Klik op foto of logo voor meer info!
word lid HM
     Voor oudere berichten kijk bij archief

Verslag van de informatieverstrekking door M. Schoonen aan delegatie werkgroep “Heje moier”
Datum en tijdstip: maandag 16 november 2009 vanaf 19.00 uur.
Lokatie: Hotel de Kroon te Gennep

Aanwezigen.    
Namens Contactgroep van de werkgroep Heje moier: Ren van Velthoven (Hoofdstraat 43), Frits Basten (Hoofdstraat 25),
Frans Storms (Hoofdstraat 26), Pierre Hendriks (Berkenstraat 11)
Namens  ROC Werkgroep van werkgroep Heje moier: Yvonne Driessen- Janssen (Heesweg 17), Gert Cuypers (Boslaan 1),
Edwin Jans (Meidoornstraat 22) en Harry Brons (Sleen 15) Namens gemeente Gennep: Marcel Schoonen, projectmanager ROC.

Aanleiding:
verzoek van de werkgroep om informatie over de ontwikkeling van het Regionaal Overslag Centrum Heijen
in de gemeente Gennep, verder te benoemen als ROC.
Afspraak is dat er een verslag op hoofdlijnen wordt gemaakt door Marcel Schoonen (MS) met daarin de essentie
van wat er die avond is besproken.

De werkgroep vertegenwoordigt een nog onbekend aantal inwoners uit Heijen en die avond nemen er naast leden
van de Contactgroep ook leden van de ROC Werkgroep van Werkgroep Heje moier deel.

MS geeft desgevraagd aan de gemeente Gennep te vertegenwoordigen. Doel van deze bijeenkomst is informatieverstrekking
over de huidige stand van zaken.

T.a.v. het ROC is te melden dat er een vaststellingsovereenkomst is op basis van een visie die als voorkeursmodel is gekozen
door het college.  De raad is daarover geïnformeerd. Nu is het ook pas mogelijk gerichter te gaan onderzoeken wat de effecten
zijn van de betreffende visie en kunnen belanghebbenden gericht bij het overleg worden betrokken.
Nadat een samenwerkingsovereenkomst met de ROC BV is gesloten, zullen er vele onderzoeken volgen gericht op de
milieutechnische, ruimtelijke en nautische aspecten van de ontwikkeling van een ROC. Deze onderzoeken zullen objectief
inzicht verstrekken en de basis vormen voor inspraak en georganiseerd overleg met belanghebbenden.
Nu op dit moment moet er voor worden gewaakt dat er gespeculeerd wordt op basis van niet onderbouwde informatie
zoals bijvoorbeeld het aantal vrachtwagenbewegingen etc.

De werkgroep geeft aan dat:
•    ze in overleg wil komen met de verantwoordelijke portefeuillehouder van de gemeente Gennep en daartoe een verzoek
in te dienen;
•    ze betrokken willen zijn bij het vervolgtraject van het ROC
•    Geen voorstander te zijn van een eventuele ontsluiting van verkeer vanuit een ROC over de Boxmeerseweg
(in voorkeursmodel ook niet aan de orde)
•    ze bezorgd is over de afwikkeling van verkeer vanuit het bedrijventerrein via Hoogveld richting de provinciale weg
•    ze zich afvraagt of het mogelijk is het overslagterrein meer langgerekt in noordelijke richting vorm te geven.

Afspraak is tenslotte dat:
•    eerst de bestuurlijke reactie op de nog door de werkgroep in te dienen brief wordt afgewacht voordat inhoudelijk gereageerd
kan worden op vragen en suggesties en er definitieve afspraken kunnen worden gemaakt over de wijze van communiceren.
•    tot dat moment M.S. aanspreekbaar is voor de werkgroep voor wat betreft het ROC.

Marcel Schoonen

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging bestuursverslagen 2009