Logo Hèjje Mojjer-zonder websiteDatum: maandag 30 juni.     Tijd: 18.30 u.                             Plaats: D’n Toomp, Heijen

Doel: Bespreken visie kernplan Heijen -heroverwegen bouw locatie direct aan de Hoofdstraat

Aanwezig:

namens politieke partijen:

PVDA - Elly Gijbers en Luc Brouwer

D66     -Paul Wessels

CDA     -Ingrid Voncken

Kern   -Gerry Ehren

SP       -Rob Janssen, Frans Sinel, Anieta Janssen,

VVD   -Janine van Hulsteijn

politiek toehoorder:

Kern   -Jan Welles, portefeuille ruimte. Milieu en kernen.

Aanwezig namens Hèjje Mojjer:

Pierre Hendriks

Frits Basten

Edwin Jans

Henk Kerkhoff

Jan Helmond

Uitgenodigd namens Hèjje Mojjer:

Richard Keuninx, manager Pantein.

Voor het overleg vraagt de heer Welles of iemand problemen heeft met zijn aanwezigheid. Dat is niet het geval en hij geeft aan aanwezig te zijn als toehoorder.

  1. 1.Probleemstelling
  2. 2.Reacties

Pierre schets kort van de ontwikkeling van het centrumplan Heijen: DOP- Bureau schetsbijeenkomsten – verweer aanwonenden kermisplein– peiling huis aan huis– enquête- geen duidelijke uitspraak – commissie – vergelijking modellen – financiën - commissieverg. –raadsbesluit. Argumenten: financiën, wordt toch allemaal volgebouwd, open plek houden – brief HM: gebruikt en genegeerd – gesprek weth. Vandermeulen.

HM stelt het op prijs dat de gemeente geld heeft gespendeerd en moeite heeft genomen om zo zorgvuldig mogelijk hier een besluit over te nemen.

HM wil een heroverweging/nuancering van het raadsbesluit, zodat achteraan gebouwd wordt en een vrije ruimte aan de voorzijde van de Hoofdstraat blijft. De redenen zijn al in een brief verwoord en ingesproken tijdens de raadsvergadering van 17 februari. Verder verwijst Pierre naar het onderbelichte advies van het stedenbouwkundig Gelders genootschap ( “Vergelijking modellen toekomstige bouwlocatie Heijen”) : de etalagefunctie en met name het bindend karakter tussen de twee delen van Heijen van het terrein aan de Hoofdstraat. “Het evenemententerrein aan de Hoofdstraat heeft de potentie om verder ontwikkeld te worden tot een belangrijke schakel in de hoofdstructuur van het dorp; een schakel tussen de Nieuwwijkstraat, de Hoofdstraat en het karakteristieke gebied richting Maas.”

Pierre stelt dat het doel van de vereniging HM is om Heijen leefbaar, vitaal en attractief te houden. “Wat is goed voor Heijen nu en in de toekomst.” Zeker nu de Hoofdstraat autoluw is gemaakt is dit voor Heijen een kans.

HM vraagt om het geringe financiële verschil tussen de plannen niet maatgevend te maken, maar de visie op het dorp.

De reacties van de verschillende partijen zijn over het algemeen hetzelfde als tijdens de raadsvergadering van 20 februari.

-          D66 blijft bij hun standpunt en aanhoort de rest van de gesprekken, neemt het wel mee terug naar de partij. Geeft nog wel mee dat voor of achter voor hen geen punt was en dat D66 zodoende voor de goedkoopste variant koos. Mocht de duurdere variant achter op het veld beter uitpakken dan zien zij daar geen problemen in. Zeker niet als dit een betere keuze is voor de langere termijn.

-          VVD is voornemens een motie in te dienen om het raadsbesluit te vernietigen indien hier voldoende draagvlak voor is en is dus voor bouwen aan de Nieuwwijkstraat.

-          PvdA geeft aan gekozen te hebben voor het collegevoorstel, bebouwing aan de Nieuwwijkstraat. Geeft aan achter het voorstel van de VVD te staan: vernietigen van het besluit en toch te kiezen voor de variant aan de Nieuwwijkstraat.

-          Kern geeft aan geen probleem te hebben met de variant om de voorzijde aan de Hoofdstraat vrij te houden.

-          CDA geeft aan dat het onderzoek goed en zorgvuldig voorbereid was, de raad koos ervoor het college opnieuw te laten onderzoeken wat de beste keuze is. Verder geven ze aan dat ze het gevoel hebben dat HM dit overleg eerder had moeten doen , HM heeft te lang gewacht met aangeven wat ze eigenlijk wil. (Pierre benoemt weer de brief van december 2013 waarin bogenoemde visie al is verwoord)

-          SP heeft niet direct een mening, maar is van mening dat het belangrijk is de vertrouwens-breuk van HM ten aanzien van de gemeente te herstellen

-          Kern geeft aan dat het besluit is gevallen en dat er nu gekeken moet worden naar een zo goed mogelijke inrichting van het plan.

  1. 3.(Bredere )visie

Pierre stelt Richard voor als gast van HM om zijn visie als Manager in de zorg uit te leggen.

Richard schetst in een heldere visie dat er meer nodig en mogelijk is dan alleen seniorenwoningen: ook woningen voor jeugd. Er dient gekeken te worden naar meer elementen dan alleen wonen.

Hoe kun je elementen van zorg en wonen van diverse groepen koppelen, zeker in het kader van de participatiesamenleving. M.b.t. leefbaarheid spelen ook elementen als een fysiotherapeut of een kapper die naar de mensen toe komt. Veel zorg en bebouwing wordt gesitueerd in Gennep, mede doordat zorginstellingen daar de gronden al hebben en daar dan ook bouwen. Bekeken zou kunnen worden of er misschien gronden geruild kunnen worden in Heijen zodat ze makkelijker hier iets kunnen neerzetten. Voor dit soort projecten moet men verder kijken dan geld, kijk naar de toekomst. Nu de kans grijpen anders krijgen we er later spijt van.

4. Voortgang

- Samenvattend: VVD en PvdA stellen een vernietiging van het raadsbesluit voor. Kern is daartegen, maar alle partijen geven aan deze gevraagde nuancering van het besluit mee te willen nemen naar hun partijoverleg.

- VVD geeft aan dat ze niet verwachten dat er dit jaar nog een beslissing genomen gaat worden (niet alle partijen zijn het daar mee eens). Verder geven ze aan het voorstel om het besluit te vernietigen door te willen zetten, maar hebben daar wel ondersteuning van andere partijen voor nodig.

-D66 geeft aan het mee terug te nemen naar de partij en voor eind juli met een antwoord te komen.

5.Slotconclusie

HM geeft aan dat dit overleg niet is bedoeld om het hele plan terug te draaien. HM wil een zo goed mogelijke invulling in het belang van het dorp. De reden dat HM (opnieuw) de dringende wens uit de voorzijde aan de Hoofdstraat open te laten heeft te maken met feit dat deze wens ook pas later in het proces nog duidelijker is geworden. De afgelopen jaren zijn er verschillende activiteiten op het voorste deel aan de Hoofdstraat geweest van herfst- en lentefeesten tot kerstboom en van Heisafeesten tot bouwfeest voor het carnaval. Zodoende werd er steeds meer gesproken over de perfecte ligging en afmeting van het terrein. Mensen spraken bestuursleden van HM aan om zich hard te maken voor dit stukje Heijen. De gemeenschap van Heijen staat hier blijkbaar achter.

Alle partijen zijn het erover eens dat vernietiging van het besluit veel werk en tijd zal gaan kosten. De financiële (kleine) verschillen tussen de scenario’s m.b.t. het bouwen zijn echter minder belangrijk op langere termijn. De visie op het dorp is maatgevend! Het is belangrijk om de goede keuzes te maken. Aangezien er nog geen enkel uur besteed is aan de uitvoering van het raadsbesluit is nuancering/ bijstelling/sturing mogelijk.

HM zou graag willen weten wat Destion vindt. Kunnen zij zich vinden in de keuze en hun ideeën daar uitvoeren?

6. Andere belangrijke dossiers

Tot slot geeft Pierre aan dat er nog andere zaken spelen in Heijen:

-          In het kernplan zijn verder nog het kerkplein en parkeerplaatsen bij D’n Toomp opgenomen. Wat is daar de status van? De partijen geven aan geen van allen te weten of en wat er loopt wat betreft deze projecten.

-          Momenteel loopt er een zaak over het vaststellen van de nieuwe bestemmingsplannen voor industrieterrein Hoogveld. Het gaat HM om de omwonenden die daarbij betrokken zijn maar ook voor invloeden op langere termijn op heel Heijen. Het is niet helemaal duidelijk wat dit betekent voor Heijen. Volgens de heer Brouwer wordt het huidige bestemmingsplan gehandhaafd en is er alleen kans dat de bestemming op de woningen direct aan het industrieterrein gaan veranderen. Mevrouw Voncken geeft aan dat ze bij de rechtszaak bij de Raad van State aanwezig is geweest en dat de kans dat de industrie zwaarder en intenser wordt zeker aanwezig is als de aanvraag van AVG toegekend wordt. AVG geeft aan dat zij in hun bedrijfsmogelijkheden gehinderd worden door de huidige bestemming.
HM geeft de partijen mee, dat als gevolg van een falend handhaven, reageren en optreden in het verleden door respectievelijk de gemeente Bergen en Gennep, de direct aanwonenden en Heijen opnieuw de dupe dreigen te worden als de gemeente niet zorgvuldig en op tijd hun huiswerk in zake de onderbouwing en bewijsvoering over het bestemmingsplan overdoen. De Raad van State heeft de gemeente Gennep de opdracht meegegeven dit binnen 52 weken te doen. De VVD heeft hier al vragen over gesteld in de gemeenteraad.

-          Als laatste nog de ontwikkelingen op de Brem en de mogelijke effecten op Heijen de varianten Maesen en Winkelmolen. Beide partijen hebben hun plannen ingediend. Kern geeft aan dat er ook nog gesproken is over een dure variant en dat is het terug brengen naar agrarische bestemming. Van alle varianten valt wat te zeggen. Voor HM en de inwoners van belang: wat is het effect op en voor Heijen.

-          Tenslotte is nog opgemerkt dat er contact is met de gemeente en Rijkswaterstaat over de oplossing van de geluidsoverlast van de A77. Dit probleem wordt in 2016 opgepakt. De mogelijkheid van een fietspad langs de A77 wordt in 2015 onderzocht.

Met deze laatste opmerkingen sluit Pierre het overleg en vraagt de aanwezigen of het een vruchtbaar overleg was. De reacties zijn positief: dit overleg is als prettig en zinvol ervaren.

  1. 7.Afspraken:
  • alle politieke partijen geven aan deze gevraagde nuancering van het besluit mee te willen nemen naar hun partijoverleg
  • De politieke partijen geven aan het vervolg binnen hun partijen aan HM te communiceren.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. 8.Toevoeging:
  • HM wil de partijen over twee maanden weer uitnodigen voor een vervolgbijeenkomst in deze vorm om te horen hoe het vervolg binnen de partijen is.

 

Terug naar Hejje Mojjer bestuursverslagen 2014