maandag 27 maart 2023

04-10-2018: Beekweg Heijen Zonnepark

logo gemeente gennep04-10-18: Burgemeester en wethouders van Gennep hebben een vergunning verleend voor:
Het realiseren van een zonnepark gelegen aan de Beekweg te Heijen.
Verzendatum: dit besluit is verzonden op 26 september 2018.
Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken alsmede de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen hebben ter inzage gelegen vanaf 5 juli 2018 tot en met 15 augustus 2018.
Er zijn drie zienswijzen ingediend over het ontwerpbesluit. De zienswijzen hebben niet geleid tot een ander standpunt over het verlenen van de vergunning. Het college heeft op 26 september 2018 besloten de omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken zijn met ingang van 4 oktober 2018 voor een periode van 6 weken voor een ieder te raadplegen op het gemeentekantoor, Ellen Hoffmannplein 1 te Gennep. Daarnaast is de omgevingsvergunning raadpleegbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/">www.ruimtelijkeplannen.nl met nummer NL.IMRO.0907.PB18084BEEKWHEI-VA01
 Beroep
Wanneer u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, kunt u gedurende zes weken na de verzenddatum van deze brief een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Limburg postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Als u beschikt over een elektronische handtekening (DigiD) kunt u ook digitaal beroep instellen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht">http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
 
Bron: Gemeenteblad gemeente Gennep