vrijdag 7 mei 2021

Verslag ledenvergadering ‘Hèjje Mojjer’ 13 maart 2015

Logo Hèjje Mojjer zonder websiteOpening

Pierre opent de vergadering en legt m.b.v. een power-pointpresentatie aan de 40 aanwezigen nog eens uit over hoe vereniging Hèjje Mojjer (HM) werkt. Wij, het bestuur, luisteren naar de leden en brengen dat naar buiten. In geen geval maken we een keuze op eigen initiatief. Lopende zaken stemmen we af met betrokkenen in het dorp en overleggen met gemeente of andere instanties. Wel bepalen we een koers waar nodig en leggen dat voor aan personen die dat aangaat. Opzet is het bevorderen van een optimaal woon en leefklimaat en het stimuleren van initiatieven vanuit het dorp. De agenda met bijlage is verspreid onder de leden en wordt niet uitgebreid besproken. Iedereen heeft zich in kunnen lezen, waar nodig kan men vragen stellen.

Mededelingen

-          op 28 maart is de actie “schone Maas” waar HM zich met 18 personen voor opgegeven heeft.

-          Op 5 mei wordt 70 jaar bevrijding herdacht in de gemeente Gennep. HM zal hier ook aan meewerken en is bezig met de promotiegroep met het opzetten van een activiteit op het Heisaveld om de lopers, vuur en wensurn te verwelkomen.

-          Voor het Heisaveld is HM al een hele tijd in gesprek met de gemeente om een convenant op te stellen om wat meer vrijheid te krijgen voor activiteiten.

-          Naar aanleiding van het wegvallen van de pinautomaat in Heijen heeft HM contact gehad met de regiobank die wel een pinautomaat in Heijen wil plaatsen. De kosten zijn €1400,00 per maand waarvan de bank de helft voor zijn rekening neemt. De vraag aan de aanwezigen is of HM actie moet ondernemen om een oplossing voor de andere € 700,00 te zoeken. De aanwezigen geven aan dat dit niet nodig is.

-          Door de nieuwe subsidieregeling van de gemeente gaat de subsidie van € 2750,00 naar

€ 5000,00 (ter bevordering van projecten t.b.v. participatie). Wat niet gebruikt wordt, moet terug.

Verslag 2014

Het belangrijkste punt: het Dorps Ontwikkeling Plan moet bijgesteld worden. Veel zaken zijn al gerealiseerd, verschillende zaken lopen en zullen de komende jaren gerealiseerd worden. Een van de belangrijkste is woningbouw op maat voor jong en oud. Een ander punt is het bevorderen van onderlinge contacten voor oudere inwoners. Wij denken hierbij aan een samen eten project en een ‘huuskamer-project’ zoals in andere dorpen al succesvol lopen.

Verder zijn er geen vragen of aanvullingen op het verslag.

Aantal leden

Momenteel heeft vereniging Hèjje Mojjer 303 leden. Dit is nagenoeg gelijk aan de afgelopen jaren. Net als de mensen in de zaal vindt HM het een tegenvallend aantal gezien het belang van de vereniging, het lage contributie bedrag en het gratis huis aan huis dorpsblad.

Het dagelijks bestuur

In de uitgave van het Héjs Nejs, februari 2015 staat een uitgebreid stuk over de vereniging i.v.m. het 5 jarig bestaan van de vereniging. Het bestuur bezoekt bijeenkomsten en vergaderingen die het dorp of haar inwoners aangaan. Denk daarbij aan woningbouw, zorg, welzijn, ouderen, enz. Verder wordt er regelmatig gesproken met de gemeente of politiek over zaken zoals centrumplan, rondweg N270, A77, industrie terreinen enz. Hierdoor zijn er ook gesprekken met instanties als Destion, Rijkswaterstaat, Roovers enz.

Week van goede doelen. Edwin, initiatiefnemer, legt e.e.a. kort uit. Een goede ontwikkeling.

Projectgroepen

-          BROHM. Frits legt uit hoe de ontwikkelingen zijn verlopen m.b.t. de perikelen Hoogveld. Ook benoemt hij de voortgang van de A77

-          Het Hèjs rundje van de ommetjes is opgenomen in de wandelroutes van de Foodwalks. Verder had het folder kistje bij het routebord oud op nieuw niet overleefd en is inmiddels vervangen.  

-          De promotiegroep zoekt nog mensen om het team te versterken. Informatie of aanmelden kan bij Patrick Deenen. David van de Ven geeft zich ter plekke op.

-          Héjs Nejs heeft nog steeds genoeg onderwerpen om over te schrijven. Aanbod adverteerders varieert nogal, maar over het algemeen is blijven de inkomsten gelijk. Meer leden voor de vereniging zou meer inkomsten betekenen. Dit zou het maandelijkse tekort van het Héjs Nejs aanvullen. Complimenten voor Jan Teerling die uitstekend werk verricht m.b.t. adverteerders.

-          De website kan altijd stukjes plaatsen. Alles kan geplaatst worden van buurtactiviteiten tot jubileum bruiloften, uitslagen van wedstrijden, speciale verjaardagen enz. Maar ook mooie foto’s uit het dorp of uit de omliggende natuur zijn welkom. Er wordt dringend een extra persoon gevraagd als back-up.

-          Heisafeest. Er komt weer een mooi feest. Hopelijk kan de winst dit jaar flink hoger worden. Vorig jaar was een heel klein bedrag over.

Financiën

De vereniging staat er financieel goed voor. Een groot deel is echter reserve voor eventuele tegenvallers. Wel hebben we genoeg gespaard om terug te laten vloeien in het dorp. Er is een lijst opgesteld met vaste bedragen voor activiteiten en onkosten door het jaar heen. Deze bedragen zijn opgenomen in de statuten van de vereniging en goedgekeurd door de aanwezige leden in de zaal. Voor seizoen 2015/2016 zoeken we mensen voor de kascontrole. Ton van Wissing en Josette Helmond melden zich aan.

Begroting 2015

Uit de begroting blijkt dat de vereniging toch wat inteert. Hejs Nejs is een duur blad. Vandaar dat contact is gezocht met een subsidioloog om extra gelden te generen.

Bestuur

Volgend jaar zijn er 6 mensen van het bestuur aftredend en herkiesbaar. Graag hebben we nieuwe bestuursleden, liefst wat jeugdigere en aangezien we alleen mannen hebben zijn dames ook zeer welkom. Frits heeft na het aftreden van Frans het dagelijks bestuur versterkt en blijft dit doen. Na stemming van de zaal is Frits unaniem aangenomen voor de functie.

Algemene zaken

-          A77. In 2016 wordt het wegdek van de A77 en de overgangen bij de bruggen vernieuwd. Er is een algemeen onderzoek geweest en toen is er ook gekeken naar de mogelijkheid voor een fietsbrug, dit is in principe mogelijk, maar de kosten zouden door de gemeenten aan beide zijden gedragen moeten worden. De provincie/gemeentes zijn voor meer oost-west verbindingen over de Maas, de A77 is daar één van.

-          Kerkplein. in een eerder overleg tussen HM en de wethouder Welles is toegezegd dat voorjaar 2015 omwonenden en de rest van het dorp geïnformeerd worden over de ideeën voor het kerkplein. Naar aanleiding van het overleg gaat de gemeente het plan verder aanpassen. Hiermee zou dan in 2015 begonnen worden. Het kerkbestuur heeft onlangs nog contact gehad met de gemeente en kregen te horen dat er dit jaar nog niets gaat gebeuren. Eerst moeten de plannen nog gemaakt worden en financieel het een en ander gebeuren.

Het DB heeft binnen enkele weken gesprekken hierover met wethouders Jan Welles.

-          Huuskamer. Als Destion gaat bouwen aan de Hoofdtsraat dan zal daar geen huuskamer project in opgenomen worden. Destion vindt deze locatie daar niet geschikt voor. Gezien het succes in andere dorpen vindt HM en de hele zaal dat er een huuskamer in Heijen moet komen. Samen met de gemeente en Destion zal HM gaan onderzoeken wat voor alternatieven er zijn om dit te realiseren. Gedacht wordt (tijdelijk) in de Rabobank of een ander bestaande woning inrichten. Mogelijk ook bij d’n Toomp. Zoals gezegd kan HM dit niet financieren en zal het moeten komen vanuit de gemeente, Destion. Geprobeerd wordt een link te leggen met ideeën als een (verplaatsbare) kiosk om te gebruiken bij festiviteiten bv. bij D’n Toomp, op het nieuwe kerkplein, aan de Hoofdstraat? Mogelijk ook middels subsidies via subsidioloog Jos Gerrits. (Moet nog worden opgestart).

-          Verfraaien Heijen vanwege het 5 jarig jubileum. Op de vraag naar tips of ideeën komen de volgende suggesties:

Een park in het dorp.

Dorpsentrees verfraaien.

Mooiere duidelijke wegbewijzering.

Beeld van Peter Roovers

Kerkplein aankleden (uitlichten kerk, waterpartij, aanplant enz.)

Buurtschappen uitbeelden (Smele, Langeven , Brem enz.)

Bankjes plaatsen (bij de Troefmarkt, op verschillende plaatsen waar mooie uitzichten zijn zoals op de dijken).

Combinatie park/kerkplein.

Rondvraag

Wordt er nog wel eens gesproken over een pontje tussen Heijen en Boxmeer? HM heeft niets gehoord over deze plannen of ideeën.

Tot slot

Het is tijd dat er voor Heijen actie komt en zaken gerealiseerd worden. Alles duurt veel te lang voordat er iets op gang komt. We (DB) moeten nog eerder en sneller aan de bel trekken. We zijn al bezig om meer druk te zetten op lopende zaken om te zorgen dat de gemeente beloftes nakomt.

Voor de toekomst, afspraken concreet maken, tijden afspreken en erop toe zien dat die nagekomen worden. Personen en instellingen aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

Terug naar bestuursverslagen 2015