woensdag 30 november 2022

Kritisch rapport van Commissie MER

Wederom een zeer kritisch rapport van Commissie MER!

 

Gisteren heeft de onafhankelijke commissie MER (onafhankelijke deskundigen) haar rapport uitgebracht over het ontwerp bestemmingsplan haven Heijen. 

Weer een zeer kritisch rapport ( klik hier) waarin o.a. staat aangegeven dat de nut & noodzaak van een uitbreiding onvoldoende is onderbouwd. 

Ook de werkelijke effecten voor de natuur, gezondheid (zoals stikstof en geluidstoename) zijn volgens de commissie niet of onvoldoende bekend. 

Men gaat volgens de commissie uit van opvallend lage getallen om de effecten te berekenen. Dit bevestigt ook terecht de vele zorgen die de mensen en belanghebbende organisaties hebben.

De commissie MER heeft ook veel onbeantwoorde vragen. 

De vraag is nu wat de initiatiefnemers, B&W en gemeenteraad met deze kritiek gaat doen. Het advies van de commissie MER is om nu eerst het plan beter te onderbouwen en alternatieven te onderzoeken, alvorens een besluit door de gemeenteraad te laten nemen.

 

Noot: Het is niet duidelijk in hoeverre dit dan weer door de commissie moet worden getoetst.  Gemeenten huren namelijk zo'n commissie in. Gezien de omvang van de kritiek zou dat wel verstandig zijn. De gemeente kan dit echter ook naast zich neerleggen en een "aangepast plan" alleen ter beoordeling naar de gemeenteraad sturen. 

 

Hieronder een paar belangrijke citaten uit het rapport:  

Blz. 2 rapport 10 aug 2021

De commissie is van mening dat ook de aanvulling onvoldoende onderbouwing geeft voor de locatie en omvang van de uitbreiding van de haven en het bedrijventerrein. De aanvullende informatie hierover is te algemeen en niet kwantitatief. 

Daardoor is nog niet duidelijk of er locatie- en/of inrichtingsalternatieven (met minder milieugevolgen) zijn waarmee in de behoeftes kan worden voorzien. 

 

Blz. 3 en 4 rapport 10 aug 2021

De Commissie concludeert dat informatie over de behoefte aan ruimte voor haven- en bedrijfsuitbreiding, de locatiekeuze en inrichting-alternatieven nog steeds niet voldoende voorhanden is. Mede gezien de bestaande knelpunten in het studiegebied ten aanzien van geluid en gezondheid, de potentiële impact van het voornemen én de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving (duurzaamheidsvisie 2018-2021 en de omgevingsvisie 2019.)

De Commissie is dan ook van mening dat een betere onderbouwing van de locatie en omvang van het voornemen noodzakelijk is om het milieubelang voldoende te kunnen meewegen bij de te nemen besluiten. 

 

Blz. 4 rapport 10 aug 2021

Mogelijkheden om bestaande knelpunten voor de gezondheidssituatie (geluidhinder, luchtkwaliteit) op te lossen zijn niet of nauwelijks onderzocht en in de afweging betrokken.

 

Blz. 5: stikstofdeposito rapport 10 aug 2021

Voor de berekening van de emissies uit de nieuwe bedrijfsactiviteiten is gebruik gemaakt van projectspecifieke aannames. Zoals aangegeven in het voorlopige toetsingsadvies zijn deze aannames opvallend laag in vergelijking met ervaringen met industriële emissies elders in Nederland. Op basis van het MER en de aanvulling is niet duidelijk hoe realistisch deze aannamen zijn, zelfs bij de voorgenomen toepassing van veel elektrische werktuigen.   Het ontwerpbestemmingsplan beoogt een extra waarborg te bieden, door aan de stikstofoxide-emissies een plafond te stellen van 2.520 kg per jaar. Dit roept echter de vraag op hoe meetbaar en handhaafbaar dit plafond is.

 

Blz. 6. Monitoring rapport 10 aug 2021

 Zoals eerder aangegeven is de invulling van het haven- en bedrijventerrein gedeeltelijk nog onduidelijk. Dat wil zeggen dat nog niet bekend is welke bedrijven zich zullen vestigen, welke activiteiten er zullen plaatsvinden en welke transportbewegingen (scheepvaart, vrachtverkeer, overig verkeer) deze met zich mee zullen brengen. De werkelijk effecten van het plan zijn daardoor afhankelijk van de nadere invulling.

 Deze onzekere factoren zijn relevant voor de gevolgen voor de gezondheid en kwaliteit van de leefomgeving (voornamelijk door geluidhinder) en voor stikstofdepositie in natuurgebieden (zie § 2.4 van dit advies)  

 

Werkgroep haven, gefaciliteerd door Hèjje Mojjer