vrijdag 7 mei 2021

Inspreken bij Raadsvergadering Gennep maandag 17 februari 2014

Logo Hjje Mojjer-kleinerTekst en argumenten bij inspraakbeurt Raadsvergadering Gennep maandag 17 februari 2014 door Pierre Hendriks, voorzitter van de vereniging/dorpsraad, Hèjje Mojjer.

“Het doel van deze inspraakgelegenheid is: de mening van vereniging HM weergeven.

Vandaag staat een zeer belangrijk punt aangaande Heijen op de agenda: het centrumplan/ het Masterplan Heijen. Voor u ligt zo meteen het voorstel van burgemeester en wethouders met als uitgangspunt het DOP van Heijen.

Het voorstel omvat 3 punten:

 1. Keuze van de bouwlocatie

     In dit voorstel worden 3 modellen genoemd:

 • Model Nieuwwijkstraat
 • Model direct bouwen aan de Hoofdstraat
 • Model Groene zone aan de Hoofdstraat met daarachter bebouwing.
 1. Instemmen met de totaalvisie voor het centrum van Heijen.
 2. Een krediet vaststellen voor uitwerking van het centrumplan

Hèjje Mojjer heeft als hoofddoel de leefbaarheid van Heijen te behouden en te versterken: o.a. het attractief maken en houden van Heijen.

Heijen heeft hopelijk straks een herkenbaar hart en is fit genoeg voor een lang en gelukkig leven!!

Heel prettig om te constateren dat het gemeentebestuur grote waarde hecht aan de uitvoering van het Dorpsontwikkelingsplan van 2009 door een integrale aanpak van de kern van Heijen. Dit omvat het herinrichten van de Hoefstraat/ kerkplein, het realiseren van meer parkeerplaatsen bij d’n Toomp, het creëren van een ontmoetingsvoorziening voor ouderen en het plegen van woningbouw.

M.b.t. het laatste punt: het is ook prettig om te constateren dat ook het gemeente-bestuur het belangrijk vindt dat er gebouwd moet gaat worden om het dorp vitaal te houden. Woningbouw om jongeren aan ons dorp te binden, maar ook woningbouw voor het groeiend aantal ouderen, zodat ook deze groep kan blijven wonen en recreëren in Heijen.

En dan nu de bouwlocatie!

Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest. Er zijn twee peilingen gehouden in Heijen (qua opzet, inhoud en respons verschillend). Argumenten buitelden over elkaar, het leek duidelijk te worden, maar uiteindelijk (b)leek er geen eenduidige mening te zijn.

Hèjje Mojjer bleef neutraal. Het algemeen belang, en niet het privébelang van inwoners, staat voorop!

Op 13 mei ’13 is een uit de raad een werkgroep opgericht en zijn er middelen beschikbaar gesteld om de zaken rond het kernplan helderder te krijgen. Dit heeft onder andere geresulteerd in het dorpsoverleg van 5 september en de presentatie van de plannen op 31 oktober 2013.

En vandaag, dus, is het dan eindelijk zover: het vaststellen van de bouwlocatie door de gemeenteraad.

In aanloop naar deze raadsvergadering bleek dat de commissieleden in de Commissievergadering van di. 4 feb jl. het agendapunt Masterplan Heijen rijp vonden voor deze raadsvergadering. Er kan een besluit worden genomen. Enkele partijen spraken in de commissievergadering zelfs al hun mening uit m.b.t. de bouwlocatie.

Wij als Hèjje Mojjer hebben steeds geen voorkeur over Nieuwwijkstraat of Hoofdstraat uitgesproken. Als er maar gebouwd wordt en de kern vernieuwd wordt.

Maar nu heeft het bestuur van Hèjje Mojjer duidelijk wel een mening m.b.t. de 3 modellen!

Het enige wat wij erg belangrijk vinden is dat wij als vereniging, maar ook alle andere verenigingen binnen het dorp,  gebruik kunnen maken van het gedeelte direct aan de Hoofdstraat als evenemententerrein. Wij weten dat meerdere groepen in Heijen hier ook in de toekomst (en nu ook al) gebruik van willen maken.

Het voltallig bestuur van Hèjje Mojjer vindt de etalagefunctie van het terrein, direct aan de Hoofdstraat van cruciaal belang voor Heijen!! In ieder geval dient dat deel open te blijven! Dat is ook aangegeven in de brief van 08-12-2013 gericht aan het college en aan de politieke partijen.

Waarom is dat deel van het terrein aan de Hoofstraat voor Heijen zo belangrijk?

 1. In een etalage wordt geëtaleerd hetgeen wordt aangeboden. Een etalage heeft een signaalfunctie, is beeldbepalend, lokkend!
 2. Het terrein ligt nu, nu de Hoofdstraat autoluw is en Heijen niet meer wordt verdeeld door die Hoofdstraat, midden in Heijen en is voor Heijen DE etalage! Alle activiteiten die daarop plaats vinden zijn duidelijk zichtbaar en worden uitgelicht voor Heijenaren en passanten. Ze worden niet alleen duidelijk zichtbaar, maar ook meeleefbaar!!
 3. In het stedenbouwkundig advies van het Gelders genootschap wordt gewezen op het belang van het open houden van het terrein aan de Hoofdstraat.
 4. Om in de toekomst aan de doelstellingen van de gemeente te voldoen wat betreft burgerparticipatie in Heijen hebben wij grote binding en saamhorigheid binnen de Heijense gemeenschap nodig. Het blijkt steeds weer dat het terrein nu al een sociale functie vervult. Het is een plek van ontmoeting. Niet alleen door het Heisafeest en activiteiten van Hèjje Mojjer. Maar, zoals gezegd, er komen nu ook andere groepen uit Heijen, buiten Hèjje Mojjer, die dit terrein een perfecte plek vinden voor een gezamenlijke activiteit!

Dit terrein versterkt de sociale cohesie van het dorp! Kortom: de activiteiten die nu al op dit terrein plaats vinden (en hopelijk steeds meer in de toekomst) zijn van wezenlijk belang om die binding en saamhorigheid te bevorderen.

 1. Het moet ook worden vermeld dat de horeca van Heijen door de nabijheid sterk profiteert van evenementen die op dit terrein worden georganiseerd.
 2. Tot slot, en niet onbelangrijk: als dit terrein niet meer beschikbaar zou zijn, zou dit de doodsteek kunnen zijn voor het Heisafeest, dé binder en oppepper van Heijen bij uitstek! Een andere plek voor het Heisafeest is niet alleen ruimtelijk onvoldoende, maar ook qua uitstraling (zie punt etalagefunctie) onder de maat.

Resumerend:

Voor Hèjje Mojjer is het bouwen direct aan de Hoofdstraat onverenigbaar met het belang van en voor Heijen.

Het model ‘direct bouwen aan de Hoofdstraat’ is voor Hèjje Mojjer en voor Heijen dan ook geen optie.

Wij gaan er van uit dat u deze argumenten zwaar zult meewegen in uw besluitvorming m.b.t. de keuze voor de bouwlocatie.

 

Terug naar Hejje Mojjer info 2014