donderdag 2 februari 2023

Berichten van het bestuur

Logo Hèjje Mojjer zonder website

Ontwikkelingen Heijen

Op 18-11-2015 heeft het DB een overleg gehad met de gemeente inde personen van wethouder Jan Welles, en Henry Reijnen.
Naar aanleiding van eerdere overleggen en aandringen van het DB zijn de volgende afspraken zijn gemaakt:

  • Kerkplein

Het kerkplein wordt gefaseerd aangepakt. Nu eerst het kerkplein rond de kerk zelf. (eerste deel). De voorlichting naar de bevolking van Heijen is op 15 december 2015.
Tweede deel: De afwerking/afronding van het gedeelte van de Nieuwwijkstraat wordt volgende jaar voorbereid, voorwaarde is dat dit project dan in de voorjaarnota 2016 wordt meegenomen.

  • Rondweg
  • De aanpak van de rondweg wordt binnenkort gerealiseerd. Overleg met de betrokken partijen heeft recent plaats gevonden.
  • Fietspad A77
    • Het wegdek en de dientengevolge geluidsoverlast op de A77 wordt voorjaar 2016 aangepakt door Rijkswaterstaat. Wethouder Jan Welles heeft hierover op 3 december overleg gehad.
    • Het onderzoek naar de haalbaarheid van de realisatie van een fietspad langs de brug van de A77 wordt in december afgerond. De gemeente heeft hiervoor het bureau Haskoning ingeschakeld.
  • Fietspad Heijen

De voorbereidende stappen voor het verbeteren van het fietspad langs de Hoofdstraat vanaf Afferden worden ter hand genomen.

  • Voortgang bouwplannen

Omdat er weinig beweging te constateren is rond de bebouwingsplannen op het terrein aan de Hoofdstraat, heeft het bestuur van HM hierover op eigen initiatief een gesprek gehad met Destion en de gemeente. Om er voor te zorgen dat er gesproken en gewerkt gaat worden vanuit een gelijke visie en aanpak, hebben HM de gemeente en Destion in januari  een bijeenkomst over de bouwperikelen. De bewoners zullen van de vervolgstappen op de hoogte gebracht worden.

Algemene jaarvergadering

Op vrijdag 26 februari is om 20.00 u. de algemene ledenvergadering in Plan B.

Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd!!

De algemene ledenvergadering krijgt tijdens deze vergadering inzicht in ontwikkelingen en financiën.

M.b.t. uitvoering, bijstelling en voortgang ontwikkelingen wordt e.e.a. ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voorgelegd.

De voorlopige agenda:

1.   Activiteiten bestuur, o.a.

       - bijeenkomsten gem. Gennep/ gesprekken met instanties

       - voorstel wijziging werven van leden/innen van contributie (zie punt 3 en 4)

2. Kernplan

3. Voortgang projectgroepen

4. Financieel verslag 2015 en begroting 2016

5. Wijziging bestuur.

6. Plannen 2016 e.v.

7. Rondvraag.

22.00 u. Sluiting.

 

Terug naar bestuursverslagen 2015