Verslag Werkgroep “Hèje moier”, dinsdag 10 november 20.00 u., Schuttershof
Aanwezig:
Gonda, Yvonne, Henk, Hans, Erica, René, Friso, Patrick, Edwin, Jan Teerling, Gert, Jan Helmond, Piet, Frits, Frans, Harry, Pierre,
Afwezig: Frans Sinel
Als toehoorders: Berry, Germa
Extra aanwezig: vanuit de Hoofdstraat werkgroep van Jan de Valk: Jan en afgevaardigden van Oranjecomit, voetbalclub, … i.v.m. de koppeling van de 2 initiatieven (vanuit Jan de Valk en vanuit Hèje moier) rond de Hoofdstraat.

1.    Voortgang werkgroepen.*
Om verwarring te voorkomen wordt op voostal van Frans besloten verder te speken over projectgroepen.
Vanuit de visie van het DOP Heijen (meer gezamenlijkheid en samenhang in Heijen, samenwerken van verenigingen) z
ijn al 2 groepen aan de slag zijn gegaan.
De korte ronde m.b.t. de voortgang van de projectgroepen laat zien dat er enthousisast en vakkundig is gewerkt.
•    Projectgroep Hoofdstraat (Friso, Erica, Patrick, René)+ Jan en verenigingen.Zie verslag 05-11-09 van Friso.
Doelstelling: een dorpsfeest rond de opening Hoofdstraat. (voorlopige datum 1e zondag in juni: 13 juni 2010),
met als gewenst vervolg een jaarlijks feest op de Hoofdstraat, met jaarlijks een bepaald thema.
o    Alle verenigingen worden door Jan voor dinsdag 17 nov. uitgenodigd om het dorpsfeest uit te werken.
•    Projectgroep activiteitenblad (Gonda, Hans, Henk, Jan T.): voortvarend te werk gegaan. (Zie uitgereikt infoblad met aanleiding,
doelstelling, doelgroep, omschrijving opbrengstverwachting, organisatie, planning + begroting).
Doel: 11x een goed verzorgd en gedrukt huis een huis dorpsblad, met geintegreerde Heisa. Naam? Hèjs nèjs?
•    Projectgroep website (Jan H., Piet): concrete ideeen m.b.t. model website, zelf te bouwen. Er zijn enkele vragen.
o    Geschikte naam voor de website Heijen die overkoepelend kan zijn..
o    Domeinnaam Heijen.nl terug eisen van persoon die namen van dorpen heeft geclaimd
•    Contactgroep/ stuurgroep (Frans, René, Pierre) :
o    Aftrapconferentie 30 sept: visie nieuwe grote gemeente
o    Verg. verenigingscoach
o    12 oktober startoverleg verkeerssituatie Toomp/school
o    Veelvuldig contact gezocht met gemeente, m.n. rond ROC
o    Brief opgesteld waarin college om een onderhoud om uitleg wordt gevraagd i.v.m. status werkgroep en DOP,
slechte communicatie. (zie bijlage)
2.    Verdere bemensing projectgroepen en taakstelling (welk doel, welke termijn).
o    Er blijkt behoefte aan een aparte projectgroep die zich bezig gaat houden met de probekemtieken rond het ROC en het Wozoco.
Yvonne, Edwin, Gert, Harry sluiten zich bij de contactgroep aan voor het overleg met projectleider ROC Marcel Schoonen,
maandagavond 16 november.
3.    Subsidieaanvraag.
Er is dringend een budget nodig, zeker voor de projectgroep Activiteitenblad.
Blijkens de informatie van Alle en Berry kan aanspraak worden gemaakt op de gebudgetteerde subsidie van 2009
voor de Klankbordgroep Heijen: organisatiebudget van € 750,- en € 1500,- projectbudget.
De contactgroep gaat de subsidie z.s.m.aanvragen voor het kalenderjaar ter einde loopt.
o    I.v.m. de aanvraag dienen de projectgroepen z,s,m, een werkbudget op te stellen bestaande uit een opstartdeel,
en een budget voor continu?ring van de activiteit.
4.    Stichtingsvorm?
Subsidie kan zeer waarschijnlijk alleen aangevraagd worden als “Hèje moier” een stichting is.
De stuurgroep/werkgroep gaat hier, gesteund door Alle, vorm aan geven.
•    Behoefte aan een financieel beheerder. (Eelco Schoofs en/of Michiel van Dalen worden als mogelijke kandidatengenoemd)
5.    De groep geeft aan prijs te stellen op doorgestuurd mailverkeer van de contact/stuurgroep met gemeente en instantiën, ter informatie.
6.    PR naar het dorp? Nog niet besproken. Ook belangrijk om de organisatievorm van de werkgroep,
met daaronder de projectgroepen aan te geven.
7.    Volgend overleg: di. 19 jan. 2010 in zaal Schuttershof.

datum    Wat    Wie    gedaan
29-09-‘09    Frans en Pierre nog “ gezicht” van de werkgroep        x
    René sluit zich aan bij de stuurgroep        x
    ‘Aftrapconferentie  Maasduinen’  van 30 september    Stuurgroep/contactgroep    x
    subsidie aanvragen bij de gemeente.    Stuurgroep/contactgroep    
    Werkgroep Hoofdstraat en Activiteitenblad aan de slag        x
10-11-‘ 09    Z.s.m. opstellen budget door de projectgroepen    
Projectgroepen Hoofd-straat, Activiteitenblad, Website, stuurgroep    
Onderhoud vragen college    Stuurgroep/contactgroep    
Bijwonen ROC verg. ma. 16 nov. 2009    ROCgroep + stuurgroep    
Onderzoek stichtingsvorm    Stuurgroep + Alle    
Zoeken naar financieel beheerder    stuurgroep    

*Opmerking:
Gezien de grootte van de groep en de extra gasten was de vergadering wellicht niet voor iedereen effectief genoeg.
Om de effectiviteit te verbeteren wordt voor de volgende keer gevraagd om, zoals al door enkele projectgroepen werd gedaan,
kort en bondig de voortgang en stand van zaken en de gewenste hulp mede te delen.
De projectgroepen krijgen ook de nodige ruimte om zelf op projectgroepniveau voorstellen te formuleren  en werkbeslissingen
te nemen over bv. uitwerking, opzet, details, passend binnen de visie en de DOP-projecten.
Afstemming geschiedt in het grotere overleg. Het beeld en de PR, onder de vlag van “Hèje moier”naar het dorp is een aandachtspunt.
Hoe zorgen we wel voor een gezamenlijk beeld, hoe en wat communiceren we naar het dorp.

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging bestuursverslagen 2009