Meedenken met ecologische plannen Kleefse beek bij Heijen

Ingenieursbureau Arcadis werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan verschillende ecologische verbetermaatregelen voor de Maas. Voor drie locaties heeft Rijkswaterstaat nu een zogenoemde Kennisgeving Participatie gepubliceerd, waaronder de Kleefse beek in de gemeente Gennep. Meedenken kan nog tot en met 25 februari 2023.

De twee andere maatregelen die onder de kennisgeving vallen zijn de Vorstermolenbeek en Leijgraaf Arcen, beide in de gemeente Venlo. Het doel is om in de drie gebieden de variatie aan groeiplaatsen voor water- en oeverplanten en leefgebieden voor vis en kleine ongewervelde waterdiertjes te vergroten. Zie voor meer informatie per maatregel de klikbare kaart op www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/maas.

Meedenken tot en met 25 februari
Voor de Kleefse beek is een oplossingsrichting uitgewerkt, zoals is geformuleerd in de Kennisgeving. Rijkswaterstaat informeert belanghebbenden en nodigt hen uit om mee te denken over de voorgenomen herstelmaatregelen. Via deze link vindt u de volledige tekst van de Kennisgeving. Reageren kan nog tot en met 25 februari 2023, via de manieren die staan aangegeven: schriftelijk, per e-mail of via contact met de omgevingsmanager.
kleefsebaan plattegrond
Oplossingsrichting bovenstrooms

De Kleefse beek mondt uit in de oude Maasarm bij Heijen. In het bovenstroomse gedeelte, ter hoogte van Smele, zijn er plannen om met kleinschalige ingrepen de beek natuurlijker te maken. Daarbij moet gedacht worden aan het verwijderen van de beschoeiing en keien aan één kant van de oever, plus het deels flauw afgraven van deze oever. Op de tegenoverliggende oever worden dan pakketten dood hout aangebracht in het water. Door de beek zo vorm te geven, worden natuurlijke processen als afkalving en aanzanding versterkt en gaat de beek weer licht slingeren. Het dode hout dient tegelijkertijd als waardevol ecologisch element; ongewervelde waterdiertjes, algen en wieren kunnen zich er aan hechten en vissen vinden er een schuilplaats.

…en benedenstrooms

Bij het benedenstroomse deel - daar waar de beek uitmondt in de Maas – is het de bedoeling de Kleefse beek een paar meter noordwaarts op te schuiven. Hierdoor ontstaat er voldoende ruimte voor een beheerpad. Ook blijven zo de wandelroute 'het Hèjs Rundje' en de Maasheg behouden en blijft het terrein van de schutterij ongemoeid. Dit verlegde stuk krijgt dan eveneens een natuurlijker karakter met een flauw oplopende oever en houtpakketten.

Klik hier voor meer informatie over de maatregel Kleefse beek.

Afstemming en planning

In 2021 is samen met andere overheidsorganisaties zoals de gemeente Gennep en waterschap Limburg een eerste verkenning gestart voor de Kleefse beek. Ook zijn bij particuliere grond-eigenaren en -gebruikers en andere direct belanghebbenden relevante aandachtspunten over het gebied opgehaald. Verder houden Rijkswaterstaat en Arcadis zo goed mogelijk rekening met eventuele archeologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en beschermde plant- en diersoorten. De komende periode wordt met behulp van diverse specialisten een ontwerpnotitie opgesteld. De maatregel moet uiterlijk in 2027 zijn gerealiseerd.

Kaderrichtlijn Water

Rijkswaterstaat werkt sinds 2010 aan verbetering van de ecologische waterkwaliteit van de grote rivieren, dus ook bij de Maas. Een belangrijke basis hiervoor is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In de gemeente Gennep zijn eerder al KRW-maatregelen uitgevoerd. Ook zijn er in deze regio nog andere ecologische maatregelen in voorbereiding: Oude Maasarm Heijen, monding Heijense Leijgraaf, geul Ossenkamp en de monding van de Kroonbeek. Van dat laatste project is waterschap Limburg de kartrekker. De herinrichting van de Milsbeekse uiterwaard wordt meegenomen in het grotere project Lob van Gennep, eveneens onder leiding van het waterschap.

Meer weten?

Meer info is te vinden op www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/maas, via de nieuwsbrief en indeze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).