zaterdag 4 februari 2023

Ontwikkelingen Laot Heijen Moier Worre

1.    Er is 25 september 2007 overleg geweest door de Klankbordgroep met Alle Postmus en Mart Willems,
medewerkers van Synthese.
De afspraken zijn dat Alle Postmus in overleg met de gemeente verdere stappen onderneemt om in Heijen het traject verder
uit te zetten om te komen tot een Dorps Ontwikkelings Plan. De mening van de inwoners ven Heijen van jong tot oud
zal dan worden gevraagd m.b.t. meerdere aspecten. (Alle heeft dit ook in Ven Zelderheide uitgevoerd).
Het startpunt vormt het document
Standpunt Inwoners Heijen van mei 2007.
Inmiddels heeft de gemeente middelen toegekend aan Synthese om hier ook de manuren in te steken.
In november heeft de Klankgroep het conceptplan van aanpak DOP Heijen van Synthese ontvangen.
Overleg met Synthese: donderdag 29 november 2007.
2.    Verder is er een toelichtingronde geweest 16 oktober 2007 op het gemeentehuis over het ROC en De Brem.
De gemeenteraad heeft inmiddels voor een meest groene optie m.b.t. de uitbreiding van het ROC gekozen.
Over de verdere invulling en de vragen die de Klankbordgroep heeft m.b.t. effecten op het dorp Heijen
(overlast m.b.t. verkeer, geluid, fijnstof) wordt binnenkort verder overleg gepleegd met dhr. Van Keijsteren,
projectontwikkelaar ROC van gemeente Gennep.
3    Alle politieke partijen hebben blijk gegeven de geluiden uit Heijen serieus te nemen.
Als laatste is zondag 11 november door D66 gemeld dat deze partij een motie indient op 12-11-2007 in de gemeenteraad Gennep.
D66 verzoekt het college een totaalvisie voor het dorp Heijen te ontwikkelen, in overleg met de Klankbordgroep, waarin de
toekomstige aanpassing van de Hoofdstraat en de Dionisiusstraat passen.
Laatste overleg met Cel: donderdag 22 november 2007. De mening van de Cel is: niet eerst wachten op een visie, maar in overleg
met de inwoners van Heijen direct beginnen met de Hoofdstraat, met als basis de uitspraken van ‘ Standpunt Heijen’ mei 2007.
De 3 aanwezige Klankbordgroepvertegenwoordigers kunnen hier in meegaan en stellen in concept de uitvoering
voor van 2 projecten tegelijkertijd :
1.    Een gedegen aanpak van de Hoofdstraat, op korte termijn, na een goede communicatie met de inwoners van Heijen
2.    De ontwikkeling van een Dorps Ontwikkelingsplan (DOP), van waaruit  een integrale visie op de kern Heijen
en omgeving van Heijen wordt ontwikkeld.

4    Andy Knipping, verkeersdeskundige van Gemeente Gennep, heeft contact gezocht met de Klankbordgroep i.v.m. plannen
van de gemeente om voorzieningen te treffen in het kader van verkeersveiligheid. Het handelt met name om 30 km. zones.
Frans Storms en Pierre Hendriks hebben al enkele ideeën op papier gezet m.b.t. aanpassing van de Hoofdstraat in het kader
van het overleg met de verkeersdeskundige.
Overleg 27 november 2007, 19.00 u. Gemeentehuis

5    De Klankbordgroep wil in januari 2008 met Synthese een informatiebijeenkomst beleggen voor de inwoners van Heijen
om de vorderingen vanaf mei 2007 toe te lichten. Ook zullen de verdere ontwikkelingen m.b.t. de Hoofdstraat
en het Dorps Ontwikkelingsplan zo ver als kan uit de doeken worden gedaan.
6    De wethouders Seegers en Houtepen hebben de Klankbordgroep uitgenodigd voor een gesprek:
17 december 2007, 19.00 u. op het gemeentehuis.
Alle data nog op een rij:
•    Overleg Cel: do. 22 november 2007: 19.30 u. D’n Toomp
•    Overleg met verkeersdeskundige Andy Knipping. Gemeentehuis, dinsdag 27 nov. 2007, 19.00 u.
•    Overleg met Synthese: donderdag 29 november, D’n Toomp, 19.00 u. of 19.30 u.
•    Overleg met wethouders Seegers en Houtepen: maandag 17 december 2007, 19.00 u., gemeentehuis
Planning:
•    januari 2009: informatieavond inwoners Heijen.
•    Concept planning DOP
Werkplanning en tijdsinvestering
Wanneer    Actie    Werkwijze
December 2007    
Werkafspraken Klankbordgroep + Synthese     
December 2007    
Inventarisatie Huidige situatie Heijen: beleidskader en thema’s voor gesprekken     
Bestudering beleidsdocumenten/ interviews
Januari 2008    
Voorbereiding themagesprekken:
-    onderwerpen
-    uitnodigingen
-    presentatie thema’s    
Bespreking handvatten gesprekken, organisatie themagesprekken door klankbordgroep en Synthese
Februari 2008    Themagesprekken:
-    Jongeren
-    Verenigingsleven en vrijwilligerswerk
-    Voorzieningen    Plenair en subgroepen; gespreksleiding, verslaglegging
Februari 2008     
Terugkoppeling verslagen themagesprekken    Deelnemers gespreksgroepen en Klankbordgroep
Maart/april 2008    
Samenstelling concept DOP    Synthese
Januari    
Beoordeling concept DOP + verwerking opmerkingen    Klankbordgroep / gemeente/ Verwerking door Synthese
Februari     
Presentatie DOP aan Dorpsgemeenschap Heijen    Klankbordgroep / Synthese

 

 

Terug naar Hejje Mojjer Veeniging bestuursverslagen 2008