Klik op foto of logo voor meer info!
word lid HM
     Voor oudere berichten kijk bij archief

Actie voor toekomstperspectief van Gennepse kern
Heijenaren op bres voor dorp

lnitiatiefnemers. Frans Storms (links) en Pierre Hendriks willen dorpsgenoten laten meedenken over een attractiever Heijen.

HEIJEN
Laot Heijen èn moier Heijen worre'. Dat is het motto van de actie die Heijenaren Pierre Hendriks en Frans Storms
onlangs opstartten. De beide `actievoerders' maken zich zorgen om de toekomst van Heijen en roepen dorpsgenoten
op daarover na te denken.
Amper een week nadat Pierre Hendriks de actie startte en de affiches en handtekeningenlijsten verspreidde ondertekenden
ruim 300 dorpsgenoten de petitie. Voor de beide initiatiefnemers zijn de adhesiebetuigingen een teken dat de actie op zijn plaats is.
Ruim twintig jaar na `Heijen mot Heijen blieven', is de actie­bereidheid weer groot.
Herinrichting Hoofdstraat
"Heijen is zo langzamerhand de melkkoe van de gemeente Gennep", vindt Pierre Hendriks,
"Ons dorp is omgeven door vijf industrieterreinen en een vakantiepark maar we hebben daar geen enkel profijt van.
In de andere Gennepse kerkdorpen gebeurt van alles maar in Heijen niets. Ik mis bij de ge­meente een visie en deskundigheid.
Men luistert niet naar de bevolking" De zuidelijkste kern van Gennep heeft zijn identiteit verloren volgens de actievoerders.
Verkeer raast dagelijks door de Hoofdstraat, die het dorp in tweeën splijt. De doorgaande weg door het dorp was overigens
al eerder inzet van discussie. "In 2000 werden tijdens een hoorzitting voorlopige aanpassingen beloofd.
Er werden middengeleiders en optische versmallingen aangelegd. Na twee jaar zou er een definitieve herinrichting plaatsvinden,
maar er nog steeds niks gebeurd", zegt Frans Storms.
Reconstructie van de Hoofdstraat zou volgens de beide initiatiefnemers een aanzet moeten zijn naar de verfraaiing van het dorp.
"De Hoofdstraat moet het karakter van een dorpsstraat krijgen, met een mooie entree en sfeervolle pleintjes",
zegt Pierre Hendriks, die in een open brief dorpsgenoten de vraag stelde of zij wisten waar Heijense dorpshart is.
`Is dat bij de kerk, bij d'n Toomp, het kermisplein, of zoals vroeger aan de overkant van de Hoofdstraat bij het Kasteel?',
schrijft hij.

Meedenken
Naast de reconstructie van de Hoofdstraat heeft de actie meer doelen.
De initiatiefnemers willen de plaatselijke bevolking mobiliseren mee te denken over de toekomst van Heijen.
Met argusogen volgt men de ontwikkelingen omtrent het Regionaal Overslag Centrum (ROC).
"Wat zijn de gevolgen daarvan voor het verkeer op de Hoofdstraat? En wanneer wordt een volgend bedrijventerrein ontwikkeld",
vraagt Hendriks zich af. Om de Heijenaren bewust te maken van de problematiek vroegen de actievoerders hen
of zij nog meer bedrijventerreinen in Heijen willen, hoe zij de leefbaarheid willen verbeteren en wat zij belangrijk vinden
op gebied van werkgelegenheid, voorzieningen voor jeugd en ouderen en het horeca en winkelaanbod.
"We hopen op deze manier een gemeenschaps­of dorpsraad te formeren. Het uiteindelijke belang is en blijft Heijen",
zegt Pierre Hendriks.

Heijen komt met eigen actieplan voorleefbaarder dorp.

HEIJEN
Meer groen in het centrum, het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen op de Hoofdstraat en een kwaliteitsverbetering
van de bedrijventerreinen. Dat zijn de speerpunten van de nieuw opgerichte klankbordgroep van Heijen.
De belangrijkste onderwerpen worden in een plan van aanpak opgenomen, en aangeboden aan de politiek.
Zo'n tachtig inwoners van Heijen spraken zich donderdagavond in gemeenschapshuis d'n Toomp uit
over de toekomst van hun dorp.
De bijeenkomst was een vervolg van de actie 'Loat Heijen moier worre', op­gezet door Heijenaren Pierre Hendriks en Frans Storms.
Beide mannen stelden vorige maand een petitie voor een leefbaarder Heijen op en verza­melden daarvoor
zo'n vijfhonderd handtekeningen.
„Dat uiteindelijk tachtig mensen zich daadwerkelijk uitspreken over de toekomst van het dorp toont aan dat dit onderwerp
wel degelijk leeft in Heijen", vindt Pierre Hendriks.
„Over één ding waren de aanwezigen het eens: Heijen is zo langzamerhand verzadigd als het gaat om industrie.
" Heijen is ingeklemd door de N271, de A77 en de bedrijventerreinen De Grens en Groote, Heeze.
Daar komt binnenkort De Brem bij. „Bovendien zijn er plannen voor een regionaal overslagcentrum bij de haven en dat baart
veel inwoners zorgen. Dat betekent dat er nog meer verkeer door ons dorp jaagt en nog meer geluidsoverlast voor Heijen."
Tijdens de discussieavond is meteen een klankbordgroep gevormd, bestaande uit vijf inwoners.
„Die gaat aan de slag met alle suggesties van de aanwezige inwoners", zegt Hendriks die zelf ook in de klankbordgroep gaat zitten."
De actiepunten worden aangeboden; aan de politiek. De klankbordgroep zal daarna regelmatig contact onderhouden
met de politiek en na eenjaar bekijken wat er concreet met onze aan­bevelingen is gedaan.
Natuurlijk is niet alles meteen op te lossen en aan te pakken, maar ik geloof wel dat dit een signaal is
waar de politiek iets mee moet doen."

Het kan beginnen
Actie 'Laot Heijen moier worre' krijgt veel respons
HEIJEN  De actiegroep die enkele weken geleden begon met de actie 'Laot He­ijen moier worre' is zeer tevreden.
Ruim vijfhonderd mensen betuigden inmiddels hun steun aan de actiegroep.
De initiatiefnemers van de actie, Frans Storms en Pierre Hendriks, willen de leefbaarheid in Heijen vergroten.
Op dit moment wordt Heijen doorsne­den door de hoofdstraat, is het ingeklemd tussen de N271, de A77,
het Heijderbos en de industrieterreinen De Grens en De groote Heeze.
Op korte termijn komt daar industrieterrein De Brem en het Regionaal Overslagcentrum nog bij.
De uitbreiding van de woonkernen is door de insluiting maar zeer beperkt mogelijk volgens de actiegroep.
Daarnaast is er overal lawaai te horen van voortrazend verkeer. Door de grote steun van de bevolking voelt het actiecomité
zich gesterkt in hun opvattingen.
Ze koersen erop om begin mei een vergadering te beleggen voor de Heijenaren die mee willen denken over de toekomst
van hun dorp. Pierre Hendriks geeft aan dat er vanuit de gemeente geen duidelijke visie is op de dorpskern Heijen.
"Zeven jaar geleden beloofde de gemeente de Hoofdstraat opnieuw in te richten. Maar door reorganisaties is daar nog niks
van terechtgekomen", aldus Hendriks. Ook vanuit de politiek krijgt de actie veel steun.
"Ik denk dat het de gemeente goed uitkomt dat wij er, als Heijenaren, ook over nadenken hoe het beter kan in ons dorp.
De gemeente is nu ook bezig met verschillende herstructureringsplannen.
Het kan nu dus echt beginnen!" Hendriks streeft ernaar om alle leeftijdscategorieën te betrek­ken bij het plan.
"Iedereen moet zich hier thuis voelen; zowel jongeren als ouderen."

Hoofdstraat veiliger
Heijen krijgt zijn lang gewenste nieuwe hoofdstraat
HIEIJEN/GENNEP  In 2008 start de gemeente Gennep met het opknappen van de Hoofdstraat in Heijen.
Dat blijkt uit de Voorjaarsnota van de gemeente. Zowel het fietspad als de rijbaan heb­ben behoefte aan een grote onderhoudsbeurt.
De ge­meente reserveert 50.000 euro uit het budget voor groot onderhoud om dit plan te realiseren.
Dit is uiteraard niet voldoende om de hele weg te vernieuwen. De geschatte kosten komen neer op 630.000 euro.
Voor het opknappen alleen zou 500.000 euro genoeg zijn geweest, maar de weg wordt geplaatst in de categorie 'erftoe­gangsweg'.
Dit houdt in dat de straat wordt ingericht als 30 ki­lometerzone. De extra kosten voor het inrichten van de weg
als 30 kilometerzone komen neer op ongeveer 130.000 euro. Hierdoor wordt de weg wel een stuk veiliger en rustiger.
De verwachting is dat automobilisten de weg minder snel zullen gebruiken als doorgaande weg,
omdat ze niet meer zo hard mogen rijden.
Behalve dat de Hoofdstraat rustiger wordt, neemt de verkeersveiligheid toe. Op de kruisingen komen plateaus (drempels)
waardoor het verkeer extra moet afremmen. De fietsers krijgen een nieuw fietspad waardoor het weer veilig en prettig fietsen wordt.
Daarnaast wordt het hoogteverschil tussen weg en fietspad beter opgevangen.
Pierre Hendriks van de actie­groep 'Loat Heijen moier worre' reageert verheugd op de plannen van de gemeente.
Hendriks heeft binnenkort een gesprek met de wethouders van de gemeente over de andere zaken waar Heijen zich zorgen
om maakt zoals: de insluiting van het dorp door de industrieterreinen en de beperkte mogelijkheden voor woningbouw.

De Gelderlander  Zaterdag 26 mei 2007
Gennep wil volgend jaar Hoofdstraat in Heijen reconstrueren
GENNEP/HEIJEN  De langverwachte reconstructie van de Hoofdstraat, de belangrijke doorgaande weg in Heijen,
staat in 2008 gepland. Dat blijkt uit de nu verschenen voorjaarsnota van de gemeente Gennep.
Deze financiële tussenbalans van het college dient als vertrekpunt voor het opstellen van de begroting later dit jaar.
Voor de Hoofdstraat ligt, zo laat het college de raad in de voorjaarsnota weten, al 50.000 euro klaar uit het potje groot onderhoud.
Gennep erkent dat het fietspad, dat verhoogd moet worden, en de rijbaan, waar vijf kruispuntplateaus moeten komen,
snel groot onderhoud nodig hebben. Dit om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren.
Begrotingswethouder Arnold Jan­sen: „In de gemeentelijke organisatie houden we al rekening met het oppakken van dit project.
Volgend jaar willen we in Heijen ook beginnen met het opknappen van de bedrijventerreinen.
" Heijenaar Pierre Hendriks reageert verheugd op Genneps plan. „Dit is goed nieuws.
Zeven jaar geleden is ons al beloofd dat de Hoofdstraat aangepast wordt.
" Hendriks is dit voorjaar met dorpsgenoot Frans Storms een actie begonnen om Heijen, dat een vernieuwde haven
en een nieuw bedrijventerrein krijgt, leefbaar te houden.
Twee weken geleden was er nog een drukbezochte bijeenkomst in het dorp waarop Heijenaren hun wensen kenbaar konden maken.
HEIJEN
De onlangs in het leven geroepen actie `Laot Heijen moier worre' heeft veel respons gekregen in Genneps zuidelijkste kerkdorp.
Inmiddels hebben ruim 500 Heijenaren steun betuigd via de intekenlijsten.
De sympathisanten zijn niet huisaanhuis benaderd maar namen zelf de moeite de petitie elders te ondertekenen.
Veel inwoners her­kenden het beeld van het niet aangeklede Heijen van nu, omsloten door industrie en wegen
en doorsneden door een niet aangepaste Hoofdstraat . Menig Heijenaar maakt zich ook zorgen over het dorp.
Het actiecomité, bestaande uit Frans Storms en Pierre Hendriks, is van plan om mogelijk deze maand nog een vergadering
te beleggen voor Heijenaren die mee willen denken over de toekomst van hun dorp. De initiatiefnemers hopen;
dat uit de bijeenkomst een visie op een leefbaar dorp voortvloeit. Ook willen zij een aanzet geven tot een  dorpsontwikkelingsplan.

Heijen in gesprek overtoekomst van het dorp
Woensdag 2 mei 2007 pagina 23

HEIJEN  De actie `Laot Heijen moier worre' krijgt op donderdag 10 mei een vervolg met een dorpsbijeenkomst in
gemeenschapshuis D'n Toomp.
Het is de bedoeling dat de burgers van Heijen zich tijdens de bijeenkomst uitspreken over de toekomst van het dorp.
De bijeenkomst moet een toekomstvisie voor Heijen opleveren die aan de gemeente Gennep aangeboden wordt.
Ruim vijfhonderd Heijenaren tekenden inmiddels al de petitie voor een leefbaarder Heijen. Centrale vraag bij de bijeenkomst:
wat vinden de inwoners van belang om van Heijen een attractief dorp te maken om fijn in te (blijven) wonen?
De bijeenkomst in het gemeenschapshuis is op donderdag 10 mei en begint om 19.30 uur.

Laot Heijen moier worre
Bijeenkomst in D n Toomp
HEIJEN  Donderdag 10 mei is er om 19.30 uur in D'n Toomp een bijeenkomst voor alle inwoners van Heijen
die willen meedenken over en mee willen bouwen aan de toekomst van Heijen.
Het doel van de avond is om de inwoners zich te laten uitspreken over de leefbaarheid van het dorp.
Aspecten als woon­kwaliteit en woonomge­ving/aankleding, maar ook werkgelegenheid en voorzieningen voor jeugd en ouderen
en het hore­ca en winkelaanbod spe­len daarbij een rol. Kortom: wat vinden de inwo­ners van belang om van Heijen
een attractief dorp te maken om fijn in te (blijven) wonen.

Actie
De actie groep wil proactief zijn en intiërenin plaats van in een later stadium een reactieve rol te moeten vervullen.
M.b.t. de huidige ontwikkeling is de actie precies op tijd. Gemeente Gennep heeft herstructurering op de agenda staan.
Ook het werken met dorpsraden en/of DOPs past uitstekend binnen het beleid van de gemeente: meedenken door dorpsraden
en/of wijkbewoners wordt gestimuleerd. Het maken van een dorpsplan is dan ook een gezamen­lijke verantwoordelijkheid
van het dorp en de gemeente.
NOTA
De voorjaarsnota van Ge­meente Gennep wordt overigens in mei gepresenteerd en de verwachting is dat de politieke partijen
waarschijnlijk in het verlengde van deze actie, gesteund door een grote achterban,zullen reageren.
Info: Pierre Hendriks (513217)    Frans Storms (516063)

HEIJEN  Het actiecomité Laot Heijen moier worre heeft voor donderdag 10 mei een eerste bijeenkomst gepland.
In gemeenschapshuis D'n Toomp worden inwoners van Heijen om 19.30 uur verwacht om mee te praten over de toekomst
van hun dorp.
Tijdens de bijeenkomst willen het actiecomité met de Heijense bevolking van gedachten wisselen over de leefbaarheid in het dorp. Ook willen initiatiefnemers Pierre Hendriks en Frans Storms samen met dorpsgenoten tot een toe­komstgerichte
dorpsvisie ontwikkelen.
Voor meer informatie over de bijeenkomst en het actiecomité:
bel met Pierre Hendriks (0485-513217) of Frans Storms (0485-516063)

'Een fraaier dorp'.
Versnipperde dorpskern Heijen is toe aan grondige facelift
HEIJEN  Heijen wordt door­sneden door de Hoofdstraat, is ingeklemd tussen de N 271, de A77, het Heijderbos,
en de industrieterreinen De Grens en De Groote Heeze. Binnenkort komt daar industrieterrein De Brem en het Regionaal overslag
Centrum nog bij. Dat vindt althans Pierre Hendriks, initiatiefnemer van de actie 'Laot Heijen moier worre'.
Hendriks legde op enkele punten lijsten neer waar mensen hun steun konden betuigen.
Meer dan tweehonderd mensen hebben in dit eerste weekend al getekend.
"Door deze insluiting komt de leefbaarheid en de woonkwaliteit in gevaar. De aankleding van het dorp laat bijzonder
veel te wensen over en bij een wandeling is overal het geluid te horen van voortrazend verkeer.
Ook is uitbreiding van de woon­kernen slechts zeer beperkt mo­gelijk", vindt de actievoerder.
In de andere woonkemen van de gemeente Gennep is al veel geïnvesteerd. "Gennep, Mils­beek, Ottersum en VenZelder­heide
hebben al een facelift gehad.
Wanneer zijn wij aan de beurt", vraagt Hendriks zich af. Volgens Hendriks is er ook geen centraal punt meer in het kerk­dorp.
"Ik zou niet weten wat het hart van Heijen is. Is dat bij de kerk, bij D'n Toomp, het ker­misplein, of aan de overkant van
de Hoofdstraat bij het kasteel?."
Chris Nellen, gemeenteraadslid in Gennep en zelf woonachtig in Heijen, heeft begrip voor de actie van Hendriks. "Het is het begin van een proces en ik hoop dat de actie veel steun krijgt. We kunnen er dan ook meer aandacht aan geven in de gemeenteraad." Nellen bestrijdt het beeld dat is ontstaan dat al het geld naar Gennep gaat. "Er is veel geinvesteerd in Gennep en dat was
ook nodig. Maar in Heijen is ook veel gedaan. Er zijn goede voorzieningen voor bijvoorbeeld de jeugd en de recreatie.

Heijenaar Pierre Hendriks voer tactie voor een leefbaarder dorp.

Heijen komt voorlopig niet in aanmerking voor een DOP.
HEIJEN  Pierre Hendriks maaktzich zorgen over zijn dorp Heijen. Met de 54jarige onderwijsman doen dat na afgelopen weekeinde
al tweehonderd Heijenaren. Hendriks heeft handtekeningenlijsten uitgedeeld in winkels, bij de horeca, het gemeenschapshuis
en de voetbalclub onder het mom van`Laot Heijen moier worre!Er zijn tot nu toe tweehonderd handtekeningen gezet door inwoners
door inwoners van Heijen,die zich ook zorgen maken over de toekomstvan het dorp", zegt de initiatiefnemer van de actie.
„Heijen raakt steeds meer ingeklemd tussen industrie, wegen en het Heijderbos.
Straks komen daar het nieuwe bedrijven­terrein De Brem en het regionaal overslagcentrum in de Heijense haven bij.
De kwaliteit van leven in een dorp zonder centrum komt zo nog meer onder druk te staan", vindt de man die al zowat
zijn hele leven in het zuidelijkste dorp van Gennep woont.
Binnenkort wil hij met medestan­ders om tafel om richting gemeente plannen op tafel te leggen voor een leefbaarder Heijen.
„De Hoofdstraat bijvoorbeeld, moet meer uitstraling krijgen. Kijk naar de doorgaande weg in Sint-Hubert.
Die weg heeft een dorpskarakter." Of Heijen ook in aanmerking komt voor een Dorps Ontwikkelings Plan (DOP), zoals dat nu
met welzijnsorganisatie Synthese en inwoners wordt opgesteld voor Gen­neps kleinste kern VenZelderhei­de, is afwachten.
„We gaan later dit jaar eerst het plan in 't Ven eva­lueren.
Dan bekijken we of dit ook iets is voor Heijen", zegt een gemeentewoordvoerder.

Bewoners maken zich zorgen over hun dorp
Loat Heijen moier worre groot succes
HEIJEN  De actiegroep die enkele weken geleden is gestart met "Laot Heijen moier worre" kan zeer te­vreden zijn.
Ruim 500 mensen hebben inmiddels al via de inteken­lijsten hun steun betuigd aan het initiatief om Heijen "op de kaart" te krijgen.
De mensen zijn niet huis aan huis benaders, maar hebben zelf de moeite moeten nemen om op een lijst hun naam te zetten.
Heel veel inwoners herkenden het beeld van het niet aangeklede Heijen van nu, omsloten door industrie en wegen en doorsneden
door een niet aangepaste Hoofdstraat . Heel veel inwoners maken zich ook, terecht, zorgen over hun dorp.
Het actiecomité, bestaande uit Frans Storms en Pierre Hendriks, is van plan om mogelijk deze maand nog een vergade­ring
te beleggen voor Heijenaren die mee willen denken over de toekomst van hun dorp. Het gaat dan om de grote lijnen, een visie
op het dorp, met inachtneming van de aspecten leefbaarheid woonklimaat en attractieve aankleding, maar ook werkgelegenheid
en voorzieningen. Mogelijk dat uit deze vergadering ook aanzetten komen tot een dorpsontwikkelingplan.