Verslag van de ledenvergadering: link in pdf

Iets na 20.00u opent Pierre de vergadering en heet de 23 aanwezigen welkom.

E zijn 8 leden die zich afgemeld hebben.

Allereerst wordt de agenda van de avond doorgenomen en gemeld dat Edwin niet meer mee gaat naar gemeente-overleggen. Reden is dat de werkwijze van de gemeente zo stroef loopt dat Edwin zich niet meer kan motiveren om hier tijd in te steken. De functie van secretaris houd hij gewoon aan.

Mededelingen

-          Rabobank: Naar aanleiding van de plaatsing van pinboxen in Ottersum en Siebengewald is Hèjje Mojjer (HM) weer in overleg gegaan met de (interim)directeur van de Rabobank: waarom kan dit niet in Heijen. Reden is de ligging van de andere dorpen t.o.v. dichtstbijzijnde pin automaat en het aantal pintransacties wat in Heijen te laag. Wel is er gesproken over een cashflow device welke dan gestationeerd zou moeten worden bij de Troefmark. Na overleg hebben Jos te Wierik en de Rabobank besloten dit niet te gaan doen i.v.m. de niet te garanderen veiligheid. Opmerking uit de zaal is om te proberen mensen vanuit Centerparcs te trekken om het aantal transacties omhoog te krijgen. Bij navraag in de zaal lijkt de helft de pinautomaat te missen. Vooralsnog lijkt plaatsing van een pinbox niet te gaan lukken.

-          Windmolenpark: Henk Hendriks heeft namens initiatiefnemers verenigd in de Buukeboom HM benaderd over de plannen voor een windmolenpark en gevraagd wat de vereniging ervan vindt. HM geeft aan geen mening te hebben, maar wel achter het idee staat datde initiatiefnemers dit voor leggen aan het dorp. HM stelt haar kanalen ter beschikking om mensen op te roepen voor een nog te plannen informatieavond georganiseerd door de initiatief nemers. (Opmerking: kan ook via de reguliere pers).

-          Aktie schone Maas: ook dit jaar is er weer een Aktie schone Maas van de gemeente. HM heeft zich opgegeven met 10 personen en krijgen daarvoor een vergoeding van 300 euro. Vijf mensen uit de zaal geven zich op als vrijwilligers.

Lopende zaken

-          Woningbouw:

Voor de leefbaarheid en toekomst van verenigingen, school, horeca, winkels, enzovoort is het belangrijk dat er gebouwd gaat worden. Vorig jaar zijn er slechts 5 kinderen geboren in Heijen, wel zijn er nieuwe mensen in Heijen komen wonen. De te bouwen huizen moeten zorgen voor verschuivingen in het dorp. Jonge starters en gezinnen moeten kunnen wonen in Heijen, maar ook ouderen langer op zich zelf kunnen blijven wonen. Ook mensen die van buiten Heijen komen dragen bij aan de toekomst voor winkels, school verenigingen enzovoort.

-          Huuskamer

De huiskamer is een belangrijk onderdeel van de nieuwbouw. In het Héjs Néjs komt een interview met de huuskamer in Venzelderheide en Afferden om uit te leggen hoe het werkt en wat het nut ervan is. Voor de realisatie zijn vrijwilligers nodig die dit project op gaan zetten en draaiende houden. Mogelijk kunnen al activiteiten die later in de huuskamer komen al in gang gezet worden.

-          Kerkplein:

Er zijn vanuit de gemeente geen opmerkingen geweest n.a.v. de informatie avond op 15 december 2015. Het bestuur van de kerk heeft aangegeven dat het duidelijk moet zijn waar het kerkplein is, waar het pastoor Jaspers plein is en waar de Hoefstraat begint. Tot op heden is de planning dat deze renovatie dit jaar nog uitgevoerd gaat worden.

Een volgende stap is het opknappen van de Nieuwwijkstraat van onder aan de kerk tot aan de Hoofdstraat. Deze plannen moeten eerst in de voorjaarsnota van de gemeente worden opgenomen.

-          N271:

De noodoplossing op de rondweg N271 vanaf de A77 tot aan de eerste rotonde ten noorden van Gennep is onduidelijk en gevaarlijk. Dit is uitgevoerd door de provincie, gemeente Gennep heeft daar ook al bezwaren neergelegd. HM gaat een brandbrief opstellen naar de provincie met daarin de opmerkingen uit de zaal (is 7-3-2016 verstuurd).

Het verlagen van de snelheid heeft niets gebracht m.b.t. de geluidsoverlast, waarschijnlijk doordat de reling het geluid weerkaatst richting Heijen.

-          Fietspad:

Ook is in de voorjaarsnota het stuk fietspad opgenomen vanaf de tramhalte tot aan de stoplichten bij industrie de Grens aan beide zijden. Aangezien het nieuwe fietspad vanaf industrie de Grens tot Bergen wel is opgeknapt zou het goed zijn het andere zeer slechte stuk ook meteen aan te pakken. Verder is er een onderzoek gaande over de oost/west fiets verbindingen en wordt er ook gekeken naar een eventuele fietsbrug aan de A77. Onofficiële berichten melden dat dit er niet gaat komen.

-          A77:

Voor 2016 is er ook een groot onderhoud gepland voor de A77. Tot op heden hebben we geen berichten dat het niet door gaat, wel is het lastig om contact of informatie te krijgen van Rijkswaterstaat, ook de gemeente geeft dit aan.    

-          Ledenbestand:

Dit jaar heeft HM een andere manier van contributie inning uitgevoerd. Dit om te proberen meer leden te werven en op die manier meer inkomsten te werven. Deze huis aan huis actie heeft het ledenaantal van 333 in 2015 naar 465 nu in 2016. Ook het aantal automatische incasso’s is gestegen naar 260!

Algemeen

-          Naar aanleiding van opmerkingen op de vorige ledenvergadering is de toon van HM krachtiger geworden. Lopende zaken worden beter vervolgd en er worden duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd. Wel is duidelijk dat er regelmatig geïnformeerd moet worden naar de stand van zaken van lopende zaken, er komt weinig initiatief vanuit de gemeente. Opmerking uit de zaal is hoe de gemeente een dorpsraad ziet, wat is de status.

-          Er is geïnformeerd naar een bredere verzekering voor kleine incidenten of schades. Deze is verhoudingsgewijs duur door een hoge eigen risico waardoor de meeste schades buiten deze polis zullen vallen. Besloten is dat er een budget komt om deze incidenten zelf op te lossen. Een opmerking is om te kijken of men een activiteit aan kan melden als evenement en dan aanspraak kan maken op de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente.

-          Er zijn signalen dat er weer gezocht wordt naar een verbetering van de fietsers kruising/oversteek bij de Groote Heeze. HM heeft niets gehoord maar gaat bij de gemeente informeren.

-          Hoofdstraat:

Een vraag is of parkeerhavens aan de Hoofdstraat gebruikt mogen worden als terrasfunctie. Dit is een vraag voor de gemeente waar hier antwoord op kan worden geven. HM ondersteunt het idee maar legt het bij de initiatiefnemer zelf neer.

-          Een algemene opmerking is waarom veel projecten stroef lopen, slecht uitgevoerd worden of kort naar realisatie alweer aangepast moeten worden. Een reden zou kunnen zijn de verschillende externe bureaus die misschien niet de omgeving of de plaats kennen. Ook projectleiders zijn meestal externe bedrijven die nog al eens schuiven met mensen. Een voorbeeld is het kernplan Heijen waar al de 6e projectleider op zit die slechts één dag in de week werkzaam is op de gemeente Gennep en meerdere projecten behandeld.

Werkgroepen

-          Heisa:

Programma voor 2016 ligt vast en wordt weer een feest voor jong en oud. Voor de vrijdagavond zou het fijn zijn als er meer jeugd zou komen.

-          Héjs Néjs:

Het HN heeft nog steeds voldoende artikelen om over te schrijven en verwachten geen problemen. Mochten er nog mensen zijn met ideeën voor onderwerpen dan horen ze dat graag. Voor de toekomst zijn ze we aan het zoeken naar nieuwe redactieleden die ingewerkt kunnen worden om eventueel wegvallen of stoppen van bestaande redactieleden op te vangen.

-          Website:

De site is uitgebreid met een weerstation en loopt voor de rest prima. Wel mogen er meer stukjes aangeleverd worden over dingen in het dorp. Denk b.v. aan activiteiten van verenigingen of andere festiviteiten in het dorp, maar ook jubileums of overlijden van dorpsgenoten. Verengingen geven aan dat ze zelf deze dingen plaatsen op hun eigen site maar wordt dan ook hoofdzakelijk gelezen door eigen leden. Plaatsen op site HM zou elkaar versterken. HM zal de verenigingen aanschrijven en vragen of ze eventueel iemand hebben die dit wil doen.

-          Ommetjes:

De route van de ommetjes worden regelmatig gecontroleerd. Door wat veranderingen bij het kasteel is de route daar wat aangepast. De folders bij het routebord aan de Nieuwwijkstraat moeten regelmatig bijgevuld worden.

-          Promotie:

De promotiegroep kan nog wel wat mensen gebruiken die mee willen helpen bij het opbouwen van activiteiten. Voor komend jaar staan de volgende activiteiten op de agenda. Eerste zaterdag van april de lente activiteit, de opening van de kermis, eerste zaterdag na sinterklaas de kerstboom opzetten. Verder zijn ze aan het kijken hoe de dorpsingangen verfraaid kunnen worden en naar de mogelijkheid om bij festiviteiten vlaggetjes aan de lantaarnpalen te bevestigen.

Financieel

-          HM staat er goed voor en heeft reserves opgebouwd voor eventuele tegenslagen in de toekomst. Ook de Heisa van 2015 heeft goed gedraaid. Verder is sinds 2015 het subsidie bedrag van de gemeente verdubbeld.

De eigen reserves zijn ook nodig om subsidies aan te kunnen vragen voor de inrichting van een mogelijke huuskamer. Zonder voldoende eigen middelen als eerste back-up kan dat niet.

-          De kascontrole is goed verlopen, alles was duidelijk, goed onderlegd en traceerbaar. Met dank aan Josette Helmond en Ton van Wissing.De kascontrole voor 2016 zal gedaan worden door Angeline van Tankeren en Ton van Wissing.

-          Geld in de kas moet teug stromen in het dorp, ideeën zijn welkom!

Rondvraag

-          Is HM nog bezig met de kruising aan de Groote Heeze. Antwoord: nee HM is niet geïnformeerd en zelf ook niet mee bezig.

-          Kan HM niet meer zaken die lopen bekend maken in de media, zeker als het om klachten richting gemeente gaat. Antwoord: hier is al over gesproken en per geval gaat er bekeken worden of dit meerwaarde heeft.

-          Loopt er nog iets met betrekking tot het parkeren bij D’n Toomp? Antwoord: parkeren bij D’n Toomp is een onderdeel van het kernplan , momenteel loopt daar niets maar staat nog wel op de agenda.

-          In Gennep gebeurt van alles om te verfraaien en te verbeteren, waarom duurt het in de kerkdorpen zo lang en gebeurt er zo weinig? Antwoord: deze vraag hebben we al meermaals gesteld, echter nooit een duidelijk antwoord gehad. Vooral het dorp Heijen welke met alle industrie en toerisme zoals Centerparcs veel geld in de kas van Gennep brengt zou anders behandeld moeten worden. Heijen bakt de taart voor Gennep maar krijgt de kruimels.

22.20u. Sluiten van de vergadering    

 

Terug naar bestuursverslagen 2016