zaterdag 4 februari 2023

Presentatie Dorpsontwikkelingsplan

Geachte wethouder,

De klankbordgroep Heijen nodigt u graag uit om op donderdagavond 5 maart 2009 de officiële presentatie van het DOP Heijen
bij te wonen. Het programma start om 20.00 uur in Zaal Schuttershof, Hoofdstraat 15 in Heijen.
Het afgelopen jaar heeft de klankbordgroep (ondersteund door Synthese) gewerkt aan het opstellen van een Dorpsontwikkelingsplan voor Heijen. De inbreng van inwoners was daarbij van essentieel belang.
Met drie dorpsgesprekken, waar mensen van jong tot oud op af kwamen, zijn de wensen en ideeën van de inwoners geïnventariseerd.
Verder vormde de dorpsbijeenkomst van mei 2007, en het daaruit voortgekomen document
“Standpunt inwoners Heijen – Laot Heijen moier worre!”, een belangrijke bron van informatie voor het DOP Heijen.
Dit alles heeft geresulteerd in een toekomstvisie en in 16 projectideeën (zie bijlage).
Samen met een analyse van de huidige situatie vormen zij het DOP, de agenda voor de leefbaarheid van Heijen.
Het DOP is op 5 november 2008 in concept besproken tijdens een algemene dorpsbijeenkomst,
waarbij ruim 80 inwoners aanwezig waren.

Belangrijke thema’s in het DOP voor Heijen zijn de verkeerssituatie in en om het dorp (met name de Hoofdstraat en de overlast
van vrachtverkeer), de ontwikkeling en overlast van de bedrijventerreinen, de inrichting van een dorpsplein
en het behoud van het voorzieningenniveau. Bij de verdere uitwerking en realisatie van deze en andere projectideeën
spelen de gemeente en andere organisaties een belangrijke rol. Maar ook de inwoners van Heijen
(incl. verenigingen en stichtingen) kunnen hun steentje bijdragen.

Het programma voor 5 maart ziet er als volgt uit:

20.00 uur

Woord van welkom

20.05 uur

Korte inleiding door de Klankbordgroep

20:15 uur

Presentatie van het DOP en de projecten m.b.v. fotoreportage

20.35 uur

Overhandiging DOP aan gemeente en een eerste reactie

20.45 uur

Gesprek over uitvoering DOP-projecten / oprichting burgerforum

21.30 uur

Afsluiting met een drankje

 

In verband met de organisatie horen we graag of u aanwezig kunt zijn.
Heeft u vragen over het programma of over het DOP Heijen?
Neem dan contact op met ondergetekende (tel. 0485-513217) of Alle Postmus (Synthese, tel. 077-3978500)

Met vriendelijke groet,
Pierre Hendriks,
namens Klankbordgroep Heijen

Op 5 november 2008 heeft de Klankbordgroep, na ruim een jaar werken, samen met het dorp
het Dorpsontwikkelingsplan voor Heijen vastgesteld.
Ruim 80 inwoners waren aanwezig bij de presentatie van de toekomstvisie en de bijbehorende uitvoeringsagenda.
In deze uitvoeringsagenda zijn de onderstaande zestien projectideeën benoemd (in willekeurige volgorde) en zijn prioriteiten aangegeven:

 • - Aanpak bedrijventerreinen
 • - Woningbouw op maat
 • - Herinrichting dorpskern
 • - Dorpsplein met ontmoetingsmogelijkheden
 • - 30 km/u zone
 • - Grenzen bebouwde kom
 • - Terugdringen verkeershinder
 • - Toerisme in de kern
 • - Terrasfunctie Hoofdstraat
 • - Toeristisch-recreatief netwerk opwaarderen
 • - Multifunctioneel gemeenschapshuis
 • - Behoud voorzieningenniveau
 • - Eettafel en huiskamerproject
 • - Boodschappenservice
 • - Activiteitenblad
 • Terugdringen geluidhinder A77

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging bestuursverslagen 2009