donderdag 1 december 2022

Plan van aanpak DOP Heijen

1e concept, d.d.  02 november 2007
Alle Postmus, Synthese

Vraag klankbordgroep Heijen
In het voorjaar van 2007 is in Heijen een klankbordgroep van verontruste inwoners in het leven geroepen.
De groep heeft haar doelstelling verwoord in een motto:
Laot Heijen Moier worre.!
Behoud en verfraaien van hetgeen Heijen nog heeft en het niet verder laten aantasten van de woonomgeving en de woonkwaliteit.
Aanleiding om deze klankbordgroep in het leven te roepen was voornamelijk de ruimtelijke ontwikkeling van het dorp.
Het dorp is volgens de klankbordgroep ingeklemd tussen bedrijven/industrieterreinen en enkele drukke wegen.
De identiteit en leefbaarheid van het dorp is daarmee flink aangetast. Het dorp is bang dat door nieuwe ontwikkelingen het dorp
nog verder aangetast wordt.
De klankbordgroep heeft in het voorjaar van 2007 allerlei acties uitgezet om de mening van de bewoners rond deze ontwikkelingen te peilen.
Dit alles heeft geresulteerd in een document met de naam “Standpunt inwoners Heijen”.
Met dit document is de klankbordgroep naar de gemeente gestapt om haar bezorgdheid kenbaar te maken en te pleitten
voor acties die ten goede komen aan de leefbaarheid van het dorp.
Zowel de klankbordgroep als de gemeente vinden dat er op een breder terrein naar de leefbaarheid van Heijen gekeken moet worden.
Een integrale benadering, zoals recent ook in Ven-Zelderheide met succes is toegepast, is daarbij gewenst.
De Klankbordgroep wil daarom met het document “standpunt inwoners Heijen” als basis gaan werken aan
een DorpsontwikkelingsProgramma (DOP) voor Heijen.
Dit DOP geeft niet alleen de wensen van de inwoners weer, maar legt ook relaties met bestaande ontwikkelingen en overheidsbeleid.
Een DOP zet ook aan tot concrete acties, door op basis van een visie projectvoorstellen te benoemen en daar een prioriteitstelling aan te koppelen.

Uitgangspunten DOP Heijen
-    In het DOP wordt ondermeer een ontwikkelingsvisie opgenomen voor de periode van circa 10-15 jaren.
-    In het DOP worden ideeën en voorstellen opgenomen die bewoners belangrijk vinden voor de leefbaarheid van het dorp. Tevens wordt per voorstel aangegeven welke prioriteit dat heeft voor het dorp en welke partijen van belang zijn voor de uitvoering.
-    Alle inwoners van Heijen worden in de gelegenheid gesteld een bijdrage te leveren aan het DOP-Heijen.
Voor het inventariseren van wensen en behoeften worden gespreksbijeenkomsten georganiseerd over de thema’s Jongeren,
Verenigingsleven en Voorzieningen.   
-    In het DOP Heijen wordt ingegaan op de 6 dimensies van leefbaarheid: economisch klimaat, woonklimaat, sociaal klimaat,
voorzieningenniveau, bestuurlijk klimaat en identiteit.

Plan van Aanpak
De klankbordgroep, waarin enkele inwoners van Heijen zijn vertegenwoordigd, bepaalt de aanpak en bewaakt de voortgang. Synthese zal de Klankbordgroep ondersteunen door zorg dragen voor een goed verloop van de gespreksbijeenkomsten
en verwerking van de geïnventariseerde gegevens in het einddocument DOP-Heijen.
Hierbij zal ook nadrukkelijk gebruik gemaakt worden van het eerder geproduceerde document.
De aanpak bestaat uit drie onderdelen:
A.    inventarisatie van beleidskader en beschikbaar materiaal en verwerking van beschikbare gegevens van het dorp Heijen.
B.    Inventarisatie per thema van wensen en ideeën van bewoners door middel van gespreksbijeenkomsten.
C.    Verwerking van de gegevens in een rapportage en vaststelling rapportage door de werkgroep DOP-Heijen en de inwoners.

De inventarisatie van de gegevens van inwoners (wensbeeld) zal worden getoetst door de gemeente aan reeds
opgestelde beleidsdoelen en lopende projecten. Daarmee wordt duidelijk welke onderdelen van het wensbeeld
binnen het bestaande beleid vallen en voor welke onderdelen nieuw beleid nodig is.
De Klankbordgroep zal met Synthese bepalen hoe de gespreksbijeenkomsten worden georganiseerd.
De uitvoerder maakt een voorstel voor behandeling van de 6 hoofdthema’s of dimensies.
De themagesprekken met inwoners staan gepland voor februari 2008.
Daarna wordt door de uitvoerder een concept DOP Heijen samengesteld en voorgelegd aan de Klankbordgroep.
Het concept DOP-Heijen wordt besproken en samen met een prioriteitsstelling vastgesteld op een algemene dorpsvergadering.
De presentatie van het DOP-Heijen aan de gemeente, politieke partijen, provincie en andere instanties wordt gepland door Klankbordgroep.

Werkplanning en tijdsinvestering
Wanneer    Actie    Werkwijze    Tijdsinvestering
December 2007    Werkafspraken Klankbordgroep + Synthese         3 uur
December 2007    Inventarisatie Huidige situatie Heijen: beleidskader en thema’s voor gesprekken     
Bestudering beleidsdocumenten/ interviews     8 uur
Januari 2008    Voorbereiding themagesprekken:
-    onderwerpen
-    uitnodigingen
-    presentatie thema’s    Bespreking handvatten gesprekken, organisatie themagesprekken door klankbordgroep
en Synthese     10 uur
Februari 2008    Themagesprekken:
-    Jongeren
-    Verenigingsleven en vrijwilligerswerk
-    Voorzieningen    Plenair en subgroepen; gespreksleiding, verslaglegging    15 uur
Februari 2008     Terugkoppeling verslagen themagesprekken    Deelnemers gespreksgroepen en Klankbordgroep    8 uur
Maart/april 2008    Samenstelling concept DOP    Synthese    25 uur
Januari    Beoordeling concept DOP + verwerking opmerkingen    Klankbordgroep / gemeente/ Verwerking door Synthese     6 uur
Februari     Presentatie DOP aan Dorpsgemeenschap Heijen    Klankbordgroep / Synthese    5 uur
Totaal            80 uur