vrijdag 7 mei 2021

Verslag overleg omwonenden veld Hoofdstraat

23-02-2015 Plan-B.
Voorwoord.
In januari 2014 heeft de raad, in tegenstelling tot het collegevoorstel, gekozen om de bouwplannen die bij het kernplan horen te realiseren aan de oostzijde van het veld aan de Hoofdstraat. Hèjje Mojjer (HM) was vooral teleurgesteld over wijze waarop het besluit genomen is en de keuze van het ‘Heisaveld’. Zeker over de plannen om aan de voorzijde te gaan bouwen.
PDF file of de tekst hieronder:

HM is van mening dat het vrij houden van de voorzijde van het veld van groot belang is i.v.m. de etalagefunctie van het terrein en het verbindende karakter van de twee delen van het dorp. Daarom heeft HM de politieke partijen enkele malen uitgenodigd om te polsen of het idee om het terrein vooraan open te houden medewerking zou krijgen. De politiek was in meerder-heid wel bereid om mee te gaan in deze ideeën, maar geeft aan dat HM dit dan in gang zou moeten zetten. Na overleg met de wethouder Jan Welles heeft HM besloten om eerst met de omwonenden in gesprek te gaan om te peilen of er draagvlak is.

Het overleg.

Er zijn bij 21 adressen van omwonenden van het veld uitnodigingen in de bus gedaan. Op de avond zijn 17 personen naar Plan-B gekomen voor het overleg. Na uitleg van de situatie en de reden van het overleg komt de discussie op gang over de ontstane situatie en de manier waarop een en ander gelopen is. Hierna gaan de genodigden in 4 groepen discussiëren over de stelling: ‘Ik onderschrijf het belang van woningbouw voor Heijen’.

Tafel 1: Niet bouwen, van Bommel weg en daar bouwen. Is er wel vraag, veel kavels en woningen te koop

Tafel 2: Wel bouwen.

Tafel 3: Wel bouwen, komt de leefbaarheid ten goede. Komen er wel Heijense mensen op af?

Tafel 4: Gebruik maken van bestaande woningen, kavels die vrij zijn eerst bebouwen (b.v. Eekhoornstraat)

Reacties HM.

Er is vraag naar levensfasebestendige woningen, niet alleen vraag van ouderen, maar ook de jeugd wil op zichzelf kunnen wonen in Heijen. Destion heeft deze cijfers (sociale woningbouw) en wil ook bouwen.

Bouwen op vrije kavels zoals in de Eekhoornstraat is te ver weg van de bestaande seniorenwoningen en andere faciliteiten zoals de winkel, kerk, Toomp, meent HM.

De meeste bestaande woningen die te koop staan zijn te groot voor senioren en te duur voor starters.

De vrije kavels zijn vrije sector en te groot of te duur voor de doelgroepen die zoekende zijn.

Bestaande woningen die te koop staan verbouwen en in richten als kleinere woning of appartement zou gedaan moeten worden door een particulier of projectontwikkelaar. De gemeente of Destion willen dit niet zelf gaan doen, heeft het DB al eerder vernomen van de gemeente. Het DB schat in dat ook het opkopen van het pand van Van Bommel door de gemeente geen optie zal zijn. Verbouwen of omstoten van bestaande woningen en opnieuw opbouwen is veel te duur.

Gezien de ligging en de mogelijkheden zouden de plannen, zoals oorspronkelijk bedoeld en ook bevestigd in een enquête onder de inwoners van Heijen, het beste op het kermisterrein passen.

Deze optie is verworpen door de gemeenteraad.

De volgende mogelijke stap is nu alleen: uitspreken over woningbouw op het veld aan de Hoofdstraat voor- of achteraan.

De meningen van de omwonenden variëren nogal. Eén persoon geeft aan het uitzicht kwijt te raken en bang te zijn voor inkijk van de nieuw te bouwen woningen. De meeste mensen geven aan dat ze het beter vinden om bestaande woningen aan te passen of de plannen uit te voeren op kavels die nog te koop zijn. Diverse mensen geven aan dat het voorstuk open houden voor centrale activiteiten zeker goed is.

“Kan er dan niet aan de zijkant worden gebouwd?”De aanwonenden ervaren de kerstboom op het voorste deel als bijzonder sfeervol.

Een stemming geeft ook aan dat men geen eensluidende mening heeft over de plannen.

Op de vraag wat er met het veld zou moeten gebeuren stemden de aanwonenden als volgt:

Voorzijde bebouwen     : 6 personen

Achterzijde bebouwen : 5 personen

Geen mening                 : 2 personen

Tegen bebouwing         : 3 personen (uit 2 gezinnen)

Niet aanwezig                  : 4 aanwonenden

Conclusie en vervolgacties HM.

Gezien de uitkomst van de avond gaat HM, i.v.m. de haalbaarheid van een motie om het raadsbesluit te nuanceren, niet verder met het promoten bij de gemeente voor het bebouwing aan de westzijde van het ‘Heisaveld’. Bijzonder jammer voor Heijen, gezien de in het voorwoord genoemde argumenten.

Wel zal HM druk gaan zetten op de politiek om het raadsbesluit, bebouwen aan de voorzijde, zo snel mogelijk in gang te zetten. In het kader van de leefbaarheid moet er gebouwd worden en wel zo snel mogelijk. Verder heeft Destion aangegeven geen ‘huuskamer’ te zullen bouwen aan de Hoofdstraat, omdat dit te ver weg is van de bestaande seniorenwoningen. HM wil wel dat er een ‘huuskamer’ komt en zal met gemeente en Destion op zoek gaan naar een oplossing.

Dit verslag wordt geplaatst op de site heijen.info en een kopie ter informatie gaat naar wethouder Welles en de politieke partijen.

In de bestuursvergadering van 2 maart 2015 is bovenstaande besproken.

Toevoeging:

M.b.t. de situering van de huizen: mogelijk kan er toch ‘slim’ worden gebouwd en een ruimte/plein worden vrijgehouden i.v.m. het belang van het Heisafeest en het plaatsen van de kerstboom. Deze worden immers door de Heijenaren, ook door de aanwonenden, als bijzonder sfeervol ervaren.

 

Terug naar bestuursverslagen 2015