Bijgevoegd vindt u het nieuwsbericht van Rijkswaterstaat over de plannen om de Oude Maasarm Heijen een ecologische impuls te geven. Dat gebeurt door slikkige eilandjes en rivierhout aan te brengen en de westoever flauw af te graven. Ook worden aan noordwestzijde twee duikers onder de scheidingsdam/Boxmeerseweg aangebracht. Die nieuwe verbinding met de Maas moet voor betere verversing van het water in de Maasarm zorgen en nieuwe slibvorming verminderen.

Doel van deze werkzaamheden is het verbeteren van het leefgebied van waterplanten, vissen en kleine waterdiertjes die thuishoren in het Maaslandschap. Dit volgt uit de opgave die Rijkswaterstaat heeft vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In bijgevoegd nieuwsbericht en op de betreffende maatregelpagina’s op www.samenwerkenaanriviernatuur.nl vindt u meer informatie.

Plannen nu ter inzage

Wat er precies gaat gebeuren, staat beschreven in het Ontwerp-Projectplan Waterwet, dat nu ter inzage ligt. Iedereen die dat wil kan daar tot met 15 januari 2024 op reageren. Het plan is inclusief alle bijlagen in te zien op het online Rijkswaterstaat Publicatie Platform: https://open.rijkswaterstaat.nl/, onder het tabblad ‘Ter inzage’. Er is ook een digitaal toegankelijke samenvatting beschikbaar.

Deelproject 4

Er vallen nog drie andere KRW-maatregelen onder ditzelfde Ontwerp-Projectplan Waterwet: Geulen Boxmeerse Veld, Viltsche Graaf en Virdsche Graaf. Deze komen in de gemeente Land van Cuijk te liggen, aan de overkant van de rivier. Tezamen vormen ze het zogeheten Deelproject 4, zie bijgevoegd kaartje voor een overzicht van de ligging. In bijgevoegd nieuwsbericht en op de betreffende maatregelpagina’s op www.samenwerkenaanriviernatuur.nl vindt u meer informatie. Voor nadere vragen over de procedure kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat via 088-7974300.

13 december inloopbijeenkomst in Oeffelt

Rijkswaterstaat houdt op woensdag 13 december een inloopavond voor belangstellenden over Deelproject 4. Medewerkers van Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Arcadis zijn dan aanwezig om vragen te beantwoorden. Locatie: gemeenschapshuis De Kleppenburg, Europlein 4 te Oeffelt. Binnenlopen kan tussen 18.30 en 21.00 uur (er is geen plenair deel). Vooraf aanmelden is niet nodig.

Met vriendelijke groet,

Corinne Aquarius

Communicatieadviseur Kaderrichtlijn Water Maas

...............................................................................................

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Bezoekadres: Avenue Céramique 125 | 6221 KV Maastricht

Postadres: Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht