zaterdag 4 februari 2023

Herinrichting Hoofdstraat Heijen

VERSLAG    

Datum bijeenkomst
30 Juni 2008
Aanwezig
Wethouder Jansen (Gemeente Gennep)
Bennie Leenders (Gemeente Gennep)
Andy Knipping (Gemeente Gennep)
Jose  (Gemeente Gennep)
Martijn Peters (Advin)
Ernst Jan Nieland (Advin)
Afwezig
-
Kopie aan
Albert den Oudsten, Suzanne van der Bruggen    Datum verslag
6 oktober 2008
Projectnummer
ZOC0806400
Verslagnummer
01
Opgesteld doorKim Valk
Plaats Oss
Onderwerp Herinrichting Hoofdstraat Heijen

    
1    Opening
De kern van Heijen wordt volledig ingericht als 30-km per uur zone.
In het kader van deze herinrichting wordt ook de Hoofdstraat aangepast.
DTV heeft in een studie de te nemen maatregelen omschreven. In Januari van dit jaar zijn als onderdeel van de studie een aantal informatieavonden gehouden. De uitkomsten van deze avond zijn al in het rapport van DTV verwerkt.
Het ontwerp omtrent de herinrichting van de kern van Heijen is tijdens de informatieavond op 30 Juni gepresenteerd.
De volgende punten (m.b.t. de herinrichting Hoofdstraat) zijn aan de orde gekomen: aanleiding, uitgangspunten, toelichting
ontwerp, planning en ruimte voor vragen en opmerkingen.
    
2    Aanleiding
De aanleiding van het project is:
-    integraal verkeer- en vervoersplan
-    inrichting kern Heijen
-    slechte toestand van de weg
-    bewonersavond 9 Januari 2008: plan DTV
-    verbetering verkeersveiligheid
-    verbeteren groenstructuur
    
3    Uitgangspunten
Voor dit project zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Verkeer
-    snelheid 30 km/h
-    rijbaanbreedte 6,5 m.
-    fietsers op rijbaan
-    opheffen voorrangskruispunten
-    aparte voorziening voetgangers
-    beperkte snelheidsverlagende voorzieningen
-    verbod vrachtwagens m.u.v. bestemmingsverkeer
-    inrichting als verblijfsgebied
Civiel
-    bestrating in elementenverharding (stenen) ? infiltratie regenwater
-    Hoofdstraat gedeeltelijk verlagen waar mogelijk (rekening houden met monumentale bomen)
-    Verplaatsen en aanpassen bushaltes t.p.v. Schuttershof + bijbehorende fietsenstalling
Groen
-    inpassing weg in de omgeving
-    versterken groenstructuur Heijen
-    aanplant nieuwe bomen
-    groenstrook tussen rijweg en voetpad (wisselende breedte)
-    parkeervakken (groenstrook)
-    ruimte creëren extra terrasvoorzieningen horeca gelegenheden <-> extra parkeren
-    as van de weg wordt verlegd ? speels uiterlijk
-    openheid houden ? uitzicht uiterwaarden en Huis Heijen

Aanvullingen en bijzonderheden:
?    Belangrijkste wens bewoners is dat de weg goed in de omgeving past.
      Voorbeeld Heijenseweg (echter niet vergelijkbaar, is een gebiedontsluitingsweg!)
?    Aan de Noordkant sluit het project aan op het project “revitalisering bedrijventerreinen”.
      In kader van dit project wordt het verlengde van de Hoofdstraat aangepast.
?    Fietssuggestiestrook krijgt een rode kleur (exacte kleur moet nog bepaald worden).
?    De bushaltes worden aangepast.
?    De gemeente heeft geen duidelijke voorkeur uitgesproken voor het verwijderen dan wel handhaven van de bestaande bomen.
      Advin zal hierover advies geven. Dit zal in verband met de planning door Advin direct kortgesloten worden met de
      groendeskundige van de gemeente (Albert Verlanen: 0622441938).

Het resultaat van de herinrichting Hoofdstraat:
-    van erf grens tot erf grens
-    voetpaden ter plekke van huidig fietspad
-    fietsstroken (rood) met belijning (wit)
-    rijbaan (rood- zwart)
-    tussenstrook met groen, (hoogteverschil)
-    hagen, onderbroken voor parkeervakken, inritten etc.
    
4    Toelichting op ontwerp
Door heer E. Nieland van bureau Advin worden aan de hand van een tekening en bovenstaande uitgangspunten het ontwerp toegelicht.
   
5    Globale planning
*Definitief ontwerp:     September 2008
*Presentatie D.O.:      September 2008
*Uitvoeringsavond:     Voorjaar 2009
*Uitvoering:                 Aansluitend
    
6    Opmerkingen en vragen tijdens bijeenkomst (van zowel bewoners als van de gemeente):
1.    Is het eventueel mogelijk om de snelheid aan te passen voor een deel bedrijventerrein naar 50 km/h ?
2.    Hoe zit het met de overgang van 30-50 km/h zones? ? Bij kruispunt ? moet een verkeersbesluit worden genomen,
       daar kunnen mensen dan eventueel bezwaar op maken.
3.    Bestaat er ook de mogelijkheid om een pleintje terug te zien in het nieuwe ontwerp?  ? nog naar kijken (kop Heikampseweg)
4.    Zorgen de klinkers voor meer geluid? ? minder verkeer, minder hard rijden ? een positief geluidseffect.
5.    Waarom klinkers? ? I.v.m. 30km/h zone (snelheid) + keuze bewoners
6.    Wordt de verkeersveiligheid voor fietsers niet minder doordat de fietsstrook zich op de rijbaan bevindt? ? Discussie gevoerd in Januari.
7.    Komen er controles voor de 30 km/h zones? ? Mogelijk door een verzoek of klacht in te dienen bij de politie,
       die kan dit dan handhaven. Werkt het niet, dan eventueel extra maatregelen.
8.    Waarom een half jaar uitgesteld? ? Heijenseweg had wat tegenslag met K&L.
       Meer voorbereiding nodig, dan eind 2008 plannen klaar (winter) ? Voorjaar 2009 realisering.
9.    Het riool bevindt zich op particulier gebied. Kan nog 15-20 jaar mee, is het nodig om deze nu al te vervangen? ?
       Nee, kost veel, te grote investering. Nu niet doen? ? Nee, tenzij mensen problemen hebben met riool in hun tuin o.i.d.
10.  Is het een suggestie om nu alvast een nieuw riool aan te leggen maar deze nog niet aan te sluiten? ?
       te overwegen, denken we nog over na.
11.  In verleden niks vastgesteld in contracten over riool op particuliere terreinen. ?
       Bewoners krijgen een brief van de gemeente met de status over riool op particulier terrein.
12.  In 2007 zijn er veel punten genoemd, deze zien we weer terug in het nieuwe plan, compliment.
      Wat we nog missen: wandelpaden smal, mogen breder – boulevard ? nemen we mee.
13.  Al het groen moet goed worden onderhouden en bijgehouden anders wordt het een rommeltje. ? straks vlakkere groenstroken + banden.
14.    Haag nodigt uit tot rommelig beeld als er rommel in gegooid word. Kan daar geen gras komen i.p.v. haag?
15.    Tractoren door het dorp geven meer overlast dan voormalig vrachtverkeer! ? voor provincie.
16.    Vrachtwagens vanuit Boxmeerseweg kunnen wel op de Hoofdstraat rijden.
17.    Kan de verlichting ook worden aangepast? ? andere maten ? voorleggen aan Essent in verlichtingsplan.
18.    Verzoek om hoogteverschillen in de weg op natuurlijke manier laten stijgen en dalen. Moet visueel niet opvallen.
19.    Worden er nu geen klinkers neergelegd om straks makkelijker riool aan te leggen? ?
         hoofdzakelijk om 30 km/h zone juist in te richten. Wat het riool betreft wel een voordeel voor in de toekomst ? anders kapitaalvernietiging.
20.    Er zijn ook monumentale bomen waar overlast van is, wordt er iets gesnoeid? ?
        Nee, niet nodig, dragen tevens veel bij aan de sfeer en karakter van het dorp.
21.   Is er nagedacht over de hoogteverschillen van de weg en aangelegen uitritten? ? Ja, wordt door de gemeente aangesloten.
22.   Woonzorgcentrum; Komt er een oversteekvoorziening naar de bushalte aan de overkant? ? Ja, echter geen zebrapad.
23.   Hoe lang zal er overlast zijn? Wat zijn de fases e.d.? ? Deze informatie komt in uitvoeringsavond.
      (Afspraken maken over specifieke situaties zou mogelijk zijn.)
24.   Ik mis een deel v/d Hoofdstraat vanaf Industrieterrein G-H. ? Zit in het plan van revitalisering bedrijven terreinen = ander plan.
25.   Mr. Burgman: punt voor de deur wordt niet over gesproken. ?
       Wethouder legt uit en herhaalt nogmaals tot waar dit project loopt en hetgeen meneer bedoelt is een ander project.
26.   Planning een half jaar uitgesteld, reden hiervoor? ? meer aandacht aan de voorkant, dus duurt iets langer. Na termijn voor
       opmerkingen kan pas het besluit genomen worden het plan vast te stellen. Ligt er ook aan of er bewaar is op de verkeersbesluiten.
27.   Geeft de verkeersbeperkende maatregel geen belemmeringen voor bijvoorbeeld ambulances? ? De maatregelen zijn allemaal
       plateaus, deze voldoen aan de landelijke richtlijnen. Ze worden 8 cm hoog, deze zouden hier maximaal 12 cm. hoog mogen zijn.
28.   Opmerking: Bij fietsenmaker waarschijnlijk drukker. Erf: weg extra dicht aan winkel, in- uitgang aan de zijkant.
29.   Het nieuwe kruispunt is niet besproken. ? wordt nog nader toegelicht
30.   Het kruispunt is als idee in januari gelanceerd, puur informatief, maar is een ander project.
31.   Belangrijkste punt qua veiligheid voor Heijen ? Voor dat kruispunt moet nog een verkeersbesluit worden genomen
       en hebben de mensen nog inspraak. ? Kruispunt is scheiding van 30-50 km/h zone. .
32.   30- 40 cm. hoogteverschil mogelijk? ? Hoofdrijbaan komt lager te liggen, niveauverschil komt
    
7    Vragen en opmerkingen bewoners n.a.v. de reactieformulieren

1.    De eigenaar van de cafetaria is bang dat de overbuurman (Faces) in de zomer zijn parkeerplek als terras gaat gebruiken,
en dat er dan een tekort aan parkeerplaatsen voor de cafetaria zal komen. Deze parkeerplaatsen zullen namelijk ook door de
gasten van Faces gebruikt worden. De 4 parkeerplekken die in het plan staan voor de cafetaria vindt hij aan de lage kant.
In de gemiddelde avondspits staan er 4 a 5 auto’s voor de deur, laat staan in het weekend.
Met als gevolg dat mensen de kasteelstraat als parkeerruimte gaan gebruiken, wat weer voor overlast zorgt.
2.    Niet genoeg parkeerplaatsen Hoofdstraat
3.    De twee bomen aan de zijde van Hoofdstraat 25 bezorgen zeer veel overlast. Het hele jaar door hebben de bewoners
problemen ermee. Luizen, bloesem, bladval en geen goed uitzicht bij de uitrit.
Daarnaast ligt het riool, suggestie: bomen vervangen, riool verleggen, daarmee het voetpad verhogen en de weg verlagen.
4.    Groen onderhoud slecht
5.    Trottoirs breder
6.    Verlichting Hoofdstraat anders
7.    Bomen weg
8.    De geplande parkeerplaatsen voor nr. 26 / 28 zijn niet nodig, deze bewoners geven aan dat ze meerdere plaatsen op eigen erf hebben.
Verder passen deze ook niet in de visie van de klankbordgroep zoals die reeds geventileerd is (brede boulevardachtige wandelzones).
9.    Wordt er ook rekening gehouden met de aanleg van het woon- zorgcomplex? Aannemende dat daar ook parkeergelegenheid komt.
Maak hier dan genoeg parkeerplaatsen.
10.    Parkeervak voor nr. 28. Dit staat nu getekend recht voor onze voordeur op het smalste gedeelte van de hoofdstraat.
Dit moet echt verplaatst worden, aangezien er daar dan weinig ruimte overblijft.
11.    Rovermedia Group vraagt persoonlijk gesprek aan, vragen over de volgende onderwerpen:
-    inrit- parkeerplaats
-    overgang voetpad/ fietspad
-    hoogte verschillen
-    overgang 30-50 km/h.
-    pand- tramhalte Heijen
12.    Een bewoner zou graag het informatiebord verplaatst willen hebben vanwege overlast van vrachtverkeer, die met draaiende motor
blijven stilstaan. Bang dat dit in de toekomst blijft gebeuren, dus liever niet voor de deur.
13.    Ik hoop op geen klinkers
14.    Vaste klankbordgroep om van de Hoofdstraat een ‘boulevard’ te maken zien we nog niet terug ? bredere stoepen
15.    A.u.b. letten op ontsluiting woonzorgcentrum / Heys Hepke (Cafetaria) = onduidelijke kruising. Hoe wordt de nieuwe situatie?
16.    Kasteelstraat ligt 1 meter lager dan het veld waar het woonzorgcentrum komt. Hoe komt de afrit er dan uit te zien?
17.    Rondweg 80 km/h maken i.v.m. ontlasting Heijen, Gennep m.b.t. landbouwverkeer.
18.    Goed plan om de bestaande bomen te handhaven en nieuwe bij te plaatsen.
19.    Heggen wel mooi, maar bieden fietsers geen ontsnappingsmogelijkheid als een vrachtauto van zijn koers afwijkt.
Dus verkleint de verkeersveiligheid voor fietsers.
20.    Vrachtverkeer weren: behalve dat het rijden van vrachtauto straks onaantrekkelijk wordt is een betere waarschuwing aan het begin handig + controles; tevens verbod instellen voor tractoren, tenzij het ter plaatse moet zijn.
21.    Pleintje bij de klomp in plan opnemen: kiosk (muziek) en groen ontmoetingsplein.
22.    Houdt u rekening met het aanbrengen van een inrit kruising Hoofdstraat 1 – Nieuwwijkstraat?
23.    Betreft inrit perceel van M. Coenen Hoofdstraat 35. In de huidige situatie heeft M. Coenen een eigen inrit vanaf de hoofdstraat. Op de schets herinrichting hoofdstraat staat er voor M. Coenen geen inrit ingetekend. Hierbij het verzoek om de bestaande inrit ook bij de herinrichting te laten bestaan.
24.    Voorrang zijwegen is goed omdat dat zeker de snelheid zal beperken/verlagen.

Bewoner (adres bij gemeente bekend)
1.    Ik hoor dat ‘de indeling’ van grens tot grens ligt. Mijn huis ligt op zo’n grens, pal aan het voetpad. Ik denk dat ik hierdoor
mijn privacy ga missen en zou graag een stukje meer grond tot mijn beschikking hebben desnoods kopen.
2.    Er komen klinkers te liggen, dit is denk ik zeer hinderlijk. Al helemaal omdat ik al aan de weg woon.
3.    Bij de vorige bijeenkomst hadden we 2 keuzemogelijkheden gekregen: A: 1.5 weg, rood fietspad, verhoogd voetpad, asfalt,
speling met weg mogelijk, meer groen. B: 2-baansweg klinkers, verhoogd fietspad, voetpad geen speling met weg mogelijk, weinig groen.
Er is volgens de tekening voor A gekozen zie ik tot mijn verbazing klinkers! Buiten dat woon ik pal aan de weg heb geen subsidie
gehad voor dubbel glas om dat we er te laat zijn komen wonen dan verzorg deze maar nu?
4.    Kunnen de bomen die voor mijn huis komen door mij uitgekozen worden / heb ik enige inspraak hierop?
5.    Riool zo ‘over de grond’ lozen, ik denk dat mijn huis met gestapelde fundering hier niet zo goed tegen kan.
Ik wil hier graag uitsluiting over.
6.    Ik denk dat het verstandig zou zijn om ook meteen de riolering aan te pakken!! Deze ligt bij een aantal huizen onder privé grond.
7.    Verder wil ik nog zeggen dat ik de basis van de tekening een zeer goed plan vind en ook mooi!

Bewoner (adres bij gemeente bekend)
1.    Ons huis ligt aan de Hoofdstraat, dicht tegen het fietspad. We hebben een plan gezien waarbij de weg richting de kom
van Heijen wat verschoven wordt, maar op de hoogte van onze woning verandert er niets.
1.    Er wordt daarnaast een haag ingepland. We moeten onze inrit met de auto achteruit rijdend benaderen.
Dit gebeurt momenteel vanuit de berm. Als de haag er staat, zullen we op de weg en/of het fietspad moeten stoppen
om dezelfde actie uit te voeren. Dit is niet verkeersveilig.
2.    Ons voorstel is om de kromming in de weg te verleggen richting Gennep. Ons huis komt dan verder van de weg af te liggen,
waardoor het manoeuvreren overzichtelijker wordt. Als het fietspad (of voetpad) ook worden verlegd,
wordt de groenstrook breder en zou zelfs vooruit de inrit opgereden kunnen worden.
3.    Verder willen we stellen dat klinkers een grotere geluidsoverlast geven dan asfalt.
In de regio Nijmegen zijn er proeven gedaan met fluiterasfalt. We zijn tegenstander van klinkers.

Bewoner (adres bij gemeente bekend)
1.    Waarom wordt er over de situatie en de plannen van de Hoofdstraat de mening gevraagd aan alle bewoners van Heijen
en tijdens de finale fase pas die van de direct aanwonenden? Is het niet van belang allereerst met de direct betrokkenen
rond de tafel te gaan zitten?
2.    Waarom wordt de beantwoording van de reeds meermalen gestelde vragen over het aan twee zijden van de Hoofdstraat
gelegen riool uit de weg gegaan?
3.    Er zijn inspectierapporten verschenen over de toestand van de riolen.
Ik verzoek deze rapporten te mogen inzien en ik verzoek om een afschrift van deze rapporten.
4.    In 2001 werd door wethouder Houtepen aangegeven dat de rioolaanpassing in 2004/2005 in de meerjaren planning was
opgenomen. Waarom zijn deze plannen gewijzigd. Is er sprake van nieuwe op onderzoeksrapporten gebaseerde gegevens?
5.    Hoe vaak zijn er noodreparaties uitgevoerd aan het riool en wat is de aard van deze  reparaties?
6.    In welk jaar zijn de riolen aangelegd en welke schriftelijke afspraken zijn er toentertijd gemaakt met de bewoners
van de percelen waar het riool op particulier grondgebied ligt?
7.    Er bestaan landelijke juridische afspraken over het gebruik (zie erfdienstbaarheid?) van particuliere grond voor het gebruik
van riolen. Is de gemeente hiervan op de hoogte? gaarne een afschrift van deze landelijke richtlijnen.
8.    Er is zonder overleg besloten om gebruik te gaan maken van klinkers in plaats van asfalt. Dit zal een veranderd geluidseffect hebben.
Het inspectierapport met de geluidsmetingen hiervan wil ik inzien evenals de geluidsmetingen uit het verleden die de noodzaak
van geluidswerende maatregelen noodzakelijk hebben gemaakt.
9.    De bomen aan de Hoofdstraat worden regelmatig gecontroleerd.
Gaarne wil ik het inspectierapport over de gezondheidstoestand van de bomen inzien.
10.    Het verleggen van het gescheiden fietspad naar de rijweg zal ervoor zorgen dat vanaf mijn uitrit de verkeersituatie onveilig
wordt omdat een grote boom het zicht op het verkeer belemmert. In geval van ongelukken door de gewijzigde wegstructuur
stel ik de gemeente hiervoor aansprakelijk.
11.    Het onderhoud van de "groenstroken" is op dit moment erg slecht. Hoe ziet het onderhoudsplan er in de toekomst uit?
Twee jaarlijks, maandelijks?
12.    Waarom is de in 2001 geplande tunnel voor fietsers bij de aansluiting Groote Heeze geschrapt.
Is de verkeerssituatie nu ineens zo veilig dat de fietsers zonder gevaar voor eigen leven hier rustig kunnen oversteken?
13.    Het tracé zoals de Heijenseweg in Gennep lag in januari niet ter beoordeling voorhanden. Is hier toen bewust van afgezien
en is het mogelijk om een dergelijke aanpassing voor de Hoofdstraat eveneens te realiseren? Waarom wel/niet?
14.    Is er gedacht over de mogelijkheid / wenselijkheid van rotondes om te komen tot verkeersremmende maatregelen?
Controle door politie zal geen soelaas bieden.
15.    In de tekeningen ontbreekt straatmeubilair. Wordt dit aangelegd, hoe en wat en waar?

Bewoner (adres bij gemeente bekend)
1.    Het verbaast mij enorm dat er in de nieuwe situatie (vooralsnog plan) geen parkeergelegenheid is opgenomen aan de
voorkant van mijn zaak. Dit is zeker in het voorjaar, zomer en herfst een zeer druk bezochte winkel, daarbij komt ook nog het
leveren van goederen met vrachtauto’s en besteldiensten. Ook buitenstaanders (vreemden) die op zoek zijn naar een fietsenzaak,
parkeren nu veelal voor aan de weg. Zoals de situatie nu getekend is kan men parkeren bij cafe Faces aan de overkant van de weg,
wat te denken als deze parkeerplekken in het voorjaar, zomer en herfst ook nog word gebruikt als terras.
Thans heeft cafe Faces zijn privé parkeerterrein volledig ingericht als terras, zodat zijn eigen auto’s en inwonende huurder
(4 stuks) ook al parkeergelegenheid wegnemen voor vooral cafeteria Heijes Hepke en Coenders Tweewielers, en ook nog voor Faces zelf.
De beste oplossing is om (vanuit Gennep gezien) een brede parkeerstrook (die er nu al ligt) te maken.
Zodat bezoekers van de drie genoemde bedrijven en ook nog bezoekers van omliggende woningen voldoende parkeergelegenheid hebben.
Tevens is er dan ook ruimte voor het laden en lossen zodat dit niet op de rijweg hoeft te gebeuren, en er geen gevaarlijke situaties ontstaan.
Voor vooral fietsers en passerende (inhalende) auto’s. Natuurlijk kan men dit in een moderne vorm aanleggen en snelheidsremmend.
2.    Ook bij het gebruik van klinkers als verharding zet ik vraagtekens daar dit lawaai met zich meebrengt.
En het is beslist niet duurder als asfalt. Waarom wordt de sterk verouderde riolering ook niet meegenomen,
zodat de Hoofdstraat binnen enkele jaren niet twee keer opengebroken hoeft te worden zodat er zeker met de gemeente
over inkomstenverlies gesproken moet worden door de betreffende ondernemers daar deze straat 2 maal losgebroken word.
Met praat hier niet over enkele weken, maar zeker maanden of nog misschien in 2 keer jaren??
3.    Veiligheid: Er bevind zich nu een oversteekplaats, in het nieuwe plan niet. Voor bezoekers van Coenders Tweewielers
en Heijes Hepkes en een nog te realiseren bejaardencentrum tevens bewoners van Heijen West
kunnen nu redelijk veilig oversteken wij vinden hier niets voor terug, ik zou een eventueel ongeluk niet op mijn geweten
willen hebben daar er nu een redelijk veilige oversteekplaats is en in de toekomst niet.

Klankbordgroep
1.    Asfalt versus klinkers? In januari is in de gekozen optie alleen gesproken over asfalt. Waarom is daar voor gekozen?
Welke argumenten zijn hiervan van doorslaggevende aard?
2.    De mensen aan de Hoofdstraat maken zich zorgen over geluidsoverlast door klinkers.
Welke onderzoeksgegevens/rapporten kunnen op tafel worden gelegd en worden ingezien?
3.    Is er een rapport / onderzoek m.b.t. de gezondheidstoestand van de bomen? Dient vast te liggen.
4.    Een apart fietspad is veiliger volgens reacties uit Ottersum. Welke rapporten tonen het tegendeel aan?
Uitritten worden onveiliger met fietsstroken op de rijbaan.
5.    Onderzoeksrapport rioolsituatie?! Een van de voorgangers van wethouder Jansen heeft op een bijeenkomst in Schuttershof
in 2004 aangegeven dat het riool aan vervanging toe was. Geen afspraken met de bewoners over het gebruik van privéterrein
voor het riool. In 1994 en in 2007 is er ter hoogte van Coenen / Jansen aan de Hoofdstraat sprake geweest van noodzakelijke
hersteloperaties aan het riool in verband met boomwortels. Het riool ligt ruim 40 jaar. Mogelijk al meer dan 50 jaar.
6.    Wat is het budget wat nu is uitgetrokken voor de herinrichting van de Hoofdstraat? In Januari werd gesproken over 7 ton.
(Ik hoorde dat de extra brug over de Niers ook al 4 1/2 ton kost... Waarom niet de Heijense Hoofdstraat meteen goed degelijk
opknappen zodat we niet over 15 jaar weer moeten emmeren en zand scheppen?)
7.    Het gevoel bij veel mensen: "De wethouder zet zijn verhaal door. We krijgen een gedeeltelijke facelift en dan moeten we niet verder zeuren.."

Gezamenlijk bezwaar bewoners 1:
Klinkerverharding:
Hiermee kunnen we niet akkoord gaan.
We verwachten "fluister"-asfalt zoals gekozen tijdens de bijeenkomst in januari 2008.
We houden de gemeente aan de toen gedane toezegging. Door de voorlichters is in die bijeenkomst niet gezegd dat aan
een keuze voor een 30-km zone een verplichte klinkerverharding verbonden zou zijn!
Integendeel. Zij zijn zelf begonnen over de voordelen van asfalt. Zie blz. 15 variant 2 van het verslag van die bijeenkomst.
Er zijn talrijke voorbeelden te noemen waarbij een 30-km zone uitgevoerd is in asfalt.
Een paar voorbeelden: de Nijmeegseweg vanaf de Niersbrug of de Nieuweweg in Siebengewald. Het kan dus wel.

Woonstraat:
In uw plan stelt u de Hoofdstraat gelijk met een "echte" woonstraat. Dit is echter niet het geval!
Door de Hoofdstraat zal, in tegenstelling tot een echte woonstraat, nog steeds veel groot en zwaar verkeer komen.
T.w. de bussen, landbouwvoertuigen, vrachtwagens t.b.v. de bevoorrading van de ondernemers in Heijen en ook
de vele vrachtwagens die er, ondanks het verbod, toch doorheen rijden.
Een (theoretische) woonstraat is dat in de praktijk nog lang niet! Aangezien alle inwoners en bezoekers van de kern Heijen
alleen via de Hoofdstraat genoemde kern kunnen bereiken en verlaten blijft de Hoofdstraat hoe dan ook een toegang- en uitvalsweg.
Als aanwonenden zullen we bij klinkerverharding gegarandeerd meer geluidsoverlast gaan krijgen.
Door in de Hoofdstraat de voorrangssituatie te handhaven, is er veel minder geluid van afremmend- en optrekkend verkeer
bij de kruisingen.
Door m.n. het zware verkeer zal er bij klinkerverharding eerder en vaker onderhoud nodig zijn. Slecht of beschadigd wegdek
levert bovendien gevaarlijke situaties op voor met name  fietsers. Voor fietsers blijft de Hoofdstraat de doorgaande route.
Denk daarbij aan scholieren, toeristen en ook aan een nieuwe groep: de scootmobielers (het nieuwe zorgcentrum). Klinkerverharding betekent voor deze mensen gegarandeerd minder rij comfort.

Parkeergelegenheid:
Wij kunnen ook niet akkoord gaan met de wegvoering tussen de Nieuwwijkstraat en de Heikampseweg.
Redenen: Het plan houdt een teruggang in van +/-15 parkeerplaatsen.
De geplande 7 haaks gesitueerde parkeerplaatsen voor cafe Faces leveren bovendien veel overlast op voor de naaste buren.
Zeker als deze plaatsen als terras uitgebaat zouden mogen worden! Iets dat we in ieder geval willen voorkomen!
Door het gebrek aan parkeerplaatsen zal de straat zelf als parkeerplaats gebruikt gaan worden.
Met alle onveilige en onplezierige gevolgen van dien. Momenteel worden de nu beschikbare parkeerplaatsen regelmatig ten volle benut. Bij een lagere beschikbaarheid ontstaat dus een tekort.
Ons voorstel is om de weg niet 5 maar hooguit +/- 2 meter naar 't westen te verleggen.
Het blijft dan enerzijds mogelijk om tussen Coenders Tweewielers en het Heijens Hepke, parallel aan de rijbaan, parkeerplaatsen
te creëren / te behouden. Hierdoor blijven het Heijens Hepke en Coenders Tweewielers parkeerplaatsen houden en kunnen de
leveranciers hun vracht lessen. Ook Faces en overige aanwonenden kunnen over die extra parkeerruimte blijven beschikken.
Bovendien is er dan nog net voldoende ruimte om 1 of 2 parkeerplaatsen, parallel aan de rijbaan en recht voor de ingang van
Faces te creëren. Met dit laatste kunnen we alleen akkoord gaan als die plaatsen midden en recht voor de ingang
van het café gerealiseerd worden! De beide naaste buren mogen er onder geen enkele voorwaarde last van hebben!

Bushalte:
U wilt anticiperen op het nieuw te bouwen zorgcomplex door verplaatsing van de huidige bushalten.
We kunnen hier alleen mee akkoord gaan als de overlast voor de aanwonenden tot een minimum beperkt wordt.
Dit betekent dus geen "abri" (bushokje) voor de panden 37, 37A e/o pand Nieuwwijkstraat 2.
Ook de verlichting dient in deze lijn van "geen overlast" voor de deur ingepast te worden.

Oversteekplaats:
Bij een woon/zorgcomplex lijkt het ons van groot belang dat er een oversteekplaats gecreeerd wordt, ook op een 30 km zone
is dit van groot belang. U geeft immers zelf toe dat controle/ handhaving van de snelheid geen prioriteit heeft.

Riolering:
Het staat voor ons buiten kijf dat vervanging van de riolering meegenomen en uitgevoerd wordt.
Twee keer alles openbreken betekent niet alleen dubbele overlast maar ook dubbele/ nog hogere kosten.
Bovendien is deze riolering reeds eerder d.m.v. camera's gescreend en afgekeurd. Ook is er herhaaldelijk toezegging gedaan
dat de riolering vervangen zou worden, Hier zou bovendien budget voor gereserveerd zijn.
Fijn stof: Hiervoor vragen we duidelijk uw aandacht. Door het toenemen van afremmen en optrekken van verkeer zal dit toenemen.
Gezamenlijk bezwaar bewoners 2:
Als naaste en overburen van pand Hoofdstraat 39 tekenen we bij deze bezwaar aan tegen de voorgestelde parkeergelegenheid.

In het voorstel komen de 7 haaks gesitueerde parkeerplaatsen pal aan onze in-/uitritten te liggen.
We zitten dan in een sluis van geparkeerde auto's met onvoldoende zicht op de rijbaan/fietspad.
Hierdoor komt de verkeersveiligheid m.n. bij het uitrijden ernstig in gevaar!.
Verder zijn we mordicus tegen het uitbaten van terras op welke parkeergelegenheid dan ook voor het pand Hoofdstraat 39.
Onze privacy is dan geheel verdwenen omdat we of uitkijken op parkeerplaatsen of op een terras
waarbij mensen bovendien onze woningen inkijken. We zitten dan niet meer vrij in ons eigen huis.
Daarnaast is het creëren van een terras aan de voorzijde van café Faces inmiddels achterhaald omdat door de uitbater
van café Faces reeds een terras met jeu de boules baan gerealiseerd is aan de zijkant van zijn pand op zijn eigen inrit.
Indien de 7 genoemde parkeerplaatsen als terras uitgebaat zouden mogen worden verdwijnt voorts een aanzienlijk deel
van het huidig potentieel aan parkeerruimte. Hierdoor worden automobilisten "uitgenodigd"om hun auto's op het fietspad,
c.q. rijbaan te parkeren.
Voor met name fietsers ontstaat hierdoor een onveilige situatie. Denk hierbij vooral aan de schoolgaande kinderen vanuit Afferden
en Bergen naar het Elzendaalcollege. Wij stellen daarom voor om de parkeerplaatsen op de huidige plek te handhaven,
namelijk tussen Coenders tweewielers en Cafetaria 't Heijes Hepke. Ook deze ondernemers kunnen dan voor hun klanten gebruik
blijven maken van het huidig potentieel aan parkeerruimte.
Verder wil met name de fam. Coenders-Deenen de mogelijkheid behouden dat zijzelf en eventueel privé bezoekers de auto
op hun eigen stoep -voor hun voordeur- kunnen parkeren. Gezien de leeftijd van deze bewoners is het zeer wenselijk
dat zij deze in-/uitstapmogelijkheid behouden.
Als de voorgestelde plannen gerealiseerd zouden worden betekent dit een teruggang in economische waarde van onze panden.
Alsdan zullen we de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.
Ons inziens kan het niet zo zijn dat de leefbaarheid/woongenot van direct aanwonenden en overburen dermate ingrijpend
wordt aangetast ten gunste van 1 ondernemer of voor het mooier worden van de straat, wat overigens zeer de vraag
is gezien de voorgestelde situering van de parkeerplaatsen ter hoogte van nr. 39

 

Terug naar Hejje Mojjer Veeniging bestuursverslagen 2008