Klik op foto of logo voor meer info!
word lid HM
     Voor oudere berichten kijk bij archief

Datum: vrijdag 21 mrt 2014.
Aanwezig namens het bestuur: Pierre Hendriks, Jan Helmond, René van Velthoven, Harrie Graat, Henk Kerkhof, Frits Basten.
Afwezig met kennisgeving, Edwin Jans

0. Opening en mededelingen door Pierre,
* Frans Storms is teruggetreden als bestuurslid en als werkzaam lid bij activiteiten vanwege de houding en het gedrag van de gemeente.
* Yvonne is gestopt als lid van de werkgroep Brohm.
* Afgelopen ledenvergadering is de opmerking gemaakt, dat de enquête over het kernplan politiek gekleurd was. Op dat moment is dit toen ontkend.
Achteraf blijkt Hèjje Mojjer door de gemeente gebruikt te zijn.

*Op korte termijn is een gesprek noodzakelijk met het nieuwe college met de vraag wat van ons als vereniging wordt verwacht en wat kunnen wij van de gemeente verwachten. (Zie brieven HM aan college en raad en het opstappen van Frans Storms)

1. Activiteiten van het bestuur.
*Pierre laat de activiteiten van het afgelopen jaar de revue passeren, m.n. initiatieven in Heijen, div. overleg met gemeente en instanties, DB- en bestuursvergaderingen.

Naar aanleiding hiervan:

Actualiseren van het DorpsOntwikkelingsPlan (punten uit de vorige jaarvergadering)
Toegevoegd moet worden
* de behoeften bij senioren en jongeren.
* de voortgang rond het fietspad langs de A77.
* de noodzaak voor de aanleg van een rotonde ter hoogte van het Hoogveld en de afslag naar de Hoofdstraat?

Aanpak Geluidsoverlast A77
De aanwezigen zijn voor een hardere aanpak. 1e stap het objectief laten meten van de geluidsoverlast. (Er wordt hiervoor ter plekke een offerte aangevraagd, die deze week binnenkomt) Dan wordt de gemeente verantwoordelijk en moeten ze in actie komen.
In Hè.js Nïjs wordt het adres van RWS gepubliceerd waar klachten gedeponeerd kunnen worden met de oproep om te reageren. RWS heeft meerdere keren verteld, geen klachten te ontvangen.

Op 8 april is er een nader gesprek met dhr. Vossen van de Rabobank over de voorgang inzake het sluiten van de pinautomaat.
De reacties over het sluiten en de gang van zaken hierbij zijn negatief. Geopperd wordt om de leden uit Heijen bij de coöperatie te mobiliseren. N.B. In Ottersum staat nog steeds een pinautomaat. Vreemd. Gezochte argumenten m.b.t. sluiting Heijen. Zie artikel in Hejs Nejs

2. Kernplan.
* De ontwikkelingen hiervan worden op de voet gevolgd. (Zie gesprek met de gemeente)
* Over de herinrichting van het kerkplein komt er een gesprek met de omwonenden.
Ideeën van de aanwezige leden: pleinfunctie door sfeeraankleding – mooie bestrating, verlichting, ook veel groen, een fontein/waterpartij, een object van de kunstenaar Roovers (donatie restantbedrag van de Volkdansfeesten) een bankje, aanstralen kerktoren.

3. Voortgang werkgroepen.
* Plannen voor Heisa in het pinksterweekend zien er goed uit. Het programma is rond. Zie ook artikel in Hejs Nejs van maart 2014. Het wordt weer een groots feest.

* Hè.js Nïjs draait voortreffelijk. Probleem de kosten nu en in de toekomst. Hèjje Mojjer heeft nu 304 betalende leden, maar 700 mensen krijgen het blad. De kosten worden betaald uit advertenties, maar momenteel zijn de inkomsten onvoldoende. Nu draagt met name de opbrengst van de Heisa-activiteiten bij aan het opheffen van het negatief druksaldo. Er wordt nagedacht over het oplossen van dit probleem voor de toekomst: bv. niet leden laten betalen, het kerkbestuur mee laten betalen, de leden krijgen het blad gratis en de niet leden kunnen het blad voor bijvoorbeeld een euro bij de Troefmarkt kopen. De projectgroep heeft er wel vertrouwen in dat het huidige maandelijkse verlies kan worden verminderd.

* De website is vernieuwd. Piet heeft er erg veel werk mee. De nodige ondersteuning wordt gemist.

* Brohm heeft het afgelopen jaar een drietal bijeenkomsten gehad met ambtenaren van de gemeente. Op de agenda stonden onderwerpen als: ROC, AVG, Brem. Daarnaast is er in eerste instantie aandacht besteed aan: geluidhinder in Heijen en de verantwoordelijk-heid van de gemeente in deze, de voortgang m.b.t. het fietspad parallel aan de A77, het kernplan, de bouwlocaties, de Hoofdstraatproblematiek, de dijkaanpassingen. De laatst genoemde onderwerpen worden eveneens door het DB in gebracht. Daarom is afge-sproken, dat Brohm zich uitsluitend bezig houdt met het ROC, de BREM en de AVG -gevoelige onderwerpen. Tijdens de bijeenkomsten met de ambtenaren bleek, dat er weinig vooruitgang / veranderingen te bespeuren zijn/waren. De gemeente contact zou opnemen als er veranderingen waren. “Uiteraard” is dit niet gebeurd. Hierover is door Frits met de gemeente gemaild. De vraag hierbij is wederom:”Waarom neemt de gemeente geen contact op, ook als er door de gemeente op afstand gewerkt wordt aan genoemde dossiers.

* Promotiegroep Heijen, mede een initiatief van Frans. Er zijn ideeën m.b.t. de entrees van Heijen. Voorstel: een interview met de promotiegroep in Hejs Nejs.

4. Financieel jaarverslag.
Er wordt het een en ander toegelicht. Situatie nu: vereniging is gezond, maar door het negatieve saldo van Hejs Nejs zal sterk worden ingeteerd. Het bestuur en de projectgroep gaan zich beraden op het genereren van extra inkomsten.

5. Wijziging van het bestuur.
Edwin Jans wordt middels handopsteking unaniem door de aanwezigen herkozen voor de volgende periode van 3 jaren.

Frans wordt in het DB node gemist. Frits wil die vacature voorlopig wel invullen. In een overleg met de gemeente moet echter duidelijk worden welke rol/positie Hèjje Mojjer heeft en wat de gemeente hier mee doet. Het mag niet zo zijn, dat HM in de toekomst bijvoorbeeld mag ‘opdraaien’ voor de zorgplichten die de gemeente naar zich toe krijgt geschoven. De taak van een dorpsraad/of vereniging moet duidelijk en zuiver zijn. N.B een "negatieve" houding van de gemeente moet er niet de oorzaak van zijn dat de activiteiten, festiviteiten die Heijen levendig en sociaal maken, ter ziele gaan. De leefbaarheid van Heijen verbeteren is m.n. een Heijense kracht. Feitelijk moet het voor de gemeente duidelijk zijn, dat zij Heijen eerder nodig heeft, dan omgekeerd.

6. Plannen 2014.
* Verheldering door de gemeente m.b.t nieuwe rol, positiebepalen
* Voortgangsgesprekken door DB met de gemeente (Wanneer en welke agenda)
* Actualiseren van DOP

 

Terug naar Hejje Mojjer info 2014