hejje mojjer ledenvergadering 2021
Het bestuur van Hèjje Mojjer nodigt haar leden graag uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op:

Datum: vrijdag 29 oktober
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur
Locatie: D'n Toomp

 

Het bestuur wil haar leden over een aantal zaken informeren en raadplegen.

AGENDA

  • Lopende zaken
  • Bestuurswisseling accorderen
  • Financieel overzicht verantwoording (o.a. extra investeringen m.b.t. drukkosten) en beleid. Controle door kascommissie.
  • Voorstel wijziging structuur (werken met werkgroep/actiegroep gefaciliteerd door HM)
  • Wijzigingsvoorstel statuten* en huishoudelijk reglement
  • Berichten projectgroepen + blijk van waardering van onze vrijwilligers
  • Dorpsondersteuner
  • Communicatievorm

 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Hèjje Mojjer

 

* over de voorgenomen wijziging heb(t) je eerder een mail of brief ontvangen.
Het wijzigingsvoorstel zal, eventueel aangevuld met ingekomen reacties, definitief vastgesteld worden tijdens deze vergadering.
 
Uit onze statuten:
Artikel 11 punt 6: Alleen door een besluit van de algemene vergadering kan een wijziging in de statuten worden aangebracht middels stemmen van ten minste twee derde van de aanwezigen. Het voorstel tot statutenwijziging dient tevoren te worden aangekondigd bij de oproep tot de vergadering.