Versie 24 november 2009

Hans Boekholt
Gonda van den Heuvel
Henk Kerkhoff
Jan Teerling

Aanleiding:
In maart 2009 is het Dorpsontwikkelingsplan Heijen vastgesteld. Hieruit kwam naar voren dat er een grote behoefte was aan
een dorpsblad cq activiteitenblad. Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep Uitvoering Dorpsontwikkelingsplan Heijen (Heje moier!)
op 29 september 2009 is besloten om aan de slag te gaan met een groepje vrijwilligers om te komen tot een dorpsblad
voor Heijen.

Doel:
Het initiatief heeft als doel een enorme impuls aan het dorp te geven, met als motto:
“Als we buiten willen winnen, moeten we binnen beginnen”.
Met andere woorden we zorgen er eerst voor dat er een nog hechtere gemeenschap ontstaat binnen Heijen door elkaar
op de hoogte te houden van het nieuws, wetenswaardigheden, activiteiten etc, waarna we er voor kunnen zorgen
dat we ook buiten Heijen een positieve uitstraling krijgen voor ons dorp en wat er te doen is.

Concrete doelen daarbij zijn:
1.    Bijzondere punten in Heijen onder de aandacht brengen bij de Heijense bevolking
2.    achtergrondinformatie / visie op ontwikkelingen in Heijen en de regio

Doelgroep:
Alle inwoners van Heijen (2.071 inwoners).

Omschrijving project:
Het is de bedoeling om te komen tot een dorpsblad. In dit blad komen diverse onderwerpen aan bod, zoals bijvoorbeeld:
?    infopagina (huisarts, apotheek, ziekenhuis, gemeente, etc)
?    parochienieuws
?    informatie over collectes
?    uitslagen sportwedstrijden
?    carnavalsnieuws
?    nieuws van het gilde
?    activiteitenagenda
?    aan de praat met…
?    geschiedenis
?    colofon
?    limerick Paul Rongen
?    enz

Te bereiken eindresultaten:
Een dorpsblad wat 11 keer per jaar uitkomt en huis-aan-huis (oplage 600-700) verspreid wordt.

Projectorganisatie:
Projectverantwoordelijke: werkgroep Uitvoering Dorpsontwikkelingsplan Heijen (Heje moier!)

Aanspreekpunt:
Projectgroep Dorpsblad Heijen
?    Hans Boekholt
?    Gonda van den Heuvel
?    Henk Kerkhoff
?    Jan Teerling

Looptijd/planning:
Start 1 december 2009, einddatum, eerste uitgave half mei 2010 (dus vlak voor het openingsfeest Hoofdstraat,
voorlopige datum 13 juni 2010)

Projectactiviteiten/stappen:
1.    Formeren werkgroep
2.    Bepalen vorm en inhoud van het blad
3.    Opstellen projectvoorstel incl begroting
4.    Overleg verenigingen Heijen over hun inbreng en combinatie met clubbladen
(aanschrijven verenigingen, vragen om één contactpersoon)
5.    Overleg parochie over opnemen Heisa in dorpsblad
6.    Zoeken sponsoren en financiers
7.    Zoeken drukker/vormgever
8.    Verspreiding (regelen bezorgers)
9.    Regelen feestelijke onthulling (samen met opening Hoofdstraat)
10.    Opzetten redactie / zorgen voor continuering

Een gedeelte heb ik weggelaten.

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging bestuursverslagen 2009