Dorpskamer Heijen

Destion heeft aan de Hoofdstraat in Heijen tien Multi woningen, twee eenpersoons appartementen en een huiskamergebouwd..

Genoemde Stichting BLOH neemt de exploitatie van De Dorpskamer op zich. Bij de oplevering is betreffende accommodatie tegen een symbolische huurbedrag overgedragen. Naast een aantal basisvoorzieningen, welke door Destion worden aangebracht, zorgt de Stichting BLOH voor de verdere inrichting, via Fondsen- en Subsidiewerving; sponsoren en via inzamelingsactiviteiten.

 Project/Beleidsplan: Onder artikel 2 van de statuten staat als doel genoteerd: Het bevorderen van Welzijn, de leefbaarheid en de sociale cohesie in het dorp Heijen. Dit door het mobiliseren en verbinden van valide bewoners aan mindervalide/kwetsbare dorpsbewoners en ouderen, al dan niet met een Zorgvraag, waardoor vereenzaming wordt tegengegaan. Maar ook, dat hierdoor kwetsbare groepen langer in Heijen kunnen blijven wonen en dat het algemeen welbevinden wordt verbeterd.

Doelstelling: een laagdrempelige ontmoetingsplaats realiseren, beheren en exploiteren. Het organiseren van kleinschalige welzijnsactiviteiten, zorg en dienstverlening van de Dorpskamer voor bewoners van Heijen. Het werven en inzetten van vrijwilligers voor begeleiding van activiteiten in de Dorpskamer en van de Dienstverlening aan kwetsbare Dorpsbewoners. Samenwerking zoeken met andere (Zorg)-organisaties en verenigingen binnen en buiten Heijen. Het bieden van Dagopvang in samenwerking met Zorginstanties. Het verrichten van alle verdere handelingen, welke in de ruimste zin verband houden of bevorderlijk kunnen zijn voor alle eerder genoemde punten. De St. BLOH dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

De St.BLOH is statutair en administratief gevestigd op de Boommarterstraat 12, 6598 CG Heijen (Het secretariaat). KVK 75651297

 

Functies en namen bestuurders:

Voorzitter Mevrouw A.C.H.M. Linders,

Secretaris Mevrouw J.M.H.W. Jansen-Verberk,

Penningmeester De heer J.J.M. van den Ham.

Financiële verantwoording: het bestuur is gehouden een zodanige administratie te voeren, dat de rechten en verplichtingen elk moment kunnen worden gekend. De boekhouding dient minimaal 7 jaar bewaard te blijven.

Beloningsbeleid: Buiten de vergoeding van kosten, welke een bestuurslid redelijkerwijs voor de St.BLOH heeft gemaakt worden er geen ander soort beloningen verstrekt.

Activiteiten: toekomstige activiteiten worden in verslagen vastgelegd. Het RSIN-nummer luidt: 860353151 (RSIN: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)   

Bankgegevens: NL53RABO0348099703 t.n.v. Stichting Bevordering Leefbaarheid Heijen