering Cel

Woe. 14 maart 2007. Ingezonden brief Maas- en Niersbode:  Spontane reacties, bijval

Naar aanleiding daarvan: 2 weekenden (24 maart en 31 maart 2007)  intekenlijsten op 5 plaatsen

Van CDA (Jo Opsteeg) adres gekregen van voorzitter Mark Nabuurs, bezig met DOP Ven Zelderheide

Overleg actie Loat Heijen moier worre- gemeente: Gesprek 23-03-2007 voorafgaand aan posteractie
.Dhr. Fred van Driel: beleidsmedewerker, projectleider
Richard Kinderdijk, grondexploitatie

Vraag van mij: is hetgeen op de poster staat onzin. Kloppen mijn argumenten.
Antw. Argumenten kloppen.
ROC-haven.
 Nog niet bekend wat de invloed zal zijn op de kern Heijen. Wordt nog onderzocht door bureau m.b.v. quickscan
(ook landschappelijke inpassing)

Herstructurering staat bij gemeende nu wel op de agenda, dus de tijd van deze actie komt goed uit.
Gemeente wil ook graag soort DOP vergelijkbaar met Ven Zelderheide.
Op mijn vraag: zijn er plannen m.b.t. aankleding Heijen, dorpskarakter Hoofdstraat e.d.
Geen plannen bekend. Ook geen landschapsarchitect.

Actie levert per 07-04-2007 ruim 500 handtekeningen op in 2 weekenden.
Mensen zijn niet huis aan huis benaders, maar hebben zelf de moeite moeten nemen om op een lijst hun naam te zetten.
Is niet opgedrongen.

Via internet: 7 reacties.
Per 06-04-2007 501 handtekeningen/steunbetuigingen op de intekenlijsten
Totaal 514

Contact gehad met Mark Nabuurs, DOP Ven Zelderheide. 06-20003557
 Uitnodiging om woensdag 18 april als toehoorder aanwezig te zijn bij afsluitende vergadering om 20.00 u. in de Uitkomst.
Mark benadrukt het belang van hulp via Synthese (Bergen) en de Vereniging kleine Kernen (Sjaak Sluiters).
Dorpsraad: verplicht als gesprekspartner. Breed georiënteerd, breed gedragen.
Op gemeente € 20.000 ter beschikking/te verdelen over de kernen.
Is nu, samen met € 20.000 van de provincie naar Ven Zelderheide gegaan.. Ambtenaar onzorgvuldig geweest.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alle Postmus (077-3976500) van Synthese belt: toch niet zo’n goed idee om 18 april er bij te zijn.
De wethouder zou afgeleid kunnen worden.
Nu uitnodiging voor de presentatie van DOP Ven Zelderheide op maandag 7 mei.

Krijgen ook het nummer van Mat Willems Synthese Bergen 348080

Gesprek met dhr. Fred van Driel 09-04-2007
Vragen:
1.    Zijn er wellicht binnen de gemeente toch al plannen voor de aanpak Hoofdstraat?
Dhr. Van Driel: Er zijn geen concrete tekeningen, er is geen budget. De plannen zoals 7 jaren gelden beloofd zijn
(o.a. door ander management) achter op de agenda gekomen en niet meer terug te vinden.
Maar in de voorjaarsnota van mei 2007 zijn wel al de opknapbeurt Lijsterbesstraat (nieuw riool over 10 jaren,
daarna pas grondige aanpassing mogelijk) en een complete reconstructie van de Dionisiusstraat begroot.
Op de vraag of dit past binnen een groter plan antwoordt dhr. Van Driel dat hier toch een soort kokervisie is,
n.l. een plan per klein project, geen onderdeel van een grotere aanpak.
Frans en Pierre benadrukken het belang van een totaalplan, een grotere visie op herinrichting van het dorp.
M.b.t. het zuiden van de Hoofdstraat: het fietspad gaat er uit, komt later op de aan te leggen dijk.

2.    Ruimtelijke ordening: wat is de bestemming van het gebied ten oosten van het viaduct richting Hommersum?
Waar mogelijk nog meer industrie geprojecteerd?
 Dhr. Van Driel: Er bestaan vooralsnog geen plannen voor verdere industrie gebieden. Maar wat over 10 jaar speelt is nog af te wachten.
De Brem kan mogelijk nog oostelijker worden uitgebreid, hoewel daar een wildstrook moet blijven.
Het gebied bij het viaduct is mogelijk bedoeld voor agrarische bedrijven.
Industrie zal daar niet kunnen i.v.m. milieuwetgeving, woningbouw niet i.v.m. ligging bij A77.

Visie Maasduinen: Gennep wordt gezien als woon-werk spilcentrum, Bergen heeft recratiefunctie.
Heijen wordt na grootschalige onderzoeken door Provincie gekenmerkt als minst slechte locatie voor industrie.
Milsbeek kan niet, Ottersum kan niet, Gennep en Ven Zelderheide kunnen niet.
Op de vraag of in de uitgebreide onderzoeken van Provincie ook het element leefbaarheid en woonkwaliteit
is meegenomen blijft dhr. Van Driel het antwoord schuldig.

De vraag aan de gemeente is dan ook:
Bestaat er een integrale visie op de kern Heijen, met inachtneming van woonkwaliteit?
herstructurering/aanpassing in totaliteit? Onderzoek!

3.    Ontwikkelingen Regionaal Overslag Centrum?
Onderzoek nog gaande. Wel is de bedoeling het verkeer meteen de Rondweg op te leiden.
Heijen alleen bestemmingsverkeer.

4.    Frans stelt de vraag of de Rondweg ook geschikt gemaakt kan worden voor 60 km. verkeer.
Grote tractoren met zand gaan toch door Heijen, vallen niet onder vrachtwagens.
Dit wordt momenteel ook door de gemeente al onderzocht, want ook de kern Gennep heeft last van het grote
(groot landbouwverkeer)verkeer. Kader verkeersstructuur.  Probleem wordt onderkend.

6 . Ontwikkelingen DOP beleid?
M.b.t. DOP gelden. Dhr. Van Driel zoekt uit hoe de verdeling heeft plaatsgevonden en of er wellicht
nog een subsidiebedrag voor Heijen mogelijk is.

Algemeen:
M.b.t. de huidige ontwikkeling: de actie komt precies op tijd. Gemeente heeft herstructurering op de agenda,
de voorjaarsnota komt in mei, de politieke partijen zullen in het verlengde van deze actie reageren.
Het werken met DOPs past uistekend binnen het beleid van de gemeente.
19-04-2007
Verzoek ingediend bij B & W Gennep om startsubsidie “Laot Heijen moier worre.”
Bevestiging ontvangst verzoek per 24-04-2007.

23-12-2018: Hejs kruidenbitter

Wij, Mathijs Jansen en Edwin Jans zijn bezig geweest met het bedenken van een borreltje voor Heijen.  Het is gewoon een aardigheidje voor het dorp en zal tijdens het Heisafeest van 2019 gepresenteerd worden.

Het moest een drankje worden met een lekker aroma, een iets zoetere smaak en krachtige afdronk, maar ook niet te sterk en wij denken dat dat gelukt is.

Nu heeft het nog een naam en een etiket nodig. We dagen Heijen uit een originele naam te bedenken voor dit kruidenbittertje en ook als je een idee hebt voor een etiket horen wij dat graag.

Uiteraard krijgen de bedenkers het eerste kruikje aangeboden. Het kruikje van 35cl zal ongeveer € 10 gaan kosten en we gaan nog bekijken waar het verkocht kan gaan worden. Het is gewoon een lekker borreltje, maar natuurlijk ook leuk om cadeau te doen.

Je kunt je idee voor 31 januari 2019 sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een briefje in de bus doen bij Meidoornstraat 22 (vergeet je naam en adres niet)

26-06-2018: Huiskamerproject

huiskamer collumDe eerste huiskamer informatieavond vond plaats op 26 juni j.l. en kende een goede opkomst.

De aanwezige belangstellenden werden door Richard geïnformeerd d.m.v. een korte powerpoint presentatie. Iedereen gaf dezelfde avond al aan, op een of andere wijze wel iets te willen betekenen voor de huiskamer, geweldig! Al met al een zeer geslaagde avond die na de zomervakantie een vervolg krijgt. Ook degenen die zich aangemeld hadden maar verhinderd waren zullen worden geïnformeerd.

Iedereen hartelijk bedankt voor je komst en fijne vakantie gewenst. De huiskamerwerkgroep, Richard, Edwin, Erwin, Minet en Antoinette. Meer hierover in het Hejs Nejs van augustus.

Zoals iedereen heeft kunnen lezen, zijn een aantal mensen bezig met de komst van een " huiskamer" in Heijen.
Op dinsdag 26 juni om 19.30 uur wordt er informatie gegeven aan mensen die interesse hebben en mee willen denken.
Onderwerpen: bestuursfuncties, inrichting, vrijwilligers voor bezetting enz...
Laat even weten als je komt via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    Plaats: d'n  Toomp.

Verslag groep voorzieningen. (20-02-2008)

Op de eerste plaats maakte de ondernemers zich zorgen over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden van de Hoofdstraat.
Jos te Wierik: het is een utoptie te denken dat een super in Heijen kan concurreren met de grote supermarkten.
Er is wel een boterham te verdienen maar met veel uren werken, verder denkt hij dat bij stoppen onverkoopbaar is.

Alle wil terug naar stelling maar dit lukt maar ten dele.
Jan de Valk: Ondernemers moeten zelf ook ondernemen, klanten komen niet vanzelf. Hij heeft liever uitbreiding van zijn terras
als parkeerplaatsen en is graag de bushalte kwijt voor zijn zaak.
Peter Linsen: Meer en betere samenwerking tussen ondernemers en andere voorzieningen.
In tegenstelling tot veel andere plaatsen draaien gemeenschaphuizen in Gennep zelf op voor de kosten van beheerder.
Ingang van Heijen vanaf Hommersumseweg moet uitnodigen tot bezoek.
Algemeen: Klachten over medewerking ambtenaren.
Alle: Wat kunnen wij zelf doen om de gemeente wakker te maken ( wij gevoel).
Een dorpsraad zou hier veel aan kunnen doen.
Harrie Ronnes: Gemeente komt afspraken over kerkplein niet na.
Jan de Valk vraagt aandacht voor jeugd vooral van voetbalclub en fanfare.
Jos te Wierik: laten we zorgen dat blijft wat er nu is, hij ziet niet zoveel in een voorstel om in samenwerking met
b.v. KBO boodschappen rond te brengen.
Allen vraagt aandacht voor gezamenlijke maaltijden voor ouderen, Jan de Valk heeft daar best interesse in.
Verder aandacht voor speelplaatsen en bv jeu de boille banen.

Als plaatsen voor woningbouw komt buiten de al bekende plaatsen ook nog het de bossen achter Spit aan de orde,
en indien de rondweg op lange termijn een 80 km weg word is er ook woningbouw mogelijk op een gedeelte van het sportpark.

 

Terug naar Hejje Mojjer Veeniging bestuursverslagen 2008

 

24-12-2018: Kerstwens Hèjje Mojjer

Het gaat Heijen voor de wind, in 2019 vieren we onder meer de 100e uitgave Héjs Nejs en voor de 10e keer de Heisa feesten. Al met al volop in beweging.Namens alle vrijwilligers bedankt voor het afgelopen jaar, wij wensen u en uw familie fijne feestdagen en een fantastisch gezond 2019.
 
kerstwens

juli 2018: Informatiebord

infobord 2 infobordHet nieuwe informatiebord is inmiddels geplaatst. Aan de ene zijde het "Wandelroutenetwerk" en aan de andere zijde de "wandelroute Hè.js Ru.ndje".

 

 

aug 2018: Vacature redactie Hèjs Nèjs

logo Heije mojer hejs nejsSinds 2010 maken wij met ons enthousiaste en geoliede team het Hèjs Nèjs. Vanaf het begin heeft Henk Kerkhoff de voorzittersfunctie binnen de redactie vervuld. Onlangs heeft Henk aangegeven deze taak te willen overdragen en als "gewoon"redactielid bij het team betrokken te blijven. Daarom zijn wij op zoek naar een inspirerende persoon, die de taak van de redactievoorzitter wil en kan overnemen. De taken als voorzitter houden in grote lijnen het volgende in: het behartigen van organisatorische zaken, het fungeren als vraagbaak, het bewaken van de grote lijnen, het leiden van de redactievergaderingen en in een voorkomend geval het leveren van redactionele bijdragen.
Heeft u interesse in deze boeiende en uitdagende functie of heeft u hierover nog vragen> neem dan contact op met Henk, bij voorkeur per e/mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Goede Doelen Week 2019

goede doelen week

Dit jaar mochten we € 200 meer aan opbrengst noteren dan vorig jaar. Het totaalbedrag voor 2019 komt uit op € 7.346,58. Dit is een heel mooie opbrengst waar we met z’n allen trots op mogen zijn. Wij vinden het ook fijn, dat de meeste donateurs op het collecteformulier bewust hebben aangegeven aan welk fonds men hun donaties willen geven.

Dat heeft de volgende verdeling over de 9 fondsen opgeleverd:

 • Brandwondenstichting € 666,57
 • Hartstichting.€ 1080,67
 • Jantje Beton.€ 544,27
 • Kinderhulp.€ 533,77
 • KWF kankerbestrijding € 1427,67
 • Longfonds.€ 868,97
 • Nierstichting.€ 876,62
 • Rode Kruis.€ 606,27
 • Pr. Beatrix Spierfonds € 741,77

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw steun aan de door ons vertegenwoordigde fondsen. Over een jaartje zijn we weer terug en rekenen dan ook weer op uw goedgeefsheid.

22-03-2019: Algemene ledenvergadering en informatieavond "Veiligheid en Burgerhulpverlening"

Logo Hèjje Mojjer zonder websiteHèjje Mojjer organiseert een Algemene ledenvergadering eni nformatieavond met als thema’s: Veiligheid en Burgerhulpverlening op vrijdag 22 maart aanstaande bij café Zalen Jan, aanvang 19.30 uur
Agenda:

Agenda:

19.30 u. Werkgroep Kenmerk Veilig Buitengebied

- Harm: veiligheidsprojecten

- Maikel: inbraakcijfers en preventietips

- Koos: whatsappbuurtpreventie

- 15 minuten voor vragen

20.15 u. Pauze

20.30 u. Algemene ledenvergadering

- AED's, mededeling

- afscheid David, Frank en Patrick (Promotiegroep), Gert (BROHM), Henk als bestuurslid (Hejs Nejs),

- mededelingen vanuit de projectgroepen: jubilea Heisa, website

- voorzieningenplan vervolg: verenigingsoverleg + plan MFA

- mededeling voortgang haven, Kronos en Dorpskamer

- dorpsondersteuner: plan

- financiën: - overzicht, kascommissie

                    - toekenning middelen Dorpskamer, dorpsondersteuner, 10 jr. jub. HM 2020

22.15 u. Rondvraag en afsluiting

 
 

02-11-2019: Rapport enquete woningbouw Heijen dd 30 oktober

enquete woning behoefteOm beter inzicht te krijgen in de woningbehoefte in Heijen, heeft het dorp zelf een enquête onder de bewoners uitgezet.  Aan de hand van een aantal vragen is er een inzicht verkregen in de woningbehoefte op korte en op langere termijn. De resultaten zijn per leeftijdsgroep weergegeven. In het voorliggende verslag zijn per leeftijdsgroep de conclusies weergegeven. De algemene conclusie staat weergegeven. Het resultaat van de enquête wil de werkgroep voorzieningenplan en het bestuur van Heije Moijer graag met de gemeente bespreken.

llnk naar enquête woningbehoefte resultaten en conclusies

maart 2019: Enquete woningbehoefte Heijen

enquete woning behoefteVoor de leefbaarheid van Heijen is het van groot belang dat er voldoende passende woonruimte is voor zowel jong als oud. Nu zijn mensen vaak genoodzaakt om elders te gaan wonen, terwijl ze graag in Heijen willen blijven wonen. Graag wil de werkgroep voorzieningenplan in kaart brengen welke woonbehoeftes er zijn en de resultaten van dit onderzoek gebruiken in het overleg met de Gemeente Gennep. Hoe meer mensen mee doen met het onderzoek, des te betrouwbaarder de conclusies. Doe dus mee en vraag ook anderen om de vragenlijst in te vullen!

Ga hier naar de Enquete woningbehoefte Heijen

juni 2019: Eerste heijense kruidenbitter: "Hèjse vlègel"

Op de Heisafeesten zijn zondag 9 juni jl de eerste flessen Heijense kruidenbitter o.a. uitgereikt aan de bedenker van de naam: "Hèjse vlègel", aan de jubilarissen: de HEISA groep, dorpsblad Hejs Nejs, Website Heijen.info en aan de winnaar van de digitale speurtocht.

De "Hèjse Vlègel" is vanaf nu te koop bij slijterij Takken, Zandstraat 16 in Gennep. Prijs: € 9,99.

vlegelheijse vlegel voor heisa groephejse vlegel voor hejs nejsheijse vlegel voor websiteheijse vlegel voor maike

december 2019: Welkom tas

welkomstasBeste Heijenaren,
De woningmarkt is volop in beweging en ook in Heijen is dat te merken. Verschillende mensen verschuiven binnen Heijen van woning maar ook mensen van buiten Heijen of de gemeente Gennep komen in ons mooie dorp wonen. Nu is het niet altijd even gemakkelijk om contacten te leggen of om het dorp te leren kennen. Om dit wat makkelijker te maken heeft Hejje Mojjer samen met de verenigingen van Heijen een Welkom tas gemaakt. Hierin zit onder andere een boekje met een verhaal over Heijen en presenteren de verschillende verenigingen en stichtingen zich die binnen Heijen actief zijn. De opzet is dat de tas met een begeleidend praatje aangeboden wordt aan de nieuwe inwoners van Heijen. Om deze nieuwe mensen te bereiken hebben wij jullie hulp nodig! Komen er in jou straat of buurt nieuwe mensen te wonen laat dat dan even aan ons weten. Wij zullen ze dan benaderen en vragen of ze interesse hebben in de informatie over het dorp. Je kunt ons bereiken door een mailtje te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of te bellen met  Edwin Jans 06-39897697.  

Informatieavond Dorpskamer Heijen

Dorpskamer HeijenOm de inwoners en potentiële vrijwilligers van Heijen op de hoogte te houden van de vorderingen van de Dorpskamer organiseert het bestuur van de Stichting Dorpskamer Heijen een informatieavond. Deze avond vindt plaats op donderdag 20 juni van 19.30 tot 20.30 uur in Gemeenschapshuis d’n Toomp. Tijdens deze avond zullen de volgende punten aan de orde komen:

 


• Voorstellen stichtingsbestuur
• Fondsenwerving
• Sponsoractie
• Toelichting projectplan
• Tekening dorpskamer/bouwschets
• Aftrap werving vrijwilligers voor diverse werkgroepen
• Verwachte tijdsplanning
Na een welverdiende vakantie gaan we vol energie door met de verdere ontwikkeling van onze Dorpskamer. Hierbij hopen we dat de bouw na de zomerperiode kan starten.

Met vriendelijke groet,
Stichting Dorpskamer

Ontwikkelingen Laot Heijen Moier Worre

1.    Er is 25 september 2007 overleg geweest door de Klankbordgroep met Alle Postmus en Mart Willems,
medewerkers van Synthese.
De afspraken zijn dat Alle Postmus in overleg met de gemeente verdere stappen onderneemt om in Heijen het traject verder
uit te zetten om te komen tot een Dorps Ontwikkelings Plan. De mening van de inwoners ven Heijen van jong tot oud
zal dan worden gevraagd m.b.t. meerdere aspecten. (Alle heeft dit ook in Ven Zelderheide uitgevoerd).
Het startpunt vormt het document
Standpunt Inwoners Heijen van mei 2007.
Inmiddels heeft de gemeente middelen toegekend aan Synthese om hier ook de manuren in te steken.
In november heeft de Klankgroep het conceptplan van aanpak DOP Heijen van Synthese ontvangen.
Overleg met Synthese: donderdag 29 november 2007.
2.    Verder is er een toelichtingronde geweest 16 oktober 2007 op het gemeentehuis over het ROC en De Brem.
De gemeenteraad heeft inmiddels voor een meest groene optie m.b.t. de uitbreiding van het ROC gekozen.
Over de verdere invulling en de vragen die de Klankbordgroep heeft m.b.t. effecten op het dorp Heijen
(overlast m.b.t. verkeer, geluid, fijnstof) wordt binnenkort verder overleg gepleegd met dhr. Van Keijsteren,
projectontwikkelaar ROC van gemeente Gennep.
3    Alle politieke partijen hebben blijk gegeven de geluiden uit Heijen serieus te nemen.
Als laatste is zondag 11 november door D66 gemeld dat deze partij een motie indient op 12-11-2007 in de gemeenteraad Gennep.
D66 verzoekt het college een totaalvisie voor het dorp Heijen te ontwikkelen, in overleg met de Klankbordgroep, waarin de
toekomstige aanpassing van de Hoofdstraat en de Dionisiusstraat passen.
Laatste overleg met Cel: donderdag 22 november 2007. De mening van de Cel is: niet eerst wachten op een visie, maar in overleg
met de inwoners van Heijen direct beginnen met de Hoofdstraat, met als basis de uitspraken van ‘ Standpunt Heijen’ mei 2007.
De 3 aanwezige Klankbordgroepvertegenwoordigers kunnen hier in meegaan en stellen in concept de uitvoering
voor van 2 projecten tegelijkertijd :
1.    Een gedegen aanpak van de Hoofdstraat, op korte termijn, na een goede communicatie met de inwoners van Heijen
2.    De ontwikkeling van een Dorps Ontwikkelingsplan (DOP), van waaruit  een integrale visie op de kern Heijen
en omgeving van Heijen wordt ontwikkeld.

4    Andy Knipping, verkeersdeskundige van Gemeente Gennep, heeft contact gezocht met de Klankbordgroep i.v.m. plannen
van de gemeente om voorzieningen te treffen in het kader van verkeersveiligheid. Het handelt met name om 30 km. zones.
Frans Storms en Pierre Hendriks hebben al enkele ideeën op papier gezet m.b.t. aanpassing van de Hoofdstraat in het kader
van het overleg met de verkeersdeskundige.
Overleg 27 november 2007, 19.00 u. Gemeentehuis

5    De Klankbordgroep wil in januari 2008 met Synthese een informatiebijeenkomst beleggen voor de inwoners van Heijen
om de vorderingen vanaf mei 2007 toe te lichten. Ook zullen de verdere ontwikkelingen m.b.t. de Hoofdstraat
en het Dorps Ontwikkelingsplan zo ver als kan uit de doeken worden gedaan.
6    De wethouders Seegers en Houtepen hebben de Klankbordgroep uitgenodigd voor een gesprek:
17 december 2007, 19.00 u. op het gemeentehuis.
Alle data nog op een rij:
•    Overleg Cel: do. 22 november 2007: 19.30 u. D’n Toomp
•    Overleg met verkeersdeskundige Andy Knipping. Gemeentehuis, dinsdag 27 nov. 2007, 19.00 u.
•    Overleg met Synthese: donderdag 29 november, D’n Toomp, 19.00 u. of 19.30 u.
•    Overleg met wethouders Seegers en Houtepen: maandag 17 december 2007, 19.00 u., gemeentehuis
Planning:
•    januari 2009: informatieavond inwoners Heijen.
•    Concept planning DOP
Werkplanning en tijdsinvestering
Wanneer    Actie    Werkwijze
December 2007    
Werkafspraken Klankbordgroep + Synthese     
December 2007    
Inventarisatie Huidige situatie Heijen: beleidskader en thema’s voor gesprekken     
Bestudering beleidsdocumenten/ interviews
Januari 2008    
Voorbereiding themagesprekken:
-    onderwerpen
-    uitnodigingen
-    presentatie thema’s    
Bespreking handvatten gesprekken, organisatie themagesprekken door klankbordgroep en Synthese
Februari 2008    Themagesprekken:
-    Jongeren
-    Verenigingsleven en vrijwilligerswerk
-    Voorzieningen    Plenair en subgroepen; gespreksleiding, verslaglegging
Februari 2008     
Terugkoppeling verslagen themagesprekken    Deelnemers gespreksgroepen en Klankbordgroep
Maart/april 2008    
Samenstelling concept DOP    Synthese
Januari    
Beoordeling concept DOP + verwerking opmerkingen    Klankbordgroep / gemeente/ Verwerking door Synthese
Februari     
Presentatie DOP aan Dorpsgemeenschap Heijen    Klankbordgroep / Synthese

 

 

Terug naar Hejje Mojjer Veeniging bestuursverslagen 2008

Inventarisatie wensen ”Moierheijen” de Heggerank

BS De Heggerank
Sleedoornstraat 3
6598 AX Heijen
Tel.: 0485-512053; e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Heijen: 06-01-2008

Betreft: Inventarisatie wensen ”Moierheijen”  06-01-2008

Aan de leden van de klankbordgroep,

Namens het team van BS de Heggerank mag ik aangeven dat wij dit  project als bijzonder zinvol ervaren.
Wij hebben een eerste inventarisatie gemaakt  t.a.v. wensen en ideeën vanuit BS De Heggerank .

1.    Verkeerssituatie: We concluderen dat het verkeer voor de school erg druk is en dat de kinderen
vaak in een onveilige situatie terecht komen.
Voorstellen zijn:
•    Een richtingsweg.
•    Parkeerverbod aan de kant van de school.
•    Zebra voor de school.
•    Afzetting:
•    De ruimte rondom de school wat betreft het gras zou beter afgezet kunnen worden, zodat het netter kijkt en de kinderen
beter beschermt zijn tegen het verkeer.
2.    Achterkant school:
Aan de “achterkant” van de school staat een “job”. Deze is voor de hanggroep jongeren.
Niet esthetisch en vol gekliederd met van alles en nog wat.
3.    Afzetting van het gras zie boven.
Na het weekend zijn ramen besmeurd, veel rommel naast het klaslokaal in het zicht van de leerlingen.
4.    Achter voldoende parkeerplaatsen creëren voor personeelsleden en buurtbewoners.
5.    Hoek Sleedoornstraat: Hoek van de Sleedoornstraat is  gevaarlijk en onoverzichtelijk
6.    Samenwerking: d’n Toomp / verenigingen / sportmogelijkheden
•    D’n Toomp ligt tegen de school aan. Dit gemeenschapshuis zou een prima ruimte zijn om activiteiten en vieringen te houden.
•    Wenselijk om veel meer gebruik te mogen maken van de zaal met podium en haalbare afspraken te maken
      rondom vergoedingen en daardoor meer samenwerking.
•    We krijgen wel eens een gastles van een vereniging uit Heijen, zoals Het Gilde- Fanfare- Iduna.
      Zo krijgen de kinderen indrukken van de een verenging uit ons dorp. We zouden dit wel uit willen breiden.
•    Meer bewegen en sportonderwijs: Samenwerken en afspraken met sportvereniging d.m.v. introductielessen onder schooltijd
     en aansluitend na schooltijd sportmogelijkheden cq arrangementen verzorgen.

Veel succes met de voortgang.

Met vriendelijke groet,
Angèl Chen – Straten
Directeur B.S. De Heggerank

 

 

Terug naar Hejje Mojjer Veeniging bestuursverslagen 2008

Dop Heijen en Gemeente Gennep

23-01-08

Hierbij een kort verslagje van het gesprek met Wethouders Seegers, Houtepen, Henry Reijnen
en de Klankbord afvaardiging Frans, Jo, Pierre.

1. De toon was vriendelijk en aandachtig/open
Op verzoek van Mariet Seegers is door Pierre kort geschetst wat er sinds het vorige overleg is gebeurd. Zie ook overzicht van 9 januari.
2. Er is meerdere malen benadrukt dat een goede communicatie en tijdige informatie van inwoners van Heijen over alle
plannen (Brem, Revitalisering bedrijventerreinen, ROC, Hoofdstraat ontwikkeling, en later de presentatie van alle plannen in
samenhang met de effecten op Heijen van groot belang is. Een goede communicatie geeft een betere verstandhouding en beter
contact en kan pijnlijke zaken voorkomen.
Dit wordt onderkend en onderschreven door de Wethouders.

M.b.t. info van gemeente naar Gennep. Voorlopige planning:
    a. 24-01 revitalisering bedrijventerreinen
    b. voor de zomervakantie: detail plannen Hoofdstraat
    c. informatieavond over (groene )inrichting bedrijventerrein Brem
    d. voorjaar 2009: ROC plan
Om te veel info avonden op 1 hoop te voorkomen (gemeente + DOP vergadering 20 feb, presentatie DOP aan Heijen in mei)
is het van belang om dit goed af te stemmen en indien mogelijk te koppelen. Versterkt elkaar.
Afspraak: goed overleggen/plannen.

3. N.a.v. de informatieavond 24 -01, revitalisering bedrijventerreinen, zijn enkele punten ingebracht.
   a. Fiets en voetganger voorziening Heijen - Gennep. Op de plannen staat een dubbel fietspad (ten oosten van de Rijksweg)
gepland i.v.m. verkeersveiligheid. Er is geen voetpad  opgenomen. Kan blijkbaar ook niet i.v.m. de ruimte.
  b. Een hot item!!!! De ontsluiting van het ROC (wel niet onderwerp van 24 jan.) staat gepland bij het Hoogveld, opel garage.
Dan vinden wij niet kunnen!
Zal ook worden ingebracht door Jo. Status ROC: Gemeente heeft wel een besluit genomen over het meest groene oplan ROC,
maar de 3 bedrijven moeten nog goedkeuring geven. Gemeente heeft strenge milieu normen, wellicht willen de uitbaters te veel.
Inrichting wordt echt geen tweede ' Maashees.'  
Handhaving milieu normen is ook een punt van aandacht en verantwoordelijkheid gemeente. Over een jaar pas bestemmingsplanprocedure. Inspraakavond pas voorjaar 2009
c. Frans: bij nieuwe bewegwijzering ook borden opnemen die vroegtijdig vracht en ander verkeer waarschuwen om niet de afslag
kern Heijen te nemen. Jo kaart dit aan 24-01

4. Frans heeft artikel uit Maas Driehoek m.b.t. 22 bedrijven te koop in Bergen. Is dan nog De Brem nodig? 
Blijkbaar zijn in Bergen slechts kleien percelen te koop. Volgens Wethouder Houtepen is er meer vraag
(nu al 8 ha. voor terreinen in Gennep dan het aanbod.
Na het ROC is Heijen vol, vinden ook de Wethouders en het college.

5. Rondweg 80 km. is niet, zoals in de krant staat, van de baan. Provincie vindt dat de gemeente dit zelf moet bekostigen.
Henry Reijnen zal adres van gedeputeerde van PS sturen om namens de Klankbordgroep het belang van 80 km.
op de rondweg te benadrukken, ter verlichting van het dorp.
6. Raad- en commissie-stukken zijn digitaal te lezen.
7. Plan Agrarisch perspectief... toeristische update van Gemeente Gennep is goedgekeurd..(Had Pierre vernomen van eigenaar Faces)
Is ook van belang voor inrichting van Heijen. Wethouders zijn niet op de hoogte. Pierre vraagt nog na bij eigenaar Faces in Heijen.

Afspraken:
1. Gemeente zal alle plannen tijdig in Heijen presenteren. Ook een totaal/integrale presentatie van alle plannen met de effecten op Heijen.
Van belang om het karakter aan te geven: slechts informatie of inspraak mogelijkheid.
2. Afspraak: goed overleggen/plannen van alle info avonden. Koppelen indien mogelijk.
3. Jo kaart 24-01 aan: nieuwe bewegwijzering ook borden opnemen die vroegtijdig vracht en ander verkeer waarschuwen
om niet de afslag kern Heijen te nemen.
3. Henry zorgt voor adres gedeputeerde en vraagt naar voortgang Hoofdstraat bij Andy Knipping
3. Klankbordgroep schrijft PS i.v.m. 80 km Rondweg.

Frans en Jo, missen jullie nog iets?

Groetjes,

Pierre.

 

 

Terug naar Hejje Mojjer Veeniging bestuursverslagen 2008

Ontwikkeling DOP Heijen. 20-02-2008

Ontwikkeling DOP Heijen.   Bijeenkomst 20 februari 2008   

Groep: verenigingen/school
Aanwezig: Fanfare E.M.M. 2 pers., Stichting Jeugdraad 2 pers., Oranjecomité 1 per., Iduna 1 pers., Voetbalver. Heijen 2 pers.,
Basisschool De  Heggerank 2 pers.

Gespreksleider: Sjaak Sluiters

Stellingen: Alles onder 1 dak…

De ouderen hebben de toekomst

Vaststelling:
Heijen heeft een heel breed aanbod van verenigingen.

Problemen/bedreigingen van de verenigingen:
1.    Dorp vergrijst, vergrijzing werkt door in ledenbestand.
2.    Trend samenleving: individualisme, afname gemeenschapszin- binding aan verenigingen, gezamenlijke verantwoordelijkheden 3.    Studerende/wegtrekkende jongeren (14-18 jaar)
4.    Spreken de verenigingen nog de aan bij de kinderen/sluiten deze aan bij behoeften
5.    Aantrekken van vrijwilligers is soms een probleem
6.    (Beleid van de gemeente: Iduna te veel huur voor bv. huur bij grotere activiteiten, Voetbalclub: poging club uit Heijen te halen)

Verenigingen:
Het aantrekken van jeugd kost veel energie, maar het behouden van de jeugd kost net zo veel energie.
- Een sportclub zoals de voetbalclub heeft een voorsprong: sport/spel ( met een bal) is  veel meer laagdrempelig/
vanzelfsprekender dan andere, culturele activiteiten.
Voor de voetbalclub was wel het gemeentebeleid een bedreiging.  
Gemeente/burgemeester wilde vereniging onderbrengen in Gennep.
Zou zeer slechte zaak zijn voor de leefbaarheid van Heijen: dorp zou sociaal armer worden.
- Culturele verenigingen (fanfare EMM, dansvereniging Iduna) moeten meer moeite doen om kinderen bij de vereniging te betrekken.
Voor Iduna is dat het moeilijkst; zit in een neerwaartse trend.
Stichting Jeugdraad: aanbod voor 12- 16 jarigen.
Voor jeugd van 15 – 18 jaar zijn geen voorzieningen!!

Vraag: blijft het dorp aantrekkelijk voor jonge ouders?
Het dorp is onaantrekkelijk, zit op slot door ruimtelijk beleid… te weinig ruimte voor woningbouw.
Hoe kunnen we het dorp beter aankleden/aantrekkelijker maken.
Werkgelegenheid is ook van belang om mensen economisch te binden.
Maar er moet een goede balans komen: bedrijventreinen met juiste werkgelegenheid.
Dorp sfeervol karakter geven en aantrekkelijk maken voor mensen met jonge kinderen.

Accommodaties verenigingen:
Elke vereniging heeft een vast onderkomen. Voetbalclub een eigen, geprivatiseerd park.
Gemeenschapshuis van levensbelang voor Stichting Lokale Jeugdraad, Iduna, fanfare EMM
Mogelijk een onderzoek starten:
Is het aanbod van accommodaties voldoende voor de toekomst?

Samenwerking verenigingen
Is nu minimaal. Er is momenteel ook geen bindende factor zoals in vroeger jaren het Internationaal Volksdansfestival. Gemeentebeleid was contraproductief (verplaatsen naar Gennep + belastingclaims)

Kans:
School
1.    Prognose: leerlingaantal is nu wel stabiel.
2.    School wil verbreed aanbod
Verenigingen.
3.    Verenigingen willen zich promoten en meer samenwerken
Samenwerking met de basisschool + verenigingen = gezamenlijk belang. Jeugd/aanwas in van vitaal belang voor de verenigingen. School wil verbreed aanbod realiseren.
-    basisschool: tijdbesteding meer verankeren in de gemeenschap + zorgarrangement - verbreed aanbod in kader van gezonde vrije tijdsbesteding.
-    Verenigingen: promoten, instroom jeugd.
De aanwezige verenigingen komen tot het voorstel:
1.    Naar voorbeeld van de voetbalclub het aanbod van verenigingen zichtbaar maken voor alle ouders + nieuwkomers.
Ook via school.
2.    Idee directeur school: 4 tot 5 maal per jaar een kennismakings- promotieronde organiseren op woensdag.
Wat is er allemaal.
3.    Wellicht behoefte aan overleg… afstemmen agenda’s verenigingen
4.    Afvaardigen in op te richten Dorpsraad (Van belang in de nieuwe grote gemeente
      Mook/Middelaar/Gennep/Bergen in het kader van herkenbaarheid en korte lijnen).

Stickerronde Kaart Heijen.
GROEN
1 kerkplein    
2 sportgebied    
3 bossen om Heijen heen   
4 maasweiden    
5 kasteel  Heijen
6  woningbouw  Smele 

ROOD
1  grote hal van AVG      
2   van Bommel bouwmaterialenhandel    
3  ROC    
4    Brem     
5    Geluid snelweg
 
GROEN/ROOD
WOZO centrum (rood vwb eventuele hoogbouw)
 
P.S  het schoot me te binnen dat we eigenlijk in het dop moeten laten opnemen dat het een wens/noodzaak is dat de in/uitgang
van het ROC zover mogelijk van het dorp af moet komen te liggen.
Dan staat dat op papier in mei, zodat we er daarna ook reeds naar kunnen verwijzen.

 

 

Terug naar Hejje Mojjer Veeniging bestuursverslagen 2008

Herinrichting Hoofdstraat Heijen

VERSLAG    

Datum bijeenkomst
30 Juni 2008
Aanwezig
Wethouder Jansen (Gemeente Gennep)
Bennie Leenders (Gemeente Gennep)
Andy Knipping (Gemeente Gennep)
Jose  (Gemeente Gennep)
Martijn Peters (Advin)
Ernst Jan Nieland (Advin)
Afwezig
-
Kopie aan
Albert den Oudsten, Suzanne van der Bruggen    Datum verslag
6 oktober 2008
Projectnummer
ZOC0806400
Verslagnummer
01
Opgesteld doorKim Valk
Plaats Oss
Onderwerp Herinrichting Hoofdstraat Heijen

    
1    Opening
De kern van Heijen wordt volledig ingericht als 30-km per uur zone.
In het kader van deze herinrichting wordt ook de Hoofdstraat aangepast.
DTV heeft in een studie de te nemen maatregelen omschreven. In Januari van dit jaar zijn als onderdeel van de studie een aantal informatieavonden gehouden. De uitkomsten van deze avond zijn al in het rapport van DTV verwerkt.
Het ontwerp omtrent de herinrichting van de kern van Heijen is tijdens de informatieavond op 30 Juni gepresenteerd.
De volgende punten (m.b.t. de herinrichting Hoofdstraat) zijn aan de orde gekomen: aanleiding, uitgangspunten, toelichting
ontwerp, planning en ruimte voor vragen en opmerkingen.
    
2    Aanleiding
De aanleiding van het project is:
-    integraal verkeer- en vervoersplan
-    inrichting kern Heijen
-    slechte toestand van de weg
-    bewonersavond 9 Januari 2008: plan DTV
-    verbetering verkeersveiligheid
-    verbeteren groenstructuur
    
3    Uitgangspunten
Voor dit project zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Verkeer
-    snelheid 30 km/h
-    rijbaanbreedte 6,5 m.
-    fietsers op rijbaan
-    opheffen voorrangskruispunten
-    aparte voorziening voetgangers
-    beperkte snelheidsverlagende voorzieningen
-    verbod vrachtwagens m.u.v. bestemmingsverkeer
-    inrichting als verblijfsgebied
Civiel
-    bestrating in elementenverharding (stenen) ? infiltratie regenwater
-    Hoofdstraat gedeeltelijk verlagen waar mogelijk (rekening houden met monumentale bomen)
-    Verplaatsen en aanpassen bushaltes t.p.v. Schuttershof + bijbehorende fietsenstalling
Groen
-    inpassing weg in de omgeving
-    versterken groenstructuur Heijen
-    aanplant nieuwe bomen
-    groenstrook tussen rijweg en voetpad (wisselende breedte)
-    parkeervakken (groenstrook)
-    ruimte creëren extra terrasvoorzieningen horeca gelegenheden <-> extra parkeren
-    as van de weg wordt verlegd ? speels uiterlijk
-    openheid houden ? uitzicht uiterwaarden en Huis Heijen

Aanvullingen en bijzonderheden:
?    Belangrijkste wens bewoners is dat de weg goed in de omgeving past.
      Voorbeeld Heijenseweg (echter niet vergelijkbaar, is een gebiedontsluitingsweg!)
?    Aan de Noordkant sluit het project aan op het project “revitalisering bedrijventerreinen”.
      In kader van dit project wordt het verlengde van de Hoofdstraat aangepast.
?    Fietssuggestiestrook krijgt een rode kleur (exacte kleur moet nog bepaald worden).
?    De bushaltes worden aangepast.
?    De gemeente heeft geen duidelijke voorkeur uitgesproken voor het verwijderen dan wel handhaven van de bestaande bomen.
      Advin zal hierover advies geven. Dit zal in verband met de planning door Advin direct kortgesloten worden met de
      groendeskundige van de gemeente (Albert Verlanen: 0622441938).

Het resultaat van de herinrichting Hoofdstraat:
-    van erf grens tot erf grens
-    voetpaden ter plekke van huidig fietspad
-    fietsstroken (rood) met belijning (wit)
-    rijbaan (rood- zwart)
-    tussenstrook met groen, (hoogteverschil)
-    hagen, onderbroken voor parkeervakken, inritten etc.
    
4    Toelichting op ontwerp
Door heer E. Nieland van bureau Advin worden aan de hand van een tekening en bovenstaande uitgangspunten het ontwerp toegelicht.
   
5    Globale planning
*Definitief ontwerp:     September 2008
*Presentatie D.O.:      September 2008
*Uitvoeringsavond:     Voorjaar 2009
*Uitvoering:                 Aansluitend
    
6    Opmerkingen en vragen tijdens bijeenkomst (van zowel bewoners als van de gemeente):
1.    Is het eventueel mogelijk om de snelheid aan te passen voor een deel bedrijventerrein naar 50 km/h ?
2.    Hoe zit het met de overgang van 30-50 km/h zones? ? Bij kruispunt ? moet een verkeersbesluit worden genomen,
       daar kunnen mensen dan eventueel bezwaar op maken.
3.    Bestaat er ook de mogelijkheid om een pleintje terug te zien in het nieuwe ontwerp?  ? nog naar kijken (kop Heikampseweg)
4.    Zorgen de klinkers voor meer geluid? ? minder verkeer, minder hard rijden ? een positief geluidseffect.
5.    Waarom klinkers? ? I.v.m. 30km/h zone (snelheid) + keuze bewoners
6.    Wordt de verkeersveiligheid voor fietsers niet minder doordat de fietsstrook zich op de rijbaan bevindt? ? Discussie gevoerd in Januari.
7.    Komen er controles voor de 30 km/h zones? ? Mogelijk door een verzoek of klacht in te dienen bij de politie,
       die kan dit dan handhaven. Werkt het niet, dan eventueel extra maatregelen.
8.    Waarom een half jaar uitgesteld? ? Heijenseweg had wat tegenslag met K&L.
       Meer voorbereiding nodig, dan eind 2008 plannen klaar (winter) ? Voorjaar 2009 realisering.
9.    Het riool bevindt zich op particulier gebied. Kan nog 15-20 jaar mee, is het nodig om deze nu al te vervangen? ?
       Nee, kost veel, te grote investering. Nu niet doen? ? Nee, tenzij mensen problemen hebben met riool in hun tuin o.i.d.
10.  Is het een suggestie om nu alvast een nieuw riool aan te leggen maar deze nog niet aan te sluiten? ?
       te overwegen, denken we nog over na.
11.  In verleden niks vastgesteld in contracten over riool op particuliere terreinen. ?
       Bewoners krijgen een brief van de gemeente met de status over riool op particulier terrein.
12.  In 2007 zijn er veel punten genoemd, deze zien we weer terug in het nieuwe plan, compliment.
      Wat we nog missen: wandelpaden smal, mogen breder – boulevard ? nemen we mee.
13.  Al het groen moet goed worden onderhouden en bijgehouden anders wordt het een rommeltje. ? straks vlakkere groenstroken + banden.
14.    Haag nodigt uit tot rommelig beeld als er rommel in gegooid word. Kan daar geen gras komen i.p.v. haag?
15.    Tractoren door het dorp geven meer overlast dan voormalig vrachtverkeer! ? voor provincie.
16.    Vrachtwagens vanuit Boxmeerseweg kunnen wel op de Hoofdstraat rijden.
17.    Kan de verlichting ook worden aangepast? ? andere maten ? voorleggen aan Essent in verlichtingsplan.
18.    Verzoek om hoogteverschillen in de weg op natuurlijke manier laten stijgen en dalen. Moet visueel niet opvallen.
19.    Worden er nu geen klinkers neergelegd om straks makkelijker riool aan te leggen? ?
         hoofdzakelijk om 30 km/h zone juist in te richten. Wat het riool betreft wel een voordeel voor in de toekomst ? anders kapitaalvernietiging.
20.    Er zijn ook monumentale bomen waar overlast van is, wordt er iets gesnoeid? ?
        Nee, niet nodig, dragen tevens veel bij aan de sfeer en karakter van het dorp.
21.   Is er nagedacht over de hoogteverschillen van de weg en aangelegen uitritten? ? Ja, wordt door de gemeente aangesloten.
22.   Woonzorgcentrum; Komt er een oversteekvoorziening naar de bushalte aan de overkant? ? Ja, echter geen zebrapad.
23.   Hoe lang zal er overlast zijn? Wat zijn de fases e.d.? ? Deze informatie komt in uitvoeringsavond.
      (Afspraken maken over specifieke situaties zou mogelijk zijn.)
24.   Ik mis een deel v/d Hoofdstraat vanaf Industrieterrein G-H. ? Zit in het plan van revitalisering bedrijven terreinen = ander plan.
25.   Mr. Burgman: punt voor de deur wordt niet over gesproken. ?
       Wethouder legt uit en herhaalt nogmaals tot waar dit project loopt en hetgeen meneer bedoelt is een ander project.
26.   Planning een half jaar uitgesteld, reden hiervoor? ? meer aandacht aan de voorkant, dus duurt iets langer. Na termijn voor
       opmerkingen kan pas het besluit genomen worden het plan vast te stellen. Ligt er ook aan of er bewaar is op de verkeersbesluiten.
27.   Geeft de verkeersbeperkende maatregel geen belemmeringen voor bijvoorbeeld ambulances? ? De maatregelen zijn allemaal
       plateaus, deze voldoen aan de landelijke richtlijnen. Ze worden 8 cm hoog, deze zouden hier maximaal 12 cm. hoog mogen zijn.
28.   Opmerking: Bij fietsenmaker waarschijnlijk drukker. Erf: weg extra dicht aan winkel, in- uitgang aan de zijkant.
29.   Het nieuwe kruispunt is niet besproken. ? wordt nog nader toegelicht
30.   Het kruispunt is als idee in januari gelanceerd, puur informatief, maar is een ander project.
31.   Belangrijkste punt qua veiligheid voor Heijen ? Voor dat kruispunt moet nog een verkeersbesluit worden genomen
       en hebben de mensen nog inspraak. ? Kruispunt is scheiding van 30-50 km/h zone. .
32.   30- 40 cm. hoogteverschil mogelijk? ? Hoofdrijbaan komt lager te liggen, niveauverschil komt
    
7    Vragen en opmerkingen bewoners n.a.v. de reactieformulieren

1.    De eigenaar van de cafetaria is bang dat de overbuurman (Faces) in de zomer zijn parkeerplek als terras gaat gebruiken,
en dat er dan een tekort aan parkeerplaatsen voor de cafetaria zal komen. Deze parkeerplaatsen zullen namelijk ook door de
gasten van Faces gebruikt worden. De 4 parkeerplekken die in het plan staan voor de cafetaria vindt hij aan de lage kant.
In de gemiddelde avondspits staan er 4 a 5 auto’s voor de deur, laat staan in het weekend.
Met als gevolg dat mensen de kasteelstraat als parkeerruimte gaan gebruiken, wat weer voor overlast zorgt.
2.    Niet genoeg parkeerplaatsen Hoofdstraat
3.    De twee bomen aan de zijde van Hoofdstraat 25 bezorgen zeer veel overlast. Het hele jaar door hebben de bewoners
problemen ermee. Luizen, bloesem, bladval en geen goed uitzicht bij de uitrit.
Daarnaast ligt het riool, suggestie: bomen vervangen, riool verleggen, daarmee het voetpad verhogen en de weg verlagen.
4.    Groen onderhoud slecht
5.    Trottoirs breder
6.    Verlichting Hoofdstraat anders
7.    Bomen weg
8.    De geplande parkeerplaatsen voor nr. 26 / 28 zijn niet nodig, deze bewoners geven aan dat ze meerdere plaatsen op eigen erf hebben.
Verder passen deze ook niet in de visie van de klankbordgroep zoals die reeds geventileerd is (brede boulevardachtige wandelzones).
9.    Wordt er ook rekening gehouden met de aanleg van het woon- zorgcomplex? Aannemende dat daar ook parkeergelegenheid komt.
Maak hier dan genoeg parkeerplaatsen.
10.    Parkeervak voor nr. 28. Dit staat nu getekend recht voor onze voordeur op het smalste gedeelte van de hoofdstraat.
Dit moet echt verplaatst worden, aangezien er daar dan weinig ruimte overblijft.
11.    Rovermedia Group vraagt persoonlijk gesprek aan, vragen over de volgende onderwerpen:
-    inrit- parkeerplaats
-    overgang voetpad/ fietspad
-    hoogte verschillen
-    overgang 30-50 km/h.
-    pand- tramhalte Heijen
12.    Een bewoner zou graag het informatiebord verplaatst willen hebben vanwege overlast van vrachtverkeer, die met draaiende motor
blijven stilstaan. Bang dat dit in de toekomst blijft gebeuren, dus liever niet voor de deur.
13.    Ik hoop op geen klinkers
14.    Vaste klankbordgroep om van de Hoofdstraat een ‘boulevard’ te maken zien we nog niet terug ? bredere stoepen
15.    A.u.b. letten op ontsluiting woonzorgcentrum / Heys Hepke (Cafetaria) = onduidelijke kruising. Hoe wordt de nieuwe situatie?
16.    Kasteelstraat ligt 1 meter lager dan het veld waar het woonzorgcentrum komt. Hoe komt de afrit er dan uit te zien?
17.    Rondweg 80 km/h maken i.v.m. ontlasting Heijen, Gennep m.b.t. landbouwverkeer.
18.    Goed plan om de bestaande bomen te handhaven en nieuwe bij te plaatsen.
19.    Heggen wel mooi, maar bieden fietsers geen ontsnappingsmogelijkheid als een vrachtauto van zijn koers afwijkt.
Dus verkleint de verkeersveiligheid voor fietsers.
20.    Vrachtverkeer weren: behalve dat het rijden van vrachtauto straks onaantrekkelijk wordt is een betere waarschuwing aan het begin handig + controles; tevens verbod instellen voor tractoren, tenzij het ter plaatse moet zijn.
21.    Pleintje bij de klomp in plan opnemen: kiosk (muziek) en groen ontmoetingsplein.
22.    Houdt u rekening met het aanbrengen van een inrit kruising Hoofdstraat 1 – Nieuwwijkstraat?
23.    Betreft inrit perceel van M. Coenen Hoofdstraat 35. In de huidige situatie heeft M. Coenen een eigen inrit vanaf de hoofdstraat. Op de schets herinrichting hoofdstraat staat er voor M. Coenen geen inrit ingetekend. Hierbij het verzoek om de bestaande inrit ook bij de herinrichting te laten bestaan.
24.    Voorrang zijwegen is goed omdat dat zeker de snelheid zal beperken/verlagen.

Bewoner (adres bij gemeente bekend)
1.    Ik hoor dat ‘de indeling’ van grens tot grens ligt. Mijn huis ligt op zo’n grens, pal aan het voetpad. Ik denk dat ik hierdoor
mijn privacy ga missen en zou graag een stukje meer grond tot mijn beschikking hebben desnoods kopen.
2.    Er komen klinkers te liggen, dit is denk ik zeer hinderlijk. Al helemaal omdat ik al aan de weg woon.
3.    Bij de vorige bijeenkomst hadden we 2 keuzemogelijkheden gekregen: A: 1.5 weg, rood fietspad, verhoogd voetpad, asfalt,
speling met weg mogelijk, meer groen. B: 2-baansweg klinkers, verhoogd fietspad, voetpad geen speling met weg mogelijk, weinig groen.
Er is volgens de tekening voor A gekozen zie ik tot mijn verbazing klinkers! Buiten dat woon ik pal aan de weg heb geen subsidie
gehad voor dubbel glas om dat we er te laat zijn komen wonen dan verzorg deze maar nu?
4.    Kunnen de bomen die voor mijn huis komen door mij uitgekozen worden / heb ik enige inspraak hierop?
5.    Riool zo ‘over de grond’ lozen, ik denk dat mijn huis met gestapelde fundering hier niet zo goed tegen kan.
Ik wil hier graag uitsluiting over.
6.    Ik denk dat het verstandig zou zijn om ook meteen de riolering aan te pakken!! Deze ligt bij een aantal huizen onder privé grond.
7.    Verder wil ik nog zeggen dat ik de basis van de tekening een zeer goed plan vind en ook mooi!

Bewoner (adres bij gemeente bekend)
1.    Ons huis ligt aan de Hoofdstraat, dicht tegen het fietspad. We hebben een plan gezien waarbij de weg richting de kom
van Heijen wat verschoven wordt, maar op de hoogte van onze woning verandert er niets.
1.    Er wordt daarnaast een haag ingepland. We moeten onze inrit met de auto achteruit rijdend benaderen.
Dit gebeurt momenteel vanuit de berm. Als de haag er staat, zullen we op de weg en/of het fietspad moeten stoppen
om dezelfde actie uit te voeren. Dit is niet verkeersveilig.
2.    Ons voorstel is om de kromming in de weg te verleggen richting Gennep. Ons huis komt dan verder van de weg af te liggen,
waardoor het manoeuvreren overzichtelijker wordt. Als het fietspad (of voetpad) ook worden verlegd,
wordt de groenstrook breder en zou zelfs vooruit de inrit opgereden kunnen worden.
3.    Verder willen we stellen dat klinkers een grotere geluidsoverlast geven dan asfalt.
In de regio Nijmegen zijn er proeven gedaan met fluiterasfalt. We zijn tegenstander van klinkers.

Bewoner (adres bij gemeente bekend)
1.    Waarom wordt er over de situatie en de plannen van de Hoofdstraat de mening gevraagd aan alle bewoners van Heijen
en tijdens de finale fase pas die van de direct aanwonenden? Is het niet van belang allereerst met de direct betrokkenen
rond de tafel te gaan zitten?
2.    Waarom wordt de beantwoording van de reeds meermalen gestelde vragen over het aan twee zijden van de Hoofdstraat
gelegen riool uit de weg gegaan?
3.    Er zijn inspectierapporten verschenen over de toestand van de riolen.
Ik verzoek deze rapporten te mogen inzien en ik verzoek om een afschrift van deze rapporten.
4.    In 2001 werd door wethouder Houtepen aangegeven dat de rioolaanpassing in 2004/2005 in de meerjaren planning was
opgenomen. Waarom zijn deze plannen gewijzigd. Is er sprake van nieuwe op onderzoeksrapporten gebaseerde gegevens?
5.    Hoe vaak zijn er noodreparaties uitgevoerd aan het riool en wat is de aard van deze  reparaties?
6.    In welk jaar zijn de riolen aangelegd en welke schriftelijke afspraken zijn er toentertijd gemaakt met de bewoners
van de percelen waar het riool op particulier grondgebied ligt?
7.    Er bestaan landelijke juridische afspraken over het gebruik (zie erfdienstbaarheid?) van particuliere grond voor het gebruik
van riolen. Is de gemeente hiervan op de hoogte? gaarne een afschrift van deze landelijke richtlijnen.
8.    Er is zonder overleg besloten om gebruik te gaan maken van klinkers in plaats van asfalt. Dit zal een veranderd geluidseffect hebben.
Het inspectierapport met de geluidsmetingen hiervan wil ik inzien evenals de geluidsmetingen uit het verleden die de noodzaak
van geluidswerende maatregelen noodzakelijk hebben gemaakt.
9.    De bomen aan de Hoofdstraat worden regelmatig gecontroleerd.
Gaarne wil ik het inspectierapport over de gezondheidstoestand van de bomen inzien.
10.    Het verleggen van het gescheiden fietspad naar de rijweg zal ervoor zorgen dat vanaf mijn uitrit de verkeersituatie onveilig
wordt omdat een grote boom het zicht op het verkeer belemmert. In geval van ongelukken door de gewijzigde wegstructuur
stel ik de gemeente hiervoor aansprakelijk.
11.    Het onderhoud van de "groenstroken" is op dit moment erg slecht. Hoe ziet het onderhoudsplan er in de toekomst uit?
Twee jaarlijks, maandelijks?
12.    Waarom is de in 2001 geplande tunnel voor fietsers bij de aansluiting Groote Heeze geschrapt.
Is de verkeerssituatie nu ineens zo veilig dat de fietsers zonder gevaar voor eigen leven hier rustig kunnen oversteken?
13.    Het tracé zoals de Heijenseweg in Gennep lag in januari niet ter beoordeling voorhanden. Is hier toen bewust van afgezien
en is het mogelijk om een dergelijke aanpassing voor de Hoofdstraat eveneens te realiseren? Waarom wel/niet?
14.    Is er gedacht over de mogelijkheid / wenselijkheid van rotondes om te komen tot verkeersremmende maatregelen?
Controle door politie zal geen soelaas bieden.
15.    In de tekeningen ontbreekt straatmeubilair. Wordt dit aangelegd, hoe en wat en waar?

Bewoner (adres bij gemeente bekend)
1.    Het verbaast mij enorm dat er in de nieuwe situatie (vooralsnog plan) geen parkeergelegenheid is opgenomen aan de
voorkant van mijn zaak. Dit is zeker in het voorjaar, zomer en herfst een zeer druk bezochte winkel, daarbij komt ook nog het
leveren van goederen met vrachtauto’s en besteldiensten. Ook buitenstaanders (vreemden) die op zoek zijn naar een fietsenzaak,
parkeren nu veelal voor aan de weg. Zoals de situatie nu getekend is kan men parkeren bij cafe Faces aan de overkant van de weg,
wat te denken als deze parkeerplekken in het voorjaar, zomer en herfst ook nog word gebruikt als terras.
Thans heeft cafe Faces zijn privé parkeerterrein volledig ingericht als terras, zodat zijn eigen auto’s en inwonende huurder
(4 stuks) ook al parkeergelegenheid wegnemen voor vooral cafeteria Heijes Hepke en Coenders Tweewielers, en ook nog voor Faces zelf.
De beste oplossing is om (vanuit Gennep gezien) een brede parkeerstrook (die er nu al ligt) te maken.
Zodat bezoekers van de drie genoemde bedrijven en ook nog bezoekers van omliggende woningen voldoende parkeergelegenheid hebben.
Tevens is er dan ook ruimte voor het laden en lossen zodat dit niet op de rijweg hoeft te gebeuren, en er geen gevaarlijke situaties ontstaan.
Voor vooral fietsers en passerende (inhalende) auto’s. Natuurlijk kan men dit in een moderne vorm aanleggen en snelheidsremmend.
2.    Ook bij het gebruik van klinkers als verharding zet ik vraagtekens daar dit lawaai met zich meebrengt.
En het is beslist niet duurder als asfalt. Waarom wordt de sterk verouderde riolering ook niet meegenomen,
zodat de Hoofdstraat binnen enkele jaren niet twee keer opengebroken hoeft te worden zodat er zeker met de gemeente
over inkomstenverlies gesproken moet worden door de betreffende ondernemers daar deze straat 2 maal losgebroken word.
Met praat hier niet over enkele weken, maar zeker maanden of nog misschien in 2 keer jaren??
3.    Veiligheid: Er bevind zich nu een oversteekplaats, in het nieuwe plan niet. Voor bezoekers van Coenders Tweewielers
en Heijes Hepkes en een nog te realiseren bejaardencentrum tevens bewoners van Heijen West
kunnen nu redelijk veilig oversteken wij vinden hier niets voor terug, ik zou een eventueel ongeluk niet op mijn geweten
willen hebben daar er nu een redelijk veilige oversteekplaats is en in de toekomst niet.

Klankbordgroep
1.    Asfalt versus klinkers? In januari is in de gekozen optie alleen gesproken over asfalt. Waarom is daar voor gekozen?
Welke argumenten zijn hiervan van doorslaggevende aard?
2.    De mensen aan de Hoofdstraat maken zich zorgen over geluidsoverlast door klinkers.
Welke onderzoeksgegevens/rapporten kunnen op tafel worden gelegd en worden ingezien?
3.    Is er een rapport / onderzoek m.b.t. de gezondheidstoestand van de bomen? Dient vast te liggen.
4.    Een apart fietspad is veiliger volgens reacties uit Ottersum. Welke rapporten tonen het tegendeel aan?
Uitritten worden onveiliger met fietsstroken op de rijbaan.
5.    Onderzoeksrapport rioolsituatie?! Een van de voorgangers van wethouder Jansen heeft op een bijeenkomst in Schuttershof
in 2004 aangegeven dat het riool aan vervanging toe was. Geen afspraken met de bewoners over het gebruik van privéterrein
voor het riool. In 1994 en in 2007 is er ter hoogte van Coenen / Jansen aan de Hoofdstraat sprake geweest van noodzakelijke
hersteloperaties aan het riool in verband met boomwortels. Het riool ligt ruim 40 jaar. Mogelijk al meer dan 50 jaar.
6.    Wat is het budget wat nu is uitgetrokken voor de herinrichting van de Hoofdstraat? In Januari werd gesproken over 7 ton.
(Ik hoorde dat de extra brug over de Niers ook al 4 1/2 ton kost... Waarom niet de Heijense Hoofdstraat meteen goed degelijk
opknappen zodat we niet over 15 jaar weer moeten emmeren en zand scheppen?)
7.    Het gevoel bij veel mensen: "De wethouder zet zijn verhaal door. We krijgen een gedeeltelijke facelift en dan moeten we niet verder zeuren.."

Gezamenlijk bezwaar bewoners 1:
Klinkerverharding:
Hiermee kunnen we niet akkoord gaan.
We verwachten "fluister"-asfalt zoals gekozen tijdens de bijeenkomst in januari 2008.
We houden de gemeente aan de toen gedane toezegging. Door de voorlichters is in die bijeenkomst niet gezegd dat aan
een keuze voor een 30-km zone een verplichte klinkerverharding verbonden zou zijn!
Integendeel. Zij zijn zelf begonnen over de voordelen van asfalt. Zie blz. 15 variant 2 van het verslag van die bijeenkomst.
Er zijn talrijke voorbeelden te noemen waarbij een 30-km zone uitgevoerd is in asfalt.
Een paar voorbeelden: de Nijmeegseweg vanaf de Niersbrug of de Nieuweweg in Siebengewald. Het kan dus wel.

Woonstraat:
In uw plan stelt u de Hoofdstraat gelijk met een "echte" woonstraat. Dit is echter niet het geval!
Door de Hoofdstraat zal, in tegenstelling tot een echte woonstraat, nog steeds veel groot en zwaar verkeer komen.
T.w. de bussen, landbouwvoertuigen, vrachtwagens t.b.v. de bevoorrading van de ondernemers in Heijen en ook
de vele vrachtwagens die er, ondanks het verbod, toch doorheen rijden.
Een (theoretische) woonstraat is dat in de praktijk nog lang niet! Aangezien alle inwoners en bezoekers van de kern Heijen
alleen via de Hoofdstraat genoemde kern kunnen bereiken en verlaten blijft de Hoofdstraat hoe dan ook een toegang- en uitvalsweg.
Als aanwonenden zullen we bij klinkerverharding gegarandeerd meer geluidsoverlast gaan krijgen.
Door in de Hoofdstraat de voorrangssituatie te handhaven, is er veel minder geluid van afremmend- en optrekkend verkeer
bij de kruisingen.
Door m.n. het zware verkeer zal er bij klinkerverharding eerder en vaker onderhoud nodig zijn. Slecht of beschadigd wegdek
levert bovendien gevaarlijke situaties op voor met name  fietsers. Voor fietsers blijft de Hoofdstraat de doorgaande route.
Denk daarbij aan scholieren, toeristen en ook aan een nieuwe groep: de scootmobielers (het nieuwe zorgcentrum). Klinkerverharding betekent voor deze mensen gegarandeerd minder rij comfort.

Parkeergelegenheid:
Wij kunnen ook niet akkoord gaan met de wegvoering tussen de Nieuwwijkstraat en de Heikampseweg.
Redenen: Het plan houdt een teruggang in van +/-15 parkeerplaatsen.
De geplande 7 haaks gesitueerde parkeerplaatsen voor cafe Faces leveren bovendien veel overlast op voor de naaste buren.
Zeker als deze plaatsen als terras uitgebaat zouden mogen worden! Iets dat we in ieder geval willen voorkomen!
Door het gebrek aan parkeerplaatsen zal de straat zelf als parkeerplaats gebruikt gaan worden.
Met alle onveilige en onplezierige gevolgen van dien. Momenteel worden de nu beschikbare parkeerplaatsen regelmatig ten volle benut. Bij een lagere beschikbaarheid ontstaat dus een tekort.
Ons voorstel is om de weg niet 5 maar hooguit +/- 2 meter naar 't westen te verleggen.
Het blijft dan enerzijds mogelijk om tussen Coenders Tweewielers en het Heijens Hepke, parallel aan de rijbaan, parkeerplaatsen
te creëren / te behouden. Hierdoor blijven het Heijens Hepke en Coenders Tweewielers parkeerplaatsen houden en kunnen de
leveranciers hun vracht lessen. Ook Faces en overige aanwonenden kunnen over die extra parkeerruimte blijven beschikken.
Bovendien is er dan nog net voldoende ruimte om 1 of 2 parkeerplaatsen, parallel aan de rijbaan en recht voor de ingang van
Faces te creëren. Met dit laatste kunnen we alleen akkoord gaan als die plaatsen midden en recht voor de ingang
van het café gerealiseerd worden! De beide naaste buren mogen er onder geen enkele voorwaarde last van hebben!

Bushalte:
U wilt anticiperen op het nieuw te bouwen zorgcomplex door verplaatsing van de huidige bushalten.
We kunnen hier alleen mee akkoord gaan als de overlast voor de aanwonenden tot een minimum beperkt wordt.
Dit betekent dus geen "abri" (bushokje) voor de panden 37, 37A e/o pand Nieuwwijkstraat 2.
Ook de verlichting dient in deze lijn van "geen overlast" voor de deur ingepast te worden.

Oversteekplaats:
Bij een woon/zorgcomplex lijkt het ons van groot belang dat er een oversteekplaats gecreeerd wordt, ook op een 30 km zone
is dit van groot belang. U geeft immers zelf toe dat controle/ handhaving van de snelheid geen prioriteit heeft.

Riolering:
Het staat voor ons buiten kijf dat vervanging van de riolering meegenomen en uitgevoerd wordt.
Twee keer alles openbreken betekent niet alleen dubbele overlast maar ook dubbele/ nog hogere kosten.
Bovendien is deze riolering reeds eerder d.m.v. camera's gescreend en afgekeurd. Ook is er herhaaldelijk toezegging gedaan
dat de riolering vervangen zou worden, Hier zou bovendien budget voor gereserveerd zijn.
Fijn stof: Hiervoor vragen we duidelijk uw aandacht. Door het toenemen van afremmen en optrekken van verkeer zal dit toenemen.
Gezamenlijk bezwaar bewoners 2:
Als naaste en overburen van pand Hoofdstraat 39 tekenen we bij deze bezwaar aan tegen de voorgestelde parkeergelegenheid.

In het voorstel komen de 7 haaks gesitueerde parkeerplaatsen pal aan onze in-/uitritten te liggen.
We zitten dan in een sluis van geparkeerde auto's met onvoldoende zicht op de rijbaan/fietspad.
Hierdoor komt de verkeersveiligheid m.n. bij het uitrijden ernstig in gevaar!.
Verder zijn we mordicus tegen het uitbaten van terras op welke parkeergelegenheid dan ook voor het pand Hoofdstraat 39.
Onze privacy is dan geheel verdwenen omdat we of uitkijken op parkeerplaatsen of op een terras
waarbij mensen bovendien onze woningen inkijken. We zitten dan niet meer vrij in ons eigen huis.
Daarnaast is het creëren van een terras aan de voorzijde van café Faces inmiddels achterhaald omdat door de uitbater
van café Faces reeds een terras met jeu de boules baan gerealiseerd is aan de zijkant van zijn pand op zijn eigen inrit.
Indien de 7 genoemde parkeerplaatsen als terras uitgebaat zouden mogen worden verdwijnt voorts een aanzienlijk deel
van het huidig potentieel aan parkeerruimte. Hierdoor worden automobilisten "uitgenodigd"om hun auto's op het fietspad,
c.q. rijbaan te parkeren.
Voor met name fietsers ontstaat hierdoor een onveilige situatie. Denk hierbij vooral aan de schoolgaande kinderen vanuit Afferden
en Bergen naar het Elzendaalcollege. Wij stellen daarom voor om de parkeerplaatsen op de huidige plek te handhaven,
namelijk tussen Coenders tweewielers en Cafetaria 't Heijes Hepke. Ook deze ondernemers kunnen dan voor hun klanten gebruik
blijven maken van het huidig potentieel aan parkeerruimte.
Verder wil met name de fam. Coenders-Deenen de mogelijkheid behouden dat zijzelf en eventueel privé bezoekers de auto
op hun eigen stoep -voor hun voordeur- kunnen parkeren. Gezien de leeftijd van deze bewoners is het zeer wenselijk
dat zij deze in-/uitstapmogelijkheid behouden.
Als de voorgestelde plannen gerealiseerd zouden worden betekent dit een teruggang in economische waarde van onze panden.
Alsdan zullen we de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.
Ons inziens kan het niet zo zijn dat de leefbaarheid/woongenot van direct aanwonenden en overburen dermate ingrijpend
wordt aangetast ten gunste van 1 ondernemer of voor het mooier worden van de straat, wat overigens zeer de vraag
is gezien de voorgestelde situering van de parkeerplaatsen ter hoogte van nr. 39

 

Terug naar Hejje Mojjer Veeniging bestuursverslagen 2008

Projectvoorstel Dorpsblad Heijen

Versie 24 november 2009

Hans Boekholt
Gonda van den Heuvel
Henk Kerkhoff
Jan Teerling

Aanleiding:
In maart 2009 is het Dorpsontwikkelingsplan Heijen vastgesteld. Hieruit kwam naar voren dat er een grote behoefte was aan
een dorpsblad cq activiteitenblad. Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep Uitvoering Dorpsontwikkelingsplan Heijen (Heje moier!)
op 29 september 2009 is besloten om aan de slag te gaan met een groepje vrijwilligers om te komen tot een dorpsblad
voor Heijen.

Doel:
Het initiatief heeft als doel een enorme impuls aan het dorp te geven, met als motto:
“Als we buiten willen winnen, moeten we binnen beginnen”.
Met andere woorden we zorgen er eerst voor dat er een nog hechtere gemeenschap ontstaat binnen Heijen door elkaar
op de hoogte te houden van het nieuws, wetenswaardigheden, activiteiten etc, waarna we er voor kunnen zorgen
dat we ook buiten Heijen een positieve uitstraling krijgen voor ons dorp en wat er te doen is.

Concrete doelen daarbij zijn:
1.    Bijzondere punten in Heijen onder de aandacht brengen bij de Heijense bevolking
2.    achtergrondinformatie / visie op ontwikkelingen in Heijen en de regio

Doelgroep:
Alle inwoners van Heijen (2.071 inwoners).

Omschrijving project:
Het is de bedoeling om te komen tot een dorpsblad. In dit blad komen diverse onderwerpen aan bod, zoals bijvoorbeeld:
?    infopagina (huisarts, apotheek, ziekenhuis, gemeente, etc)
?    parochienieuws
?    informatie over collectes
?    uitslagen sportwedstrijden
?    carnavalsnieuws
?    nieuws van het gilde
?    activiteitenagenda
?    aan de praat met…
?    geschiedenis
?    colofon
?    limerick Paul Rongen
?    enz

Te bereiken eindresultaten:
Een dorpsblad wat 11 keer per jaar uitkomt en huis-aan-huis (oplage 600-700) verspreid wordt.

Projectorganisatie:
Projectverantwoordelijke: werkgroep Uitvoering Dorpsontwikkelingsplan Heijen (Heje moier!)

Aanspreekpunt:
Projectgroep Dorpsblad Heijen
?    Hans Boekholt
?    Gonda van den Heuvel
?    Henk Kerkhoff
?    Jan Teerling

Looptijd/planning:
Start 1 december 2009, einddatum, eerste uitgave half mei 2010 (dus vlak voor het openingsfeest Hoofdstraat,
voorlopige datum 13 juni 2010)

Projectactiviteiten/stappen:
1.    Formeren werkgroep
2.    Bepalen vorm en inhoud van het blad
3.    Opstellen projectvoorstel incl begroting
4.    Overleg verenigingen Heijen over hun inbreng en combinatie met clubbladen
(aanschrijven verenigingen, vragen om één contactpersoon)
5.    Overleg parochie over opnemen Heisa in dorpsblad
6.    Zoeken sponsoren en financiers
7.    Zoeken drukker/vormgever
8.    Verspreiding (regelen bezorgers)
9.    Regelen feestelijke onthulling (samen met opening Hoofdstraat)
10.    Opzetten redactie / zorgen voor continuering

Een gedeelte heb ik weggelaten.

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging bestuursverslagen 2009

Projectvoorstel Dorpsblad Heijen-1

Verslag van de informatieverstrekking door M. Schoonen aan delegatie werkgroep “Heje moier”
Datum en tijdstip: maandag 16 november 2009 vanaf 19.00 uur.
Lokatie: Hotel de Kroon te Gennep

Aanwezigen.    
Namens Contactgroep van de werkgroep Heje moier: Ren van Velthoven (Hoofdstraat 43), Frits Basten (Hoofdstraat 25),
Frans Storms (Hoofdstraat 26), Pierre Hendriks (Berkenstraat 11)
Namens  ROC Werkgroep van werkgroep Heje moier: Yvonne Driessen- Janssen (Heesweg 17), Gert Cuypers (Boslaan 1),
Edwin Jans (Meidoornstraat 22) en Harry Brons (Sleen 15) Namens gemeente Gennep: Marcel Schoonen, projectmanager ROC.

Aanleiding:
verzoek van de werkgroep om informatie over de ontwikkeling van het Regionaal Overslag Centrum Heijen
in de gemeente Gennep, verder te benoemen als ROC.
Afspraak is dat er een verslag op hoofdlijnen wordt gemaakt door Marcel Schoonen (MS) met daarin de essentie
van wat er die avond is besproken.

De werkgroep vertegenwoordigt een nog onbekend aantal inwoners uit Heijen en die avond nemen er naast leden
van de Contactgroep ook leden van de ROC Werkgroep van Werkgroep Heje moier deel.

MS geeft desgevraagd aan de gemeente Gennep te vertegenwoordigen. Doel van deze bijeenkomst is informatieverstrekking
over de huidige stand van zaken.

T.a.v. het ROC is te melden dat er een vaststellingsovereenkomst is op basis van een visie die als voorkeursmodel is gekozen
door het college.  De raad is daarover geïnformeerd. Nu is het ook pas mogelijk gerichter te gaan onderzoeken wat de effecten
zijn van de betreffende visie en kunnen belanghebbenden gericht bij het overleg worden betrokken.
Nadat een samenwerkingsovereenkomst met de ROC BV is gesloten, zullen er vele onderzoeken volgen gericht op de
milieutechnische, ruimtelijke en nautische aspecten van de ontwikkeling van een ROC. Deze onderzoeken zullen objectief
inzicht verstrekken en de basis vormen voor inspraak en georganiseerd overleg met belanghebbenden.
Nu op dit moment moet er voor worden gewaakt dat er gespeculeerd wordt op basis van niet onderbouwde informatie
zoals bijvoorbeeld het aantal vrachtwagenbewegingen etc.

De werkgroep geeft aan dat:
•    ze in overleg wil komen met de verantwoordelijke portefeuillehouder van de gemeente Gennep en daartoe een verzoek
in te dienen;
•    ze betrokken willen zijn bij het vervolgtraject van het ROC
•    Geen voorstander te zijn van een eventuele ontsluiting van verkeer vanuit een ROC over de Boxmeerseweg
(in voorkeursmodel ook niet aan de orde)
•    ze bezorgd is over de afwikkeling van verkeer vanuit het bedrijventerrein via Hoogveld richting de provinciale weg
•    ze zich afvraagt of het mogelijk is het overslagterrein meer langgerekt in noordelijke richting vorm te geven.

Afspraak is tenslotte dat:
•    eerst de bestuurlijke reactie op de nog door de werkgroep in te dienen brief wordt afgewacht voordat inhoudelijk gereageerd
kan worden op vragen en suggesties en er definitieve afspraken kunnen worden gemaakt over de wijze van communiceren.
•    tot dat moment M.S. aanspreekbaar is voor de werkgroep voor wat betreft het ROC.

Marcel Schoonen

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging bestuursverslagen 2009

Presentatie Dorpsontwikkelingsplan

Geachte wethouder,

De klankbordgroep Heijen nodigt u graag uit om op donderdagavond 5 maart 2009 de officiële presentatie van het DOP Heijen
bij te wonen. Het programma start om 20.00 uur in Zaal Schuttershof, Hoofdstraat 15 in Heijen.
Het afgelopen jaar heeft de klankbordgroep (ondersteund door Synthese) gewerkt aan het opstellen van een Dorpsontwikkelingsplan voor Heijen. De inbreng van inwoners was daarbij van essentieel belang.
Met drie dorpsgesprekken, waar mensen van jong tot oud op af kwamen, zijn de wensen en ideeën van de inwoners geïnventariseerd.
Verder vormde de dorpsbijeenkomst van mei 2007, en het daaruit voortgekomen document
“Standpunt inwoners Heijen – Laot Heijen moier worre!”, een belangrijke bron van informatie voor het DOP Heijen.
Dit alles heeft geresulteerd in een toekomstvisie en in 16 projectideeën (zie bijlage).
Samen met een analyse van de huidige situatie vormen zij het DOP, de agenda voor de leefbaarheid van Heijen.
Het DOP is op 5 november 2008 in concept besproken tijdens een algemene dorpsbijeenkomst,
waarbij ruim 80 inwoners aanwezig waren.

Belangrijke thema’s in het DOP voor Heijen zijn de verkeerssituatie in en om het dorp (met name de Hoofdstraat en de overlast
van vrachtverkeer), de ontwikkeling en overlast van de bedrijventerreinen, de inrichting van een dorpsplein
en het behoud van het voorzieningenniveau. Bij de verdere uitwerking en realisatie van deze en andere projectideeën
spelen de gemeente en andere organisaties een belangrijke rol. Maar ook de inwoners van Heijen
(incl. verenigingen en stichtingen) kunnen hun steentje bijdragen.

Het programma voor 5 maart ziet er als volgt uit:

20.00 uur

Woord van welkom

20.05 uur

Korte inleiding door de Klankbordgroep

20:15 uur

Presentatie van het DOP en de projecten m.b.v. fotoreportage

20.35 uur

Overhandiging DOP aan gemeente en een eerste reactie

20.45 uur

Gesprek over uitvoering DOP-projecten / oprichting burgerforum

21.30 uur

Afsluiting met een drankje

 

In verband met de organisatie horen we graag of u aanwezig kunt zijn.
Heeft u vragen over het programma of over het DOP Heijen?
Neem dan contact op met ondergetekende (tel. 0485-513217) of Alle Postmus (Synthese, tel. 077-3978500)

Met vriendelijke groet,
Pierre Hendriks,
namens Klankbordgroep Heijen

Op 5 november 2008 heeft de Klankbordgroep, na ruim een jaar werken, samen met het dorp
het Dorpsontwikkelingsplan voor Heijen vastgesteld.
Ruim 80 inwoners waren aanwezig bij de presentatie van de toekomstvisie en de bijbehorende uitvoeringsagenda.
In deze uitvoeringsagenda zijn de onderstaande zestien projectideeën benoemd (in willekeurige volgorde) en zijn prioriteiten aangegeven:

 • - Aanpak bedrijventerreinen
 • - Woningbouw op maat
 • - Herinrichting dorpskern
 • - Dorpsplein met ontmoetingsmogelijkheden
 • - 30 km/u zone
 • - Grenzen bebouwde kom
 • - Terugdringen verkeershinder
 • - Toerisme in de kern
 • - Terrasfunctie Hoofdstraat
 • - Toeristisch-recreatief netwerk opwaarderen
 • - Multifunctioneel gemeenschapshuis
 • - Behoud voorzieningenniveau
 • - Eettafel en huiskamerproject
 • - Boodschappenservice
 • - Activiteitenblad
 • Terugdringen geluidhinder A77

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging bestuursverslagen 2009

 

Brief naar B & W DOP

Werkgroep “Hèje moier”
Heijen, 16 november 2009.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Gennep,
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep.

Betreft: Heijen.
Geacht College,
Namens de burgers van Heijen vragen wij uw aandacht voor het onderstaande.

Op 5 maart 2009 is het Dorps Ontwikkelingsplan Heijen “Hèje moier” gepresenteerd aan de bevolking van Heijen en aangeboden
aan het college van B en W.
Dit Dorpsontwikkelingsplan is voortgekomen uit een initiatief in Heijen in 2007 van de  klankbordgroep “ Laot Heijen moier worre”.
Conform het beleid* van gemeente Gennep ( zoals omschreven in de begroting 2009 - samen leven en zorgen ) is vanuit de
oorspronkelijke notitie “ Standpunt inwoners Heijen”, de visie om op een integrale manier te werken aan de leefbaarheid van
Heijen beschreven in bovengenoemd document en vertaald in 16 projecten. Dit in samenwerking met Synthese.

In Heijen is na de zomervakantie verder gewerkt door de werkgroep “Hèje moier” (een vervolg op de klankbordgroep) aan de invulling van enkele projecten. Deze werkgroep bestaat inmiddels uit 20 inwoners van Heijen, die allen zitting hebben in een projectgroep.

Onze vragen nu:

1.    Welke status heeft het Dorps Ontwikkelingsplan? Hoe gaat de gemeente concreet om met de genoemde projecten?
2.    Het ROC.
a.    De werkgroep heeft bezwaren tegen het conceptplan van het ROC. Welke alternatieven zijn er nog?
Waarom zijn de inwoners van Heijen niet vroegtijdig betrokken?
b.    Welke acties onderneemt de gemeente bij een realisatie van het ROC om te zorgen dat het ROC zo min mogelijk
nadelig effect heeft op het dorp Heijen?
i.    De gemeente heeft herhaaldelijk toegezegd de milieunormen te handhaven. Door de extra verkeersbewegingen
(mogelijk 1000 extra vrachtbewegingen per dag), wordt de omgeving aanzienlijk meer belast door meer uitlaatgassen en fijnstof.
Zijn hierover gegevens/rapporten /metingen bekend en zo ja, waarom is dit dan niet openbaar gemaakt?
ii.    De extra verkeersbewegingen zorgen ook voor extra verkeersoverlast, zeker omdat het vrachtverkeer
vlak langs de dorpskern wordt geleid.
Onacceptabel, zoals al meerdere malen door de inwoners van Heijen is verwoord en vermeld in het DOP.
De burgers van Heijen vinden dat  het vrachtverkeer via de toe- en afrit
van fa. Theunissen dient te worden geleid.
3.    Hoe organiseert de gemeente de communicatie?
Bij de presentatie van het DOP is in het voorwoord aangegeven dat de communicatie van de gemeente naar de burgers
(Klankbordgroep ) meermaals ernstig te wensen over liet. De vertegenwoordigers van de gemeente zegden toe dat de
communicatie beter zou worden geregeld. Toch is aan de burgers van Heijen niets gevraagd betreffende het ROC.
Heijen is ook verder niet op de hoogte gebracht van de verdere ontwikkelingen, kortom niet geïnformeerd.
De verbolgenheid hierover en de bijzondere gevoeligheden zijn in een gesprek met dhr. Schoonen
afgelopen maandag 16 november duidelijk verwoord.
De werkgroep verzoekt op korte termijn om een onderhoud met de betrokken Wethouders, betreffende de genoemde punten.
Hoogachtend,
Frans Storms
René van Velthoven
Pierre Hendriks.

Contactpersonen Werkgroep “Hèje moier”.
Een afschrift van deze brief is ook naar de politieke partijen gestuurd.

*Uit de begroting 2009     5 november 2008 - pagina 7
SAMEN LEVEN EN ZORGEN
“ We streven er naar om in 2009, als resultaat van een wijkaanpak, in iedere kern in Gennep een structurele vorm van overleg,
een forum, te realiseren. Dit kan in de vorm van een DorpsOntwikkelingsPlan, of meerdere Wijk-OntwikkelingsPlannen.
De vorm waarin wordt bepaald door input uit de kernen zelf. Naast het realiseren van de basisvoorzieningen geeft dit de
mogelijkheid aan alle kernen om een eigen gezicht te geven aan de directe leefomgeving.”

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging bestuursverslagen 2009

Verslag Werkgroep

Verslag Werkgroep “Hèje moier”, dinsdag 10 november 20.00 u., Schuttershof
Aanwezig:
Gonda, Yvonne, Henk, Hans, Erica, René, Friso, Patrick, Edwin, Jan Teerling, Gert, Jan Helmond, Piet, Frits, Frans, Harry, Pierre,
Afwezig: Frans Sinel
Als toehoorders: Berry, Germa
Extra aanwezig: vanuit de Hoofdstraat werkgroep van Jan de Valk: Jan en afgevaardigden van Oranjecomit, voetbalclub, … i.v.m. de koppeling van de 2 initiatieven (vanuit Jan de Valk en vanuit Hèje moier) rond de Hoofdstraat.

1.    Voortgang werkgroepen.*
Om verwarring te voorkomen wordt op voostal van Frans besloten verder te speken over projectgroepen.
Vanuit de visie van het DOP Heijen (meer gezamenlijkheid en samenhang in Heijen, samenwerken van verenigingen) z
ijn al 2 groepen aan de slag zijn gegaan.
De korte ronde m.b.t. de voortgang van de projectgroepen laat zien dat er enthousisast en vakkundig is gewerkt.
•    Projectgroep Hoofdstraat (Friso, Erica, Patrick, René)+ Jan en verenigingen.Zie verslag 05-11-09 van Friso.
Doelstelling: een dorpsfeest rond de opening Hoofdstraat. (voorlopige datum 1e zondag in juni: 13 juni 2010),
met als gewenst vervolg een jaarlijks feest op de Hoofdstraat, met jaarlijks een bepaald thema.
o    Alle verenigingen worden door Jan voor dinsdag 17 nov. uitgenodigd om het dorpsfeest uit te werken.
•    Projectgroep activiteitenblad (Gonda, Hans, Henk, Jan T.): voortvarend te werk gegaan. (Zie uitgereikt infoblad met aanleiding,
doelstelling, doelgroep, omschrijving opbrengstverwachting, organisatie, planning + begroting).
Doel: 11x een goed verzorgd en gedrukt huis een huis dorpsblad, met geintegreerde Heisa. Naam? Hèjs nèjs?
•    Projectgroep website (Jan H., Piet): concrete ideeen m.b.t. model website, zelf te bouwen. Er zijn enkele vragen.
o    Geschikte naam voor de website Heijen die overkoepelend kan zijn..
o    Domeinnaam Heijen.nl terug eisen van persoon die namen van dorpen heeft geclaimd
•    Contactgroep/ stuurgroep (Frans, René, Pierre) :
o    Aftrapconferentie 30 sept: visie nieuwe grote gemeente
o    Verg. verenigingscoach
o    12 oktober startoverleg verkeerssituatie Toomp/school
o    Veelvuldig contact gezocht met gemeente, m.n. rond ROC
o    Brief opgesteld waarin college om een onderhoud om uitleg wordt gevraagd i.v.m. status werkgroep en DOP,
slechte communicatie. (zie bijlage)
2.    Verdere bemensing projectgroepen en taakstelling (welk doel, welke termijn).
o    Er blijkt behoefte aan een aparte projectgroep die zich bezig gaat houden met de probekemtieken rond het ROC en het Wozoco.
Yvonne, Edwin, Gert, Harry sluiten zich bij de contactgroep aan voor het overleg met projectleider ROC Marcel Schoonen,
maandagavond 16 november.
3.    Subsidieaanvraag.
Er is dringend een budget nodig, zeker voor de projectgroep Activiteitenblad.
Blijkens de informatie van Alle en Berry kan aanspraak worden gemaakt op de gebudgetteerde subsidie van 2009
voor de Klankbordgroep Heijen: organisatiebudget van € 750,- en € 1500,- projectbudget.
De contactgroep gaat de subsidie z.s.m.aanvragen voor het kalenderjaar ter einde loopt.
o    I.v.m. de aanvraag dienen de projectgroepen z,s,m, een werkbudget op te stellen bestaande uit een opstartdeel,
en een budget voor continu?ring van de activiteit.
4.    Stichtingsvorm?
Subsidie kan zeer waarschijnlijk alleen aangevraagd worden als “Hèje moier” een stichting is.
De stuurgroep/werkgroep gaat hier, gesteund door Alle, vorm aan geven.
•    Behoefte aan een financieel beheerder. (Eelco Schoofs en/of Michiel van Dalen worden als mogelijke kandidatengenoemd)
5.    De groep geeft aan prijs te stellen op doorgestuurd mailverkeer van de contact/stuurgroep met gemeente en instantiën, ter informatie.
6.    PR naar het dorp? Nog niet besproken. Ook belangrijk om de organisatievorm van de werkgroep,
met daaronder de projectgroepen aan te geven.
7.    Volgend overleg: di. 19 jan. 2010 in zaal Schuttershof.

datum    Wat    Wie    gedaan
29-09-‘09    Frans en Pierre nog “ gezicht” van de werkgroep        x
    René sluit zich aan bij de stuurgroep        x
    ‘Aftrapconferentie  Maasduinen’  van 30 september    Stuurgroep/contactgroep    x
    subsidie aanvragen bij de gemeente.    Stuurgroep/contactgroep    
    Werkgroep Hoofdstraat en Activiteitenblad aan de slag        x
10-11-‘ 09    Z.s.m. opstellen budget door de projectgroepen    
Projectgroepen Hoofd-straat, Activiteitenblad, Website, stuurgroep    
Onderhoud vragen college    Stuurgroep/contactgroep    
Bijwonen ROC verg. ma. 16 nov. 2009    ROCgroep + stuurgroep    
Onderzoek stichtingsvorm    Stuurgroep + Alle    
Zoeken naar financieel beheerder    stuurgroep    

*Opmerking:
Gezien de grootte van de groep en de extra gasten was de vergadering wellicht niet voor iedereen effectief genoeg.
Om de effectiviteit te verbeteren wordt voor de volgende keer gevraagd om, zoals al door enkele projectgroepen werd gedaan,
kort en bondig de voortgang en stand van zaken en de gewenste hulp mede te delen.
De projectgroepen krijgen ook de nodige ruimte om zelf op projectgroepniveau voorstellen te formuleren  en werkbeslissingen
te nemen over bv. uitwerking, opzet, details, passend binnen de visie en de DOP-projecten.
Afstemming geschiedt in het grotere overleg. Het beeld en de PR, onder de vlag van “Hèje moier”naar het dorp is een aandachtspunt.
Hoe zorgen we wel voor een gezamenlijk beeld, hoe en wat communiceren we naar het dorp.

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging bestuursverslagen 2009

Heijen is een vereniging rijker!!!

Heijen is een vereniging rijker!!!
“Hèjje mojjer”


Op de vergadering van 29 september 2009 heeft zich een groep van 20 personen aangesloten bij de voormalige Klankbordgroep
‘Laot Heijen moier worre’. “Hèjje mojjer” is toen opgericht.
Met enorm veel enthousiasme zijn vijf projectgroepen aan de slag gegaan en we kunnen nu melden dat er voor Heijen
veelbelovende zaken op stapel staan.
Op 5 februari jl. zijn de statuten gepasseerd. 

Vereniging “Hèjje mojjer” stelt zich ten doel:
- Het bevorderen van een optimaal woon- en leefklimaat in Heijen zonder zich expliciet te bekennen als aanhangster
van enige politieke groepering.
- Het stimuleren van initiatieven die de mogelijkheid vergroten om de identiteit en het karakter van het dorp te behouden.
In een gemeente, en zeker in een nog te vormen grote gemeente, is het van belang dat de bevolking van Heijen een krachtig
geluid kan laten horen. Niet alleen naar buiten zijn we dan sterk, maar ook in ons dorp kunnen we meer bereiken!!

Binnenkort valt een brief in de bus met meer informatie over de activiteiten, met daarbij een oproep om lid te worden.

Hoe meer mensen, des te sterker!.
Wij roepen u daarom hierbij nu al op: meld u aan als lid van vereniging “Hèjje mojjer”!!

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging bestuursverslagen 2010

ROC Heijen van de baan

Regionaal overslagcentrum Heijen in huidige samenwerking van de baan (06-07-2010)

De ontwikkeling van een regionaal overslagcentrum in Heijen door de gemeente Gennep in samenwerking met ROC Haven Gennep
B.V. is niet langer haalbaar. Ondanks langdurige en intensieve onderhandelingen blijkt dat de betrokken aandeelhouders het niet
met elkaar eens kunnen worden. Daarmee vervalt de basis voor de verdere ontwikkeling van de binnenhaven.

Gemeente Gennep en ROC Haven Gennep B.V., met als aandeelhouders de ondernemers Teunesen Zand en Grint B.V.,
Emons Recycling Logistics B.V. en AVG Holding Heijen B.V., zijn jarenlang met elkaar in gesprek geweest over de ontwikkeling
van een regionaal overslagcentrum in de kop van Noord-Limburg.
De partijen tekenden in september 2009 een vaststellingsovereenkomst, gevolgd door een tussentijdse overeenkomst
in januari 2010, waarmee de weg vrij leek om de binnenhaven gezamenlijk mogelijk te maken.
In de afgelopen periode is echter gebleken dat het de ondernemers niet lukt om het onderling eens te worden overde verdere uitwerking.

Afgelopen maandag is de gemeenteraad geïnformeerd door burgemeester M. de Loo.
Zij betreurt het zeer dat de plannen voor de binnenhaven in samenwerking met ROC Haven Gennep B.V. nu van de baan zijn.
“De ontwikkeling van een overslagcentrum had een enorme impuls kunnen geven aan de werkgelegenheid
en de economische sector in Gennep en omgeving. We hebben er alles aan gedaan om er met elkaar uit te komen.
Nu duidelijk is geworden dat de ondernemers het onderling niet eens worden, rest ons maar één conclusie: de realisatie
van het overslagcentrum is in de huidige samenwerking niet langer haalbaar.
De gemeente gaat zich nu beraden op de toekomst van een binnenhaven, mogelijkerwijs in een andere vorm.”

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging bestuursverslagen 2010

Vergadering Regiovisie.

Dinsdag 28 september 2010.
In zaal Kubbus in Afferden waren politici, leden van werkgroepen en andere burgers van Mook t/m Wellerlooi
bijeengekomen om een inbreng te leveren aan het vervolg van de strategische-regiovisie.
Volgens Riek Bakker, samensteller van de visie, moet de regio juist inzetten op het eigen karakter van de regio,
de hoogwaardige landschappelijke en culturele elementen en de uniciteit van het Noord-Limburgse gebied.
Ze benadrukte opnieuw het belang om niet in te zetten op de ontwikkeling van bedrijventerreinen,
want daar zijn de centra rond Nijmegen en Venlo al sterk genoeg in. De kern van de boodschap van Riek Bakker:
“Maak je sterk waar je goed en onderscheidend in bent. Trek samen als geheel op en verzand niet in verdeeldheid.”
Inmiddels hebben alle raden van de gemeentes Bergen, Gennep, Mook-Middelaar de visie onderschreven.
De strategische regiovisie onderstreept, met Riek Bakker voorop, precies de doelstellingen waar het  “Hèjje Mojjer”
ook om gaat: het verbeteren van de leefbaarheid, van de woonomgeving.
Zie Hèjs nèjs’ van november 2010 voor een uitgebreider verslag

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging bestuursverslagen 2010

Complimenten voor projectgroep ROC/Brem 18-07-2010

ROC.

Zoals in de kranten al is bericht, zijn er nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het ROC en de Brem.

Op 13 en 14 juli jl. is bericht dat de ontwikkeling van het Regionaal Overslag Centrum (ROC) Heijen niet langer haalbaar is.
De drie aandeelhouders konden het onderling toch niet eens worden.
Nu zijn de ontwikkelingen rond het ROC al langere tijd een bijzonder punt van zorg voor de Heijenaren, voor onze vereniging
en met name voor de projectgroep ROC, bestaande uit Harry Brons, Frits Basten, Yvonne Driessen, Gert Cuypers en Edwin Jans.
De ontwikkeling van een ROC heeft namelijk verstrekkende consequenties voor het dorp Heijen.
Niet alleen waren er plannen en tekeningen om de haven verder uit uit te baggeren tegen Heijen aan (bij de Boxmeerseweg),
maar er zijn veel vragen en zorgen over de milieubelasting voor de omgeving en over de verdere effecten op de leefbaarheid
van ons dorp. Te denken valt bijvoorbeeld aan de enorme toename van het vrachtverkeer, wat ook nog via het kruispunt
vlak voor de kom van Heijen zal worden geleid.
De projectgroep heeft zich afgelopen maanden enorm in de problematiek verdiept en heeft, na een onbevredigend gesprek met de
projectontwikkelaar, steeds opnieuw brieven met zeer kritische vragen naar de gemeente en de projectontwikkelaar gestuurd.
Vergaderingen over dit thema, ook met de betrokken wethouders, de burgmeester en de projectontwikkelaar waren zeer ‘stevig’.
De werkgroep weigerde steeds om zaken “voor zoete koek “ aan te nemen en heeft steeds de houding aangenomen van:
“Ook al rijdt de trein, moet die dan wel rijden, of moet die niet gewoon gestopt worden, of van richting veranderd...?”
Alle vragen zijn ook steeds aan de politieke partijen gestuurd.
Door deze zeer scherpe en  kritische opstelling zijn ook de politieke partijen meer op scherp gezet.
Ook al is de ontwikkeling  van het ROC (voorlopig) van de baan, dat wil niet zeggen dat de projectgroep nu radiostilte houdt.
Integendeel.
De gemeente (bij monde van de burgemeester) heeft al te kennen gegeven zich te willen beraden
over een andere vorm van de haven.
Dat betekent dat nu de tijd is om in deze nieuwe situatie het dorp Heijen via de vereniging,
maar zeker ook via de projectgroep ROC bij de (nieuwe) plannenmakerij te betrekken.

De Brem.

Donderdag 15 juli jl. is in de raadsvegadering van gemeente Gennep groen licht gegeven voor de ontwikkeling
van bedrijventerrein De Brem.
Alle partijen (CEL, PvdA, CDA, D66) stemden voor, alleen de eenmansfractie van de VVD (Wiel Timmermans) stemde tegen.
De werkgroep ROC heeft zich de laatste maanden ook opgeworpen om het project De Brem
met dezelfde kritische blik te beschouwen.
Naast een ingezonden brief aan alle kranten en politieke partijen (“ Zet de rem op De Brem” ), met ook daarin weer hele kritische
vragen over het nut en de haalbaarheid van De Brem in deze tijd van recessie, heeft met name Harry Brons zich heel veel tijd
en moeite getroost om te lobbyen bij alle politieke partijen. Hij heeft de diverse partijvoorzitters meermaals gebeld,
heeft partijvergaderingen bezocht en op krachtige wijze het dubieuze karakter van De Brem aangetoond.
Helaas heeft de gemeenteraad toch niet de moed getoond om nu op zijn minst te besluiten het besluit rond De Brem uit te stellen.
Er is medegedeeld dat de procedure al te ver in ontwikkeling was.en dat er al onherroepelijke besluiten genomen waren.

Maar ..... grote complimenten werkgroep ROC!!
Jullie zeer kritische houding en vasthoudendheid zijn van onschatbare waarde, zeker nu het ROC weer herzien moet worden.
Heijen kan zich gelukkig prijzen met deze groep bewakers van het woonklimaat van ons dorp!
Bestuur Hèjje Mojjer.

Noot van de projectgroep:
Bij het ROC mag duidelijk gesteld worden dat voor ons nog steeds allerminst de maatschappelijke noodzaak is aangetoond.
Bestaande bedrijven kunnen ook uit de voeten met de aanwe-zige havencapaciteit. Uitbreiding is niet nodig.
Daar hebben de buurthavens Nijmegen, Cuijk, Venlo, Wanssum en Emmerich al voor gezorgd.
Wat betreft de BREM: Op de valreep hebben we stevige bijval van de SP in oprichting, afdeling Gennep gekregen.
Zij hebben voor ons gebruik gemaakt van het 5 minuten spreekrecht voor de gemeenteraadsvergadering.
Daarin gaven zij duidelijke aan dat een heroverweging van de BREM gezien de economische ontwikkelingen
nu zeker op zijn plaats is.
Wij danken de fractie Timmermans en de SP voor hun steun.

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging bestuursverslagen 2010

Uitslag kernplan 16-10-12

Het bestuur van Hèjje Mojjer heeft de inwoners van Heijen opgeroepen om hun stem te laten horen over het kernplan Heijen.
Aan deze oproep is door vele Heijenaren gehoor gegeven.
Er zijn 472 stemmen uitgebracht.
Het aantal voorstemmers:          383 (81,14,%)
Het aantal tegenstemmers:         82  (17,37 %)
Het aantal ongeldige stemmen:    7  (  1,48 %)
M.b.t. de ongeldige stemmen: 4 personen hebben voor én tegen aangekruist.
Drie personen meenden op het formulier in onderdelen/deelplannen te kunnen stemmen.
Er waren zes commentaren/opmerkingen over de wijze van bevragen (keuze voor of tegen het hele plan);
enkele mensen wilden delen wel, andere delen niet.
De uitslag zal aan de gemeente worden doorgegeven, waarna de gemeenteraad zich verder over de voortgang van het kernplan zal beraden.
Met dank aan alle Heijenaren, het bestuur van Hèjje Mojjer.

 

Terug naar Hejje Mojjer Bestuursverslagen 2012

Verslag ledenvergadering ‘Hèjje Mojjer’ 13 maart 2015

Logo Hèjje Mojjer zonder websiteOpening

Pierre opent de vergadering en legt m.b.v. een power-pointpresentatie aan de 40 aanwezigen nog eens uit over hoe vereniging Hèjje Mojjer (HM) werkt. Wij, het bestuur, luisteren naar de leden en brengen dat naar buiten. In geen geval maken we een keuze op eigen initiatief. Lopende zaken stemmen we af met betrokkenen in het dorp en overleggen met gemeente of andere instanties. Wel bepalen we een koers waar nodig en leggen dat voor aan personen die dat aangaat. Opzet is het bevorderen van een optimaal woon en leefklimaat en het stimuleren van initiatieven vanuit het dorp. De agenda met bijlage is verspreid onder de leden en wordt niet uitgebreid besproken. Iedereen heeft zich in kunnen lezen, waar nodig kan men vragen stellen.

Mededelingen

-          op 28 maart is de actie “schone Maas” waar HM zich met 18 personen voor opgegeven heeft.

-          Op 5 mei wordt 70 jaar bevrijding herdacht in de gemeente Gennep. HM zal hier ook aan meewerken en is bezig met de promotiegroep met het opzetten van een activiteit op het Heisaveld om de lopers, vuur en wensurn te verwelkomen.

-          Voor het Heisaveld is HM al een hele tijd in gesprek met de gemeente om een convenant op te stellen om wat meer vrijheid te krijgen voor activiteiten.

-          Naar aanleiding van het wegvallen van de pinautomaat in Heijen heeft HM contact gehad met de regiobank die wel een pinautomaat in Heijen wil plaatsen. De kosten zijn €1400,00 per maand waarvan de bank de helft voor zijn rekening neemt. De vraag aan de aanwezigen is of HM actie moet ondernemen om een oplossing voor de andere € 700,00 te zoeken. De aanwezigen geven aan dat dit niet nodig is.

-          Door de nieuwe subsidieregeling van de gemeente gaat de subsidie van € 2750,00 naar

€ 5000,00 (ter bevordering van projecten t.b.v. participatie). Wat niet gebruikt wordt, moet terug.

Verslag 2014

Het belangrijkste punt: het Dorps Ontwikkeling Plan moet bijgesteld worden. Veel zaken zijn al gerealiseerd, verschillende zaken lopen en zullen de komende jaren gerealiseerd worden. Een van de belangrijkste is woningbouw op maat voor jong en oud. Een ander punt is het bevorderen van onderlinge contacten voor oudere inwoners. Wij denken hierbij aan een samen eten project en een ‘huuskamer-project’ zoals in andere dorpen al succesvol lopen.

Verder zijn er geen vragen of aanvullingen op het verslag.

Aantal leden

Momenteel heeft vereniging Hèjje Mojjer 303 leden. Dit is nagenoeg gelijk aan de afgelopen jaren. Net als de mensen in de zaal vindt HM het een tegenvallend aantal gezien het belang van de vereniging, het lage contributie bedrag en het gratis huis aan huis dorpsblad.

Het dagelijks bestuur

In de uitgave van het Héjs Nejs, februari 2015 staat een uitgebreid stuk over de vereniging i.v.m. het 5 jarig bestaan van de vereniging. Het bestuur bezoekt bijeenkomsten en vergaderingen die het dorp of haar inwoners aangaan. Denk daarbij aan woningbouw, zorg, welzijn, ouderen, enz. Verder wordt er regelmatig gesproken met de gemeente of politiek over zaken zoals centrumplan, rondweg N270, A77, industrie terreinen enz. Hierdoor zijn er ook gesprekken met instanties als Destion, Rijkswaterstaat, Roovers enz.

Week van goede doelen. Edwin, initiatiefnemer, legt e.e.a. kort uit. Een goede ontwikkeling.

Projectgroepen

-          BROHM. Frits legt uit hoe de ontwikkelingen zijn verlopen m.b.t. de perikelen Hoogveld. Ook benoemt hij de voortgang van de A77

-          Het Hèjs rundje van de ommetjes is opgenomen in de wandelroutes van de Foodwalks. Verder had het folder kistje bij het routebord oud op nieuw niet overleefd en is inmiddels vervangen.  

-          De promotiegroep zoekt nog mensen om het team te versterken. Informatie of aanmelden kan bij Patrick Deenen. David van de Ven geeft zich ter plekke op.

-          Héjs Nejs heeft nog steeds genoeg onderwerpen om over te schrijven. Aanbod adverteerders varieert nogal, maar over het algemeen is blijven de inkomsten gelijk. Meer leden voor de vereniging zou meer inkomsten betekenen. Dit zou het maandelijkse tekort van het Héjs Nejs aanvullen. Complimenten voor Jan Teerling die uitstekend werk verricht m.b.t. adverteerders.

-          De website kan altijd stukjes plaatsen. Alles kan geplaatst worden van buurtactiviteiten tot jubileum bruiloften, uitslagen van wedstrijden, speciale verjaardagen enz. Maar ook mooie foto’s uit het dorp of uit de omliggende natuur zijn welkom. Er wordt dringend een extra persoon gevraagd als back-up.

-          Heisafeest. Er komt weer een mooi feest. Hopelijk kan de winst dit jaar flink hoger worden. Vorig jaar was een heel klein bedrag over.

Financiën

De vereniging staat er financieel goed voor. Een groot deel is echter reserve voor eventuele tegenvallers. Wel hebben we genoeg gespaard om terug te laten vloeien in het dorp. Er is een lijst opgesteld met vaste bedragen voor activiteiten en onkosten door het jaar heen. Deze bedragen zijn opgenomen in de statuten van de vereniging en goedgekeurd door de aanwezige leden in de zaal. Voor seizoen 2015/2016 zoeken we mensen voor de kascontrole. Ton van Wissing en Josette Helmond melden zich aan.

Begroting 2015

Uit de begroting blijkt dat de vereniging toch wat inteert. Hejs Nejs is een duur blad. Vandaar dat contact is gezocht met een subsidioloog om extra gelden te generen.

Bestuur

Volgend jaar zijn er 6 mensen van het bestuur aftredend en herkiesbaar. Graag hebben we nieuwe bestuursleden, liefst wat jeugdigere en aangezien we alleen mannen hebben zijn dames ook zeer welkom. Frits heeft na het aftreden van Frans het dagelijks bestuur versterkt en blijft dit doen. Na stemming van de zaal is Frits unaniem aangenomen voor de functie.

Algemene zaken

-          A77. In 2016 wordt het wegdek van de A77 en de overgangen bij de bruggen vernieuwd. Er is een algemeen onderzoek geweest en toen is er ook gekeken naar de mogelijkheid voor een fietsbrug, dit is in principe mogelijk, maar de kosten zouden door de gemeenten aan beide zijden gedragen moeten worden. De provincie/gemeentes zijn voor meer oost-west verbindingen over de Maas, de A77 is daar één van.

-          Kerkplein. in een eerder overleg tussen HM en de wethouder Welles is toegezegd dat voorjaar 2015 omwonenden en de rest van het dorp geïnformeerd worden over de ideeën voor het kerkplein. Naar aanleiding van het overleg gaat de gemeente het plan verder aanpassen. Hiermee zou dan in 2015 begonnen worden. Het kerkbestuur heeft onlangs nog contact gehad met de gemeente en kregen te horen dat er dit jaar nog niets gaat gebeuren. Eerst moeten de plannen nog gemaakt worden en financieel het een en ander gebeuren.

Het DB heeft binnen enkele weken gesprekken hierover met wethouders Jan Welles.

-          Huuskamer. Als Destion gaat bouwen aan de Hoofdtsraat dan zal daar geen huuskamer project in opgenomen worden. Destion vindt deze locatie daar niet geschikt voor. Gezien het succes in andere dorpen vindt HM en de hele zaal dat er een huuskamer in Heijen moet komen. Samen met de gemeente en Destion zal HM gaan onderzoeken wat voor alternatieven er zijn om dit te realiseren. Gedacht wordt (tijdelijk) in de Rabobank of een ander bestaande woning inrichten. Mogelijk ook bij d’n Toomp. Zoals gezegd kan HM dit niet financieren en zal het moeten komen vanuit de gemeente, Destion. Geprobeerd wordt een link te leggen met ideeën als een (verplaatsbare) kiosk om te gebruiken bij festiviteiten bv. bij D’n Toomp, op het nieuwe kerkplein, aan de Hoofdstraat? Mogelijk ook middels subsidies via subsidioloog Jos Gerrits. (Moet nog worden opgestart).

-          Verfraaien Heijen vanwege het 5 jarig jubileum. Op de vraag naar tips of ideeën komen de volgende suggesties:

Een park in het dorp.

Dorpsentrees verfraaien.

Mooiere duidelijke wegbewijzering.

Beeld van Peter Roovers

Kerkplein aankleden (uitlichten kerk, waterpartij, aanplant enz.)

Buurtschappen uitbeelden (Smele, Langeven , Brem enz.)

Bankjes plaatsen (bij de Troefmarkt, op verschillende plaatsen waar mooie uitzichten zijn zoals op de dijken).

Combinatie park/kerkplein.

Rondvraag

Wordt er nog wel eens gesproken over een pontje tussen Heijen en Boxmeer? HM heeft niets gehoord over deze plannen of ideeën.

Tot slot

Het is tijd dat er voor Heijen actie komt en zaken gerealiseerd worden. Alles duurt veel te lang voordat er iets op gang komt. We (DB) moeten nog eerder en sneller aan de bel trekken. We zijn al bezig om meer druk te zetten op lopende zaken om te zorgen dat de gemeente beloftes nakomt.

Voor de toekomst, afspraken concreet maken, tijden afspreken en erop toe zien dat die nagekomen worden. Personen en instellingen aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

Terug naar bestuursverslagen 2015

Kerkplein in Heijen wordt vernieuwd

De gemeente Gennep stelde in 2014 het centrumplan voor Heijen vast. In deze visie is de herinrichting van het kerkplein opgenomen. Het ontwerp dat nu op tafel ligt voor het plein, kwam tot stand met betrokkenheid van direct omwonenden, het kerkbestuur en Hèije Moijer. Onlangs stemde het college van burgemeester en wethouders in met dat ontwerp. Op 15 december 2015 was er een inloopavond over de plannen bij D’n Toomp. Het dorp was uitgenodigd om de tekeningen van het nieuwe kerkplein te bekijken en gemeentemedewerkers gaven daarbij een toelichting.
De plannen worden nu technisch verder uitgewerkt en er moet een aannemer gekozen worden. De verwachting is dat de herinrichting van het kerkplein in de zomer van 2016 plaats zal vinden. Tegen die tijd volgt er informatie over de werkzaamheden.  (Foto's, link).

Terug naar bestuursverslagen 2015

Ledenvergadering vereniging Hèjje Mojjer 2016

Verslag van de ledenvergadering: link in pdf

Iets na 20.00u opent Pierre de vergadering en heet de 23 aanwezigen welkom.

E zijn 8 leden die zich afgemeld hebben.

Allereerst wordt de agenda van de avond doorgenomen en gemeld dat Edwin niet meer mee gaat naar gemeente-overleggen. Reden is dat de werkwijze van de gemeente zo stroef loopt dat Edwin zich niet meer kan motiveren om hier tijd in te steken. De functie van secretaris houd hij gewoon aan.

Mededelingen

-          Rabobank: Naar aanleiding van de plaatsing van pinboxen in Ottersum en Siebengewald is Hèjje Mojjer (HM) weer in overleg gegaan met de (interim)directeur van de Rabobank: waarom kan dit niet in Heijen. Reden is de ligging van de andere dorpen t.o.v. dichtstbijzijnde pin automaat en het aantal pintransacties wat in Heijen te laag. Wel is er gesproken over een cashflow device welke dan gestationeerd zou moeten worden bij de Troefmark. Na overleg hebben Jos te Wierik en de Rabobank besloten dit niet te gaan doen i.v.m. de niet te garanderen veiligheid. Opmerking uit de zaal is om te proberen mensen vanuit Centerparcs te trekken om het aantal transacties omhoog te krijgen. Bij navraag in de zaal lijkt de helft de pinautomaat te missen. Vooralsnog lijkt plaatsing van een pinbox niet te gaan lukken.

-          Windmolenpark: Henk Hendriks heeft namens initiatiefnemers verenigd in de Buukeboom HM benaderd over de plannen voor een windmolenpark en gevraagd wat de vereniging ervan vindt. HM geeft aan geen mening te hebben, maar wel achter het idee staat datde initiatiefnemers dit voor leggen aan het dorp. HM stelt haar kanalen ter beschikking om mensen op te roepen voor een nog te plannen informatieavond georganiseerd door de initiatief nemers. (Opmerking: kan ook via de reguliere pers).

-          Aktie schone Maas: ook dit jaar is er weer een Aktie schone Maas van de gemeente. HM heeft zich opgegeven met 10 personen en krijgen daarvoor een vergoeding van 300 euro. Vijf mensen uit de zaal geven zich op als vrijwilligers.

Lopende zaken

-          Woningbouw:

Voor de leefbaarheid en toekomst van verenigingen, school, horeca, winkels, enzovoort is het belangrijk dat er gebouwd gaat worden. Vorig jaar zijn er slechts 5 kinderen geboren in Heijen, wel zijn er nieuwe mensen in Heijen komen wonen. De te bouwen huizen moeten zorgen voor verschuivingen in het dorp. Jonge starters en gezinnen moeten kunnen wonen in Heijen, maar ook ouderen langer op zich zelf kunnen blijven wonen. Ook mensen die van buiten Heijen komen dragen bij aan de toekomst voor winkels, school verenigingen enzovoort.

-          Huuskamer

De huiskamer is een belangrijk onderdeel van de nieuwbouw. In het Héjs Néjs komt een interview met de huuskamer in Venzelderheide en Afferden om uit te leggen hoe het werkt en wat het nut ervan is. Voor de realisatie zijn vrijwilligers nodig die dit project op gaan zetten en draaiende houden. Mogelijk kunnen al activiteiten die later in de huuskamer komen al in gang gezet worden.

-          Kerkplein:

Er zijn vanuit de gemeente geen opmerkingen geweest n.a.v. de informatie avond op 15 december 2015. Het bestuur van de kerk heeft aangegeven dat het duidelijk moet zijn waar het kerkplein is, waar het pastoor Jaspers plein is en waar de Hoefstraat begint. Tot op heden is de planning dat deze renovatie dit jaar nog uitgevoerd gaat worden.

Een volgende stap is het opknappen van de Nieuwwijkstraat van onder aan de kerk tot aan de Hoofdstraat. Deze plannen moeten eerst in de voorjaarsnota van de gemeente worden opgenomen.

-          N271:

De noodoplossing op de rondweg N271 vanaf de A77 tot aan de eerste rotonde ten noorden van Gennep is onduidelijk en gevaarlijk. Dit is uitgevoerd door de provincie, gemeente Gennep heeft daar ook al bezwaren neergelegd. HM gaat een brandbrief opstellen naar de provincie met daarin de opmerkingen uit de zaal (is 7-3-2016 verstuurd).

Het verlagen van de snelheid heeft niets gebracht m.b.t. de geluidsoverlast, waarschijnlijk doordat de reling het geluid weerkaatst richting Heijen.

-          Fietspad:

Ook is in de voorjaarsnota het stuk fietspad opgenomen vanaf de tramhalte tot aan de stoplichten bij industrie de Grens aan beide zijden. Aangezien het nieuwe fietspad vanaf industrie de Grens tot Bergen wel is opgeknapt zou het goed zijn het andere zeer slechte stuk ook meteen aan te pakken. Verder is er een onderzoek gaande over de oost/west fiets verbindingen en wordt er ook gekeken naar een eventuele fietsbrug aan de A77. Onofficiële berichten melden dat dit er niet gaat komen.

-          A77:

Voor 2016 is er ook een groot onderhoud gepland voor de A77. Tot op heden hebben we geen berichten dat het niet door gaat, wel is het lastig om contact of informatie te krijgen van Rijkswaterstaat, ook de gemeente geeft dit aan.    

-          Ledenbestand:

Dit jaar heeft HM een andere manier van contributie inning uitgevoerd. Dit om te proberen meer leden te werven en op die manier meer inkomsten te werven. Deze huis aan huis actie heeft het ledenaantal van 333 in 2015 naar 465 nu in 2016. Ook het aantal automatische incasso’s is gestegen naar 260!

Algemeen

-          Naar aanleiding van opmerkingen op de vorige ledenvergadering is de toon van HM krachtiger geworden. Lopende zaken worden beter vervolgd en er worden duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd. Wel is duidelijk dat er regelmatig geïnformeerd moet worden naar de stand van zaken van lopende zaken, er komt weinig initiatief vanuit de gemeente. Opmerking uit de zaal is hoe de gemeente een dorpsraad ziet, wat is de status.

-          Er is geïnformeerd naar een bredere verzekering voor kleine incidenten of schades. Deze is verhoudingsgewijs duur door een hoge eigen risico waardoor de meeste schades buiten deze polis zullen vallen. Besloten is dat er een budget komt om deze incidenten zelf op te lossen. Een opmerking is om te kijken of men een activiteit aan kan melden als evenement en dan aanspraak kan maken op de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente.

-          Er zijn signalen dat er weer gezocht wordt naar een verbetering van de fietsers kruising/oversteek bij de Groote Heeze. HM heeft niets gehoord maar gaat bij de gemeente informeren.

-          Hoofdstraat:

Een vraag is of parkeerhavens aan de Hoofdstraat gebruikt mogen worden als terrasfunctie. Dit is een vraag voor de gemeente waar hier antwoord op kan worden geven. HM ondersteunt het idee maar legt het bij de initiatiefnemer zelf neer.

-          Een algemene opmerking is waarom veel projecten stroef lopen, slecht uitgevoerd worden of kort naar realisatie alweer aangepast moeten worden. Een reden zou kunnen zijn de verschillende externe bureaus die misschien niet de omgeving of de plaats kennen. Ook projectleiders zijn meestal externe bedrijven die nog al eens schuiven met mensen. Een voorbeeld is het kernplan Heijen waar al de 6e projectleider op zit die slechts één dag in de week werkzaam is op de gemeente Gennep en meerdere projecten behandeld.

Werkgroepen

-          Heisa:

Programma voor 2016 ligt vast en wordt weer een feest voor jong en oud. Voor de vrijdagavond zou het fijn zijn als er meer jeugd zou komen.

-          Héjs Néjs:

Het HN heeft nog steeds voldoende artikelen om over te schrijven en verwachten geen problemen. Mochten er nog mensen zijn met ideeën voor onderwerpen dan horen ze dat graag. Voor de toekomst zijn ze we aan het zoeken naar nieuwe redactieleden die ingewerkt kunnen worden om eventueel wegvallen of stoppen van bestaande redactieleden op te vangen.

-          Website:

De site is uitgebreid met een weerstation en loopt voor de rest prima. Wel mogen er meer stukjes aangeleverd worden over dingen in het dorp. Denk b.v. aan activiteiten van verenigingen of andere festiviteiten in het dorp, maar ook jubileums of overlijden van dorpsgenoten. Verengingen geven aan dat ze zelf deze dingen plaatsen op hun eigen site maar wordt dan ook hoofdzakelijk gelezen door eigen leden. Plaatsen op site HM zou elkaar versterken. HM zal de verenigingen aanschrijven en vragen of ze eventueel iemand hebben die dit wil doen.

-          Ommetjes:

De route van de ommetjes worden regelmatig gecontroleerd. Door wat veranderingen bij het kasteel is de route daar wat aangepast. De folders bij het routebord aan de Nieuwwijkstraat moeten regelmatig bijgevuld worden.

-          Promotie:

De promotiegroep kan nog wel wat mensen gebruiken die mee willen helpen bij het opbouwen van activiteiten. Voor komend jaar staan de volgende activiteiten op de agenda. Eerste zaterdag van april de lente activiteit, de opening van de kermis, eerste zaterdag na sinterklaas de kerstboom opzetten. Verder zijn ze aan het kijken hoe de dorpsingangen verfraaid kunnen worden en naar de mogelijkheid om bij festiviteiten vlaggetjes aan de lantaarnpalen te bevestigen.

Financieel

-          HM staat er goed voor en heeft reserves opgebouwd voor eventuele tegenslagen in de toekomst. Ook de Heisa van 2015 heeft goed gedraaid. Verder is sinds 2015 het subsidie bedrag van de gemeente verdubbeld.

De eigen reserves zijn ook nodig om subsidies aan te kunnen vragen voor de inrichting van een mogelijke huuskamer. Zonder voldoende eigen middelen als eerste back-up kan dat niet.

-          De kascontrole is goed verlopen, alles was duidelijk, goed onderlegd en traceerbaar. Met dank aan Josette Helmond en Ton van Wissing.De kascontrole voor 2016 zal gedaan worden door Angeline van Tankeren en Ton van Wissing.

-          Geld in de kas moet teug stromen in het dorp, ideeën zijn welkom!

Rondvraag

-          Is HM nog bezig met de kruising aan de Groote Heeze. Antwoord: nee HM is niet geïnformeerd en zelf ook niet mee bezig.

-          Kan HM niet meer zaken die lopen bekend maken in de media, zeker als het om klachten richting gemeente gaat. Antwoord: hier is al over gesproken en per geval gaat er bekeken worden of dit meerwaarde heeft.

-          Loopt er nog iets met betrekking tot het parkeren bij D’n Toomp? Antwoord: parkeren bij D’n Toomp is een onderdeel van het kernplan , momenteel loopt daar niets maar staat nog wel op de agenda.

-          In Gennep gebeurt van alles om te verfraaien en te verbeteren, waarom duurt het in de kerkdorpen zo lang en gebeurt er zo weinig? Antwoord: deze vraag hebben we al meermaals gesteld, echter nooit een duidelijk antwoord gehad. Vooral het dorp Heijen welke met alle industrie en toerisme zoals Centerparcs veel geld in de kas van Gennep brengt zou anders behandeld moeten worden. Heijen bakt de taart voor Gennep maar krijgt de kruimels.

22.20u. Sluiten van de vergadering    

 

Terug naar bestuursverslagen 2016

 

Uitleg www.heijen.info

Pen

- Menu
- Alle hoofdmenu's staan aan de bovenkant
- Alle submenu's staan aan de rechterkant.
- Beneden staat nog het Weer, Weerstation Afferden, Bezoekersteller en hoeveelheid gasten online.

Er zijn 9 hoofdmenu's:

 • Home, De voorpagina met het belangrijkste nieuws en evenementen
 • Hèjje Mojjer, Informatie van de vereniging Hèjje Mojjer
 • Diversen, Hier staan Foto/Video, Vrijwilligers, Fanfare cd 1998, Kerk, Telefoonlijst, 
  Politieke partijen, Diverse, Algemene en Dorp sites
 • Historisch Heijen, De website van Historisch Heijen
 • Heisa, De website voor de Heisafeesten
 • Verenigingen, Sites en informatie van de Heijense vereniging
 • Contactformulier, Om contact te krijgen met het Dorpsblad of de Website
 • Inloggen, Dit is alleen voor leden die hun eigen pagina's bijhouden
 • Archief, Hierin staan archief teksten

- Artikelen zijn makkelijker terug te vinden door de zoekfunctie rechtsboven


Verslag ledenvergadering 24 mei 2017

- Pierre opent de vergadering in de vernieuwde zaal van zalen Jan en verwelkomt de circa 32 aanwezigen.
- Allereerst feliciteert hij de voetbalclub en de slagwerkgroep met het winnen van het kampioenschap, ook dat is Hèjje Mojjer!
- Afmeldingen: Gert i.v.m. het herstel van een hartinfarct. Frits i.v.m. een vakantie.
 
Verslag jaarvergadering 26-02-2016
Op zich geen opmerkingen over dit verslag, sommige zaken zijn al uitgevoerd, sommige lopen nog. De lopende zaken komen nog naar voren op de agenda.
- Het DB heeft regelmatig overleg met de gemeente over uiteenlopende zaken. Sommige zaken lopen wat stroef maar met de huidige wethouder is het prettig overleggen.
- De A77 is al deels gerenoveerd en momenteel wordt er gewerkt aan de laatste stukken. Te danken ook aan overleg vorige jaren met Rijkswaterstaat door HM en ook de gemeente die meegewerkt heeft aan het versnellen van het proces.
- Pastoor Jaspersplein is gerenoveerd en op 1 april 2017 officieel geopend. Plein is mooi geworden en werkzaamheden zijn goed verlopen. Ook is de opening goed bezocht.
- Momenteel zijn de tekeningen uitgewerkt voor de renovatie van de Nieuwwijkstraat en is de verwachting dat er eind september, begin oktober mee begonnen wordt.
- Voor het terrein aan de Hoofdstraat loopt een bestemmingsplan wijziging om bouwen door Destion mogelijk te maken. Er is tot 24-05 mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen, dit bepaalt grotendeels wanneer er begonnen kan worden met de bouw.
- Om bepaalde reden heeft de gemeente bepaald dat de vernieuwing van het fietspad vanaf de tramhalte tot aan de stoplichten aan beide zijde uitgevoerd gaat worden, wanneer is nog onduidelijk.
- Bestemmingsplan Hoogveld is afgesloten, de nieuwe plannen voor de haven vereisen wel weer een nieuw bestemmingsplan.
- Er zijn al verschillende informatie avonden geweest over de uitbreiding van de haven. Ook is er al gesproken met de klankbordgroep. Er lopen momenteel verschillende onderzoeken en de verwachting is dat er eind dit jaar begonnen gaat worden met de realisatie.
- Een belangrijk punt vanuit Hèjje Mojjer is de kruising ter hoogte van de Hoofdstraat en de Groote Heeze.
- Het DB is naar een workshop Coöperatieve inkoop van energie geweest. Is dit een kans of laten we dat voorbij gaan? Aan de aanwezigen
wordt gevraagd door middel van handopsteken aan te geven wat ermee te doen. 7 mensen zeggen het een kans moet krijgen, 2 mensen zeggen nee, 10 mensen zeggen geen mening. De vraag is om welke reden hieraan mee te doen, dubbele winst, bewust wording voor de mensen zelf maar ook de kinderen, financieel reden? Besloten wordt te gaan informeren bij andere dorpen die hier al mee bezig zijn en zo
nodig een extra informatie avond beleggen.
 
Dorps ontwikkeling plan
Het huidige DOP moet herzien worden naar de huidige situatie en wensen. Het oude is voor een groot deel uitgevoerd en sommige zaken lopen nog. De bewoners avond kunnen we gebruiken om te vernemen wat er speelt in Heijen.
 
Werkgroepen
Heisa
- Rene geeft aan dat aan de vooravond van het feest alles goed loopt. Het programma staat en alles is geregeld. Ook dit jaar weer voor ieder wat wils maar iedereen mag vrijdag komen en zondag weer naar huis gaan. Het goede doel deze keer is het project MYSA van Erwin Jansen.
 
Héjs Nejs
- Henk vertelt dat de input van artikeltjes nog steeds geen probleem is, in principe kunnen er meer bladzijdes gevuld worden maar
dat is financieel niet verstandig. Momenteel is het niet kosten dekkend. Meer leden zou meer inkomsten betekenen.
 
Website
- Piet wordt sinds kort ondersteund door Gerda en dat werkt goed. Door het verhuizen van Piet naar Afferden is het lastiger de site actueel te houden. Momenteel is Piet bezig met het digitaal uitbreiden, dit omdat de huidige ruimte vol zit. Door de uitbreiding kan alles wat er nu op staat blijven staan.
 
BROHM
- De BROHM houdt momenteel alleen de ontwikkelingen van de uitbreiding van de haven in de gaten. Gezien de snelheid waarmee dat gebeurt is het belangrijk daar bovenop te zitten. Aan Frits goed toevertrouwd.
 
Promotiegroep
- De promotiegroep heeft afgelopen jaar weer de vaste activiteiten georganiseerd. Verder hebben ze in de Hoofdstraat en een deel van de Nieuwwijkstraat vlaggenmast houders geplaatst. Deze zijn bij de opening van het kerkplein voor het eerst geplaatst. De vlaggetjes brengen een feestelijke sfeer en bij het inrijden van het dorp zie je meteen dat er iets te doen is. Verder kunnen ze nog altijd handjes gebruiken tijdens  activiteiten.
 
Historisch Heijen
- De nieuwe werkgroep heeft als doel om van de oude woningen die in Heijen stonden zoveel mogelijk informatie terug te vinden. Het gaat in Heijen om zo’n 50 tot 60 woningen. Momenteel bestaat de werkgroep uit 7 personen.
 
Financieel
De vaste terug kerende kosten zijn iedere maand het Héjs Nejs. Ook de Heisa 2016 was maar net kosten dekkend. Aan zich is dat geen probleem omdat de vereniging financieel gezond is. Er staat een redelijk saldo op de rekening welke deels gereserveerd is voor de te ontwikkelen huiskamer. Alle werkgroepen merken dat sponsoring vinden steeds lastiger is. Josette Helmond en Ton van Wissing hebben de kascontrole uitgevoerd en alles in orde bevonden. Voor de kascontrole 2017 hebben zich Angeline van Tankeren en Harrie Brons aangemeld. Harrie Graat wordt bedankt voor zijn accuraat werk.
 
Leden vereniging Hèjje Mojjer
Het aantal leden staat op dit moment op 421, dit zijn en 55 minder dan vorig jaar toen er een huis aan huis actie werd gehouden. Hiervan zijn 272 leden die gebruik maken van de automatische incasso.
Het aantal automatische incasso’s neemt wel toe. Goede ontwikkeling!
 
Bestuur
Jan Helmond stopt als bestuurslid namens de website. Hij is vanaf het begin betrokken bij de opzet en de groei van een simpele site
met informatie later samen met Piet professioneler en grootser met veel succes wat betreft bezoekers. Jan blijft wel actief voor de vereniging op plekken waar nodig. Hij gaat bijvoorbeeld de vlaggenmast aan de Hoofdstraat beheren en kan altijd aangesproken worden voor klusjes.
René van Veldhoven stopt als bestuurslid namens de Heisa groep. René is ook vanaf het begin betrokken en was buiten zijn werkzaamheden voor de Heisa groep ook nog secretaris van de vereniging. Vanaf het begin ging hij samen met Pierre en Frans overleggen met de gemeente namens het dagelijks bestuur. René doet een stapje terug maar blijft wel actief bij de Heisa groep. Beide heren worden door Pierre namens de vereniging en heel Heijen bedankt met een korte toespraak en een attentie. Voor Jan is Gerda Franken aangedragen als nieuw bestuurslid namens de website, door de promotiegroep is Josette van Helmond aangedragen als bestuurslid namens de promotiegroep. Door stemming via handopsteken stemmen alle aanwezige leden in met de benoeming van de genoemde personen. Voor de Heisa groep is nog geen vervanging voor René, hier wordt nog naar uitgekeken.
 
Rondvraag
- Rondom Heijen (en ook in de rest van de gemeente) wordt gewerkt in de bossen. Na de werkzaamheden blijft er veel rommel achter in de vorm van takken, stammen enz. reden blijkt het beleid van de natuur de natuur laten voor insecten en andere beesten maar dat ziet er wel slordig uit. Ook wordt een deel gedaan en dan ligt het werk weer stil, daardoor ontstaan er gaten in de bossen. Een voorbeeld is het stuk na het viaduct onder de A77 richting de stoplichten. Pierre geeft aan dat mensen dit ook zelf een de gemeente kunnen melden. Vaak effectief.
- In het bos wordt regelmatig gecrost met motoren die de rust verstoren. Vooral op zondagmorgen is dit het geval. Ook hier geeft Pierre de tip dit ook vooral zelf te melden.
- Verschillende mensen geven aan de pinautomaat te missen. HM geeft aan verschillende gesprekken te hebben gehad met verschillende banken. Het enigste haalbare was een soort service centrum bij de supermarkt, maar dan moest de gemeenschap mee betalen aan de kosten. Een extra service punt van een andere bank bij de supermarkt wordt om veiligheid redenen niet gedragen door de uitbater van de winkel.
- Er wordt aangegeven dat er op de Hoofdstraat veel harder wordt gereden dan de toegestane 30kmh. De vraag is of er iets gedaan kan worden aan de handhaving hiervan.
- Er wordt een idee geopperd om een pakket samen te stellen voor nieuwe inwoners van Heijen. Hierin zou allerlei praktische informatie moeten staan die interessant zijn voor de nieuwe inwoner. Pierre geeft aan dat dit een goed idee is. Uit te werken door de Hejs Nejs groep + ...?

Zorgen over Heijen…… moi Heijen?

03-03-2007

Hebt u dat ook dat u zich zorgen maakt over Heijen?
Als ik rondloop door Heijen dan treft mij toch elke keer weer dat ons dorp versnipperd is, en dat de aankleding bijzonder
veel te wensen over laat.
Weet u waar de kern is, het hart? Is dat bij de kerk, bij d’n Toomp, het kermisplein, of zoals vroeger aan de overkant
van de Hoofdstraat bij het kasteel?
De straten, met name de entree van Heijen richting kerk, ogen kaal, zonder sfeer.
De huizenrijen zijn redelijk uniform, weinig authentiek. Markante en/of oude panden zijn er nauwelijks.
Bij een wandeling, zelfs over het mooiere Smele-gebied, is overal het geluid te horen van voortrazend verkeer van de Hoofdstraat,
de Rondweg/Rijksweg N 271, en zeker de snelweg A67/de brug. Blijkbaar staat de wind meestal verkeerd.

Van oorsprong is Heijen een dorp met lintbebouwing: de Hoofdstraat met aan weerszijden huizen.
In vroeger eeuwen liep de weg via de poorten van Huis Heyen en was het westelijke deel vooral het dorp.
Wat we nu hebben is een dorp doorsneden door de Hoofdstraat, ingeklemd door de genoemde N 271, de A77, Het Heijderbos,
en de industrieterreinen De Grens, de Groote Heeze (2  grote terreinen tegen het dorp aan),
binnenkort De Brem en nog het Regionaal Overslag Centrum –de haven).
Verdere uitbreiding van woonkernen is door bovengenoemde zaken beperkt.
Aan landschappelijk schoon is ons gelukkig nog het Huis Heyen gebleven, enkele oude panden, de uiterwaarden,
een stuk bos/park en wat groenstroken.

Ons dorp heeft al veel grondgebied en leefomgeving prijsgegeven voor Center Parcs en de 5 industrieblokken,
maar wat krijgt het er voor terug?
In Gennep is en wordt nog enorm veel geld gestoken, ook m.b.t. aankleding/uitstraling. Milsbeek, Ottersum,
Ven-Zelderheide hebben al een facelift gehad.
Maar nu is Heijen toch aan de beurt, vind ik. Er bestaan al wel (vage) plannen om de Hoofdstraat een ander karakter te geven
en het kerkplein wat aan te passen, maar is daar wel een visie op? Blijkbaar wordt hier geen landschaps-, stads- of
aangezichtsarchitect voor ingehuurd.

Laot Heijen èn moier Heijen worre.. ….
Wat is de toekomst van Heijen?
Het is van belang nu een visie op Heijen te ontwikkelen, waarbij oplossingsgericht gedacht dient  te worden.
Wat is van belang  m.b.t. de woonkwaliteit: de woonomgeving/uitstraling, de leefomgeving.
Wat  i.v.m. voldoende werkgelegenheid en voorzieningen voor jeugd en ouderen, en het horeca- en winkelaanbod.
Kortom: Hoe maken we van ons Heijen een attractief dorp om fijn in te (blijven) wonen.
Wat vinden wij als Heijenaren?
Wat is onze visie gericht op de toekomst voor onszelf, voor onze kinderen?

Het is nu de tijd om als inwoners van Heijen, onafhankelijk van politieke partijen, aan te geven wat wij willen,
wat onze wensen zijn. Daarna kunnen wij dan een heldere boodschap aan de politieke partijen geven,
zodat deze hun politieke verantwoordelijkheid kunnen nemen.
Maar ook is een duidelijke visie van ons als dorpsbewoners van belang om hulp te kunnen vragen
aan de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen.

Op de eerste plaats is het nu belangrijk om te weten of meer inwoners van Heijen mijn zorgen delen.

Bent u ook voor een attractiever Heijen, laat dat dan even weten!

Pierre Hendriks, Berkenstraat 11, ? 513217
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VOORLOPIG!!!!


Op 20 april jl. is er een vergadering  van HÈJJE MOJJER geweest in Schuttershof.
Dit was de eerste officiële vergadering  van de vereniging na de oprichting.

Negentien personen zijn  tot nu toe zeer actief zijn geweest met het oprichten  van de vereniging en het uitvoeren van projecten als ;

-          Het dorpsfeest HEISA  op 13 juni ……

-          Het nieuwe dorpsblad  HÈJJES NEJS  dat in mei uitkomt……

-          De reeds draaiende website www.heijen.info …..

-          En  de projectgroep ROC  welke nauwgezet de ontwikkelingen  rond het ROC en DE BREM volgt  en hierover  kritische vragen stelt aan de betreffende instanties.

De voortgang van bovenstaande onderwerpen is op de vergadering de revue  gepasseerd,  maar het belangrijkste van de avond was toch wel dat er een VOORLOPIG BESTUUR  van 7 personen conform de statuten is samengesteld uit deze negentien personen. Dit is een voorlopig bestuur omdat de leden van de vereniging op de eerste algemene ledenvergadering van HÈJJE MOJJER , die aan het eind van het jaar gaat plaats vinden, dan zelf uit de vergadering een bestuur kiezen.

Het voorlopig bestuur bestaat uit:

Pierre Hendriks  voorzitter ,

Frans Storms secretaris ,

Harry Graat penningmeester,

Rene van Velthoven lid namens de projectgroep Hoofdstraat,

Henk Kerkhoff en Jan Teerling namens projectgroep Dorpsblad,

Harry Brons namens projectgroep ROC.

 

De belangrijkste acties voor de komende tijd:

19 mei a.s. de officiele presentatie Dorpsblad,
met daaraan gekoppeld het aanbieden van Heijen in Limmerickvorm door Paul Rongen

-          Brieven naar de gemeente m.b.t. de Brem en het ROC

-          13 juni feestelijke opening Hoofdstraat

-          oktober 2010: algemene ledenvergadering

Vergadering 10-05-07

Laot Heijen moier worre    algemene vergadering do. 10 mei 2007

Aanwezig: + 80 personen.
Ook enkele afgevaardigden van politieke partijen:
Cel: Chris Nellen, Bart Langhorst, Chris van Dinther,
D66:  Berry van Druten,
CDA: Truus Janssen,

N.a.v. de powerpointpresentatie:
Stelling:
Bij de stelling “ Heijen is verzadigd wat betreft industrieterreinen…..” was de vergadering het unaniem eens met deze stelling.
Bij de discussie hierna werden nog enkele belangrijke uitspraken gedaan:
1.    zorg niet voor uitbreiding industrieterreinen maar zorg voor inbreiding
2.    laat meer hoogwaardige industrie/bedrijven toe voor hoger geschoolden.
3.    Trek bedrijven aan die meer werkplekken bieden per bedrijf, arbeidsintensiever
4.    Bedrijven proberen te verplaatsen, niet tussen Heijen en Gennep
5.    De grote hal wegwerken achter beplanting/bomen

In groepen zijn de aanwezigen aan de slag gegaan met 2 vragen:

N.B. de hierna genoemde punten zijn al samenvattingen van groep van 6 tot 8 personen.
Een item wat 1 genoemd wordt is in feite dus al de mening van minimaal 1 groep (dus 7,5 % - 10 % van de aanwezigen).
Als een item meerdere keren wordt genoemd is de factor dus

1.    Wat is van belang voor de woonkwaliteit/leefbaarheid/veiligheid
Aankleding
•    45-60% Meer groen + rust         (opschoning, zitjes) 6x
•    30-- 40% Duidelijke kern met sfeer – bij kerk (beplanting/bestrating)     4x
•    37,5-50% Reconstructie Hoofdstraat  5x (lager, goede trottoirs, 2x fietspad ,
      oversteek naar   Zorgcentrum), Zorgcentrum bij dorp betrekken
•    15-20% Pleinen verfraaien/vriendelijker uitstraling pleinen 2X    
•    7,5 -10 % Openbare verlichting

Wonen
•    15-20% Woonomgeving (voor senioren 2, starters 1) 2X
•    7,5 -10 % Locaties voor wonen in kern
•    7,5 -10 % Woningen multifunctioneel
•    7,5 -10 % Woningen divers karakter

Omgeving
•    45-60%Verkeer (30 km. Zones + parkeergelegenheden, Veiligheid handhaven!) 6x
•    30-40% Geen nieuwe industrie/ROC 4x
•    30-40% Aankleding/inrichting industrie Normen uitvoering gebouwen industrie/geen hoogbouw    Handhaving milieunormen! 4x
•    30-40% Geluidswerende voorzieningen  (ook i.v.m. ovelast/activ. ROC + terreinen) 4x
•    15-20% Van Bommel naar industrieterrein 2x
•    7,5 -10 % Parkeeroverlast D’n Toomp aanpakken
•    7,5 -10 % Kasteel authentiek

2. Wat is van belang wat betreft de voorzieningen
Horeca:
•    45-60% behoud horeca, terras 6x
•    30-40%  leuk restaurant met terras 4x

Winkelaanbod :
•    45-60% Behoud winkels (betaalbaar…. 2x tip: subsidie gemeente) 6x
•    7,5 -10 % Bakker
•    7,5 -10 % inventariseren winkelvoorzieningen

Andere voorzieningen:
•    15-20% arbeidsintensieve hoogwaardige bedrijven 2x
•    15-20% speelgelegenheid/ geschikt maken wandelgelegenheid2x
•    7,5 -10 % kiosk
•    7,5 -10 % bankvoorziening
•    7,5 -10 % postkantoor
•    7,5 -10 % gezondheids dependance
•    7,5 -10 % activiteitenblad alle verenigingen
•    7,5 -10 % vertier voor jeugd
•    7,5 -10 % jeux de boules banen
•    7,5 -10 % Dorpspolitie/sociale veiligheid
•    7,5 -10 % Biebbus

Tip:
•    meer aansluiting aanliggende gemeenten, ook Duits

 Leden van de Klankbordgroep:
Pierre Hendriks    513217    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Frans Storms    516063    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ellen Kusters    518663    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Frits Basten    513231    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jo Janssen        513995    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kranten Mei 2007

Actie voor toekomstperspectief van Gennepse kern
Heijenaren op bres voor dorp

lnitiatiefnemers. Frans Storms (links) en Pierre Hendriks willen dorpsgenoten laten meedenken over een attractiever Heijen.

HEIJEN
Laot Heijen èn moier Heijen worre'. Dat is het motto van de actie die Heijenaren Pierre Hendriks en Frans Storms
onlangs opstartten. De beide `actievoerders' maken zich zorgen om de toekomst van Heijen en roepen dorpsgenoten
op daarover na te denken.
Amper een week nadat Pierre Hendriks de actie startte en de affiches en handtekeningenlijsten verspreidde ondertekenden
ruim 300 dorpsgenoten de petitie. Voor de beide initiatiefnemers zijn de adhesiebetuigingen een teken dat de actie op zijn plaats is.
Ruim twintig jaar na `Heijen mot Heijen blieven', is de actie­bereidheid weer groot.
Herinrichting Hoofdstraat
"Heijen is zo langzamerhand de melkkoe van de gemeente Gennep", vindt Pierre Hendriks,
"Ons dorp is omgeven door vijf industrieterreinen en een vakantiepark maar we hebben daar geen enkel profijt van.
In de andere Gennepse kerkdorpen gebeurt van alles maar in Heijen niets. Ik mis bij de ge­meente een visie en deskundigheid.
Men luistert niet naar de bevolking" De zuidelijkste kern van Gennep heeft zijn identiteit verloren volgens de actievoerders.
Verkeer raast dagelijks door de Hoofdstraat, die het dorp in tweeën splijt. De doorgaande weg door het dorp was overigens
al eerder inzet van discussie. "In 2000 werden tijdens een hoorzitting voorlopige aanpassingen beloofd.
Er werden middengeleiders en optische versmallingen aangelegd. Na twee jaar zou er een definitieve herinrichting plaatsvinden,
maar er nog steeds niks gebeurd", zegt Frans Storms.
Reconstructie van de Hoofdstraat zou volgens de beide initiatiefnemers een aanzet moeten zijn naar de verfraaiing van het dorp.
"De Hoofdstraat moet het karakter van een dorpsstraat krijgen, met een mooie entree en sfeervolle pleintjes",
zegt Pierre Hendriks, die in een open brief dorpsgenoten de vraag stelde of zij wisten waar Heijense dorpshart is.
`Is dat bij de kerk, bij d'n Toomp, het kermisplein, of zoals vroeger aan de overkant van de Hoofdstraat bij het Kasteel?',
schrijft hij.

Meedenken
Naast de reconstructie van de Hoofdstraat heeft de actie meer doelen.
De initiatiefnemers willen de plaatselijke bevolking mobiliseren mee te denken over de toekomst van Heijen.
Met argusogen volgt men de ontwikkelingen omtrent het Regionaal Overslag Centrum (ROC).
"Wat zijn de gevolgen daarvan voor het verkeer op de Hoofdstraat? En wanneer wordt een volgend bedrijventerrein ontwikkeld",
vraagt Hendriks zich af. Om de Heijenaren bewust te maken van de problematiek vroegen de actievoerders hen
of zij nog meer bedrijventerreinen in Heijen willen, hoe zij de leefbaarheid willen verbeteren en wat zij belangrijk vinden
op gebied van werkgelegenheid, voorzieningen voor jeugd en ouderen en het horeca en winkelaanbod.
"We hopen op deze manier een gemeenschaps­of dorpsraad te formeren. Het uiteindelijke belang is en blijft Heijen",
zegt Pierre Hendriks.

Heijen komt met eigen actieplan voorleefbaarder dorp.

HEIJEN
Meer groen in het centrum, het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen op de Hoofdstraat en een kwaliteitsverbetering
van de bedrijventerreinen. Dat zijn de speerpunten van de nieuw opgerichte klankbordgroep van Heijen.
De belangrijkste onderwerpen worden in een plan van aanpak opgenomen, en aangeboden aan de politiek.
Zo'n tachtig inwoners van Heijen spraken zich donderdagavond in gemeenschapshuis d'n Toomp uit
over de toekomst van hun dorp.
De bijeenkomst was een vervolg van de actie 'Loat Heijen moier worre', op­gezet door Heijenaren Pierre Hendriks en Frans Storms.
Beide mannen stelden vorige maand een petitie voor een leefbaarder Heijen op en verza­melden daarvoor
zo'n vijfhonderd handtekeningen.
„Dat uiteindelijk tachtig mensen zich daadwerkelijk uitspreken over de toekomst van het dorp toont aan dat dit onderwerp
wel degelijk leeft in Heijen", vindt Pierre Hendriks.
„Over één ding waren de aanwezigen het eens: Heijen is zo langzamerhand verzadigd als het gaat om industrie.
" Heijen is ingeklemd door de N271, de A77 en de bedrijventerreinen De Grens en Groote, Heeze.
Daar komt binnenkort De Brem bij. „Bovendien zijn er plannen voor een regionaal overslagcentrum bij de haven en dat baart
veel inwoners zorgen. Dat betekent dat er nog meer verkeer door ons dorp jaagt en nog meer geluidsoverlast voor Heijen."
Tijdens de discussieavond is meteen een klankbordgroep gevormd, bestaande uit vijf inwoners.
„Die gaat aan de slag met alle suggesties van de aanwezige inwoners", zegt Hendriks die zelf ook in de klankbordgroep gaat zitten."
De actiepunten worden aangeboden; aan de politiek. De klankbordgroep zal daarna regelmatig contact onderhouden
met de politiek en na eenjaar bekijken wat er concreet met onze aan­bevelingen is gedaan.
Natuurlijk is niet alles meteen op te lossen en aan te pakken, maar ik geloof wel dat dit een signaal is
waar de politiek iets mee moet doen."

Het kan beginnen
Actie 'Laot Heijen moier worre' krijgt veel respons
HEIJEN  De actiegroep die enkele weken geleden begon met de actie 'Laot He­ijen moier worre' is zeer tevreden.
Ruim vijfhonderd mensen betuigden inmiddels hun steun aan de actiegroep.
De initiatiefnemers van de actie, Frans Storms en Pierre Hendriks, willen de leefbaarheid in Heijen vergroten.
Op dit moment wordt Heijen doorsne­den door de hoofdstraat, is het ingeklemd tussen de N271, de A77,
het Heijderbos en de industrieterreinen De Grens en De groote Heeze.
Op korte termijn komt daar industrieterrein De Brem en het Regionaal Overslagcentrum nog bij.
De uitbreiding van de woonkernen is door de insluiting maar zeer beperkt mogelijk volgens de actiegroep.
Daarnaast is er overal lawaai te horen van voortrazend verkeer. Door de grote steun van de bevolking voelt het actiecomité
zich gesterkt in hun opvattingen.
Ze koersen erop om begin mei een vergadering te beleggen voor de Heijenaren die mee willen denken over de toekomst
van hun dorp. Pierre Hendriks geeft aan dat er vanuit de gemeente geen duidelijke visie is op de dorpskern Heijen.
"Zeven jaar geleden beloofde de gemeente de Hoofdstraat opnieuw in te richten. Maar door reorganisaties is daar nog niks
van terechtgekomen", aldus Hendriks. Ook vanuit de politiek krijgt de actie veel steun.
"Ik denk dat het de gemeente goed uitkomt dat wij er, als Heijenaren, ook over nadenken hoe het beter kan in ons dorp.
De gemeente is nu ook bezig met verschillende herstructureringsplannen.
Het kan nu dus echt beginnen!" Hendriks streeft ernaar om alle leeftijdscategorieën te betrek­ken bij het plan.
"Iedereen moet zich hier thuis voelen; zowel jongeren als ouderen."

Hoofdstraat veiliger
Heijen krijgt zijn lang gewenste nieuwe hoofdstraat
HIEIJEN/GENNEP  In 2008 start de gemeente Gennep met het opknappen van de Hoofdstraat in Heijen.
Dat blijkt uit de Voorjaarsnota van de gemeente. Zowel het fietspad als de rijbaan heb­ben behoefte aan een grote onderhoudsbeurt.
De ge­meente reserveert 50.000 euro uit het budget voor groot onderhoud om dit plan te realiseren.
Dit is uiteraard niet voldoende om de hele weg te vernieuwen. De geschatte kosten komen neer op 630.000 euro.
Voor het opknappen alleen zou 500.000 euro genoeg zijn geweest, maar de weg wordt geplaatst in de categorie 'erftoe­gangsweg'.
Dit houdt in dat de straat wordt ingericht als 30 ki­lometerzone. De extra kosten voor het inrichten van de weg
als 30 kilometerzone komen neer op ongeveer 130.000 euro. Hierdoor wordt de weg wel een stuk veiliger en rustiger.
De verwachting is dat automobilisten de weg minder snel zullen gebruiken als doorgaande weg,
omdat ze niet meer zo hard mogen rijden.
Behalve dat de Hoofdstraat rustiger wordt, neemt de verkeersveiligheid toe. Op de kruisingen komen plateaus (drempels)
waardoor het verkeer extra moet afremmen. De fietsers krijgen een nieuw fietspad waardoor het weer veilig en prettig fietsen wordt.
Daarnaast wordt het hoogteverschil tussen weg en fietspad beter opgevangen.
Pierre Hendriks van de actie­groep 'Loat Heijen moier worre' reageert verheugd op de plannen van de gemeente.
Hendriks heeft binnenkort een gesprek met de wethouders van de gemeente over de andere zaken waar Heijen zich zorgen
om maakt zoals: de insluiting van het dorp door de industrieterreinen en de beperkte mogelijkheden voor woningbouw.

De Gelderlander  Zaterdag 26 mei 2007
Gennep wil volgend jaar Hoofdstraat in Heijen reconstrueren
GENNEP/HEIJEN  De langverwachte reconstructie van de Hoofdstraat, de belangrijke doorgaande weg in Heijen,
staat in 2008 gepland. Dat blijkt uit de nu verschenen voorjaarsnota van de gemeente Gennep.
Deze financiële tussenbalans van het college dient als vertrekpunt voor het opstellen van de begroting later dit jaar.
Voor de Hoofdstraat ligt, zo laat het college de raad in de voorjaarsnota weten, al 50.000 euro klaar uit het potje groot onderhoud.
Gennep erkent dat het fietspad, dat verhoogd moet worden, en de rijbaan, waar vijf kruispuntplateaus moeten komen,
snel groot onderhoud nodig hebben. Dit om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren.
Begrotingswethouder Arnold Jan­sen: „In de gemeentelijke organisatie houden we al rekening met het oppakken van dit project.
Volgend jaar willen we in Heijen ook beginnen met het opknappen van de bedrijventerreinen.
" Heijenaar Pierre Hendriks reageert verheugd op Genneps plan. „Dit is goed nieuws.
Zeven jaar geleden is ons al beloofd dat de Hoofdstraat aangepast wordt.
" Hendriks is dit voorjaar met dorpsgenoot Frans Storms een actie begonnen om Heijen, dat een vernieuwde haven
en een nieuw bedrijventerrein krijgt, leefbaar te houden.
Twee weken geleden was er nog een drukbezochte bijeenkomst in het dorp waarop Heijenaren hun wensen kenbaar konden maken.
HEIJEN
De onlangs in het leven geroepen actie `Laot Heijen moier worre' heeft veel respons gekregen in Genneps zuidelijkste kerkdorp.
Inmiddels hebben ruim 500 Heijenaren steun betuigd via de intekenlijsten.
De sympathisanten zijn niet huisaanhuis benaderd maar namen zelf de moeite de petitie elders te ondertekenen.
Veel inwoners her­kenden het beeld van het niet aangeklede Heijen van nu, omsloten door industrie en wegen
en doorsneden door een niet aangepaste Hoofdstraat . Menig Heijenaar maakt zich ook zorgen over het dorp.
Het actiecomité, bestaande uit Frans Storms en Pierre Hendriks, is van plan om mogelijk deze maand nog een vergadering
te beleggen voor Heijenaren die mee willen denken over de toekomst van hun dorp. De initiatiefnemers hopen;
dat uit de bijeenkomst een visie op een leefbaar dorp voortvloeit. Ook willen zij een aanzet geven tot een  dorpsontwikkelingsplan.

Heijen in gesprek overtoekomst van het dorp
Woensdag 2 mei 2007 pagina 23

HEIJEN  De actie `Laot Heijen moier worre' krijgt op donderdag 10 mei een vervolg met een dorpsbijeenkomst in
gemeenschapshuis D'n Toomp.
Het is de bedoeling dat de burgers van Heijen zich tijdens de bijeenkomst uitspreken over de toekomst van het dorp.
De bijeenkomst moet een toekomstvisie voor Heijen opleveren die aan de gemeente Gennep aangeboden wordt.
Ruim vijfhonderd Heijenaren tekenden inmiddels al de petitie voor een leefbaarder Heijen. Centrale vraag bij de bijeenkomst:
wat vinden de inwoners van belang om van Heijen een attractief dorp te maken om fijn in te (blijven) wonen?
De bijeenkomst in het gemeenschapshuis is op donderdag 10 mei en begint om 19.30 uur.

Laot Heijen moier worre
Bijeenkomst in D n Toomp
HEIJEN  Donderdag 10 mei is er om 19.30 uur in D'n Toomp een bijeenkomst voor alle inwoners van Heijen
die willen meedenken over en mee willen bouwen aan de toekomst van Heijen.
Het doel van de avond is om de inwoners zich te laten uitspreken over de leefbaarheid van het dorp.
Aspecten als woon­kwaliteit en woonomge­ving/aankleding, maar ook werkgelegenheid en voorzieningen voor jeugd en ouderen
en het hore­ca en winkelaanbod spe­len daarbij een rol. Kortom: wat vinden de inwo­ners van belang om van Heijen
een attractief dorp te maken om fijn in te (blijven) wonen.

Actie
De actie groep wil proactief zijn en intiërenin plaats van in een later stadium een reactieve rol te moeten vervullen.
M.b.t. de huidige ontwikkeling is de actie precies op tijd. Gemeente Gennep heeft herstructurering op de agenda staan.
Ook het werken met dorpsraden en/of DOPs past uitstekend binnen het beleid van de gemeente: meedenken door dorpsraden
en/of wijkbewoners wordt gestimuleerd. Het maken van een dorpsplan is dan ook een gezamen­lijke verantwoordelijkheid
van het dorp en de gemeente.
NOTA
De voorjaarsnota van Ge­meente Gennep wordt overigens in mei gepresenteerd en de verwachting is dat de politieke partijen
waarschijnlijk in het verlengde van deze actie, gesteund door een grote achterban,zullen reageren.
Info: Pierre Hendriks (513217)    Frans Storms (516063)

HEIJEN  Het actiecomité Laot Heijen moier worre heeft voor donderdag 10 mei een eerste bijeenkomst gepland.
In gemeenschapshuis D'n Toomp worden inwoners van Heijen om 19.30 uur verwacht om mee te praten over de toekomst
van hun dorp.
Tijdens de bijeenkomst willen het actiecomité met de Heijense bevolking van gedachten wisselen over de leefbaarheid in het dorp. Ook willen initiatiefnemers Pierre Hendriks en Frans Storms samen met dorpsgenoten tot een toe­komstgerichte
dorpsvisie ontwikkelen.
Voor meer informatie over de bijeenkomst en het actiecomité:
bel met Pierre Hendriks (0485-513217) of Frans Storms (0485-516063)

'Een fraaier dorp'.
Versnipperde dorpskern Heijen is toe aan grondige facelift
HEIJEN  Heijen wordt door­sneden door de Hoofdstraat, is ingeklemd tussen de N 271, de A77, het Heijderbos,
en de industrieterreinen De Grens en De Groote Heeze. Binnenkort komt daar industrieterrein De Brem en het Regionaal overslag
Centrum nog bij. Dat vindt althans Pierre Hendriks, initiatiefnemer van de actie 'Laot Heijen moier worre'.
Hendriks legde op enkele punten lijsten neer waar mensen hun steun konden betuigen.
Meer dan tweehonderd mensen hebben in dit eerste weekend al getekend.
"Door deze insluiting komt de leefbaarheid en de woonkwaliteit in gevaar. De aankleding van het dorp laat bijzonder
veel te wensen over en bij een wandeling is overal het geluid te horen van voortrazend verkeer.
Ook is uitbreiding van de woon­kernen slechts zeer beperkt mo­gelijk", vindt de actievoerder.
In de andere woonkemen van de gemeente Gennep is al veel geïnvesteerd. "Gennep, Mils­beek, Ottersum en VenZelder­heide
hebben al een facelift gehad.
Wanneer zijn wij aan de beurt", vraagt Hendriks zich af. Volgens Hendriks is er ook geen centraal punt meer in het kerk­dorp.
"Ik zou niet weten wat het hart van Heijen is. Is dat bij de kerk, bij D'n Toomp, het ker­misplein, of aan de overkant van
de Hoofdstraat bij het kasteel?."
Chris Nellen, gemeenteraadslid in Gennep en zelf woonachtig in Heijen, heeft begrip voor de actie van Hendriks. "Het is het begin van een proces en ik hoop dat de actie veel steun krijgt. We kunnen er dan ook meer aandacht aan geven in de gemeenteraad." Nellen bestrijdt het beeld dat is ontstaan dat al het geld naar Gennep gaat. "Er is veel geinvesteerd in Gennep en dat was
ook nodig. Maar in Heijen is ook veel gedaan. Er zijn goede voorzieningen voor bijvoorbeeld de jeugd en de recreatie.

Heijenaar Pierre Hendriks voer tactie voor een leefbaarder dorp.

Heijen komt voorlopig niet in aanmerking voor een DOP.
HEIJEN  Pierre Hendriks maaktzich zorgen over zijn dorp Heijen. Met de 54jarige onderwijsman doen dat na afgelopen weekeinde
al tweehonderd Heijenaren. Hendriks heeft handtekeningenlijsten uitgedeeld in winkels, bij de horeca, het gemeenschapshuis
en de voetbalclub onder het mom van`Laot Heijen moier worre!Er zijn tot nu toe tweehonderd handtekeningen gezet door inwoners
door inwoners van Heijen,die zich ook zorgen maken over de toekomstvan het dorp", zegt de initiatiefnemer van de actie.
„Heijen raakt steeds meer ingeklemd tussen industrie, wegen en het Heijderbos.
Straks komen daar het nieuwe bedrijven­terrein De Brem en het regionaal overslagcentrum in de Heijense haven bij.
De kwaliteit van leven in een dorp zonder centrum komt zo nog meer onder druk te staan", vindt de man die al zowat
zijn hele leven in het zuidelijkste dorp van Gennep woont.
Binnenkort wil hij met medestan­ders om tafel om richting gemeente plannen op tafel te leggen voor een leefbaarder Heijen.
„De Hoofdstraat bijvoorbeeld, moet meer uitstraling krijgen. Kijk naar de doorgaande weg in Sint-Hubert.
Die weg heeft een dorpskarakter." Of Heijen ook in aanmerking komt voor een Dorps Ontwikkelings Plan (DOP), zoals dat nu
met welzijnsorganisatie Synthese en inwoners wordt opgesteld voor Gen­neps kleinste kern VenZelderhei­de, is afwachten.
„We gaan later dit jaar eerst het plan in 't Ven eva­lueren.
Dan bekijken we of dit ook iets is voor Heijen", zegt een gemeentewoordvoerder.

Bewoners maken zich zorgen over hun dorp
Loat Heijen moier worre groot succes
HEIJEN  De actiegroep die enkele weken geleden is gestart met "Laot Heijen moier worre" kan zeer te­vreden zijn.
Ruim 500 mensen hebben inmiddels al via de inteken­lijsten hun steun betuigd aan het initiatief om Heijen "op de kaart" te krijgen.
De mensen zijn niet huis aan huis benaders, maar hebben zelf de moeite moeten nemen om op een lijst hun naam te zetten.
Heel veel inwoners herkenden het beeld van het niet aangeklede Heijen van nu, omsloten door industrie en wegen en doorsneden
door een niet aangepaste Hoofdstraat . Heel veel inwoners maken zich ook, terecht, zorgen over hun dorp.
Het actiecomité, bestaande uit Frans Storms en Pierre Hendriks, is van plan om mogelijk deze maand nog een vergade­ring
te beleggen voor Heijenaren die mee willen denken over de toekomst van hun dorp. Het gaat dan om de grote lijnen, een visie
op het dorp, met inachtneming van de aspecten leefbaarheid woonklimaat en attractieve aankleding, maar ook werkgelegenheid
en voorzieningen. Mogelijk dat uit deze vergadering ook aanzetten komen tot een dorpsontwikkelingplan.

Kasteel HEIJEN in vogelvlucht.

1.Inleiding.

In vroeger eeuwen stroomde de Maas dichter langs de locatie van het kasteel het huidige Huis Heyen.
Een uitloper van de Maas omspoelde zelfs het Huis dat zodoende een echte waterburcht werd.
De ringgrachten zijn in de loop van de tijd dichtgeslipt, drooggelegd en gedempt maar met hoog water
kan men nog een uitstekend beeld verkrijgen van de voormalige toestand.

Over het gebied van het dorp Heijen tussen Maas en Kendel, een zijriviertje van de Niers, is betrekkelijk weinig gepubliceerd.
Dit geldt met name voor de vroegste geschiedenis en de middeleeuwse periode van deze Noord-­Limburgse plaats en het kort na
1500 gebouwde kasteel Heyen. In hoofdlijnen kan het verloop van de geschiedenis van het kasteel Heyen en de heerlijkheid Heijen
gereconstrueerd worden, maar belangrijke hiaten blijven over.
Afgaande op de betekenis van het woord, zullen wij de plaatsnaam Heijen het meest juist kunnen weergeven met het Nederlandse woord heide.
Het westelijk deel van het dorp, met name de Maaskant, bestaat uit zeer vruchtbaar weilandgebied.
De geschiedenis van de heerlijkheid Heijen gedurende de middeleeuwen is ingewikkeld. Wij onderscheiden er landsheerlijke
rechten van zowel de graven en latere hertogen van Gelre als van Kleef en heerlijke rechten van de heren van Gennep.

De kleine nederzetting Heijen zou in de twaalfde eeuw verbonden kunnen zijn geweest met de hoofdhoeve van het
oostelijk aangrenzende (thans Duitse) dorpje Hommersum. Hierover bezat graaf Gerard van Gelre op 30 september 1118
enige zeggingsmacht. De grafelijke familie zetelde in die tijd nog niet te Pont bij Geldern maar op haar stamburcht Wassenberg,
nabij Roermond. Van hieruit bestuurde zij toen haar nog verbrokkeld graafschap.
Voorts vinden we te Heijen grondheerlijke rechten uitgeoefend door de heren van Boxmeer: Van de landerijen van Heijen
viel een zeer belangrijk deel onder de Boxmeerse leenkamer. Wij zien telkens allerlei vervlechtingen met de geschiedenis van
Gelre en Kleef en met die van de heren van zowel Boxmeer als van Gennep.

Tegen betaling aan de grondheer van een bepaalde belasting ­tevens een erkenning van de leenrechtelijke of laatrechtelijke banden
-konden verschillende boerderijen en landerijen die tot zo'n complex van grondheerlijke rechten hoorden, ter exploitatie of in
gebruik worden verkregen. Het landsheerlijke gezag werd te Heijen uitgeoefend door de heren van Gennep; zij bezaten te Heijen
de hoge rechtspraak en konden over dood of leven beslissen; "hoeger oevericheit und lijfstraifen".

De vroegste Heijense oorkonden en documenten, vanaf 1338, werden eeuwenlang bewaard in het archief van kasteel Heyen
en in de schepenkom, de kist met het schepenbanksarchief. De oudst bekende leenakte van Heijen dateert van 30 november 1401,
als Hendrick Speenrebock van Heyden de heerlijkheid Heijen via het Boxmeerse leenhof ontvangt.

Kerkelijk ressorteerde Heyen tot 1801 onder het dekenaat Straelen (Aartsdiakonaat Xanten) en aldus onder het aartsbisdom
Keulen 1801-1823 bisdom Aken; 1823-1840 apostolisch vicariaat Grave; 1840-heden Roermond.

2. Kleefse toestemming tot bouw van het Heijens kasteel.

Wenden wij ons tot het kasteel of het Huis Heyen, dan moeten wij constateren dat over deze waterburcht geen vroege bescheiden
voorliggen. Tevergeefs zal men op Huis Heyen zoeken naar een middeleeuwse donjon. De aanleg van het mooie kasteel
had pas plaats in de zestiende eeuw; misschien lag er te voren een eenvoudige boerderij, maar geen kasteel.
Door een bewaard gebleven afschrift uit 1442 van een oorkonde uit 1437 weten wij, dat Hendrik van Spannerbock, heer te Heijen,
tot dan toe woonde in een eenvoudige boerenhofstede, die niet voldoende degelijk voor hem was.

De hertog van Kleef had door het verstrekken van grote geldleningen en het verwerven van pandschap in feite
de landsheerlijke macht van Gennep overgenomen; te weten over de burcht van Gennep (het Genneper huis) en over stad en land
van Gennep (dus inclusief Heijen). Dit bleek toen Jan van Loon, gehuwd met weduwe Margaretha van Gennep, als halfheer van
Gennep in 1424 de macht (over zijn helxt) van het land van Gennep aan de Kleefse hertog via verpanding had overgedragen
en de gebroeders Reinoud en Gijsbrecht van Brederode, samen het laatste halfheerschap vormend over de andere helft van Gennep,
de druk van Kleef niet blijvend konden weerstaan en uiteindelijk in 1442 hun helft aan de hertog verkochten.
Hertog Adolf van Kleef ging zich, reeds direct na 1424, als een alleenheerser over het Land van Gennep en in Heijen gedragen.
Adolf had zich waarschijnlijk persoonlijk in Heijen ter plaatse ven Spannerbock's woonsituatie overtuigd. In de vergunning staat, dat Hendrik 'unss gethoent hevett, dat hie geen gedelicke woeninge en hebbe unnd dairomb gern eynn timmeren wolde'.
Hij kreeg in voornoemd jaar vergunning tot het timmeren van 'eyne havestatt' ofwel een hofstad te Heijen.
Via deze toestemming van Adolf, hertog van Kleef, mocht Hendrik een riddermatig huis bouwen, een heer van Heijen waardig.
Hij kreeg daarvoor van de hertog 'eyne Hollanssche hoeve lanndts' met een nabij gelegen stuk grond, 'die Lunte' geheten.
Dit braak gelegen grondstuk was 'nu tertytt onsoiber' en Hendrik wilde die in cultuur brengen en 'tot zeylande maekenn'.

Genoemde riddermatige burcht mocht Hendrik Spanrebock bouwen ‘Inn dat Langevenne, Inn datt Vijrgewalt gelegenn' te Heijen;
de hertog stelde uitdrukkelijk als vooraarde dat hij zichzelf de heerlijke rechten voorbehield. De burcht die te Heijen
kort na 1437 gebouwd werd en die reeds lang verdwenen is, wordt thans nog aangeduid met de naam de 'Burgt'.

Op de plaats van dit oude kasteel werd later een boerderij gebouwd, die de naam de "Burgt" kreeg, thans bewoond door de familie
A.H.H. Urselman. Ook deze boerderij werd verschillende keren door een nieuwe vervangen, maar de oude naam 'De Borg" bleef.

Of de in 1506 te Heijen woonachtige Wilhelm van der Borcht in verband met dit verdwenen kasteel moet worden gebracht,
blijft ongewis. Dit gold ook voor de belastingaanslag van de heer van Heijen, die door de plaatselijke schepenen in 1519,
werd overeengekomen. Daarin werd gesproken over een weiland, de 'Spaenrebucks wert', die in 1519 in gebruik was van Wyllem Verborcht.
In december 1516 wordt in Heijen nog gesproken van laten: de laatbank van Heijen is vermoedelijk in de jaren 1517/1518
omgezet in een schepenbank, toen Hendrik van Spannerbock heer van Heijen was.

3. Kasteelbewoners tot 1994.

Op "de Borg" heeft het geslacht van de Spaenrebock's in de vijftiende en een deel van de zestiende eeuw gewoond.
Na het jaar 1500 werd een geheel nieuw Huis Heyen gebouwd op de plaats van het tegenwoordige kasteel van Heijen.
Het oudste gedeelte van het kasteel of Huis Heyen heeft een prachtige kelder, met zijn acht ribloze kruisgewelven van baksteen.
De gewelven rusten op de zijwanden en op drie groefstenen zuilen met fraaie van vorm verschillende kapitelen.
Onderzoek heeft aangetoond dat de kelders uit het begin van de zestiende eeuw dateren.
Waarschijnlijk is de bovenbouw van het kasteel in de eerste helft van de tachtigjarige oorlog verwoest.
Boven de kelder verheft zich namelijk het brede hoofdgebouwen dat dateert van rond 1600.
Opvallend zijn de schietgaten, die op manshoogte in de zijwanden aangebracht werden. Aan de herbouw herinnert een schouwlatei
in de grote zaal waarop de wapens van Alter Knipping, heer van Heijen van 1581-1633, en diens vrouw Elisabeth Spannerbock.
Het wapen Van Knipping is: gedeeld van goud en rood met over de deellijn heen drie zwarte ringen boven elkaar.
Het wapen Van Spannerbrock vertoont dezelfde stukken als het wapen Van Gennep, maar met andere kleuren, te weten:
in zwart (i.p.v. goud) een zilveren (i.p.v. rood) st. Andrieskruis, vergezeld van vier zilveren (i.p.v. rode) droogscheerdersscharen.
In het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw is een smalle noordelijke of dwarsvleugel waarin een hoge toren met
toegangspoort. In het oostelijk deel van deze voorvleugel bevindt zich een kleine gevangeniscel. Stallen, schuren, bedrijfsruimten en kasteel liggen dicht bij elkaar gegroepeerd. In de economiegebouwen zijn twee alliantiewapenstenen Diepenbrock -Vittinghof
genaamd ScheIl ingemetseld: de ene uit 1706, de andere uit 1715.

Wij kunnen vanaf het begin van de veertiende eeuw verschillende generaties Spannerbock onderscheiden, die over Heijen
geregeerd hebben tot 1577. De laatste uit dit geslacht, Arnt Spannerbock, heer van Heijen, . sneuvelde bij het beleg
van het kasteel van Boxmeer in het najaar van 1577. Hij steunde graaf Willem van den Bergh in diens poging dit kasteel
te heroveren op zijn broer graaf Frederik. Hendrick van Eickel wordt in januari 1581 heer van Heijen genoemd.
Hij huwde Elisabeth Spannerbock, vrouwe van Heijen en laatste van haar geslacht aldaar.
Vroeg weduwe geworden hertrouwde zij Alter Knipping: op 26 juni 1582 vinden wij hun beiden als vrouwen heer van Heijen.
Hun dochter Galand Knipping huwde Georg von Boenen. Zij werd in maart 1633 onder meer met de heerlijkheid Heijen beleend
door Georg Wilhelm, markgraaf van Brandenburg en hertog van Kleef. Door huwelijk vererfde Huis Heijen daarna successievelijk
aan de geslachten Van Vittinghof genaamd ScheIl, Van Romberg, Van Dipenbrock en, als laatste onder het ancien régime,
wederom het geslacht Van Romberg.

In 1647 was Heijen van onderheerlijkheid van Gennep tot zelfstandige heerlijkheid verheven.
Na de verovering in 1794 van de Kleefse landen tussen Maas en Rijn werd bij besluit van 23 januari 1798 de heerlijkheid Heijen
omgezet in een gemeente van het kanton Goch, arrondissement Kleef, departement van de Roer (hoofdstad: Aken).
Vanaf 1800 maakte Heijen deel uit van de gemeente Bergen. Sinds 1 januari 1973 is Heijen gaan behoren
tot de gemeente Gennep.

Door huwelijk in 1852 van Isabella baronesse von Romberg met Friederich rijksgraaf Wolf Metternich vererfde Huis Heijen
aan dit grafelijk geslacht. In 1914 verkocht Fritz rijksgraaf Wolff Metternich Huis Heijen openbaar.
Koper werd zijn rentmeester Egbert Otten, burgemeester van Bergen van 1918 tot 1937.
De nieuwe eigenaar overleed kinderloos in 1940 en zijn echtgenote in 1943 op Huis Heijen.
Het kasteel kwam direct na Egberts dood deels aan zijn broer Frits, die in Nice woonde en naar Heijen verhuisde, en deels aan zijn zuster Clementine.
Tijdens de herfst van 1944 hebben Engelse bommenwerpers het kasteel ernstig beschadigd en werd de ruïne door onder meer
militairen geplunderd. De enig overlevende zuster van Egbert en erfgename, Clementine Otten, was gehuwd met
apotheker Reinold Geissier te Anrath. Hierdoor bezat zij de Duitse nationaliteit. Haar aandeel in het kasteel werd door de
Nederlandse Staat in beslag genomen voor rechtsherstel en kwam in handen van haar broer Frits.
Zodoende werd hij de enige eigenaar van Huis Heyen.
Wonen in de kasteelruïne was echter onmogelijk geworden; hij leefde nog vele jaren in een vlakbij gebouwde noodwoning
aan de Rijksweg.

De naoorlogse nieuwe kasteelbezitter en Rotterdamse beeldhouwer Peter Roovers slaagde erin met stenen, die vrijkwamen
uit de afbraak van het eveneens platgeschoten kasteel Blijenbeek te Afferden, tot heropbouw en restauratie van kasteel Heyen
te komen. Op 21 november 1949 betrok Peter Roovers, voortgekomen uit een oud Brabants geslacht, vanuit Mook dit Huis.
Op 19 maart 1948 had hij namelijk de resten van het kasteel met bijbehorende dertien hectare grond overgenomen van
Frits Otten, de broer van Egbert. Thans kan zijn zoon, Ysbrandt Peter Hein Roovers, zich eigenaar noemen van het fraai
gerestaureerde Huis Heyen.

Venray, 13 juli 1994 Rien van den Brand.

Heijen: naast lasten ook lusten

HEIJEN (22-10-2012) – De gemeenteraadsverkiezingen in de drie noordelijkste gemeenten van Limburg staan voor de deur.
Kiezers uit Mook en Middelaar, Gennep en Bergen gaan op woensdag 24 november naar de stembus.
De verkiezingskoorts loopt langzaam maar zeker op. Wat zijn de politieke items, wie zijn de kandidaten voor de gemeenteraad,
komt de gemeentelijke herindeling er en hoe belangrijk achten de partijen de ontwikkelingen in de kernen?
In de meest zuidelijke Gennepse kern Heijen is de roep om leefbaarheid al jaren hoorbaar.
Sinds de oprichting van de werkgroep en dorpsvereniging Hèjje Mojjer doet het dorp in menig opzicht van zich spreken.

Dorpsvereniging
Heijenaren Frans Storms en Pierre Hendriks waren de mannen die het vuurtje aanwakkerden.
Samen met een groep dorpsgenoten zetten zij zich in voor een leefbaarder Heijen.
Het resultaat is de realisatie van het dorpsontwikkelingsplan (DOP) Heijen.
Er zijn sinds de presentatie de nodige zaken gerealiseerd. “De website en het vernieuwd dorpsblad verbeteren de communicatie
in het dorp, het dorpsfeest wordt een jaarlijks evenement en voor de wandelaars zijn er ommetjes aangelegd”, zegt Storms.

Zorgen
De ontwikkelingen omtrent het Regionaal Overslagcentrum baren de Heijenaren zorgen. “Wij willen graag overal over meepraten.
We hebben de indruk dat wij in Heijen de lasten hebben en veel minder de lusten”, zegt Frits Basten.
“Ook over bedrijventerrein De Brem hebben we onze mening geventileerd maar van invloed was dat niet”, aldus Harry Brons,
“We proberen ons constructief op te stellen en willen niet in de indruk wekken alleen maar commentaar te kunnen geven.
We willen niet geruisloos mee in de vaart der volkeren”,

Wensen
Dat er geluisterd wordt naar de Heijense inbreng, blijkt wel uit het feit dat het plan voor een dorpsplein op het ‘Wozoco-terrein’
aan de Hoofdstraat serieus genomen wordt.
“We hebben nog meer ideeën zoals het fietspad langs de snelweg A77 richting Boxmeer. Dat levert veel gemak op
voor de scholieren en is goed voor de fietsrecreatie. De gemeenteraad heeft jaren geleden mijn motie daarover aangenomen.
Het wordt tijd dat er iets mee gedaan wordt”, besluit Basten.

Heijen__naast_lasten_ook_lusten_2010_42_verkiezingenheijenFrits Basten, Frans Storms, Harrie Brons en Pierre Hendriks

Bron: www.kliknieuws.nl

Eeuwenoude documenten over Heijen toegankelijk

Historische documenten over Heijen zijn vanaf nu te bezichtigen in het staatsarchief van het Duitse Münster. De stukken zijn ongeveer 650 jaar oud en geschreven in het Latijn en Oud-Duits. Ze waren niet eerder voor het publiek toegankelijk. Vrijwilligers gaan ze nu vertalen en samenvatten.  Heijen maakte deel uit van het hertogdom Kleef. Daarom ligt nog veel historisch materiaal in Duitse archieven.

(Bron L1.nl)

Groot Gennep 40 jaar

Gemeente Gennep 40 jaarOp 1 januari 1973 vond in Noord-Limburg een gemeentelijke herindeling plaats.
De gemeente Ottersum, met de plaatsen Ottersum, Ven-Zelderheide en Milsbeek werden bij de gemeente Gennep gevoegd.
Heijen, sinds het ontstaan van de gemeente Bergen in 1800 deel uitmakend van deze gemeente, werd ook in de gemeente Gennep opgenomen. Het aantal inwoners van Heijen bedroeg toen 1674.
Klik op de foto voor een grotere foto.

Laot Heijen moier worre-1!!!!

Ons dorp is versnipperd. Wat we nu hebben is een dorp doorsneden door de Hoofdstraat, ingeklemd door de N 271, de A77,
Het Heijderbos, en de industrieterreinen De Grens, de Groote Heeze (2 grote terreinen tegen het dorp aan),
binnenkort De Brem en nog het Regionaal Overslag Centrum (haven)………….. Wat is na de Brem het volgende industrieterrein?

Weet u waar de kern is, het hart? Is dat bij de kerk, bij D’n Toomp, het kermisplein, of zoals vroeger aan de overkant
van de Hoofdstraat bij het kasteel?
De aankleding laat bijzonder veel te wensen over: straten ogen kaal, zonder sfeer … huizenrijen zijn redelijk uniform,
weinig authentiek.. Bij een wandeling is overal het geluid te horen van voortrazend verkeer.
Verdere uitbreiding van woonkernen is door bovengenoemde zaken beperkt.

Ons dorp heeft al veel grondgebied en leefomgeving prijsgegeven voor Center Parcs en de 5 industrieblokken, maar wat krijgt
het er voor terug? Gennep, Milsbeek, Ottersum, Ven-Zelderheide hebben al een facelift gehad. Is Heijen nu niet aan de beurt?
Er bestaan al wel (vage) plannen om de Hoofdstraat een ander karakter te geven en het kerkplein wat aan te passen,
maar is daar wel een visie op?

Laot Heijen èn moier Heijen worre.. ….
1. Willen wij nog meer industrieterreinen op ons grondgebied?
2. Hoe willen wij de leefbaarheid van Heijen verbeteren? Wat is van belang m.b.t. de
    woonkwaliteit: de woonomgeving, de uitstraling, de aankleding..
3. Wat is van belang i.v.m. voldoende werkgelegenheid en voorzieningen voor jeugd en
    ouderen en het horeca- en winkelaanbod?

Hoe maken we van ons Heijen een attractief dorp om fijn in te (blijven) wonen.
Wat vinden wij als Heijenaren van belang voor de toekomst voor onszelf, voor onze kinderen?
Het is nu de tijd om als inwoners van Heijen, onafhankelijk van politieke partijen, aan te geven wat wij willen!!
INWONERS VAN HEIJEN, LAAT JE HOREN!!!

Ondersteun de actie “Laot Heijen moier worre”!!
Zet ook je naam op de lijst!!

Actiecomité:
Pierre Hendriks, Berkenstraat 11, ? 513217            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Frans Storms, Hoofdstraat 26,      ? 516063

LAOT HEIJEN MOIER WORRE!!

LAOT HEIJEN MOIER WORRE!!

Inwoners van Heijen!

A.s. donderdag 10 mei 2007

algemene vergadering

in D’n Toomp.

Wat vinden wij van belang voor de toekomst van ons dorp?

Attentie: aanvang 19.30 u.!!

Website keuring Gold 2012

award.sitekeuring.netBeste Piet Manders,

Uw website (www.heijen.info) is gekeurd!

-KEURRAPPORT-

Gewonnen award: Gold

Cijfers:
Layout: 9
Laadtijd 8
Gebruik van afbeeldingen: 9
Scripting: 7
Content: 8
Commentaar: Geen
Totaal: 41


Uw website is gekeurd door John Gommans.
Dit was de "grijs/zwarte site.

Plan van aanpak DOP Heijen

1e concept, d.d.  02 november 2007
Alle Postmus, Synthese

Vraag klankbordgroep Heijen
In het voorjaar van 2007 is in Heijen een klankbordgroep van verontruste inwoners in het leven geroepen.
De groep heeft haar doelstelling verwoord in een motto:
Laot Heijen Moier worre.!
Behoud en verfraaien van hetgeen Heijen nog heeft en het niet verder laten aantasten van de woonomgeving en de woonkwaliteit.
Aanleiding om deze klankbordgroep in het leven te roepen was voornamelijk de ruimtelijke ontwikkeling van het dorp.
Het dorp is volgens de klankbordgroep ingeklemd tussen bedrijven/industrieterreinen en enkele drukke wegen.
De identiteit en leefbaarheid van het dorp is daarmee flink aangetast. Het dorp is bang dat door nieuwe ontwikkelingen het dorp
nog verder aangetast wordt.
De klankbordgroep heeft in het voorjaar van 2007 allerlei acties uitgezet om de mening van de bewoners rond deze ontwikkelingen te peilen.
Dit alles heeft geresulteerd in een document met de naam “Standpunt inwoners Heijen”.
Met dit document is de klankbordgroep naar de gemeente gestapt om haar bezorgdheid kenbaar te maken en te pleitten
voor acties die ten goede komen aan de leefbaarheid van het dorp.
Zowel de klankbordgroep als de gemeente vinden dat er op een breder terrein naar de leefbaarheid van Heijen gekeken moet worden.
Een integrale benadering, zoals recent ook in Ven-Zelderheide met succes is toegepast, is daarbij gewenst.
De Klankbordgroep wil daarom met het document “standpunt inwoners Heijen” als basis gaan werken aan
een DorpsontwikkelingsProgramma (DOP) voor Heijen.
Dit DOP geeft niet alleen de wensen van de inwoners weer, maar legt ook relaties met bestaande ontwikkelingen en overheidsbeleid.
Een DOP zet ook aan tot concrete acties, door op basis van een visie projectvoorstellen te benoemen en daar een prioriteitstelling aan te koppelen.

Uitgangspunten DOP Heijen
-    In het DOP wordt ondermeer een ontwikkelingsvisie opgenomen voor de periode van circa 10-15 jaren.
-    In het DOP worden ideeën en voorstellen opgenomen die bewoners belangrijk vinden voor de leefbaarheid van het dorp. Tevens wordt per voorstel aangegeven welke prioriteit dat heeft voor het dorp en welke partijen van belang zijn voor de uitvoering.
-    Alle inwoners van Heijen worden in de gelegenheid gesteld een bijdrage te leveren aan het DOP-Heijen.
Voor het inventariseren van wensen en behoeften worden gespreksbijeenkomsten georganiseerd over de thema’s Jongeren,
Verenigingsleven en Voorzieningen.   
-    In het DOP Heijen wordt ingegaan op de 6 dimensies van leefbaarheid: economisch klimaat, woonklimaat, sociaal klimaat,
voorzieningenniveau, bestuurlijk klimaat en identiteit.

Plan van Aanpak
De klankbordgroep, waarin enkele inwoners van Heijen zijn vertegenwoordigd, bepaalt de aanpak en bewaakt de voortgang. Synthese zal de Klankbordgroep ondersteunen door zorg dragen voor een goed verloop van de gespreksbijeenkomsten
en verwerking van de geïnventariseerde gegevens in het einddocument DOP-Heijen.
Hierbij zal ook nadrukkelijk gebruik gemaakt worden van het eerder geproduceerde document.
De aanpak bestaat uit drie onderdelen:
A.    inventarisatie van beleidskader en beschikbaar materiaal en verwerking van beschikbare gegevens van het dorp Heijen.
B.    Inventarisatie per thema van wensen en ideeën van bewoners door middel van gespreksbijeenkomsten.
C.    Verwerking van de gegevens in een rapportage en vaststelling rapportage door de werkgroep DOP-Heijen en de inwoners.

De inventarisatie van de gegevens van inwoners (wensbeeld) zal worden getoetst door de gemeente aan reeds
opgestelde beleidsdoelen en lopende projecten. Daarmee wordt duidelijk welke onderdelen van het wensbeeld
binnen het bestaande beleid vallen en voor welke onderdelen nieuw beleid nodig is.
De Klankbordgroep zal met Synthese bepalen hoe de gespreksbijeenkomsten worden georganiseerd.
De uitvoerder maakt een voorstel voor behandeling van de 6 hoofdthema’s of dimensies.
De themagesprekken met inwoners staan gepland voor februari 2008.
Daarna wordt door de uitvoerder een concept DOP Heijen samengesteld en voorgelegd aan de Klankbordgroep.
Het concept DOP-Heijen wordt besproken en samen met een prioriteitsstelling vastgesteld op een algemene dorpsvergadering.
De presentatie van het DOP-Heijen aan de gemeente, politieke partijen, provincie en andere instanties wordt gepland door Klankbordgroep.

Werkplanning en tijdsinvestering
Wanneer    Actie    Werkwijze    Tijdsinvestering
December 2007    Werkafspraken Klankbordgroep + Synthese         3 uur
December 2007    Inventarisatie Huidige situatie Heijen: beleidskader en thema’s voor gesprekken     
Bestudering beleidsdocumenten/ interviews     8 uur
Januari 2008    Voorbereiding themagesprekken:
-    onderwerpen
-    uitnodigingen
-    presentatie thema’s    Bespreking handvatten gesprekken, organisatie themagesprekken door klankbordgroep
en Synthese     10 uur
Februari 2008    Themagesprekken:
-    Jongeren
-    Verenigingsleven en vrijwilligerswerk
-    Voorzieningen    Plenair en subgroepen; gespreksleiding, verslaglegging    15 uur
Februari 2008     Terugkoppeling verslagen themagesprekken    Deelnemers gespreksgroepen en Klankbordgroep    8 uur
Maart/april 2008    Samenstelling concept DOP    Synthese    25 uur
Januari    Beoordeling concept DOP + verwerking opmerkingen    Klankbordgroep / gemeente/ Verwerking door Synthese     6 uur
Februari     Presentatie DOP aan Dorpsgemeenschap Heijen    Klankbordgroep / Synthese    5 uur
Totaal            80 uur

Voortgang overleg Klankbordgroep en Gemeente.

Voortgang overleg Klankbordgroep en Gemeente.    maart/april 2008

1. 23 Januari:  overleg Klankbordgroep met de wethouders.
Aanwezig: Wethouders Seegers, Houtepen, Henry Reijnen en de Klankbord afvaardiging Frans, Jo, Pierre.

1. De toon was vriendelijk en aandachtig/open.
2. Er is meerdere malen benadrukt dat een goede communicatie en tijdige informatie van  inwoners van Heijen over alle plannen
  (Brem, Revitalisering bedrijventerreinen, ROC, Hoofdstraat ontwikkeling, en later de presentatie van alle plannen in samenhang   
   met de effecten op Heijen van groot belang is.
3. Om te veel info avonden op één hoop te voorkomen (gemeente + DOP vergadering 20  feb, presentatie DOP aan Heijen in mei)
  is het van belang om dit goed af te stemmen  en indien mogelijk te koppelen.
  Afspraak: goed overleggen/plannen.
4. N.a.v. de informatieavond 24 -01, revitalisering bedrijventerreinen, zijn enkele punten  ingebracht.
   a. Fiets en voetganger voorziening Heijen - Gennep. Op de plannen staat een dubbel fietspad (ten oosten van de Rijksweg)
  gepland i.v.m. verkeersveiligheid. Er is geen voetpad opgenomen. Kan blijkbaar niet i.v.m. de ruimte.
   b. De ontsluiting van het ROC staat gepland bij het Hoogveld. De Klankbordgroep vindt dit onaanvaardbaar.
5. Status ROC:
a. Gemeente heeft wel een besluit genomen over het meest groene plan ROC, maar de 3 bedrijven moeten nog goedkeuring geven.
Gemeente moet voldoen aan de geldende milieu normen. Wellicht willen de uitbaters te veel.
    Inrichting wordt volgend de Wethouders echt geen tweede ' Maashees.'  
b. Handhaving milieu normen:
c. Over een jaar pas bestemmingsplanprocedure. Inspraakavond pas voorjaar 2009…
6. Andere punten Klankbordgroep:
a. Bij nieuwe bewegwijzering ook borden opnemen die vroegtijdig vracht en ander verkeer waarschuwen
   om niet de afslag kern Heijen te nemen.
b. Vraag Klankbordgroep n.a.v. artikel uit Maas Driehoek ( 22 bedrijven te koop in Bergen):  Is dan nog De Brem nodig?
    Wethouder Houtepen: Betreft kleine percelen in Bergen. M.b.t. De Brem:” Er is nu al meer vraag
    (nu al 8 ha. voor terreinen in Gennep) dan het aanbod.”
   Wethouders: “ Na realisatie van ROC en ontwikkeling van de Brem is er geen ruimte meer voor bedrijventerreinen. “
7. Rondweg als 80 km. weg inrichten is niet, zoals in de krant staat, van de baan.
    Provincie vindt dat de gemeente dit zelf moet bekostigen.
    De Klankbordgroep zal  Provinciale Staten schriftelijk het belang van 80 km. op de rondweg benadrukken, ter verlichting van
    het dorp (zware tractoren zouden ook de Rondweg moeten kunnen  gebruiken).
8.  Raad- en commissiestukken zijn digitaal te lezen.


Afspraken:
1. Gemeente zal alle plannen tijdig in Heijen presenteren. Ook een totaal/integrale resentatie van alle plannen met de effecten op Heijen.
   Van belang om het karakter aan te geven: informatie of inspraak mogelijkheid.
2. Afspraak: goed overleggen/plannen van alle info avonden. Koppelen indien mogelijk.
3. Jo zal namens de Klankbordgroep inbrengen: nieuwe bewegwijzering ook borden opnemen die vroegtijdig vracht en ander
   verkeer waarschuwen om niet de afslag kern Heijen te nemen, onaanvaardbaar ontsluiting ROC/kruising Hoogveld.
3. Henry zorgt voor adres gedeputeerde en vraagt naar voortgang Hoofdstraat bij Andy Knipping.
4. Klankbordgroep schrijft PS i.v.m. 80 km Rondweg.


2. 24-01-2008    Info-avond revitalisering bedrijventerreinen.
   Relatief druk bezochte avond.
1. Door de Klankbordgroep is het “ onaanvaardbaar” uitgesproken m.b.t. de ontsluiting van het ROC gebied via het kruispunt
   Hoofdstraat-Hoogveld. De Klankbordgroep wil de ontsluiting zo ver mogelijk van de dorpskern af i.v.m. verkeersoverlast/
   verkeersveiligheid en de emissie van het vrachtverkeer.
2. Inbreng Klankbordgroep: Bij nieuwe bewegwijzering ook borden opnemen die vroegtijdig vracht en ander verkeer
    waarschuwen om niet de afslag kern Heijen te nemen.

3. 5 Maart 2008: inspraakavond groenvoorziening kern Heijen.
    Zeer matig bezochte avond, belegd door de gemeente. Slechts 10 inwoners van Heijen aanwezig,
    waaronder 3 leden van de Klankbordgroep.
    Er zijn wensen uitgesproken m.b.t. groen inrichting en aankleding kern Heijen.

4. 19 Maart 2008. Inwonersavond i.v.m. mogelijke fusie van gemeente Bergen, Gennep en Mook.
Zwak bezochte avond. Ongeveer 20 inwoners van Heijen, waaronder 4 leden van de Klankbordgroep. Verder waren de burgemeesters Klaverdijk en Van de Loo van gemeente Bergen en Gennep aanwezig, de wethouders van gemeente Gennep en leden van politieke partijen van gemeente Bergen en Gennep.
a.    In meerdere groepen is de zorg geuit m.b.t. de ruimtelijke ordening in Heijen.
Burgemeester Van de Loo stelt dat dit ook niet verandert na fusie. Het terrein van De Brem moet de behoefte tot “ onafzienbare”
tijd dekken. Verder is er binnen Heijen ook geen ruimte meer voor bedrijventerreinen, volgend de burgemeester.
Info van Chris Nellen:
“ Gennep heeft, volgens afspraken binnen de gemeenten de rol gekregen van centrumgemeente, onder andere voor de
werkgelegenheid. Mook en Middelaar en in iets mindere mate Bergen werden aangemerkt als natuur en recreatiegemeenten. Praktisch betekent dit dat beide gemeenten geen uitbreidingen krijgen voor industrieterreinen, en Gennep die taak/opdracht
nadrukkelijk wel heeft gekregen. Dit is dus ook provinciaal beleid. Binnen de gemeente is slechts ruimte voor industrie in het dorp
Heijen vanwege de hoogwaterbelijning elders (overstromingen 1993 en 1995).
Kortom; Heijen krijgt de werkgelegenheidslast van heel Noordelijk Noord-Limburg.
Vandaar dat de Brem zo'n enorm groot terrein moet worden. Hierin heeft ook Gennep weinig te willen.”
b.  In alle groepen kwam ook de zorg naar boven m.b.t. de communicatielijnen in een grote gemeente en het bewaken van de
    eigen identiteit van elk dorp.
    Het belang van Dorpsraden in elke dorp is in dit kader door de leider van de vergadering aangegeven.
c.  Herinrichting en verbetering van de woonkwaliteit kwam ook regelmatig terug.
e.  Er werden vraagtekens gezet bij het de schaalvergroting: “Is schaalvergroting ook meteen kwaliteitverbetering van de lokale overheid?”

5. 21 maart 2008:
Bericht van Andy Knipping (verkeersdeskundige) m.b.t. voortgang inrichting 30 km. zone. “ Deze week zijn het collegevoorstel
+ verkeersbesluiten ingediend m.b.t. de 30 km/uur- zone kern Heijen. Week 13 wordt de verwacht. Daarna komen de stukken ter inzage te liggen op het gemeentekantoor en kan eenieder bezwaar maken. Ondertussen worden de voorbereidingen voor het aanbesteden van de 30 km/uur- zone -maatregelen (m.u.v. de Hoofdstraat) gestart.
M.b.t. de Reconstructie van de Hoofdstraat is meer tijd nodig. Bennie Leenders vanuit de gemeente gaat dit project leiden.
Hij is gestart met het offertetraject voor het opstellen van definitieve ontwerpen, bestekken en aanbestedingen.”

6. Voorlopige planning:
    a.  Voor de zomervakantie: detail plannen Hoofdstraat
    b. Informatieavond over (groene )inrichting bedrijventerrein Brem
    c. ROC plan zodra er overeenstemming is. Mogelijk zomer 2008

Gespreksverslag Klankbordgroep Heijen – gemeente Gennep 27 augustus 2007

Aanwezig:
Namens Klankbordgroep Heijen: P. Hendriks, F. Storms, E. Kusters en J. Jansen.
Namens gemeente Gennep: J-W Strijbosch, J. Driessen en H. Reijnen,

Opening
De heer Reijnen heet de aanwezigen welkom. Naar aanleiding van het vorige overleg van 1 juni 2007 is afgesproken
om na de zomervakantie een vervolgbijeenkomst te organiseren met de  Klankbordgroep Heijen. 
Het overleg van vandaag is vooral bedoeld om een aantal ontwikkelingen en plannen in Heijen nader toe te lichten
vanuit de ambtelijke organisatie.
De heer Reijnen zal bovendien contact opnemen met stichting Synthese om te onderzoeken welke mogelijkheden
er zijn om de Klankbordgroep te ondersteunen.

Tijdens de bijeenkomst wordt nader ingegaan op een aantal onderwerpen:

Hoofdstraat
Er is een volledige reconstructie nodig van deze weg tussen Hoogveld-Boxmeerseweg- Kranenveld (o.a. asfaltvervanging, fietspad,
hoogteverschil eruit). Het benodigde budget in 2008 is nog in bespreking in verband met de gemeentebegroting 2008 (dit geldt ook
voor de werkzaamheden Dionysiusstraat). Door de Klankbordgroep wordt verwezen naar ideeën die de Klankbordgroep heeft ten
aanzien van de functie en reconstructie van de Hoofdstraat (verwoord op pagina.7 van de nota Klankbordgroep).
De Klankbordgroep Heijen vindt het belangrijk dat er ook een duidelijk herkenbaar dorpsbegin- eind komt.
De afspraak wordt gemaakt om bij de planvorming van de reconstructie Hoofdstraat de Klankbordgroep Heijen in de voorbereiding te betrekken.
Door de heer Strijbosch (civiele werken) wordt op onderdelen toelichting gegeven over het onderhoud dat in 2008 in Heijen is gepland.
Het planningsoverzicht van alle geplande onderhoudwerkzaamheden zal beschikbaar worden gesteld aan de Klankbordgroep.
Voor vragen, suggesties of nadere toelichting over het geplande onderhoud kan de Klankbordgroep contact opnemen met de gemeente (Jan Willem Strijbosch en/of Henry Reijnen).  

De heer Driessen (volkshuisvesting) geeft informatie over de stand van zaken van het plan (kleinschalig) Woonzorgcentrum (wozoco).
Het betreft een plan van Destion voor ongeveer 12 senioren woningen, 5/6 bijzondere woonvormen met een ontmoetingsruimte.
De heer Driessen geeft ook de stand van zaken uitbreiding Smele fase 3. Wat betreft het plan wozoco zal nog nader worden
gekeken naar de mogelijkheden van de ontsluiting van dit plan. De Klankbordgroep pleit in elk geval voor een veilige oversteek
van de Hoofdstraat voor de (toekomstige) doelgroep.

Door de gemeenteraad is tevens besloten dat er bouwmogelijkheden zijn in verband met zogenaamde inbreidingslocaties
(particuliere kavels). Er zijn hierbij keuzes en prioriteiten gesteld.
Over de mogelijkheid van inbreidingslocaties in de gemeente Gennep heeft ook publicatie plaatsgevonden.

Verder worden een aantal andere onderwerpen besproken:
-    Signaalborden snelheid
-    bouwplan Rovers
-    fijnstofuitstoot
-    handhavingszaken Bedrijventerrein

Gelet op de nog te bespreken onderwerpen, namelijk bedrijventerrein de Brem en ROC Heijen wordt afgesproken om een nader
vervolgoverleg te plannen met de Klankbordgroep. De heer Reijnen zal deze afspraak plannen met de Klankbordgroep.

Afsprakenlijst:
1.    Synthese maakt afspraak voor een overleg met de Klankbordgroep Heijen.
2.    Gemeente maakt afspraak met Klankbordgroep voor bijeenkomst over bedrijventerrein de Brem en ROC Heijen.
3.    Het overzicht Onderhoudsplanning wordt toegezonden aan Klankbordgroep.
4.    Bij planontwikkeling reconstructie Hoofdstraat worden de Klankbordgroep en de inwoners van Heijen betrokken

Notulen: de heer H. Reijnen (gemeente)

Verslag 18-12-2007

Verslag van de bespreking Synthese en de Klankbordgroep Laot Heijen moier worre. Dinsdag 18-12-2007
Aanwezig: Alle (Synthese), Ellen, Frans, Frits, Pierre. (Jo vergadering van de voetbalclub)

N.a.v. de afspraken van 04-12-2007:

Frans heeft met de school contact gehad. In januari 2008 zal de school wensen hebben geformuleerd.
Alle heeft op het gemeenthuis zich verdiept in enkele stukken

Besproken punten:
Eerste thema wat nu op de agenda staat: inrichting Hoofdstraat
D66 en Cel gebruiken toch het thema Heijen om zich te profileren/elkaar de loef af te steken.
Uitgangspunt om groepen te vragen t.b.v. DOP is het feit dat de bewoners centraal dienen te staan. Bedrijven hebben bv. al andere ingangen en overleg met de Gemeente.
Klankbordgroep kiest voor 2 projecten tegelijkertijd:
- Aanpak/realisatie herinrichting Hoofdstraat
- Ontwikkeling Dorps Ontwikkelingsplan

Afspraken:
 De volgende bewonersgroepen worden gevraagd voor een februari: Jongeren.. Nog af te spreken datum!
Alle neemt contact op met de Jeugdsoos (leeftijd tot ong. 13 jaar), plan een avond.
Ellen en Pierre benaderen sleutelfiguren van de jeugd van de fanfare, Jo de jeugd van de voetbalclub. Deze krijgen een uitnodiging
op schrift (Alle) en worden ingezet om ook de andere jeugd via msn/sms op te roepen om de door alle geplande avond te komen.

20 februari
Horeca/verenigingen/Toomp

Alle vraagt bij de gemeente de digitale bestanden op van verenigingen, horeca, Toomp, Campings, maakt daar 1 adresblok/totaalbestand van en mailt dat ook door.   

Buitengebied/platteland
Ellen verzorgt de contacten met het buitengebied
Alle heeft een format en maakt de uitnodigingen.

Pierre zal de politieke partijen via een mail laten weten dat de Klankbordgroep verschoond wens te blijven van politiek steekspel.
Oproep om daar geen energie in stoppen, maar energie in de ontwikkeling van Heijen te stoppen.
Klankbordgroep wenst boven de partijen te staan.

Info-avond 9 januari.
PR Gemeente..dagbladen en weekbladen..
Klankbordgroep verzorgt 10 affiches, actie Ellen

Opzet avond:
Eerste half uur:
Pierre verzorgt een power point inleiding m.b.t. een schets van de ontwikkeling vanaf mei 2007
Alle wordt geïntroduceerd: Dorps Ontwikkelingsplan
Rest avond: gemeente. Wij maken ons wel zorgen over de plenaire aanpak.

Bijlagen Juni 2006

Bijlage 1, Heijen, 19-03-2006.

Aan Chris Nellen,
Voortrekker CEL.
Heikampseweg 48,
6598 BN Heijen.

Beste Chris,

Hierbij wil ik toch mijn zorgen uitspreken over ons dorp en over het gemeentebeleid.
Het nieuwe industrieterrein is helaas binnenkort al weer een feit. Ik betreur ten zeerste dat ons Heijen alweer gebruikt wordt
als plek om nog meer industrie te “dumpen”. Ons dorp heeft al 4 industrieterreinen en Center Parcs en wordt daarbij omsloten door
de Hoofdweg, de Rondweg (Rijksweg N271) en de A77.
Ik ben niet op de hoogte van de argumenten en de strijd die jullie waarschijnlijk tegen de komst van “De Brem”
als 5e industrieterrein hebben gevoerd en waarom “De Brem” niet verder naar de Duitse grens had kunnen worden gelegd bij de grensovergang.
Ik voel me hier redelijk in tekortgeschoten.
Uiteraard zijn er voordelen op te noemen van industrie en bedrijvigheid (werkgelegenheid als belangrijkste, economisch gewin
door lokale overheid als tweede), maar ik vind dat de WOONOMGEVING en de WOONKWALITEIT niet verder
aangetast mogen worden.
Zoals ik in ’85 bij de actie “Loat Heijen Heijen blieve” al eens een keer heb opgemerkt:
“Heijen wordt verknipt, verkocht en verkwanseld.”
Ons dorp is eigenlijk een lelijk dorp. De mooiste plek is het zicht op het “kasteel”en wellicht de Smele.
Maar sta je op de Smele dat hoor je hoe dan ook het verkeer langs razen (Rondweg,, snelweg, Hoofdweg…)
Ons dorp heeft eigenlijk geen kern, geen hart. De huizenrijen zijn kaal, redelijk uniform, weinig authentiek.
Markante en/of oude panden zijn er nauwelijks.
Is het niet van belang om ook onze kern te verfraaien?
Het plein bij de kerk en wellicht de straten en mogelijkheden er om heen kunnen eens door een landschaps-,
stads- of aangezichtsarchitect bekeken worden. Doel: ons dorp een mooier aangezicht en uitstraling geven.
Wellicht een gelegenheid voor de CEL om zich te profileren: een enquête onder de Heijense bevolking met thema herinrichting
van ons dorp, bewaken en verfraaien van onze woonomgeving. Ons dorp heeft al veel gegeven, wat krijgt het er voor terug?

Woningbouw.
Hoewel ons dorp eigenlijk bijna vol is (er zijn maar enkele plekken/plekjes over waar in de toekomst gebouwd kan worden)
pleit ik toch voor een snellere procedure m.b.t. Smele- 2. Ik heb bij de inzage van de plannen begrepen dat het totale plan Heijen
aanzienlijke vertraging heeft i.v.m. inspraakprocedures rond plannen van IJsbrand Roovers, maar ook andere bezwaren van
omwonenden tegen plan Smele.
Plan Smele-2 kan zo nog een vertraging oplopen van meer dan een jaar.
Voor degenen die daar zouden willen bouwen (waaronder wellicht wijzelf)  is dat toch bijzonder vervelend:
de inschrijving start pas over ruim een jaar, je weet pas heel laat of je kans maakt,
hypotheekrentes zullen weer aantrekken, het doorschuiven van woningen loopt vertraging op,
(jonge)mensen zullen buiten Heijen een plek zoeken.
Ik pleit ervoor om hier wat lobbywerk te verrichten om plan Smele (los van het totale plan) met politieke druk te versnellen.
Ik wil hierover best met jou en wellicht je CEL-genoten van gedachten wisselen.

Met vriendelijke groeten,
Pierre Hendriks,
Berkenstraat 11,
6598 AZ Heijen.
0485-513217.

Bijlage 2

Zorgen over Heijen…… moi Heijen?                            
Hebt u dat ook dat u zich zorgen maakt over Heijen?
Als ik rondloop door Heijen dan treft mij toch elke keer weer dat ons dorp versnipperd is, en dat de aankleding bijzonder veel te wensen over laat.
Weet u waar de kern is, het hart? Is dat bij de kerk, bij d’n Toomp, het kermisplein, of zoals vroeger
aan de overkant van de Hoofdstraat bij het kasteel?
De straten, met name de entree van Heijen richting kerk, ogen kaal, zonder sfeer.
De huizenrijen zijn redelijk uniform, weinig authentiek. Markante en/of oude panden zijn er nauwelijks.
Bij een wandeling, zelfs over het mooiere Smele-gebied, is overal het geluid te horen van voortrazend verkeer van de Hoofdstraat,
de Rondweg/Rijksweg N 271, en zeker de snelweg A67/de brug. Blijkbaar staat de wind meestal verkeerd.
Van oorsprong is Heijen een dorp met lintbebouwing: de Hoofdstraat met aan weerszijden huizen.
In vroeger eeuwen liep de weg via de poorten van Huis Heyen en was het westelijke deel vooral het dorp.
Wat we nu hebben is een dorp doorsneden door de Hoofdstraat, ingeklemd door de genoemde N 271, de A77, Het Heijderbos,
en de industrieterreinen De Grens, de Groote Heeze (2  grote terreinen tegen het dorp aan), binnenkort De Brem
en nog het Regionaal Overslag Centrum (haven).
Verdere uitbreiding van woonkernen is door bovengenoemde zaken beperkt.
Aan landschappelijk schoon is ons gelukkig nog het Huis Heyen gebleven, enkele oude panden, de uiterwaarden,
een stuk bos/park en wat groenstroken.
Ons dorp heeft al veel grondgebied en leefomgeving prijsgegeven voor Center Parcs en de 5 industrieblokken, maar wat krijgt het er voor terug?
In Gennep is en wordt nog enorm veel geld gestoken, ook m.b.t. aankleding/uitstraling.
Milsbeek, Ottersum, Ven-Zelderheide hebben al een facelift gehad.
Maar nu is Heijen toch aan de beurt, vind ik. Er bestaan al wel (vage) plannen om de Hoofdstraat een ander karakter te geven
en het kerkplein wat aan te passen, maar is daar wel een visie op? Blijkbaar wordt hier geen landschaps-, stads- of
aangezichtsarchitect voor ingehuurd.

Laot Heijen èn moier Heijen worre.. ….
Wat is de toekomst van Heijen?
Het is van belang nu een visie op Heijen te ontwikkelen, waarbij oplossingsgericht gedacht dient  te worden.
Wat is van belang  m.b.t. de woonkwaliteit: de woonomgeving/uitstraling, de leefomgeving.
Wat  i.v.m. voldoende werkgelegenheid en voorzieningen voor jeugd en ouderen, en het horeca- en winkelaanbod.
Kortom: Hoe maken we van ons Heijen een attractief dorp om fijn in te (blijven) wonen. Wat vinden wij als Heijenaren?
Wat is onze visie gericht op de toekomst voor onszelf, voor onze kinderen?
Het is nu de tijd om als inwoners van Heijen, onafhankelijk van politieke partijen, aan te geven wat wij willen,
wat onze wensen zijn. Daarna kunnen wij dan een heldere boodschap aan de politieke partijen geven,
zodat deze hun politieke verantwoordelijkheid kunnen nemen.
Maar ook is een duidelijke visie van ons als dorpsbewoners van belang om hulp te kunnen vragen
aan de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen.
Op de eerste plaats is het nu belangrijk om te weten of meer inwoners van Heijen mijn zorgen delen.
Bent u ook voor een attractiever Heijen, laat dat dan even weten!
Pierre Hendriks, Berkenstraat 11, ( 513217
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijlage 3  
ALGEHELE MOBILISATIE!
Laot Heijen moier worre!!!!
Ons dorp is versnipperd. Wat we nu hebben is een dorp doorsneden door de Hoofdstraat, ingeklemd door de N 271, de A77,
Het Heijderbos, en de industrieterreinen De Grens, de Groote Heeze (2 grote terreinen tegen het dorp aan), binnenkort De Brem
en nog het Regionaal Overslag Centrum (haven)………….. Wat is na de Brem het volgende industrieterrein?
Weet u waar de kern is, het hart? Is dat bij de kerk, bij D’n Toomp, het kermisplein,
of zoals vroeger aan de overkant van de Hoofdstraat bij het kasteel?
De aankleding laat bijzonder veel te wensen over: straten ogen kaal, zonder sfeer … huizenrijen zijn redelijk uniform,
weinig authentiek.. Bij een wandeling is overal het geluid te horen van voortrazend verkeer. Verdere uitbreiding van woonkernen
is door bovengenoemde zaken beperkt.
Ons dorp heeft al veel grondgebied en leefomgeving prijsgegeven voor Center Parcs en de 5 industrieblokken,
maar wat krijgt het er voor terug?
Gennep, Milsbeek, Ottersum, Ven-Zelderheide hebben al een facelift gehad.
Is Heijen nu niet aan de beurt? Er bestaan al wel (vage) plannen om de Hoofdstraat een ander karakter te geven
en het kerkplein wat aan te passen, maar is daar wel een visie op?

Laot Heijen èn moier Heijen worre.. ….
1. Willen wij nog meer industrieterreinen op ons grondgebied?
2. Hoe willen wij de leefbaarheid van Heijen verbeteren? Wat is van belang m.b.t. de woonkwaliteit: de woonomgeving,
de uitstraling, de aankleding..
3. Wat is van belang i.v.m. voldoende werkgelegenheid en voorzieningen voor jeugd en ouderen en het horeca- en winkelaanbod?
Hoe maken we van ons Heijen een attractief dorp om fijn in te (blijven) wonen. Wat vinden wij als Heijenaren van belang
voor de toekomst voor onszelf, voor onze kinderen?
Het is nu de tijd om als inwoners van Heijen, onafhankelijk van politieke partijen, aan te geven wat wij willen!!
INWONERS VAN HEIJEN, LAAT JE HOREN!!!
Ondersteun de actie “Laot Heijen moier worre”!!
Zet ook je naam op de lijst!!

Actiecomité:
Pierre Hendriks, Berkenstraat 11, (513217) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Frans Storms, Hoofdstraat 26,     ( 516063)
Bijlage 4
Laot Heijen moier worre    algemene vergadering do. 10 mei 2007
Aanwezig: + 80 personen.
Ook enkele afgevaardigden van politieke partijen:
Cel: Chris Nellen, Bart Langhorst, Chris van Dinther,
D66:  Berry van Druten,
CDA: Truus Janssen,

N.a.v. de powerpointpresentatie:
Stelling:
Bij de stelling “ Heijen is verzadigd wat betreft industrieterreinen…..” was de vergadering het unaniem eens met deze stelling.
Bij de discussie hierna werden nog enkele belangrijke uitspraken gedaan:
- zorg niet voor uitbreiding industrieterreinen maar zorg voor inbreiding
- laat meer hoogwaardige industrie/bedrijven toe voor hoger geschoolden.
- Trek bedrijven aan die meer werkplekken bieden per bedrijf, arbeidsintensiever
- Bedrijven proberen te verplaatsen, niet tussen Heijen en Gennep
- De grote hal wegwerken achter beplanting/bomen

In groepen zijn de aanwezigen aan de slag gegaan met 2 vragen:
N.B. de hierna genoemde punten zijn al samenvattingen van groep van 6 tot 8 personen.
Een item wat 1 genoemd wordt is in feite dus al de mening van minimaal 1 groep (dus 7,5 % - 10 % van de aanwezigen).
Als een item meerdere keren wordt genoemd is de factor dus

1.     Wat is van belang voor de woonkwaliteit/leefbaarheid/veiligheid

Aankleding
· 45-60% Meer groen + rust                        (opschoning, zitjes) 6x
· 30-- 40% Duidelijke kern met sfeer – bij kerk (beplanting/bestrating)     4x
· 37,5-50% Reconstructie Hoofdstraat  5x (lager, goede trottoirs, 2x fietspad,
  oversteek naar Zorgcentrum, Zorgcentrum bij dorp betrekken
· 15-20% Pleinen verfraaien/vriendelijker uitstraling pleinen 2X   
· 7,5 -10 % Openbare verlichting

Wonen
· 15-20% Woonomgeving (voor senioren 2, starters 1) 2X
· 7,5 -10 % Locaties voor wonen in kern
· 7,5 -10 % Woningen multifunctioneel
· 7,5 -10 % Woningen divers karakter

Omgeving
· 45-60%Verkeer (30 km. Zones + parkeergelegenheden, Veiligheid handhaven!) 6x
· 30-40% Geen nieuwe industrie/ROC 4x
· 30-40% Aankleding/inrichting industrie Normen uitvoering gebouwen industrie/geen hoogbouw   
   Handhaving milieunormen! 4x
· 30-40% Geluidswerende voorzieningen  (ook i.v.m. ovelast/activ. ROC + terreinen) 4x
· 15-20% Van Bommel naar industrieterrein 2x
· 7,5 -10 % Parkeeroverlast D’n Toomp aanpakken
· 7,5 -10 % Kasteel authentiek

2. Wat is van belang wat betreft de voorzieningen

Horeca
· 45-60% behoud horeca, terras 6x
· 30-40%  leuk restaurant met terras 4x

Winkelaanbod :
· 45-60% Behoud winkels (betaalbaar…. 2x tip: subsidie gemeente) 6x
· 7,5 -10 % Bakker
· 7,5 -10 % inventariseren winkelvoorzieningen

Andere voorzieningen:
· 15-20% arbeidsintensieve hoogwaardige bedrijven 2x
· 15-20% speelgelegenheid/ geschikt maken wandelgelegenheid 2x
·  7,5 -10 % kiosk
·  7,5 -10 % bankvoorziening
·  7,5 -10 % postkantoor
·  7,5 -10 % gezondheids dependance
·  7,5 -10 % activiteitenblad alle verenigingen
·  7,5 -10 % vertier voor jeugd
·  7,5 -10 % jeux de boules banen
·  7,5 -10 % Dorpspolitie/sociale veiligheid
·  7,5 -10 % Biebbus
Tip:
· meer aansluiting aanliggende gemeenten, ook Duits

Leden van de Klankbordgroep:
Pierre Hendriks 51.32.17 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Frans Storms 51.60.63 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ellen Kusters 51.86.63 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Frits Basten 51.32.31 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jo Janssen 51.39.95 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klankbord Mei 2007

Standpunt inwoners Heijen.

Laot Heijen moier worre !

Mei 2007

Klankbordgroep Heijen

Inhoud:

1. Wie zijn wij:
2. Doelstelling:
3. Aanleiding:
4. Verloop tot mei 2007:
5. Achterban:
6. Uitspraken algemene vergadering:
7. Prioriteiten 2007-2008:
8. Kaders komende 2007-2012:
9. Communicatie:

….uitstraling…. verfraaiing…..

1. Wie zijn wij.

Leden van de Klankbordgroep:
Pierre Hendriks 513217            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Frans Storms      516063            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ellen Kusters     518663            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Frits Basten         513231            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jo Janssen            513995            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Doelstelling.

De doelstelling van de actie is verwoord in het motto:
Laot Heijen moier worre. !
Behouden en verfraaien van hetgeen Heijen nog heeft en niet verder laten aantasten van de woonomgeving en de woonkwaliteit.

De oproep aan de Heijenaren was:

Hoe maken we van ons Heijen een attractief dorp om fijn in te (blijven) wonen.
Wat vinden wij als Heijenaren van belang voor de toekomst voor onszelf, voor onze kinderen?
Wat willen wij als inwoners van Heijen!
De actie is ook bedoeld om de Heijenaren de gelegenheid te geven een gezamenlijke visie te formuleren en reactief  te zijn.
Deze visie biedt kaders aan de gemeente m.b.t. de ontwikkeling van Heijen om zo in samenspraak met het dorp
verantwoord beleid te formuleren en uit te voeren.

3. Aanleiding van deze noodkreet van Heijen.
* De druk is erg groot vanuit Gennep. Het provinciaal beleid (Gennep regionale woon-werkfunctie) wordt geprojecteerd in Heijen.
Concreet krijgt Heijen letterlijk alles op het bord. Heijen verdient het om  beschermd te worden, leefbaar te blijven.
- Mensen maken zich zorgen over de leefbaarheid van het dorp.
* “ Wat we nu hebben is een dorp doorsneden door de Hoofdstraat, ingeklemd door de N 271, de A77, Het Heijderbos,
en de industrieterreinen
De Grens, de Groote Heeze (2 grote terreinen tegen het dorp aan), binnenkort De Brem en nog het
Regionaal Overslag Centrum (haven).
Wat is na de Brem het volgende industrieterrein?
* Waar is de kern, het hart? Is dat bij de kerk, bij D’n Toomp, het kermisplein, of zoals vroeger aan de overkant van de Hoofdstraat bij het kasteel?
* De aankleding laat bijzonder veel te wensen over: straten ogen kaal, zonder sfeer … huizenrijen zijn redelijk uniform,
weinig authentiek.. Bij een wandeling is overal het geluid te horen van voortrazend verkeer. Verdere uitbreiding van woonkernen
is door bovengenoemde zaken beperkt.
* Heijen heeft al veel grondgebied en leefomgeving prijsgegeven voor Center Parcs en de 5 industrieblokken,
maar wat krijgt het er voor terug?
* Gennep, Milsbeek, Ottersum, Ven-Zelderheide hebben al een facelift gehad.

Is Heijen nu niet aan de beurt? “
Waar is de integrale visie op de kern Heijen, met inachtneming van woonkwaliteit?
Gezien hetgeen er op Heijens grondgebied aan bedrijven, industrie te vinden is waarmee gemeente Gennep
op economisch gebied de regio onderhoudt, is het voor de Heijenaren vanzelfsprekend dat er ook geld en deskundigheid
wordt gestoken in het leefbaar maken/houden van het dorp.

4. Verloop tot mei 2007.
Al in 2005 heeft een groep van de Smele in de Carnavalsoptocht de draak gestoken met de slogan: “ Natuurlijk Gennep”.
Op de wagen werd duidelijk gemaakt dat er in de ogen van deze groep niet zo veel natuurlijks in Heijen meer te vinden is.

Op 19-03- 2006 heeft Pierre Hendriks een brief geschreven aan de Cel (zie bijlage 1) met daarin de zorgen verwoord over:

* Industrieterreinen De Brem
* Aankleding Heijen: geen kern, geen hart: betere uitstraling
- kans voor Cel om zich te profileren: enquête onder de bevolking
* woningbouw zeer beperkt mogelijk: vertraging plan Smele 2

Op 28-03-2006 volgde een gesprek met Chris Nellen en wethouder Gerrie Ehren.

01-03-2007 Vergadering Cel op gemeentehuis bijgewoond.
· tips ontvangen
· Via Chris van Dinther tips en later materiaal Vereniging Kleine Kernen ( Sjaak Sluiters)
· Vraag: wat is de gedragenheid onder de bevolking

Vandaar een ingezonden brief van Pierre Hendriks in de Maas- en Niersbode (zie bijlage 2) op woensdag 14 maart 2007.
Daar kwamen meteen spontane reacties van bijval op. Frans Storms bood zijn hulp aan.

Gesprek 23-03-2007 voorafgaand aan poster/handtekeningactie van Pierre Hendriks met dhr. Fred van Driel
(beleidsmedewerker, projectleider) en dhr. Richard Kinderdijk (Grondexploitatie):

1. Kloppen de argumenten zoals vermeld op de poster (zie bijlage 3).
Het antwoord is dat de argumenten kloppen.
2. ROC-haven.
Nog niet bekend wat de invloed zal zijn op de kern Heijen. Wordt nog onderzocht door bureau m.b.v. quickscan
(ook landschappelijke inpassing)
3. Herstructurering.
Herstructurering staat bij gemeende nu wel op de agenda, dus de tijd van deze actie komt goed uit.
Gemeente wil ook graag soort DOP vergelijkbaar met Ven Zelderheide.
4. Plannen Heijen
Er zijn geen plannen bekend m.b.t. aankleding Heijen en/of het terugbrengen van het dorpskarakter in de Hoofdstraat.
Er is ook geen landschapsarchitect voor de dorpen op de gemeente ingehuurd.
De initiatiefnemers van Laot Heijen moier worre hebben daarna 2 weekenden (24 maart en 31 maart 2007)
intekenlijsten op 5 plaatsen gelegd om de gedragenheid onder de bevolking te achterhalen.
De mensen zijn niet huis aan huis benaders, maar hebben zelf de moeite moeten nemen om op een lijst hun naam te zetten.
Resultaat: Op  07-04-2007 ruim 500 handtekeningen!
Via internet: 7 reacties. Per 06-04-2007 501 handtekeningen/steunbetuigingen op de intekenlijsten.
Totaal 514, later zijn daar nog meer handtekeningen aan toegevoegd. Eindresultaat 520 steunbetuigingen.
Contact met Mark Nabuurs, DOP Ven Zelderheide. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Van CDA (Jo Opsteeg) adres gekregen van voorzitter Mark Nabuurs, bezig met DOP Ven Zelderheide
Uitnodiging voor de presentatie van DOP Ven Zelderheide op maandag 7 mei.
Mark benadrukt het belang van hulp via Synthese (Bergen) en de Vereniging kleine Kernen (Sjaak Sluiters).
Bij een dorpsraad als gesprekspartner benadrukt Mark het belang van brede gedragenheid en  brede oriëntatie,
leefbaarheid, wonen, werk, ruimtelijke ordering e.d..
Op gemeente € 20.000 ter beschikking/te verdelen over de kernen.
Is nu, samen met € 20.000 van de provincie naar Ven Zelderheide gegaan...
Wij krijgen ook het nummer van Mat Willems Synthese Bergen 348080

Gesprek van Pierre Hendriks en Frans Storms met dhr. Fred van Driel 09-04-2007.
1.      Zijn er wellicht binnen de gemeente toch al plannen voor de aanpak Hoofdstraat?
Dhr. Van Driel: er zijn geen concrete tekeningen, er is geen budget. De plannen zoals 7 jaren gelden beloofd zijn
(o.a. door ander management) achter op de agenda gekomen en niet meer terug te vinden.
Maar in de voorjaarsnota van mei 2007 zijn wel al de opknapbeurt Lijsterbesstraat (nieuw riool over 10 jaren,
daarna pas grondige aanpassing mogelijk) en een complete reconstructie van de Dionisiusstraat begroot.
Op de vraag of dit past binnen een groter plan antwoordt dhr. Van Driel dat hier toch een soort kokervisie is,
n.l. een plan per klein project, geen onderdeel van een grotere aanpak.
Frans en Pierre benadrukken het belang van een totaalplan, een grotere visie op herinrichting van het dorp.
M.b.t. het zuiden van de Hoofdstraat: het fietspad gaat er uit, komt later op de aan te leggen dijk.

2.      Ruimtelijke ordening: wat is de bestemming van het gebied ten oosten van het viaduct richting Hommersum?
Waar mogelijk nog meer industrie geprojecteerd?

Dhr. Van Driel: er bestaan vooralsnog geen plannen voor verdere industrie gebieden.
Maar wat over 10 jaar speelt is nog af te wachten.
De Brem kan mogelijk nog oostelijker worden uitgebreid, hoewel daar een wildstrook moet blijven.
Het gebied bij het viaduct is mogelijk bedoeld voor agrarische bedrijven.
Industrie zal daar niet kunnen i.v.m. milieuwetgeving, woningbouw niet i.v.m. ligging bij A77.

Visie Maasduinen:
Gennep wordt gezien als woon-werk spilcentrum, Bergen heeft een recreatiefunctie.
Heijen wordt na grootschalige onderzoeken door Provincie gekenmerkt als minst slechte locatie voor industrie.
Milsbeek en Ottersum kunnen niet vanwege de waterbelijning. 
Gennep en Ven Zelderheide worden als minder geschikt gekenmerkt.
Op de vraag of in de uitgebreide onderzoeken van Provincie ook het element leefbaarheid en woonkwaliteit is meegenomen
blijft dhr. Van Driel het antwoord schuldig.
De vraag aan de gemeente is dan ook: bestaat er een integrale visie op de kern Heijen, met inachtneming van woonkwaliteit? Herstructurering/aanpassing in totaliteit?

3.      Ontwikkelingen Regionaal Overslag Centrum.
Het onderzoek is nog gaande. Wel is de bedoeling het verkeer meteen de Rondweg op te leiden.
Toegeleiding verkeer: in Heijen alleen bestemmingsverkeer.

4.      Kan de Rondweg ook geschikt gemaakt kan worden voor 60 km. verkeer.
Grote tractoren met zand gaan toch door Heijen, vallen niet onder vrachtwagens.

Dit wordt momenteel ook door de gemeente al onderzocht, want ook de kern Gennep heeft last van het grote
(groot landbouwverkeer)verkeer. Kader verkeersstructuur.  Probleem wordt onderkend.

5. Achterban.
De initiatiefnemers van Laot Heijen moier worre hebben 2 weekenden (24 maart en 31 maart 2007) 
intekenlijsten op 5 plaatsen gelegd om de gedragenheid onder de bevolking te achterhalen.
De mensen zijn niet huis aan huis benaders, maar hebben zelf de moeite moeten nemen om op een lijst hun naam te zetten. Resultaat: Op  07-04-2007 ruim 500 handtekeningen!

6. Ontwikkelingen DOP beleid?
M.b.t. DOP gelden. Dhr. Van Driel zoekt uit hoe de verdeling heeft plaatsgevonden en of er wellicht nog een subsidiebedrag
voor Heijen mogelijk is.
Dhr. Van Driel belt later dat er geen onrechtmatige zaken zijn voorgevallen.
Het subsidiebedrag ging naar het dorp waar een DOP in ontwikkeling was op dat moment.

Algemeen:
M.b.t. de huidige ontwikkeling: de actie komt precies op tijd. Gemeente heeft herstructurering op de agenda,
de voorjaarsnota komt in mei, de politieke partijen zullen in het verlengde van deze actie reageren.
Het werken met DOPs past uitstekend binnen het beleid van de gemeente.

19-04-2007
Verzoek ingediend bij B & W Gennep om startsubsidie “Laot Heijen moier worre.”
Bevestiging ontvangst verzoek per 24-04-2007.

Via internet: 7 reacties.

Per 06-04-2007 501 handtekeningen/steunbetuigingen op de intekenlijsten. Totaal 514.
Later zijn daar nog meer handtekeningen aan toegevoegd.
Eindresultaat 520 steunbetuigingen.

Op de algemene vergadering zijn ongeveer 80 inwoners van Heijen verschenen.
Zo’n 15 personen hadden zich vanwege andere verplichtingen afgemeld, maar waren zeer zeker van plan geweest te komen.

6. Algemene vergadering in D’n Toomp
Donderdag 10 mei 2007.

6.1 Omvang.
Aanwezig: + 80 personen.
Ook enkele afgevaardigden van politieke partijen:
Cel: Chris Nellen, Bart Langhorst, Chris van Dinther,
D66:  Berry van Druten,
CDA: Truus Janssen.

6.2 Conclusies:
Prioriteit 2008-2009:
1.      Belofte van 7 jaren geleden waar maken wat betreft reconstructie Hoofdstraat!
a.      duidelijkheid herkenbaar dorpsbegin – eind,
i.      geen rechte weg, maar werk met inhammen/beplanting/versmallingen
ii.      horeca terrassen ruimte geven/opnemen in straatbeeld
b.      aankleding/uitstraling,
i.      fietspad + wandelpad
c.       veiligheid/verkeer.
i.      Oversteekplaatsen
d.     Beperken huidige verkeersoverlast
i.      Alleen bestemmingsverkeer
i1.      d.m.v. wegconstructie doorgaand verkeer ontmoedigen
i2.      controle en handhaving vrachtverbod

2.      Maak een integrale visie voor het dorp Heijen in samenspraak met de Klankbordgroep.
Huur mogelijk een landschapsarchitect in. Heijen verdient het om serieus genomen te worden!!.

a.      Zorg voor een totaalplan voor Hoofdstraat/Nieuwwijkstraat/Kerkplein
b.      plein tegenover Huis Heijen benutten – opnemen in totaalplan Hoofdstraat
c.       Visie op kern Heijen (geheel maken van kermisplein/kerkplein/D’n Toomp)
d.     Neem nieuw WOZO centrum op in totaalplaatje
e.      Bij aanpassingen straten: neem op in een totaalvisie
f.        Markante gebouwen opnemen in het dorpsgezicht

3.      Stop uitbreiding industrie/bedrijventerreinen (verzadiging)
a.      Geen uitbreiding meer.
b.      Kwalitatieve verbetering van bestaande terreinen
i.       Verminderen/beperken overlast:
i1.      optische verbetering
i2.      akoestische verbetering.
3.      beperken/geleiden van onderling verkeer
4.      handhaving milieunormen

ii.      Hoogwaardige + arbeidsintensieve bedrijven
iii.      Inbreiding
iv.      ROC: bij eventuele ontwikkeling rekening houden met milieueisen, effecten op dorp Heijen.
1.      optische eisen
2.      akoestische eisen
3.      beperken/geleiden van onderling verkeer
4.      handhaving milieunormen
5.      De Brem
1.      optische verbetering
2.      akoestische verbetering.
3.      beperken/geleiden van onderling verkeer
4.      handhaving milieunormen

6.3 Prioriteiten 2009-2014
1.      Zie 1 m.b.t. industrie.
2.      Vermindering geluidsoverlast:
a.      Fluisterasfalt op omliggende wegen
b.      Brug A77
3.      wensen m.b.t. voorzieningen:
c.       wonen
i.      Woonomgeving (voor senioren 2, starters 1)
ii.      Locaties voor wonen in kern
iii.      Woningen multifunctioneel
iv.      Woningen divers karakter
d.     Andere voorzieningen
i.      Behoud horeca
ii.      Behoud winkelaanbod
iii.      Bankvoorziening/postkantoor/gezondheids dependance
iv.      Recreatieve mogelijkheden jongeren en ouderen
v.      Sociale veiligheid i.v.m. toename bewegingen rond en in het dorp

7. Communicatie.
Als klankbordgroep vinden wij het vanzelfsprekend om door de gemeente op de hoogte te worden gehouden
over diverse ontwikkelingen aangaande Heijen.
Van het dorp Heijen uit zal de Klankbordgroep enkele malen per jaar bijeenkomsten beleggen
over de vorderingen en over verder wensen/standpunten

Vervolg mei 2007:
1. Plan uitwerken
2. Samen komen met klankbordgroep di 22 mei: 20.00 u.
3. Afspraak met wethouder: do 24 mei en vrij 25 mei.
- plan overleggen
- relatie bestemmingsplan
4. Politieke partijen schriftelijk berichten. Cel 31 mei in D’n Toomp
5. Pers inlichten, Heisa

Overleg 01-06-2007

Overleg vrijdag 01-06-2007
Aanwezig:
Namens Klankbordgroep Heijen: P. Hendriks, F. Storms, E. Kusters en J. Jansen.
(verhinderd: F. Basten)
Namens gemeente Gennep: wethouder A. Houtepen, wethouder Nl. Seegers,
beleidsambtenaar H. Reijnen (tevens verslaglegging)
Afspraken:
DOP
1. Verder hulp bij uitwerking naar DOP met steun van bv. Synthese. Voorverkiezing gedaan door initiatiefnemers,
Na de zomervakantie zal de gemeente ook de welzijnsinstelling inschakelen om samen met de Klankbordgroep te kijken welke acties
ondernomen kunnen worden om het plan verder vorm te geven en advies te geven voor de vervolgstappen.
Communicatie
2. De contactpersonen bij de gemeente zijn: bestuurlijk de heer Houtepen en ambtelijk de heer Reijnen..
3. Contactpersoon vanuit de Klankbordgroepisin eerste instantie Pierre Hendriks
2. De voorjaarsnota wordt ter plekke meegegeven
3. Volgende interview Magic TV en wethouder Houtepen: wethouder zal reactie geven op het document Heijen, locatie Hoofdstraat
4. Henry Reijnen zal een datum voor overleg met de Klankbordgroep en betrokken ambtenaren regelen 2 helft augustus 2007.
Doel: de Klankbordgroep informeren over plannen en ontwikkelingen op diverse terreinen in relatie tot Heijen.
Informatie.
5. De heer Henry Reijnen zorgt voor de benodigde stukken (Visiestuk” Vitaal tot in de kern” POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg)
Toezending aan Pierre Hendriks.
6. Di. 12 juni Commissievergadering ROC.
Afgevaardigde Klankbordgroep zal ook aanwezig zijn.
Na de vergadering inzage in
• bestemmingsplan kern Heijen + bedrijventerrein De Brem.