donderdag 1 december 2022

Overleg 01-06-2007

Overleg vrijdag 01-06-2007
Aanwezig:
Namens Klankbordgroep Heijen: P. Hendriks, F. Storms, E. Kusters en J. Jansen.
(verhinderd: F. Basten)
Namens gemeente Gennep: wethouder A. Houtepen, wethouder Nl. Seegers,
beleidsambtenaar H. Reijnen (tevens verslaglegging)
Afspraken:
DOP
1. Verder hulp bij uitwerking naar DOP met steun van bv. Synthese. Voorverkiezing gedaan door initiatiefnemers,
Na de zomervakantie zal de gemeente ook de welzijnsinstelling inschakelen om samen met de Klankbordgroep te kijken welke acties
ondernomen kunnen worden om het plan verder vorm te geven en advies te geven voor de vervolgstappen.
Communicatie
2. De contactpersonen bij de gemeente zijn: bestuurlijk de heer Houtepen en ambtelijk de heer Reijnen..
3. Contactpersoon vanuit de Klankbordgroepisin eerste instantie Pierre Hendriks
2. De voorjaarsnota wordt ter plekke meegegeven
3. Volgende interview Magic TV en wethouder Houtepen: wethouder zal reactie geven op het document Heijen, locatie Hoofdstraat
4. Henry Reijnen zal een datum voor overleg met de Klankbordgroep en betrokken ambtenaren regelen 2 helft augustus 2007.
Doel: de Klankbordgroep informeren over plannen en ontwikkelingen op diverse terreinen in relatie tot Heijen.
Informatie.
5. De heer Henry Reijnen zorgt voor de benodigde stukken (Visiestuk” Vitaal tot in de kern” POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg)
Toezending aan Pierre Hendriks.
6. Di. 12 juni Commissievergadering ROC.
Afgevaardigde Klankbordgroep zal ook aanwezig zijn.
Na de vergadering inzage in
• bestemmingsplan kern Heijen + bedrijventerrein De Brem.