vrijdag 7 mei 2021

Brief naar B & W DOP

Werkgroep “Hèje moier”
Heijen, 16 november 2009.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Gennep,
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep.

Betreft: Heijen.
Geacht College,
Namens de burgers van Heijen vragen wij uw aandacht voor het onderstaande.

Op 5 maart 2009 is het Dorps Ontwikkelingsplan Heijen “Hèje moier” gepresenteerd aan de bevolking van Heijen en aangeboden
aan het college van B en W.
Dit Dorpsontwikkelingsplan is voortgekomen uit een initiatief in Heijen in 2007 van de  klankbordgroep “ Laot Heijen moier worre”.
Conform het beleid* van gemeente Gennep ( zoals omschreven in de begroting 2009 - samen leven en zorgen ) is vanuit de
oorspronkelijke notitie “ Standpunt inwoners Heijen”, de visie om op een integrale manier te werken aan de leefbaarheid van
Heijen beschreven in bovengenoemd document en vertaald in 16 projecten. Dit in samenwerking met Synthese.

In Heijen is na de zomervakantie verder gewerkt door de werkgroep “Hèje moier” (een vervolg op de klankbordgroep) aan de invulling van enkele projecten. Deze werkgroep bestaat inmiddels uit 20 inwoners van Heijen, die allen zitting hebben in een projectgroep.

Onze vragen nu:

1.    Welke status heeft het Dorps Ontwikkelingsplan? Hoe gaat de gemeente concreet om met de genoemde projecten?
2.    Het ROC.
a.    De werkgroep heeft bezwaren tegen het conceptplan van het ROC. Welke alternatieven zijn er nog?
Waarom zijn de inwoners van Heijen niet vroegtijdig betrokken?
b.    Welke acties onderneemt de gemeente bij een realisatie van het ROC om te zorgen dat het ROC zo min mogelijk
nadelig effect heeft op het dorp Heijen?
i.    De gemeente heeft herhaaldelijk toegezegd de milieunormen te handhaven. Door de extra verkeersbewegingen
(mogelijk 1000 extra vrachtbewegingen per dag), wordt de omgeving aanzienlijk meer belast door meer uitlaatgassen en fijnstof.
Zijn hierover gegevens/rapporten /metingen bekend en zo ja, waarom is dit dan niet openbaar gemaakt?
ii.    De extra verkeersbewegingen zorgen ook voor extra verkeersoverlast, zeker omdat het vrachtverkeer
vlak langs de dorpskern wordt geleid.
Onacceptabel, zoals al meerdere malen door de inwoners van Heijen is verwoord en vermeld in het DOP.
De burgers van Heijen vinden dat  het vrachtverkeer via de toe- en afrit
van fa. Theunissen dient te worden geleid.
3.    Hoe organiseert de gemeente de communicatie?
Bij de presentatie van het DOP is in het voorwoord aangegeven dat de communicatie van de gemeente naar de burgers
(Klankbordgroep ) meermaals ernstig te wensen over liet. De vertegenwoordigers van de gemeente zegden toe dat de
communicatie beter zou worden geregeld. Toch is aan de burgers van Heijen niets gevraagd betreffende het ROC.
Heijen is ook verder niet op de hoogte gebracht van de verdere ontwikkelingen, kortom niet geïnformeerd.
De verbolgenheid hierover en de bijzondere gevoeligheden zijn in een gesprek met dhr. Schoonen
afgelopen maandag 16 november duidelijk verwoord.
De werkgroep verzoekt op korte termijn om een onderhoud met de betrokken Wethouders, betreffende de genoemde punten.
Hoogachtend,
Frans Storms
René van Velthoven
Pierre Hendriks.

Contactpersonen Werkgroep “Hèje moier”.
Een afschrift van deze brief is ook naar de politieke partijen gestuurd.

*Uit de begroting 2009     5 november 2008 - pagina 7
SAMEN LEVEN EN ZORGEN
“ We streven er naar om in 2009, als resultaat van een wijkaanpak, in iedere kern in Gennep een structurele vorm van overleg,
een forum, te realiseren. Dit kan in de vorm van een DorpsOntwikkelingsPlan, of meerdere Wijk-OntwikkelingsPlannen.
De vorm waarin wordt bepaald door input uit de kernen zelf. Naast het realiseren van de basisvoorzieningen geeft dit de
mogelijkheid aan alle kernen om een eigen gezicht te geven aan de directe leefomgeving.”

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging bestuursverslagen 2009