Op vrijdag 26-11-2010 vond in zaal Schuttershof de eerste Algemene Ledenvergadering van “Hèjje Mojjer” plaats.
(Aantal betalende leden: 275).
De opkomst was helaas niet groot. Er waren 30 leden aanwezig, inclusief de leden van het bestuur en de diverse projectgroepen.
Naast de leden waren Henry Reijnen, contactpersoon van gemeente Gennep en Mart Willems van Synthese aanwezig.
De avond werd vorm gegeven met behulp van een power-point presentatie
waarin de agenda en de diverse onderdelen waren gerangschikt.
Na opening om 19.30 u. door de voorzitter presenteerden de projectgroep Heisa, Hèjs Nèjs, Website. ROC/Brem en Ommetjes in
korte betogen van 5 minuten de evaluatie en de voortgang van hun werk.
Het is duidelijk dat alle projectgroepen zeer hard hebben gewerkt het afgelopen jaar.
(De start van het werken met projectgroepen was pas in september 2009 !)

De concrete zaken zijn nu in Heijen te zien: de opgeknapte dorpsstraat, het fraaie dorpsblad (maandelijks 800 exemplaren,
verspreid door 25 vrijwilligers), de professionele website,
het geweldige dorpsfeest (18 vrijwilligers; het volgende feest is gepland op 29 mei 2011) en nu ook de ommetjes.
Deze laatste projectgroep is pas deze zomer gestart.

Met name de projectgroepen Hèjs Nèjs en het Dorpsfeest (Heisa) konden mededelen dat er nog veel extra vrijwilligers betrokken zijn bij het realiseren van het mooie werk, maar de projectgroepen Website en Ommetjes meldden dat ze nog dringend op zoek waren naar “ extra handen” .
De projectgroep website zoekt redactieleden en een fotograaf om het nieuws van Heijen op de website te zetten;
de projectgroep Ommetjes zoekt nog hulp om verdwenen of nieuwe wandelpaden opnieuw in te richten.

Ook het bestuur is zeer actief gebleken: het oprichten van de vereniging, de ledenwerving, contact met externe instanties,·
de algemene aansturing van de projectgroepen, subsidiëring en fondsenwerving en andere bestuurlijke zaken.

-Na de pauze werden de vragen beantwoord die de aanwezigen tijdens de presentatie op memoblaadjes hadden genoteerd.
In het algemeen bleek de geluidsoverlast door het verkeer over de rondweg en de brug A77 een belangrijk punt.
Ook het betrekken van jeugd bij de vereniging werd belangrijk gevonden.

-Daarna volgde het financieel verslag van de vereniging en de projectgroepn en de begroting voor de komende jaren.
Uit de begroting blijkt dat het geldbedrag wat in het bezit is van de vereniging door subsidies van de gemeente en de Rabobank
en de contributies nu redelijk groot lijkt. Maar dit budget smelt binnen 2 jaren als sneeuw voor de zon tot zelfs een negatief saldo,
als dezelfde activiteiten en diensten (dorpsblad, dorpsfeest, vaste lasten) ook de komende jaren geboden zullen worden.
Aan de inkomstenkant kan komende jaren maar een klein bedrag aan subsidies worden geboekt,
samen met de contributies van de leden. Mogelijke extra inkomsten uit het dorpsfeest zijn nog niet voorspelbaar.
Er zal nog meer kostenneutraal gewerkt moeten worden, of er moeten andere aapassingen worden verricht.
Het financieel verslag was tijdens de vergadering voor eenieder ter inzage.

-Bestuursverkiezing. Bij acclamatie werden de volgende personen gekozen:
Voorzitter: Pierre Hendriks, Vice voorzitter: Frans Storms, Penningmeester:. Harrie Graat.
Bestuursleden: René van Velthoven (Heisa), Henk Kerkhoff (Hèjs Nèjs), Harry Brons (ROC/Brem), Jan Helmond (website).
Voor de taak secretaris is nog een vacature.

-Wijze van innen contributie.
Het bestuur heeft vastgesteld dat de contibutie bij voorkeur per bank moet worden overgemaakt,
met vermelding van het adres.
Contant is eventueel ook mogelijk( inleveren bij Frans Storms)met gebruikmaking van inlegvel Hèjs Nèjs.
In feb-mrt .2011 wordt werkwijze van innen aangekondigd ····· ·via de site en middels een inlegvel in Hèjs Nèjs.
Tip: van de leden die een e-mail adres hebben doorgegeven zal ook de herinnering per mail worden verstuurd.
De noodzaak van de contributie is nogmaals onderstreept: deze zijn financieel noodzakelijk,
maar ook om de vereniging groot en sterk als gesprekspartner van o.a. de gemeente te maken.

-DOP. Uit hetgeen in Heijen nu is gebeurd blijkt dat van de 15 genoemde projecten in het DOP (maart 2009)
er al 6 projecten zijn gerealiseerd. Aan 2 projecten wordt nu flink gewerkt.

- Toekomstplannen van de vereniging:
-····· Vroegtijdig betrokken worden in plannen ROC (bestuur en projectgroep ROC)
-····· Fietspad A77 + geluidsschermen A77(bestuur en projectgroep ROC)
-····· Mogelijk betrekken jeugd (bestuur)

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging info 2010